A. TÓM tắt lý thuyếT: Quy tắc nhân đơn thức với đa thứctải về 84.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích84.32 Kb.
Tuần 1 + 2 Tháng 10

Chương I:

PHÉP NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC

PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC - ĐA THỨC

A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1.Quy tắc nhân đơn thức với đa thức:

Muốn nhân 1 đơn thức với 1 đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

A(B + C) = AB + AC

2.Quy tắc nhân đa thức với đa thức:

Muốn nhân một đa thức với 1 đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD

BÀI TẬP NÂNG CAO:

*Bài tập 1: Nếu (-2 + x2) (-2 + x2) (-2 + x2) (-2 + x2) (-2 + x2) = 1 thì x bằng bao nhiêu?

Giải:


(-2 + x2)5 = 1

Một số mà có lũy thừa 5 bằng 1 thì số đó phải bằng 1

Do đó ta có: (-2 + x2) = 1 hay x2 = 3

Vậy x = hoặc x = -*Bài tập 2: CMR

a) 817 – 279 – 913 chia hết cho 405

Ta có: 817 – 279 – 913 = (34)7 – (33)9 – (32)13 = 328 – 327 – 326 = 326(9 – 3 – 1)

= 326 . 5 = 34.5.322 = 405. 322 chia hết cho 405

Hay 817 – 279 – 913 chia hết cho 405

*Bài tập 3: Tính giá trị của biểu thức:

M = x10 – 25x9 + 25x8 – 25x7 + … - 25x3 + 25x2 – 25x + 25 với x = 24Giải:

Thay 25 = x + 1 ta được:

M = x10 - (x + 1)x9 + (x + 1)x8 – (x + 1)x7 + … - (x + 1)x3 + (x + 1)x2 – (x + 1)x + 25

M = x10 – x10 – x9 + x9 + x8 – x8 – x7 + … - x4 – x3 + x3 + x2 – x2 – x + 25

M = 25 – x

Thay x = 24 ta được:

M = 25 – 24 = 1

*Bài tập 4: Cho a + b + c = 2p. CMR 2bc + b2 + c2 – a2 = 4p(p – a)

Xét VP = 4p(p – a) = 2p (2p – 2a) = (a + b + c) (a + b + c – 2a) = (a + b + c)(b + c – a )

= (ab + ac – a2 + b2 + bc – ab + bc + c2 – ac )

= b2 + c2 + 2bc – a2 = VT

Vậy đẳng thức được c/m

Tuần 3+4 Tháng 10

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Cho A và B là các biểu thức. Ta có một số hằng đẳng thức đáng nhớ sau:

1) (A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2) (A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3) A2 – B2 = (A + B)(A – B)

4) (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5) (A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

6) A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

7) A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)

*Chú ý:

Các công thức 4) và 5) còn được viết dưới dạng:

(A + B)3 = A3 + B3 + 3AB(A + B)

(A – B)3 = A3 – B3 – 3AB(A – B)

- Từ công thức 1) và 2) ta suy ra các công thức:

(A + B + C)2 = A2 + B2 + C2 + 2AB + 2BC + 2AC

(A – B + C)2 = A2 + B2 + C2 – 2AB – 2BC + 2AC

(A – B – C)2 = A2 + B2 + C2 – 2AB + 2BC – 2ACBÀI TẬP NÂNG CAO:

*Bài tập 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức:

a) M = x2 – 4x + 7 = x2 – 4x + 4 + 3 = (x – 2)2 + 3

Ta thấy: (x – 2)2 ≥ 0 nên M ≥ 3

Hay GTNN của M bằng 3

Giá trị này đạt được khi (x – 2)2 = 0 x – 2 = 0 x = 2

b) N = (x2 – 4x – 5)(x2 – 4x – 19) + 49

N = (x2 – 4x – 5 )(x2 – 4x – 5 – 14) + 49

N = (x2 – 4x – 5)2 – 14(x2 – 4x – 5) + 49

N = (x2 – 4x – 5)2 - 2.7(x2 – 4x – 5 ) + 72

N = (x2 – 4x – 5 – 7 )2 = (x2 – 4x – 12 )2

Ta thấy : (x2 – 4x – 12)2 ≥ 0 nên N ≥ 0

Hay GTNN của N bằng 0

Giá trị này đạt được khi x2 – 4x – 12 = 0 (x – 6)(x + 2) = 0

x = 6 ; hoặc x = -2

c) P = x2 – 6x + y2 – 2y + 12

P = x2 – 6x + 9 + y2 – 2y + 1 + 2 = (x – 3)2 + (y – 1)2 + 2

Ta thấy: (x – 3)2 ≥ 0; và (y – 1)2 ≥ 0 nên P ≥ 2

Hay GTNN của P bằng 2

Giá trị này đạt được khi x – 3 = 0 và y – 1 = 0x = 3 và y = 1

*Chú ý về GTNN và GTLN của một biểu thức:

Cho một biểu thức A, ta nói rằng số k là GTNN của A nếu ta c/m được 2 điều kiện:

a) A ≥ k với mọi giá trị của biến đối với biểu thức A

b) Đồng thời, ta tìm được các giá trị của biến cụ thể của A để khi thay vào, A nhận giá trị k.

Tương tự, cho một biểu thức B, ta nói rằng số h là GTLN của B nếu ta c/m được 2 điều kiện:

a) B ≤ h với mọi giá trị của biến đối với biểu thức B.

b) Đồng thời, ta tìm được các giá trị của biến cụ thể của B để khi thay vào, B nhận giá trị h.

* Có hai loại sai lầm thường gặp của HS:

1) Khi chứng minh được a), vội kết luận mà quên kiểm tra điều kiện b)

2) Đã hoàn tất được a) và b), tuy nhiên, bài toán đòi hỏi xét trên một tập số nào đó thôi, tức là thêm các yếu tố ràng buộc, mà HS không để ý rằng giá trị biến tìm được ở bước b) lại nằm ngoài tập cho trước đó.

*Ví dụ 1: Tìm GTNN của biểu thức A = (x2 + 1)2 + 4

Giả sử lời giải như :

Vì (x2 + 1)2 ≥ 0 nên A ≥ 4 .

Vậy GTNN của biểu thức là 4.

Kết luận về GTNN như thế là mắc phải sai lầm loại 1), tức là quên kiểm tra điều kiện b) . Thực ra để cho A bằng 4, ta phải có (x2 + 1)2 = 0 , nhưng điều này không thể xảy ra được với mọi giá trị của biến x.

*Ví dụ 2: Cho x và y là các số hữu tỉ và x ≠ y .Tìm GTNN của biểu thức

B = (x – y)2 + 2

Giả sử lời giải như sau:

(x – y)2 ≥ 0 nên B ≥ 2

Mặt khác khi thay x = y = 1, B nhận giá trị 2

Vậy GTNN của biểu thức B là 2.

ở đây, kết luận về GTNN như thế là mắc phải sai lầm loại 2), tức là quên kiểm tra điều kiện ràng buộc x ≠ y .

*Bài tập 2: Tìm GTNN của các biểu thức sau:

a) A = x2 – 4x + 9

Ta có : A = x2 – 4x + 4 + 5 = (x – 2)2 + 5

Ta thấy (x – 2)2 ≥ 0, nên (x – 2)2 + 5 ≥ 5

Hay GTNN của A bằng 5 , giá trị này đạt được khi (x – 2)2 = 0

x – 2 = 0 x = 2

b) B = x2 – x + 1

Ta có: B = x2 – 2.x + = (x - )2 +

Vậy GTNN của B bằng , giá trị này đạt được khi x =*Bài tập 3: Tìm GTLN của các đa thức:

M = 4x – x2 + 3 = - x2 + 4x – 4 + 7 = 7 – (x2 – 4x + 4) = 7 – (x – 2)2

Ta thấy: (x – 2)2 ≥ 0 ; nên - (x – 2)2 ≤ 0 .

Do đó: M = 7 – (x – 2)2 ≤ 7

Vậy GTLN của biểu thức M bằng 7, giá trị này đạt được khi x = 2

*Chú ý: Dạng toán này tương tự dạng : Chứng minh 1 biểu thức luôn dương, hoặc luôn âm, hoặc lớn hơn, nhỏ hơn 1 số nào đó.

*Bài tập 4 : Tính giá trị của các biểu thức:

a) A = 49x2 – 56x + 16 , với x = 2

Ta có: A = (7x – 4)2

Với x = 2 thì: A = (7.2 – 4)2 = 102 = 100

b) B = 27x3 + 54x2 + 36x + 8 , với x = - 2

Ta có: B = (3x)3 + 3.(3x)2.2 + 3.(3x).4 + 23 = (3x + 2)3

Với x = -2 thì:

B = [3.(-2) + 2]3 = (-4)3 = - 64*Bài tập 5 : CMR tích của 4 số tự nhiên liên tiếp cộng với 1 là một số chính phương.

Giải:


Gọi 4 số tự nhiên liên tiếp là n , n + 1 , n + 2 , n + 3 . Khi đó ta có:

Tích của 4 số tự nhiên liên tiếp là:

A = n(n + 1)(n + 2)(n + 3)+ 1

A= (n2 + 3n)(n2 + 3n + 2) + 1

= (n2 + 3n)2 + 2(n2 + 3n) + 1 = (n2 + 3n + 1)2

Vì n là số tự nhiên nên (n2 + 3n + 1)2 là một số chính phương.

Vậy n(n + 1)(n + 2)(n + 3) là một số chính phương.


Tuần 1 +2 Tháng 11

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

* CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ:

1)Phương pháp đặt nhân tử chung:

AB + AC = A(B +C)

2) Phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Vận dụng các hằng đẳng thức để biến đổi đa thức thành tích các nhân tử hoặc lũy thừa của các đa thức.

3)Phương pháp nhóm nhiều hạng tử.

Dùng các tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng các đa thức ta kết hợp những hạng tử của đa thức thành từng nhóm thích hợp rồi dùng các phương pháp khác phân tích thành nhân tử theo từng nhóm rồi phân tích chung đối với các nhóm.

- Khi nhóm các hạng tử cần chú ý:

+ Làm xuất hiện nhân tử chung

+ Hoặc xuất hiện hằng đẳng thức.

4) Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử .

5)Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử.

a) Thêm và bớt cùng một hạng tử làm xuất hiện hiệu của hai bình phương.

b) Thêm và bớt cùng một hạng tử làm xuất hiện nhân tử chung.

6)Phương pháp đổi biến (Hay phương pháp đặt ẩn phụ)

7)Phương pháp hệ số bất định.

8)Phương pháp xét giá trị riêng.

* Để phân tích một đa thức thành nhân tử ta phải vận dụng linh hoạt các phương pháp đã nêu và thông thường ta phải phối hợp nhiều phương pháp.BÀI TẬP NÂNG CAO:

*Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

*Bài tập 1:

a) ab(a – b) + bc(b – c) + ca(c – a)

=ab(a – b) + bc[b – a + a – c] + ac(c – a)

=ab(a – b) – bc(a – b) + bc(a – c) – ac(a – c)

= (a – b)(ab – bc) + (a – c)(bc – ac)

= b(a – b)(a – c) - c(a – c)(a – b)

= (a – b)(a – c)(b – c)

*Bài tập 2:

a) x2 + 7x + 12 = x2 + 4x + 3x + 12 = x(x + 4) + 3(x + 4) = (x + 4)(x + 3)

b) 3x2 – 8x + 5 = 3x2 – 3x – 5x + 5 = 3x(x – 1) – 5(x – 1) = (x – 1)(3x – 1)

*Bài tập 3:

a) x2 – 5xy + 6y2 = x2 – 2xy – 3xy + 6y2 = x(x – 2y) – 3y(x – 2y)

= (x – 2y)(x – 3y)

b) 4x2 – 17xy + 13y2 = 4x2 – 4xy – 13xy + 13y2 = 4x(x – y) – 13y(x – y)

= (x – y)(4x – 13y)

Tuần 3 + 4 Tháng 10

CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC , ĐA THỨC.

A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1.Chia đơn thức cho đơn thức:

- Đơn thức A gọi là chia hết cho đơn thức B 0 nếu có một đơn thức C sao cho

A = B.C; C được gọi là thương của A chia cho B.

- Đơn thức A chia hết cho đơn thức B khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.

- Quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B):

+ Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

+ Chia từng lũy thừa của biến trong A cho lũy của cùng biến đó trong B.

+ Nhân các kết quả tìm được với nhau.2.Chia đa thức cho đơn thức:

- Đa thức A gọi là chia hết cho đơn thức B ≠ 0, nếu có mọt đa thức C sao cho

A = B.C

- Đa thức A chia hết cho đơn thức B khi các đơn thức hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B.- Quy tắc chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B):

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B, ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau.3.Chia đa thức một biến đã sắp xếp:

- Muốn chia đa thức một biến A cho đa thức một biến B ≠ 0, trước hết ta phải sắp xếp các đa thức này theo lũy thừa giảm dần của cùng một biến và thực hiện phép chia như phép chia các số tự nhiên.

- Với hai đa thức tùy ý A và B của mọt biến (B ≠ 0), tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho A = B.Q + R

Trong đó R = 0 hoặc bậc của R thấp hơn bậc của B.

Nếu R = 0 thì phép chia A cho B là phép chia hết.

Nếu R ≠ 0 thì phép chia A cho B là phép chia có dư.BÀI TẬP NÂNG CAO:

*Bài tập 1: Cho hai đa thức:

A = 98m + m3 – 6m5 + m6 – 26 + 10m4

B = 1 – m + m3

a) CMR với mọi giá trị nguyên của m thì thương của phép chia A cho B là một bội số của 6.

b) xác định giá trị nguyên của m để đa thức dư bằng 0.Giải:

a) Thực hiện phép chia A cho B ta được thương là:

m3 – 6m2 + 11m – 6 , và dư là 17m2 + 81m – 20 .

Có m3 – 6m2 + 11m – 6 = m3 – m2 – 5m2 + 5m + 6m – 6

= m2(m – 1) – 5m(m – 1) + 6(m – 1) = (m – 1)(m2 – 5m + 6) =

= (m – 1)[(m2 – 2m) – (3m – 6)] = (m – 1)[m(m – 2) – 3(m – 2)] =

= (m – 1)(m – 2)(m – 3)

Kết quả là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 6 . Vậy thương của phép chia là bội của 6.

Cũng có thể chứng minh như sau:

m3 – 6m2 + 11m – 6 = m3 – m – 6m2 + 12m – 6

= m(m2 – 1) – 6m2 + 12m – 6

= (m – 1)(m(m + 1) – 6(m2 - 2m + 1)

= (m – 1)m(m + 1) – 6(m – 1)2

Từ đó ta thấy biểu thức đã cho chia hết cho 6.

b) Giải phương trình sau:

17m2 + 81m – 20 = 017m2 - 4m + 85m – 20 = 0

m(17m – 4) + 5(17m – 4) = 0

(17m – 4)(m + 5) = 0

Vì m Z nên m = -5 để cho dư bằng 0.*Bài tập 2: Xác định hằng số a sao cho :

a) a3x3 + 3ax2 – 6x – 2a chia hết cho x + 1 .*Cách 1:

Thực hiện phép chia đa thức a3x3 + 3ax2 – 6x – 2a cho đa thức x + 1

ta được thương là a2x2 + (3a – a2)x + (a2 – 3a – 6)

đa thức dư là – a2 + a + 6

Để a3x3 + 3ax2 – 6x – 2a chia hết cho x + 1 ta phải có:

– a2 + a + 6 = 0

Hay (a + 2)(3 – a) = 0 a = - 2 hoặc a = 3

*Cách 2: (Phương pháp hệ số bất định ) :

Đa thức bị chia có bậc 3 , đa thức chia có bậc nhất nên thương là một đa thức bậc hai có hạng tử cao nhất là a2x3 : x = a2x2 ; hạng tử thấp nhất là ( - 2a) : 1 = - 2a

Gọi thương của phép chia là a2x2 + bx – 2a , ta có:

a2x2 + 3ax2 – 6x – 2a = (x + 1)(a2x2 + bx – 2a)

Thực hiện phép nhân ở vế phải ta được :

a2x3 + (a2 + b)x2 + (b – 2a)x – 2a

Đồng nhất đa thức này với đa thức bị chia a2x2 + 3ax2 – 6x – 2a , ta được:

Lấy (1) trừ (2) ta được : a2 + 2a = 3a + 6 a2 – a – 6 = 0

Suy ra:

*Cách 3: (Phương pháp xét giá trị riêng)

Gọi thương của phép chia a2x3 + 3ax2 – 6x – 2a cho x + 1 là Q(x) , ta có :

a2x3 + 3ax2 – 6x – 2a = (x + 1)Q(x)

Vì đẳng thức đúng với mọi x nên cho x = -1 ta được :

- a2 + 3a + 6 – 2a = 0 . Suy ra a = - 2 ; hoặc a = 3

b) 10x2 – 7x + a chia hết cho 2x – 3 .

*Cách 1: Thực hiện phép chia 10x2 – 7x + a cho đa thức 2x – 3 , ta được thương là:

5x + 4 và đa thức dư là a + 12

Để 10x2 – 7x + 3 chia hết cho 2x – 3 thì a + 12 = 0 a = - 12 .

*Cách 2:

Đa thức bị chia có bậc hai, đa thức chia có bậc nhất nên thương là một đa thức bậc nhất có hạng tử cao nhất là 10x2 : 2x = 5x ; hạng tử thấp nhất là a : (-3) = -

Do đó đa thức thương là 5x - .

Từ đó ta có: 10x2 – 7x + a = (2x – 3)(5x - )

Thực hiện phép nhân ở vế phải ta được :

10x2 – ( + 15)x + a

Đồng nhất đa thức này với đa thức bị chia ta được: + 15 = 7

Suy ra a = - 12.*Cách 3:

10x2 – 7x + a = (2x – 3)Q(x)

Vì đẳng thức đúng với mọi x , nên cho x = - , ta được:

10.(- )2 – 7.(- ) + a = 0- + + a = 0 a = -12

c) 2x2 + ax + 1 chia cho x – 3 dư 4

Thực hiện phép chia 2x2 + ax + 1 cho x – 3 , ta được thương là 2x + a + 2 và đa thức dư là 1 + 2a

Để đa thức 2x2 + ax + 1 chia cho đa thức x – 3 dư 4 thì: 1 + 2a = 4

2a = 3

d) ax5 + 5x4 – 9 chia hết cho (x – 1)2 .

Gọi thương của phép chia ax5 + 5x4 – 9 cho (x – 1)2 là Q(x) , ta có:

ax5 + 5x4 – 9 = (x – 1)2.Q(x)

Vì đẳng thức đúng với mọi x , nên cho x = 1, ta được

a + 5 – 9 = 0 a = 4*Bài 4: Rút gọn biểu thức:

a) A = , với x = -9; y = 2005.

A =

Với x = -9; y = 2005, ta có:

A =

b) B = ; với x = - ; y =2.

Ta có: B =

Với x = - ; y =2 , ta có:

B = [2.(- ) – 2][2.(- ) + 2] = (-3).1 = - 3.


Tuần 1+2 Tháng 12

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1.Phân thức đại số:

- Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức và B khác 0.

A được gọi là tử thức (hay tử)

B được gọi là mẫu thức (hay mẫu)

- Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.

- Với hai phân thức , ta nói , nếu A.D = B.C2.Tính chất cơ bản của phân thức đại số:

* ( M là một đa thức khác 0)

* ( N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0)

*3.Rút gọn phân thức:

- Cách biến đổi phân thức thành phân thức đơn giản hơn và bằng phân thức đã cho gọi là rút gọn phân thức.

- Muốn rút gọn một phân thức ta có thể làm như sau:

+ Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung (nếu có)

4.Các phép tính về phân thức đại số:

+ Quy đồng mẫu thức.

+ Phép cộng các phân thức.

+ Phép trừ các phân thức.

+ Phép nhân các phân thức.

+ Phép chia các phân thức.

C. BÀI TẬP LUYỆN TẬP:

*Bài tập 1: Rút gọn các phân thức sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

g)*Bài tập 2: Rút gọn phân thức:

a)

=

=

=

Khai thác bài toán:

- Ta có thể thay đổi vị trí của tử và mẫu.

- Hoặc rút gọn phân thức:- Bài toán tổng quát: Rút gọn phân thức:và phân thức tạo thành bởi việc thay đổi vị trí như trên.*Bài tập 3: Chứng tỏ rằng các phân thức sau đây không thể rút gọn được nữa:

a)

Tử và mẫu không có nhân tử chung nên không thể rút gọn được nữa.

b)

Tử và mẫu không có nhân tử chung nên không thể rút gọn được nữa.


*Bài tập 4: Tính giá trị các biểu thức sau:

a) A = , tại x = 103.

A =

Tại x = 103 ta có: A =

*Bài tập 6: Biến đổi các biểu thức sau thành phân thức:

a) =

b)*Bài tập 7: Chứng minh đẳng thức:

a)

Xét vế trái:

Vậy đẳng thức được chứng minh.


: dbase -> file
file -> V/v tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn -hội- Đội năm 2016
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng trưng vưƠNG
file -> TRƯỜng thpt chuyên lê quý ĐÔN ĐÁP ÁN ĐỀ thi thử ĐẠi học lầN 1 NĂM 2012
file -> Danh sách các thí sinh đĂng ký tham gia hội thi tiếng hát hssv trưỜng cđsp thừa thiên huế LẦn thứ I năm họC 2012 – 2013
file -> KẾt quả thi tuyển vào lớP 10 thpt lao bảo năM 2011
file -> ĐOÀn tncs hồ chí minh 26/03/1931 – 26/03/2014 Kính thưa các quí vị đại biểu Thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên thân mến!
file -> KẾ hoạch tháng 11 I. Công tác chính trị tư tưởng đạo đức tác phong
file -> Tháng 7 – Tháng tri ân của tuổi trẻ thị xã Quảng Trị
file -> BÀi giảI ĐỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2013 Môn: Vật lí; Khối a và Khối A1
file -> SỞ gd-đt quảng trị trung tâm cntt ngoại ngữ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương