Ata Mamedov H·y lµm chñ cuéc sèng cña m×nhtải về 218.13 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích218.13 Kb.
  1   2   3


Ata Mamedov

H·y lµm chñ cuéc sèng cña m×nh

Tµi liÖu l­u hµnh néi bé


Lêi nãi ®Çu

Tªn gäi cña cuèn s¸ch ®· tù nãi vÒ nã : “ H·y lµm chñ cuéc sèng cña m×nh”. Nã chøa ®ùng nh÷ng th«ng tin dµnh cho nh÷ng ng­êi muèn thÓ hiÖn b¶n th©n trong lÜnh vùc kinh doanh theo m¹ng. B¹n sÏ t×m thÊy ë ®©y th«ng tin vÒ kinh doanh theo m¹ng – tõ lÞch sö xuÊt hiÖn, sù ph¸t triÓn còng nh­ nh÷ng tiªn ®o¸n vÒ vai trß cña nã trong lÞch sö loµi ng­êi trong t­¬ng lai.

B¹n sÏ lµm quen víi nh÷ng nguyªn t¾c cho phÐp B¹n n©ng cao thµnh qu¶ tµi chÝnh cña m×nh, khÝch lÖ h­ng phÊn nh÷ng ng­êi kh¸c khi sö dông c¸c kÕt qu¶ thµnh c«ng cña b¶n th©n. ë ®©y B¹n còng t×m thÊy nh÷ng gîi ý qóy b¸u ®Ó b¾t ®Çu nhanh vµ hiÖu qña trong kinh doanh theo m¹ng.
B¹n sÏ lµm quen víi TËp ®oµn quèc tÕ Vision International People Group ( sÏ gäi t¾t lµ C¤NG TY). C«ng ty nµy kh¸c víi c¸c c«ng ty kh¸c ®ang cã mÆt trªn thÞ tr­êng ë chç nµo, B¹n sÏ cã ®­îc g× khi hîp t¸c víi C¤NG TY. B¹n còng sÏ biÕt vÒ ngµnh c«ng nghiÖp “ Phong C¸ch Sèng KhoÎ M¹nh” ( WELLNESS ), mét ngµnh sÏ mang ®Õn cho B¹n mét søc khoÎ tuyÖt h¶o vµ tµi chÝnh dåi dµo.
Trong s¸ch nµy cã sö dông nh÷ng luËn ®iÓm, ý kiÕn cña nh÷ng chuyªn gia kinh doanh theo m¹ng nh­ John Kalench, Jim Rohn, Randy Gage, Jim Dornan. Trong s¸ch nµy còng sö dông t­ liÖu cña C¤NG TY.
B¹n cã thÓ sö dông s¸ch nµy th­êng xuyªn, v× nã cã kh¶ n¨ng khÝch lÖ B¹n.
H·y ®Ó cho mong muèn thµnh c«ng cña B¹n ®­îc biÕn thµnh hiÖn thùc.
P.S S¸ch nµy ®· ®­îc uû ban ph¸p lý cña C¤NG TY xÐt duyÖt. B¹n cã thÓ phæ biÕn cho nh÷ng ng­êi ®· nghe th«ng tin trong c¸c cuéc gÆp c¸ nh©n, hoÆc ®· tham dù c¸c buæi giíi thiÖu.
T¸c gi¶: ATA MAMEDOV

H·y lµm chñ cuéc sèng cña m×nh

( Dµnh cho ng­êi míi b¾t ®Çu )

Cã bao giê trong ®Çu B¹n n¶y ra ý ®Þnh sÏ trë thµnh mét ng­êi ®éc lËp kh«ng? §· bao giê B¹n m¬ ­íc tíi tù do cã ®­îc khi B¹n më C«ng ty riªng? B¹n cã mong muèn, nÕu kh«ng nãi lµ khao kh¸t ®Ó hµnh ®éng ®Ó trë thµnh ng­êi quyÕt ®Þnh sè phËn cña m×nh? VËy th× b»ng viÖc ®i suèt quyÓn s¸ch nµy B¹n sÏ cho t«i hay vÒ c¸c kÕ ho¹ch cña m×nh. Thùc hiÖn ­íc m¬ vÒ c«ng viÖc riªng cña m×nh khiÕn B¹n t×m thÊy tù do ®Ých thùc vÒ tinh thÇn còng nh­ vÒ tµi chÝnh, sù tù do hiÓn hiÖn trän vÑn vµ ®Òn ®¸p xøng ®¸ng cho thêi gian qóy b¸u cña B¹n.


Cuèn s¸ch trong tay sÏ gióp B¹n t×m c©u tr¶ lêi cho mét sè vÊn ®Ò nan gi¶i, ®Æt dÊu chÊm hÕt cho sù bÊt an vµ gieo vµo B¹n lßng tù tin v÷ng ch¾c, r»ng B¹n cã thÓ ®¹t ®­îc tÊt c¶ nh÷ng g× m×nh muèn. T«i tin lµ B¹n sÏ kh«ng chØ ®¬n thuÇn muèn ®äc tõng trang s¸ch cña t«i mµ sÏ cßn muèn thùc hiÖn ngay theo nh÷ng ®iÒu mµ nã gîi ra cho B¹n n÷a.
QuyÓn s¸ch nµy sÏ kÓ cho B¹n vÒ c¬ héi thuËn lîi nhÊt trong lÞch sö loµi ng­êi, vµ t«i cam ®oan víi B¹n r»ng nã sÏ lµm tÊt c¶ nh÷ng g× B¹n muèn, thËm chÝ cßn h¬n thÕ n÷a.
NÕu B¹n ®· b¾t ®Çu nh÷ng b­íc ch©n h­íng vÒ c¬ héi thuËn lîi nhÊt trong lÞch sö loµi ng­êi, th× cuèn s¸ch nµy sÏ lu«n nh¾c nhë B¹n vÒ nguyªn nh©n khiÕn B¹n ®i ®Õn quyÕt ®Þnh s¸ng suèt nh­êng Êy, ®Ó ®i theo ng«i sao hoµng ®¹o cña m×nh vµ lµm c«ng viÖc m×nh yªu thÝch.
§ã lµ lý do v× sao B¹n nªn ®äc vµ th­êng xuyªn ®äc l¹i cuèn s¸ch nµy. B¹n sÏ nhí r»ng: nç lùc cña B¹n bá ra lµ xøng ®¸ng. §Ó tiÕt kiÖm c«ng søc B¹n h·y tiÕn hµnh c¸c b­íc kh«n ngoan sau. H·y ®­a vµi cuèn s¸ch nµy cho nh÷ng ng­êi mµ B¹n muèn chia sÎ ­íc m¬ cña m×nh. Tr­íc tiªn h·y trao quyÓn s¸ch nµy quyÒn nãi vÒ B¹n. Sau ®ã khi c¸c b¹n còng ngåi l¹i víi nhau bµn luËn, nhu cÇu thuyÕt phôc kh«ng cßn n÷a vµ cuéc trao ®æi sÏ thu ®­îc nhiÒu th«ng tin h¬n.
T«i lµm viÖc trong ngµnh c«ng nghiÖp ®ang ph¸t triÓn nhanh vµo bËc nhÊt, ®ã lµ kinh doanh ®a cÊp ( Multi Level Marketing ) hay lµ Kinh doanh theo m¹ng ( Network Marketing ).
Hµng tr¨m ngh×n ng­êi tõ c¸c n­íc kh¸c nhau quy tô l¹i trong lÜnh vùc ho¹t ®éng lÉy lõng nµy. Nguyªn nh©n thËt ®¬n gi¶n: Kinh doanh theo m¹ng - §ã lµ c¬ héi cho mçi ng­êi, kh«ng phô thuéc vµo häc vÊn, kinh nghiÖm, vÞ thÕ gia ®×nh, tuæi t¸c hay giíi tÝnh. §ã lµ con ®­êng hiÖn thùc dÉn ®Õn thµnh c«ng vµ thÞnh v­îng trong kinh doanh vµ trong cuéc sèng c¸ nh©n cña mçi ng­êi, lµ kh¶ n¨ng gióp ®ì ng­êi kh¸c, vµ tÊt nhiªn lµ sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch.
VËy lµ ®· h¬n s¸u m­¬i n¨m kinh doanh theo m¹ng cho mäi ng­êi thÊy tÝnh ­u viÖt cña nã ra sao, møc ®é m¹o hiÓm thÊp nh­ thÕ nµo, vµ ®iÒu kiÖn kh¶ thi khi khëi ®Çu mét c«ng viÖc nh»m kªu gäi ®øng vµo hµng ngò cña m×nh nh÷ng ng­êi b×nh th­êng víi kinh nghiÖm lµm viÖc rÊt kh¸c nhau. Mçi ngµy mét nhiÒu h¬n nh÷ng ng­êi b×nh th­êng l¹i kh¸m ph¸ cho m×nh nh÷ng lîi thÕ vµ sö dông nã.
Song, mÆc dï cã ®­îc c¸c lîi thÕ tuyÖt diÖu nµy mét sè ng­êi vÉn kh«ng mÊy s½n lßng chia sÎ kh¸i niÖm nµy víi ng­êi kh¸c. T¹i sao nhØ?
Cã thÓ, bëi v× ng­êi ta kh«ng hiÓu thÊu ®¸o nguyªn t¾c lµm viÖc cña kinh doanh theo m¹ng. Vµ khi ta kh«ng hiÓu ®iÒu g× th× ta khã mµ thµnh thùc tin t­ëng nã ®­îc. NÕu b¶n th©n B¹n kh«ng tin vµo kinh doanh theo m¹ng, hiÓn nhiªn B¹n kh«ng thÓ thÝch thó mµ kÓ vÒ nã mét c¸ch say s­a víi nh÷ng ng­êi xung quanh.
Khi B¹n nghiÒn ngÉm vÒ kinh doanh theo m¹ng, nh÷ng ý nghÜ nµo xuÊt hiÖn trong ®Çu B¹n? Vµ ®iÒu quan träng h¬n lµ, b»ng c¸ch nµo nã ®­îc h×nh thµnh trong B¹n? Ph¶i ch¨ng B¹n ®· thö søc m×nh trong viÖc kinh doanh ®ã vµ B¹n ch¼ng rót ra ®­îc g× hÕt? Mµ còng cã thÓ B¹n ®· nghe ®­îc tõ b¹n bÌ hoÆc ng­êi th©n hay hµng xãm cña m×nh tõng nÕm thÊt b¹i vµ b©y giê cè g¾ng can ng¨n B¹n b­íc vµo c«ng viÖc kinh doanh nµy? Ta biÕt rÊt râ r»ng trong nhiÒu tr­êng hîp kinh nghiÖm ®· tr¶i qua cña ng­êi kh¸c cã ¶nh h­ëng tíi c¸ch ta ph¶n øng vµ tíi ®iÒu ta nghÜ vÒ nh÷ng chuyÖn hoµn toµn kh¸c nhau, mµ theo ®ã, tuú tõng hoµn c¶nh sÏ cho ta c¸c s¾c th¸i tÝch cùc hoÆc tiªu cùc.
ChÝnh v× thÕ nªn t«i muèn chia sÎ víi B¹n kinh nghiÖm cña m×nh. Vµ còng chÝnh ®iÒu nµy lµ nguyªn nh©n ®Çu tiªn ®Ó quyÓn s¸ch nµy ®­îc viÕt ra.
B¹n h·y tËn dông mét trong nh÷ng c¬ héi thuËn lîi nhÊt trong cuéc ®êi B¹n vµ trong lÞch sö loµi ng­êi.


  1. MLM- Kinh doanh ®a cÊp ( Multi Level Marketing ).

Multi Level Marketing dÞch tõ tiÕng Anh cã nghÜa lµ kinh doanh nhiÒu tÇng. §ã lµ mét hÖ thèng ph©n phèi hµng hãa vµ dÞch vô g¾n liÒn víi mét hÖ thèng tr¶ th­ëng ®Æc biÖt. Cã mét tªn gäi kh¸c - ®ã lµ kinh doanh theo m¹ng. §ã lµ ngµnh c«ng nghiÖp ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong thËp kû thø bÈy cña m×nh vµ chiÕm mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi, cã doanh sè hµng n¨m lµ 85 tû ®« la.
LÞch sö cña Kinh doanh theo m¹ng g¾n liÒn víi tªn tuæi cña mät ng­êi Mü tªn lµ Carl Renborg ( 1887 – 1973 ), mµ nh÷ng t­ t­ëng do «ng khëi x­íng ®· trë thµnh ngµnh c«ng nghiÖp Kinh doanh theo m¹ng. Vµo nh÷ng n¨m 20 cña thÕ kû tr­íc «ng Carl Renborg cïng víi nhiÒu ng­êi n­íc ngoµi kh¸c r¬i vµo nhµ tï ë Trung Quèc, khi mµ lùc l­îng ®øng ®Çu lµ T­ëng Giíi Th¹ch võa n¾m ®­îc chÝnh quyÒn. Cuéc sèng thiÕu thèn trong tï kh«ng thÓ cho phÐp gi÷ ®­îc søc khoÎ, ®· khiÕn «ng ph¶i rÊt quan t©m ®Õn dinh d­ìng trong b÷a ¨n. Nh­ng mµ cã thÓ ®µo ®©u ra nh÷ng nguyªn tè cÇn thiÕt cho c¬ thÓ? VÝ dô nh­ lµ s¾t? Carl ®· t×m ra gi¶i ph¸p – chÊt bæ sung dinh d­ìng ®Çu tiªn - ®ã lµ ®inh rØ! ¤ng c¹o s¾t vµ cho vµo c¸c b÷a c¬m tï, råi sau ®ã «ng thuyÕt phôc ®­îc nh÷ng ng­êi lÝnh canh mang ®Õn cho «ng nhiÒu lo¹i cá, l¸ kh¸c nhau... Carl Renborg cïng víi nh÷ng ng­êi häc theo c¸ch cña «ng kh«ng nh÷ng sèng sãt mµ sau nµy ®· ®­îc trë vÒ tæ quèc.
N¨m 1934, Carl Renborg thµnh lËp C«ng ty “ California Vitamins” vµ nhê cã kiÓu b¸n hµng ®Æc biÖt, khi mµ ng­êi sö dông s¶n phÈm l¹i trë thµnh c¸c nhµ ph©n phèi s¶n phÈm ®ã ( Distributor ), c«ng ty nhanh chãng ®¹t ®­îc doanh s« 7 triÖu USD mµ kh«ng ph¶i tèn mét ®ång nµo cho qu¶ng c¸o.
N¨m 1939, Carl Renborg ®æi tªn C«ng ty thµnh “ Nutrilite Products” ( theo tªn gäi cña s¶n phÈm ) nh­ng vÉn gi÷ ®­îc c¸ch ph©n phèi chÊt bæ sung dinh d­ìng nh­ thÕ. Nh÷ng ng­êi tham gia c«ng viÖc l¹i mêi thªm ng­êi míi, gióp hä hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm ®ång thêi giíi thiÖu cho hä kh¶ n¨ng cã thÓ mêi nh÷ng ng­êi quen cña m×nh tham gia ®Ó x©y dùng thµnh m¹ng l­íi riªng.
C«ng ty ®¶m b¶o cho c¸c nhµ ph©n phèi vÒ s¶n phÈm vµ tr¶ hoa hång kh«ng chØ theo l­îng hµng mµ chÝnh hä b¸n ®­îc, mµ cßn theo l­îng hµng b¸n ®­îc cña nh÷ng ng­êi mµ hä mêi tham gia c«ng viÖc. Nh÷ng ®¹i diÖn c«ng ty, ®­îc gäi lµ “ Ng­êi ®ì ®Çu” ( Sponsor ), tøc lµ ng­êi ®­îc uû quyÒn mêi ng­êi míi vµo viÖc, cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn ng­êi míi vµ gióp anh ta b¸n ®­îc cµng nhiÒu hµng cµng tèt- v× nh­ thÕ ng­êi ®ì ®Çu còng sÏ cã nhiÒu hoa hång h¬n. §«i khi hoa hång do doanh sè cña nhãm mang l¹i lín h¬n hoa hång tõ doanh sè cña c¸ nh©n. B»ng c¸ch ®ã Carl Renborg ®· hiÖn thùc ho¸ kiÓu kinh doanh “ mét tÇng”.
TiÕp thep lÞch sö cña kinh doanh theo m¹ng g¾n víi tªn tuæi hai nh©n viªn cña “ Nutrilite” lµ Rich De Voge vµ Jey Van Andel, nh÷ng ng­êi nµy sau h¬n m­êi n¨m lµm viÖc thµnh c«ng trong c«ng ty cña Carl Renborg, vµo n¨m 1959 ®· thµnh lËp c«ng ty riªng cña m×nh tªn lµ “ American Way Corporation”, gäi t¾t lµ AMWAY ( Con ®­êng n­íc Mü ). Trong giai ®o¹n 1959-1975 kh¸i niÖm kinh doanh theo m¹ng ph¸t triÓn mét c¸ch chËm ch¹p. Thêi kú nµy chØ cã kho¶ng 30 c«ng ty cã thÓ ®­îc gäi ®Ých thùc lµ c«ng ty kinh doanh theo m¹ng.
N¨m 1975 Héi ®ång th­¬ng m¹i Liªn bang Hoa Kú ®­a ra c¸c quy t¾c vÒ c¸c tæ chøc “ H×nh th¸p”. Trong sè 30 c«ng ty ng­êi ta chän AMWAY lµm ®èi t­îng ®Ó tÊn c«ng. Sau 4 n¨m toµ ¸n ®· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh – ph­¬ng ph¸p b¸n hµng, gäi lµ kinh doanh ®a cÊp, lµ chÊp nhËn ®­îc vµ ®­îc luËt ph¸p thõa nhËn lµ mét c¸ch b¸n vµ ph©n phèi s¶n phÈm.
Kinh doanh theo m¹ng: Con sè vµ sù kiÖn

ChØ trong 1979-1983 ( sau khi cã quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n vÒ AMWAY ) ®· cã gÇn 5 triÖu ng­êi tham gia vµo hÖ thèng kinh doanh theo m¹ng. Trong thêi gian nµy xuÊt hiÖn vµi tr¨m c«ng ty míi. Trong tay cña c¸c nhµ ph©n phèi cã c¸c lo¹i hµng ho¸ cùc kú ®a d¹ng, c¸c ho¸ ®¬n b¶o hiÓm, thÎ tõ, b¸t ®Üa, ®å dïng gia ®×nh, ®å trang ®iÓm, m¸y tÝnh, c¶ m¸y kÐo n÷a, vµ nhiÒu thø kh¸c. C¸c c«ng ty lín trong kinh doanh truyÒn thèng còng ¸p dông mét sè kü thuËt cña kinh doanh theo m¹ng, ®ã lµ Ford, Colgate, Master-Card, Canon, Lipton, Coca-cola, Toyota vµ nhiÒu c«ng ty xuyªn quèc gia kh¸c.


Lµn sãng thø nhÊt cña kinh doanh theo m¹ng ( 1945-1979 ).

Lµn sãng thø hai cña kinh doanh theo m¹ng ( 1980-1989 ).

Lµn sãng thø ba cña kinh doanh theo m¹ng ( 1990-1999).

Lµn sãng thø t­ cña kinh doanh theo m¹ng ( 2000 trë ®i )- giai ®o¹n qui m«.


Doanh sè cña c¸c c«ng ty t¨ng hµng n¨m 20- 30%, sè c¸c nhµ ph©n phèi ®éc lËp lµ h¬n 47 triÖu ng­êi. ChØ riªng trong n¨m 2001 cã 11 triÖu ng­êi tham gia vµo kinh doanh theo m¹ng.
ë Mü 15% d©n sè cã tham gia ho¹t ®éng kinh doanh theo m¹ng, ë nhiÒu n­íc kh¸c con sè nµy kho¶ng 5%.
§Çu thÕ kû 21 trªn thÕ giíi cã h¬n 3600 c«ng ty kinh doanh theo m¹ng.
Trong sè nµy 2000 c«ng ty b¾t ®Çu doanh nghiÖp cña m×nh t¹i Mü. Ngµnh kinh doanh theo m¹ng ®ang lµ mét trong nh÷ng ngµnh ph¸t triÓn nhanh cña hÖ thèng kinh tÕ thÕ giíi. ë Mü 20% sè triÖu phó lµm ra gia tµi cña m×nh tõ kinh doanh theo m¹ng. C¸c nhµ kinh tÕ cho r»ng trong thÕ kû nµy cã ®Õn 70% tÊt c¶ c¸c xÝ nghiÖp trªn thÕ giíi sÏ cã sö dông kü thuËt cña kinh doanh theo m¹ng. HiÖn t¹i kinh doanh theo m¹ng ®ang ph¸t triÓn t¹i 125 n­íc thuéc tÊt c¶ c¸c ch©u lôc. Ngµnh c«ng nghiÖp nµy hiÖn cã h¬n 85 tû USD. ë NhËt cã h¬n 2 triÖu nhµ ph©n phèi thùc hiÖn doanh sè lµ 24,5 tû USD mét n¨m. ë Malaysia 465 triÖu USD, ë §µi Loan – 2 triÖu nhµ ph©n phèi víi sè l­îng b¸n hµng lµ 1,2 tû USD.
Doanh sè ë §øc lµ 2,557 tû USD, ë ý gÇn 2 tû USD, ë Ph¸p lµ 2,88 tû USD mçi n¨m.
ë T©y Ban Nha, c¸c nhµ ph©n phèi b¸n hµng mçi n¨m lµ h¬n 500 triÖu USD, doanh sè cña ¸o lµ kho¶ng 200 triÖu USD. ë Thuþ SÜ lµ 200 triÖu USD, ë c¸c n­íc Thuþ §iÓn, Na Uy, PhÇn Lan doanh sè còng lµ hµng tr¨m triÖu ®« la.
ë óc tæng l­îng hµng ®­îc b¸n b»ng kinh doanh theo m¹ng lµ 1,2 tû USD. ë Brazil hiÖn cã kho¶ng 1 triÖu nhµ ph©n phèi ho¹t ®éng b¸n mét l­îng hµng lµ 2 tû USD hµng n¨m. ë Arhentina, doanh sè mçi n¨m lµ trªn 1 tû USD. Tæng l­îng hµng ho¸ ®­îc b¸n ë Hµn Quèc lµ 4,62 tû USD mçi n¨m.
Thu nhËp cao cña c¸c nhµ kinh doanh theo m¹ng ®­îc thÓ hiÖn qua con sè: kho¶ng 500 ngh×n ng­êi trªn thÕ giíi trë thµnh triÖu phó nhê hÖ thèng kinh doanh theo m¹ng.
Trong kho¶ng 20 n¨m s¾p tíi ®©y ngµnh kinh doanh theo m¹ng sÏ bïng næ m¹nh mÏ.
Ph­¬ng ph¸p kinh doanh theo m¹ng thùc sù hÊp dÉn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng cã nhiÒu tiÒn cho cho qu¶ng c¸o - qu¶ng c¸o tèt nhÊt lµ chÝnh nh÷ng nhµ ph©n phèi ®ång thêi lµ ng­êi sö dông s¶n phÈm hµi lßng khi s¶n phÈm ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu sö dông cña chÝnh hä.
T¹i sao nªn lµm doanh nghiÖp nµy?

M¹o hiÓm Ýt

Nh×n chung, t¹i c¸c c«ng ty kinh doanh theo m¹ng, sè tiÒn ®Ó b¾t ®Çu doanh nghiÖp lµ rÊt Ýt ( th«ng th­êng kho¶ng 200-300USD ). Víi sè tiÒn nµy Distributor mua Bé tµi liÖu vµ c«ng cô lµm viÖc ®Çu tiªn ( Starter-kit ) vµ s¶n phÈm ®Ó sö dông cho b¶n th©n vµ ®Ó b¸n. Nh­ vËy lµ hÇu nh­ kh«ng cã m¹o hiÓm. B¹n cã thÓ b¸n s¶n phÈm ®i vµ thu tiÒn vÒ.Cã doanh nghiÖp ®· lµm s½n

Ký hîp ®ång víi C«ng ty tøc lµ B¹n ®­îc nhËn mét doanh nghiÖp ®· lµm s½n, ë ®ã B¹n lµ sÕp, ®ång thêi còng lµ nh©n viªn. B¹n kh«ng cÇn thuª kÕ to¸n, gi¸m ®èc, thñ kho, nh©n viªn... Bëi v× nh÷ng viÖc nµy ®Òu do C¤NG TY thùc hiÖn. ViÖc duy nhÊt B¹n ph¶i lµm – lµ x©y dùng doanh nghiÖp cña m×nh.Tù do

Kinh doanh theo m¹ng cho B¹n tù do vÒ mäi mÆt. B¹n lµm viÖc ë ®©u mµ B¹n muèn, víi ai mµ B¹n muèn, khi nµo B¹n muèn, vµ bao nhiªu mµ B¹n muèn. Kh«ng cã thñ tr­ëng, còng kh«ng cã nh©n viªn, ch¼ng cÇn qu¶n lý ai c¶. Tù B¹n lËp ra ®éi ngò cña m×nh vµ tù m×nh ho¹ch ®Þnh doanh nghiÖp.Doanh nghiÖp cña tÊt c¶ mäi ng­êi

Ng­êi bÊt kú ®Òu cã thÓ lµm kinh doanh theo m¹ng, kh«ng phô thuéc tuæi t¸c, giíi tÝnh, tr×nh ®é v¨n ho¸, d©n téc, tÝn ng­ìng. Trong doanh nghiÖp nµy mçi ng­êi sÏ cã thu nhËp t­¬ng xøng víi gi¸ trÞ thùc tÕ cña anh ta, trong khi khëi sù víi sè tiÒn rÊt nhá.Thu nhËp kh«ng h¹n chÕ

Trong 8 n¨m lµm viÖc ®· cã h¬n 26 nhµ ph©n phèi cña C¤NG TY lµm ra ®­îc trªn 1 triÖu USD. ë Mü 20% sè triÖu phó t¹o dùng gia tµi cña m×nh nhê kinh doanh theo m¹ng. B¹n cµng lµm viÖc trong mét c«ng ty l©u bao nhiªu ( vÒ mÆt thêi gian ) , B¹n cµng cã thu nhËp nhiÒu bÊy nhiªu. NhiÒu ng­êi yªu thÝch kinh doanh theo m¹ng chÝnh bëi lý do nµy.Kh¶ n¨ng du lÞch nhiÒu

Cã nhiÒu ng­êi thÝch kinh doanh theo m¹ng chÝnh v× kh¶ n¨ng cã thÓ ®i du lÞch nhiÒu. Trong C¤NG TY cña chóng ta th­êng hay cã c¸c cuéc héi th¶o, ®µo t¹o kÕt hîp víi nghØ ng¬i ë c¸c n­íc kh¸c nhau. Hµng n¨m C¤NG TY c«ng bè c¸c Promotion ®èi víi c¸c thñ lÜnh ë tr×nh ®é kh¸c nhau vÒ c¸c chuyÕn ®i nh­ vËy. C¸c thñ lÜnh cña C¤NG TY ®· tõng cã mÆt ë c¸c n­íc nh­: T©y Ban Nha, ý, Thæ NhÜ Kú, Maurique, Ai cËp, C¸c tiÓu v­¬ng quèc ¶ RËp thèng nhÊt, Th¸i Lan, Céng hoµ §«minic, Bungari, Ph¸p, Air¬len, Srilanka, Malta...Doanh nghiÖp quèc tÕ

Cã thÓ x©y dùng doanh nghiÖp ë c¸c n­íc kh¸c nhau bëi v× lu«n cã thÓ ký hîp ®ång víi nh÷ng ng­êi ®ang sèng ë nh÷ng n­íc kh¸c nhau. NhiÒu ng­êi ®· x©y dùng m¹ng l­íi hµng chôc ngh×n ng­êi khi hä ®i kh¾p thÕ giíi. §«i khi chÝnh b¶n th©n B¹n kh«ng nhËn ra lµ doanh nghiÖp cña B¹n ®· lan ra nh÷ng vïng xa l¹ cña thÕ giíi, bëi v× trong m¹ng l­íi cña B¹n lu«n t×m ra nh÷ng ng­êi cã b¹n bÌ, ng­êi quen, hä hµng ®ang sinh sèng ë nh÷ng n­íc kh¸c nhau.Giao tiÕp

Trong m¹ng l­íi cña B¹n bao giê còng cã nh÷ng ng­êi thuéc c¸c nghÒ nghiÖp kh¸c nhau. Khi giao tiÕp víi hä B¹n lu«n cã ®­îc nh÷ng kiÕn thøc míi, më réng tÇm nh×n cña B¹n. §©y chÝnh lµ mét ­u viÖt cña kinh doanh theo m¹ng khi ng­êi ta cã thÓ giao tiÕp víi nhiÒu ng­êi tõ c¸c n­íc, c¸c t«n gi¸o, c¸c nghÒ nghiÖp kh¸c nhau.HÖ thèng ®µo t¹o

Nh­ng ®Ó v­¬n ®Õn ®Ønh cao thµnh c«ng th× tr­íc hÕt B¹n ph¶i lµ häc trß ®·. Tõ n¨m 2003 C¤NG TY cung cÊp cho c¸c Distributor cña m×nh mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn nghiÖp gäi lµ VIP-PRO, trong ®ã gi¸o tr×nh c¬ së lµ Pre-Grounding- nÒn t¶ng doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng tiÕn hµnh c«ng viÖc thµnh c«ng víi C¤NG TY. Cao h¬n lµ gi¸o tr×nh Grounding, gi¸o tr×nh cho nh÷ng ng­êi m¹nh- c¸c qui luËt cña kh¸i niÖm thñ lÜnh, kü n¨ng lµm viÖc víi m¹ng l­íi. B¹n ®õng bá qua c¸c kho¸ ®µo t¹o, giíi thiÖu, héi th¶o vµ sù kiÖn cña C¤NG TY th× sÏ ®Õn mét lóc B¹n trë thµnh NghÖ nh©n cña kinh doanh theo m¹ng.Sù t­¬ng trî lÉn nhau

Kinh doanh theo m¹ng- cho c¬ héi lµm viÖc cïng nhau, du lÞch cïng nhau, gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò cïng nhau. “ Kh«ng ai thµnh c«ng mét m×nh c¶”- Jim Rohn ®· nãi nh­ vËy. Kinh doanh theo m¹ng- ®ã lµ doanh nghiÖp ®ång ®éi, mµ thµnh c«ng cña bÊt kú ®éi ngò nµo ®Òu phô thuéc vµo thµnh c«ng cña mçi c¸ nh©n. Nh÷ng ng­êi ®ì ®Çu cña B¹n, c¸c Distributor cña B¹n- ®ã lµ c¸c ®èi t¸c cña B¹n trong doanh nghiÖp, hä sÏ lu«n lu«n hç trî B¹n trong nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau cña cuéc sèng.Sù c«ng nhËn

Mét trong nh÷ng ­u viÖt cña kinh doanh theo m¹ng lµ hÖ thèng c«ng nhËn vµ khuyÕn khÝch c¸c Distributor rÊt cã hiÖu qu¶. Trong C¤NG TY, bªn c¹nh c¸c danh hiÖu vÒ tr×nh ®é, trë thµnh thµnh viªn cña §éi Kim C­¬ng, §éi KÕ CËn Kim C­¬ng, cßn cã mét sù c«ng nhËn quan träng hµng n¨m- ®ã lµ gi¶i th­ëng “ Ng©n Hµ”, ®­îc trao cho nhµ ph©n phèi xuÊt s¾c nhÊt theo thµnh tÝch ®¹t ®­îc trong n¨m, vµ ®­îc tÆng t¹i LÔ Héi lín hµng n¨m- LÔ héi “ Millenium”. §ã lµ nh÷ng kho¶nh kh¾c ®¸ng tù hµo, ®­îc nhËn phÇn th­ëng tr­íc hµng chôc ngµn ng­êi. PhÇn lín mäi ng­êi ®Òu muèn ®­îc c«ng nhËn vµ mçi lÇn ®­îc c«ng nhËn hä l¹i cã thªm søc m¹nh ®Ó x©y dùng doanh nghiÖp riªng cña m×nh.Kh¶ n¨ng lµm viÖc cïng gia ®×nh

Kinh doanh theo m¹ng lµ doanh nghiÖp ®Æc biÖt cho phÐp c¶ gia ®×nh cïng tham gia. NhiÒu cÆp vî chång lµm viÖc theo mét hîp ®ång ®¹t ®­îc thµnh c«ng h¬n h¼n nh÷ng ng­êi lµm viÖc mét m×nh.Mang l¹i sù høng thó

B¹n kh«ng thÓ t­ëng t­îng tham gia doanh nghiÖp cña chóng t«i cã thÓ nhËn ®­îc nhiÒu høng thó thÕ nµo. Vµ rÊt hay lµ B¹n cµng lµm viÖc trong kinh doanh theo m¹ng l©u th× B¹n l¹i cµng thÊy høng thó h¬n. §«i khi rÊt thó vÞ khi quan s¸t thÊy ng­êi ta thay ®æi nh­ thÕ nµo khi hä b¾t ®Çu thu nhËp nhiÒu h¬n hä mong ­íc.C¶i thiÖn søc khoÎ

Lµm viÖc víi C¤NG TY B¹n cã thÓ n©ng cao søc khoÎ cña m×nh. Gi¸ s¶n phÈm cña C¤NG TY lµ chÊp nhËn ®­îc vµ cho phÐp gióp ®ì nhiÒu ng­êi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò søc khoÎ cña m×nh.T¨ng tr­ëng c¸ nh©n

T¨ng tr­ëng nh©n c¸ch- ®ã lµ ®iÒu chÝnh yÕu nhÊt trong kinh doanh theo m¹ng. Kh«ng ë trong doanh nghiÖp nµo con ng­êi tr­ëng thµnh nhanh nh­ trong kinh doanh theo m¹ng. “ NÕu B¹n thay ®æi, mäi thø xung quanh B¹n thay ®æi theo” ( Jim Rohn ). C«ng viÖc khã kh¨n nhÊt chÝnh lµ rÌn luyÖn b¶n th©n vµ trong c¸c c«ng ty kinh doanh theo m¹ng lu«n cã nh÷ng ng­êi biÕt gióp ®ì ng­êi kh¸c thay ®æi suy nghÜ cña m×nh, thay ®æi thãi quen, c¸ tÝnh, hµnh vi, quan hÖ vµ hµnh ®éng.  1. Vµi nÐt vÒ C¤NG TY

Thµnh lËp: C¤NG TY ®­îc thµnh lËp n¨m 1996.
Chñ tÞch C¤NG TY: ¤ng Dmitry Bouriak, cã tªn trong s¸ch “ 200 Nhµ ho¹t ®éng næi tiÕng hiÖn nay” ( sè 2, 1999 ), ®­îc tÆng th­ëng huy ch­¬ng mang tªn I.I Mechnhikov “ V× c«ng lao ®ãng gãp thùc tÕ vÒ cñng cè søc kháe d©n téc”. Ngoµi ra theo ý kiÕn b¹n ®äc cña T¹p chÝ “ Nh÷ng g­¬ng mÆt” Dmitry Bouriak cã tªn trong danh s¸ch 25 nh©n vËt næi tiÕng nhÊt n­íc Nga n¨m 2002. ¤ng còng lµ ViÖn sÜ viÖn hµn l©m vÒ c¸c s¶n phÈm tù nhiªn vµ c«ng nghÖ sinh häc, thµnh viªn C©u l¹c bé Gi¸m ®èc Lu©n §«n.
Tèc ®é t¨ng tr­ëng: §©y lµ mét trong c¸c c«ng ty kh«ng nh÷ng v­ît qua khñng ho¶ng tµi chÝnh n¨m 1998, mµ cßn t¨ng doanh sè lªn 160% nhê tÝnh chÊt ®éc ®¸o cña C¤NG TY vµ s¶n phÈm.
S¶n xuÊt: Liªn hiÖp Arcopharma ( Ph¸p )- ®ã lµ liªn hiÖp sè 1 t¹i Ch©u ¢u. Nhµ m¸y “ Nutripharma” ë Air¬len ( cæ phÇn lµ Arcopharma vµ C¤NG TY ). C¤NG TY cßn cã nhµ m¸y s¶n xuÊt chÌ th¶o d­îc t¹i Litva.
Quèc tÕ: C¤NG TY ho¹t ®éng chÝnh thøc t¹i 18 quèc gia.
V¨n phßng ®iÒu hµnh cña C¤NG TY: ®Æt t¹i Lu©n §«n – thñ ®« V­¬ng quèc Anh. ë ®ã C¤NG TY còng cã ng©n hµng riªng. V¨n phßng liªn hîp n»m ë Ph¸p. V¨n phßng tµi chÝnh n»m ë SÝp.
S¶n phÈm: Nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng rÊt cao vÒ søc khoÎ vµ s¾c ®Ñp lu«n lu«n cã nhu cÇu lín trªn thÞ tr­êng. S¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp “ Phong c¸ch sèng khoÎ m¹nh” còng ®­îc c¸c nhµ du hµnh vò trô sö dông.
TriÕt lý C¤NG TY: TriÕt lý cña chóng ta – Lùa chän søc khoÎ tuyÖt h¶o, thuéc ngµnh c«ng nghiÖp “Phong c¸ch sèng khoÎ m¹nh”. §©y lµ c«ng ty ®Çu tiªn tuyªn bè r»ng søc khoÎ con ng­êi lµ nguån lùc kinh tÕ hµng ®Çu cña mçi quèc gia.
Ho¹t ®éng tõ thiÖn:

§· tÆng cho Héi ch÷ thËp ®á s¶n phÈm trÞ gi¸ 250.000 USD.

TÆng c¸c nhµ trÎ s¶n phÈm trÞ gi¸ 50.000 USD.

LËp ra qòi tõ thiÖn cña c¸c Distributor.


S¬ ®å kinh doanh: Vèn xuÊt ph¸t nhá, s¶n phÈm ®éc ®¸o, hoa hång cao – 56%, chÝnh s¸ch tr¶ th­ëng ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, tÝnh d©n chñ- tÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nh­ nhau ( gi¸ ­u ®·i gi¶m 40%, tr¶ th­ëng 5 møc ). Kh¶ n¨ng lµm doanh nghiÖp quèc tÕ lín ( cßn nhiÒu quèc gia tiÒm n¨ng ë phÝa tr­íc ).
Môc ®Ých cña C¤NG TY: trë thµnh c«ng ty sè 1 thÕ giíi vÒ kinh doanh theo m¹ng, mang l¹i phóc lîi ®a d¹ng vµ ®Çy ®ñ cho c¸c Distributor.
B¹n sÏ ®­îc g× khi hîp t¸c víi C«ng ty
B¹n cã thÓ b¾t ®Çu doanh nghiÖp riªng cña m×nh víi sè vèn tèi thiÓu, cho phÐp B¹n trong mét t­¬ng lai gÇn cã thÓ chÊm døt c¶nh ph¶i lµm viÖc triÒn miªn theo giê cè ®Þnh. B¹n cã thÓ tù m×nh chän c¸ch lµm viÖc, n¬i lµm viÖc vµ thêi gian lµm viÖc theo ý cña m×nh.
B¹n trë thµnh mét phÇn cña C¤NG TY lín, uy tÝn vµ ®ang ph¸t triÓn nhanh, ®ang ho¹t ®éng ë 18 n­íc trªn thÕ giíi. §èi víi B¹n ®©y lµ mét c¬ héi ®Æc biÖt ®Ó thÓ hiÖn tµi n¨ng cña m×nh víi sù trî gióp cña doanh nghiÖp ®éc ®¸o nµy, thµnh c«ng trong sù gióp ®ì cña ng­êi kh¸c.
B¹n lµm viÖc víi mét s¶n phÈm chÊt l­îng cao cña nh÷ng nhµ s¶n xuÊt hµng ®Çu Ch©u ¢u, hiÖu qu¶ cña s¶n phÈm ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh qua thö nghiÖm l©m sµng, vµ nhÊt lµ qua kÕt qu¶ cña hµng tr¨m ngµn ng­êi, kÓ c¶ c¸c nhµ du hµnh vò trô.
B¹n cã kh¶ n¨ng n¾m lÊy vËn mÖnh vÒ tµi chÝnh cña b¶n th©n vµo tay m×nh. Hoa hång mµ C¤NG TY tr¶ cho m¹ng l­íi lµ 56% doanh sè. Ngoµi ra B¹n cã thÓ ®­îc h­ëng 40% chªnh lÖch do b¸n lÎ s¶n phÈm. B¹n còng cã thÓ cã thu nhËp thªm n÷a khi ®Çu t­ vµo cæ phiÕu cña C¤NG TY.
B¹n nhËn ®­îc sù hç trî ®Çy ®ñ cña C¤NG TY vÒ th«ng tin vµ c¸c sè liÖu ph©n tÝch thèng kª vÒ doanh nghiÖp cña m×nh. C¸c thñ lÜnh cña C¤NG TY cã thÓ nhËn ®­îc c¸c sè liÖu nµy vÒ sù ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña hä.
Hµng ngµy B¹n ®Òu cã thÓ nhËn ®­îc t­ vÊn cÇn thiÕt tõ V¨n phßng t­ vÊn luËt c¸c vÊn ®Ò cña kinh doanh theo m¹ng.
B¹n cßn cã thÓ theo dâi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp riªng cña m×nh qua c¸c t¹p chÝ t¸c nghiÖp “ Hµnh tinh con ng­êi” mµ n¨m 2002 t¹p chÝ nµy ®· dµnh ®­îc gi¶i th­ëng lµ “ T¹p chÝ t¸c nghiÖp tèt nhÊt toµn Nga”.
Trong hµnh trang cña B¹n cßn cã: ®Æt hµng tõ xa qua hÖ thèng th­¬ng m¹i ®iÖn tö, ký hîp ®ång ®iÖn tö, cã thÓ theo dâi trùc tiÕp tõ xa sù ph¸t triÓn cña m¹ng l­íi cña m×nh, còng nh­ sö dông Internet ®Ó cã th«ng tin th­êng xuyªn vÒ C¤NG TY.
B¹n cã kh¶ n¨ng ®i kh¾p thÕ giíi vµ kÕt hîp häc tËp víi nghØ ng¬i cïng C¤NG TY ë nh÷ng n¬i danh lam th¾ng c¶nh næi tiÕng cña thÕ giíi.
B¹n cã thÓ tiÕp cËn Website cña C¤NG TY www.vipgroup.net, mét website hiÖn ®¹i trªn nhiÒu thø tiÕng, bao gåm rÊt nhiÒu th«ng tin h÷u Ých, nhiÒu tµi liÖu d¹ng nghe-nh×n.
Nh­ vËy, B¹n cã thÓ liªn kÕt víi mét TËp ®oµn quèc tÕ hµng ®Çu trªn thÕ giíi. §ã lµ mét C¤NG TY qua 11 n¨m tån t¹i cña m×nh ®· gióp cho nhiÒu ng­êi, lµm viÖc t¹i nhµ mµ x©y dùng lªn doanh nghiÖp quèc tÕ ®å sé.
TÊt c¶ nh÷ng ng­êi ®ã ®Òu b¾t ®Çu gièng nh­ B¹n. TÊt c¶ hä ®Òu b¾t ®Çu tõ con sè 0, vµ víi thêi gian hä ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng mµ hä ®· kh«ng d¸m m¬ tíi.
T¹i sao t«i l¹i tin ch¾c r»ng B¹n cã thÓ thµnh c«ng? T«i tin ch¾c ®iÒu ®ã bëi v× hµng tr¨m ngµn ng­êi ®· thµnh c«ng trong doanh nghiÖp cña chóng t«i, hä ch¼ng h¬n B¹n ë ®iÓm nµo.
TÊt c¶ hä ®Òu b¾t ®Çu gièng y nh­ B¹n, vµ h«m nay hä t¾m trong hµo quang cña thµnh c«ng, cã cuéc sèng cao cÊp, vµ thu nhËp cña hä lµ mét d·y rÊt nhiÒu ch÷ sè c¸c ®ång ®«-la.
T«i nh¾c l¹i vµi con sè thèng kª chÝnh thøc:

N¨m 2003 thu nhËp b×nh qu©n cña nh÷ng ng­êi Mü lµm doanh nghiÖp t¹i gia lµ 60 ngh×n ®« la, cao gÊp ®«i thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cña ng­êi lao ®éng b×nh th­êng.

H¬n 20% ng­êi lµm doanh nghiÖp t¹i gia ë Mü cã thu nhËp tõ 500 ngµn USD mét n¨m.
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương