A tì Đạt Ma Câu Xá Tập Itải về 1.12 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu14.06.2018
Kích1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
A Tì Đạt Ma

Câu Xá

Tập ITác giả:Acarya Vasubandhu

TT Thích Tuệ Sỹ

---o0o---Nguồn

http://www.tuvienquangduc.com.au/

Chuyển sang ebook 18-03-2015

Người thực hiện :

Nguyễn Ngọc Thảo - thao_ksd@yahoo.com.vn

Huy Nguyễn - h.nguyen0@yahoo.com

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org
Mục LụcPhẩm một - Phân biệt giới

Tiết 1 : Tổng luận pháp

I. Bản thể của pháp

II. Pháp thường nghiệm

III. Phân tích uẩn

Tiết 2 : Thiết lập ba khoa

I. Thống nhất uẩn xứ giới

II. Tổng luận ba khoa

Tiết 3 : Các đặc tính sai biệt của pháp

---o0o---

  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương