Application for Outward Remittancetải về 37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích37 Kb.

THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK, LTD.

DONG NAI BRANCH

Application for Outward Remittance

Đơn Xin Chuyển Tiền


Reference Số NH:

Date Ngày:      Applicant Người chuyển

Payment Method Phương thức thanh toán

Name Tên      

     


Please debit my/our account Ghi Nợ từ tài khoản

A/C No. TK Số:      Address Địa chỉ      

     


Cash Tiền mặt

Bank use only Phần dành cho Ngân hàng

Tel. Điện thoại      

Ex rate Tỉ giá:

Currency and amount in words Loại và số tiền bằng chữ

Charges Phí

     

Commission Phí chuyển

     

Cables Điện phí

AMT in fiqures / số tiền (bằng số):     

Others Khác

Beneficiary’s Bank Ngân hàng người hưởng

Total Tổng cộng

Bank name Tên Ngân hang       

     

Net pay Số tiền chuyển


Address Địa chỉ      

     


     

□ Supporting documents Chứng từ đính kèm:

□ Contract Hợp đồng

□ Invoice Hóa đơn

SWIFT code Mã SWIFT      

□ Bill of Lading Vận đơn

Beneficiary Người hưởng

□ Customs sheet TKHQ

AC No Số tài khoản      

□ Other Khác

Name Tên      

     


     

---------------------------------------------------

(AUTHORIZED SIGNATURE Chữ ký của chủ tài khoản hoặc người ủy quyền)Address Địa chỉ      

     


     

Tel. Điện thoại      

Our bank charges Phí ngân hàng chúng tôi

are for account of beneficiary do người thụ hưởng chịu

are for account of applicant do người chuyển chịu


Other bank charges Phí ngân hàng khác

are for account of beneficiary do người thụ hưởng chịu

are for account of applicant do người chuyển chịu


Payment details Nội dung thanh toán      

     


     

Verified by

Customer service officer

Senior customer service officer

Operations manager


CONDITIONS Các điều kiện


 1. Telegraphic Transfers and Demand Drafts Điện Chuyển Tiềnvà Hối Phiếu

I/We agree that the remittance/draft is to be despatched entirely at my/our own risk and that:

Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng việc chuyển tiền/hối phiếu được gửi thuộc rủi ro của tôi/chúng tôi và rằng:


 1. In the absence of any specific instructions to the contrary, the Telegraphic Transfer/ Demand Draft will be effected in the currency of the country in which payment is to be made.

Nếu không có chỉ dẫn nào khác, Điện Chuyển Tiền/ Hối Phiếu sẽ được thanh toán bằng loại tiền tệ của quốc gia nơi thanh toán.

 1. The Bank reserves the right to drawn this Telegraphic Transfer/ Demand Draft on a different place from that specified by the remitter if operational circumstances so require.

Ngân hàng có quyền ký phát Điện Chuyển Tiền / Hối phiếu này tại một địa điểm khác với địa điểm mà người chuyển tiền chỉ định nếu hoàn cảnh nghiệp vụ yêu cầu phải làm như vậy.

 1. The Bank will not be liable for any losses or damages due to delay in payment or in giving advice of payment; loss of items in transit or otherwise, error, omission, mutilation, interruption or delay in transmission or delivery of any item, letter, telegram or cable; or the actions of the Bank's correspondents, agents or staff, or any act or event beyond the Bank's control unless the same is due to the negligence or wilfull default of the Bank or its authorized officers, employees or agents.

Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do việc trì hoãn thanh toán hoặc gửi thông báo thanh toán; thất lạc, sơ sót, bỏ sót, cắt, gián đoạn hoặc trì hoãn trong khi gửi phát hoặc giao bất kỳ khoản, thư, điện báo hoặc điện tín; hoặc hành động của đại lý, phòng giao dịch hoặc nhân viên của Ngân hàng, hoặc bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát của Ngân hàng trừ khi những sự kiện đó do sự cẩu thả hoặc lỗi cố ý của Ngân hàng hoặc cán bộ, nhân viên hoặc đại lý được ủy quyền của Ngân hàng.

 1. The Bank's correspondents or agents will re-direct the payment or credit the account of the beneficiary based on the identifying number (e.g. Account number, CHIPS UID, ABA Number) provided by me/us. In the event of any inconsistency between the name and the identifying number of a credit party in my/our payment instructions, the Bank and the Bank's correspondents or agents will not be responsible for any losses, damages, liabilities or claims that may arise as a result of the credit party being incorrectly identified.

Đại lý hoặc phòng giao dịch của Ngân hàng sẽ trực tiếp thanh toán hoặc chuyển khoản cho người thụ hưởng theo mã số (như số tài khoản, số CHIPS UID, ABA) do tôi/chúng tôi cung cấp. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên và mã số và bên chuyển khoản trong chỉ dẫn thanh toán của tôi/chúng tôi, Ngân hàng và các đại lý của Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc khiếu nại có thể phát sinh do bên chuyển khoản được xác định không chính xác.

 1. The Bank has absolute and unfettered discretion to appoint one or more correspondent banks in dealing with the remittance transaction and in relation to any other matters arising out of the process of remittance. The Bank will not be responsible for any damages, costs or expenses incurred by me/us in connection with, either directly or indirectly, exchange control or other restrictions or measures which may be imposed by the laws and regulations of the country of the correspondent banks and I/we accept all the risks of or arising from such laws, regulations, measures and restrictions.

Ngân hàng có toàn quyền chỉ định một hoặc một vài ngân hàng đại lý để giải quyết giao dịch chuyển tiền và liên quan đến bất kỳ vấn đề khác phát sinh từ quá trình chuyển tiền. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn gây ra bởi tôi/chúng tôi liên quan đến, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát tỷ giá hoặc sự hạn chế hoặc phạm vi mà có thể phải tuân thủ quy định pháp luật của quốc gia của ngân hàng đại lý và tôi/chúng tôi chấp thuận tất cả các rủi ro của hoặc phát sinh bởi luật, qui định, phạm vi và hạn chế đó.

 1. Telegraphic Transfer is to be dispatched entirely at the remitter’s own risk and for a Demand Draft, The Bank will not be responsible for mail service failure if it is dispatched on behalf of the remitter.

Điện Chuyển Tiền sẽ được thực hiện với toàn bộ rủi ro do người chuyển chịu. Ngân Hàng không chịu trách nhiệm về bất cứ sự thất lạc qua đường Bưu điện nào đối với Hối Phiếu được chuyển bởi Ngân hàng thay cho người chuyển.

 1. Where the Bank is unable to provide a firm exchange rate quotation, the Bank shall effect the remittance on the basis of a provisional exchange rate quotation, the bank shall effect the remittance on the basis of a provisional exchange rate, which shall be subject to adjustment when the actual exchange rate is ascertained. Any difference between the provisional rate and the actual rate shall be debited/credited (as the case may be ) to the Applicant’s account.

Trường hợp Ngân Hàng không thể cung cấp một bản niêm yết tỷ giá chính xác, Ngân hàng sẽ thực hiện việc chuyển tiền trên cơ sở tỷ giá tham khảo mà tỷ giá này sẽ được điều chỉnh lại khi tỷ giá thực sự được xác định. Mọi chênh lệch giữa tỷ giá tham khảo và tỷ giá hiện hành sẽ được ghi nợ/ ghi có (tùy theo trường hợp của) vào tài khoản của Khách Hàng.

 1. I/We hereby warrant that all requited permissions and authorizations have been obtained and that the Bank may debit my/our account(s) with the amount of any liabilities, costs and losses arising from any breach of this warranty.

Tôi /Chúng tôi cam kết đã có đầy đủ các giấy phép và ủy quyền được yêu cầu cho Điện Chuyển Tiền/Hối Phiếu và chấp thuận để Ngân Hàng được quyền ghi nợ tài khoản của tôi /chúng tôi một số tiền tương ứng với bất cứ khoản nợ, chi phí và thiệt hại nào phát sinh từ sự vi phạm lời cam kết này.

 1. In case of cancellation of a remittance, refund is to be made only on the basis of the amount actually received from the correspondents and at the Bank's buying rate on the day of refund.

 1. Telegraphic Transfers Only Riêng Các Trường Hợp Điện Chuyển Tiền 1. The Bank is at liberty to send the Telegraphic Transfer either literally or in cipher and the Bank.

Ngân Hàng có toàn quyền gửi Điện Chuyển Tiền với ngôn ngữ thông thường hoặc ký hiệu mật mã và không chịu trách nhiệm về mọi sự mất mát, chậm trễ, sai sót, thiếu mất hay dư thừa có thể sấy ra trong lúc chuyển tải bức điện hoặc do sự giải mã sai bức điện ở nơi nhận.

 1. Applications received after 14:00 pm will not be processed on the same day.

Các đơn vị xin gửi Điện Chuyển Tiền của Khách hàng nộp sau 2 giờ chiều sẽ không được giải quyết cùng ngày.

 1. Applications for same day value are subject to cut–off time related to the geographical location of the destination.

Những yêu cầu Điện Chuyển Tiền có hiệu lực cùng ngày phụ thuộc vào giờ ngưng xử lý của mỗi địa phương người nhận.01-REVN-501-1-002

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương