Aloe vera green 1000mg Thµnh phÇntải về 6.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích6.04 Kb.
#39188
Aloe vera green

1000mg
Thµnh phÇn :

Mçi viªn nang mÒm chøa :

Aloe vera Oil : 250 mg

Natural Vitamin E : 7,45 mg

Provide Vitamin E : 5,0 mg

Soybean Oil : 742,55 mgC«ng dông :

  • Aloe vera Green cã t¸c dông tèt c¶i thiÖn c¸c rèi lo¹n ë da nh­ môn trøng c¸, kh« da, môn nhät, chµm , tµn nhang , c¸c triÖu chøng Eczema .

  • Aloe vera Green gióp nhuËn tr­êng , s¸t trïng ®­êng ruét , gi¶m viªm loÐt d¹ dµy .

  • Aloe vera Green cã c«ng dông s¸t khuÈn gióp vÕt th­¬ng mau liÒn sÑo .

  • Aloe vera Green lµm gi¶m nguy c¬ kÕt sái Calcium ®­êng tiÓu .


LiÒu dïng :

Ngµy 2 lÇn , mçi lÇn 1- 2 viªn


§éc tÝnh vµ t¸c dông phô :

Kh«ng nªn dïng cho trÎ em d­íi 12 tuæi vµ phô n÷ cã thai .L­u ý khi dïng s¶n phÈm :

S¶n phÈm nµy kh«ng ph¶i lµ thuèc vµ kh«ng cã t¸c dông thay thÕ thuèc ch÷a bÖnhH¹n sö dông: 36 th¸ng kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt.

Tiªu chuÈn ¸p dông : Tiªu chuÈn c¬ së.

B¶o qu¶n: N¬i kh« r¸o, tho¸ng m¸t .

§ãng gãi : Hép 1 lä , lä 100 viªn nang mÒm , Hép 1 lä , lä 60 viªn nang mÒm, hép 3 vØ , vØ 10 viªn nang mÒm .

Nhà sản xuất : SIRIO PHARMA CO ., LTD

Nanshan industrial District , Taishan Road , Shantou , P.R.CDistributor : Princess Lifestyle USA

tải về 6.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương