A. LÝ ThuyếTtải về 79.81 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2022
Kích79.81 Kb.
#53975
  1   2   3
G2 - U8 ly thuyet


UNIT 8: PREPOSITION OF NOUNS, VERBS, ADJECTIVES

A. LÝ THUYẾT


Nhiều danh từ, tính từ và động từ trong tiếng Anh được theo sau bởi một cụm giới từ (gồm 01 giới từ và 01 danh từ hoặc danh động từ (Ving)), để tạo thành một cụm danh từ (noun phrase), cụm tính từ (adjective phrase) hoặc cụm động từ (verb phrase).
E.g.: Subway systems can be a solution to traffic congestion.
Noun phrase
Those who are unaware of laws may accidentally commit crimes.
Adjective phrase
Smokers are more likely to suffer from lung cancer than others.
Verb phrase
Mỗi danh từ, tính từ và động từ trong tiếng Anh chỉ được theo sau bởi một hoặc một vài giới từ nhất định. Các quy tắc giới từ này có thể được tra cứu tại bảng tra cứu Table of Preposition of Nouns, Verbs, Adjectives (*).
E.g: Subway systems can be a solution for to traffic congestion.
The report was full with of mistakes.
Many old people can’t live by on their pension.


(*) MỘT SỐ QUY TẮC GIỚI TỪ KHÁC


  • Khi có một con số đi sau một danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó thì chúng được nối với nhau bằng “of” E.g: a cheque of $5,000 (một tờ séc trị giá 5.000 đô la)

a group of 6 men (một nhóm 6 người đàn ông)

  • Giới từ “of” cũng có thể được sử dụng để thể hiện mối quan hệ sở hữu giữa 2 danh từ, với từ “of” mang nghĩa “của

vật bị sở hữu + of + chủ thể sở hữu


E.g.: the roof of the house (mái của căn nhà)
the development of science (sự phát triển của khoa học)

  • Với cấu trúc câu “It + be + Adj + for + sb + to V” (Thật làm sao để ai đó làm gì), mọi tính từ đều được theo sau bởi “for

E.g.: It is difficult for most English language learners to get 8.5 in IELTS. It is impossible for them to finish such a building within 2 months.
It is easy for everyone to take a short walk, in order to avoid a sedentary lifestyle.

  • Với cấu trúc câu “It + be + Adj + of + sb + to V” (Ai đó thật làm sao khi làm gì), mọi tính từ đều được theo sau bởi “of

E.g.: It was kind of Tom to give me a ride today.
It was careless of Marry not to lock the door yesterday.


tải về 79.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương