A. consonantstải về 3.68 Mb.
trang3/17
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích3.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Exercise 4


1.

A. grammar

B. damage

C. mammal

D. drama

2.

A. both

B. tenth

C. myth

D. with

3.

A. gate

B. gem

C. gaze

D. gaudy

4.

A. thus

B. these

C. sympathy

D. then

5.

A. lays

B. says

C. stays

D. plays

6.

A. scholarship

B. chaos

C. cherish

D. chorus

7.

A. sign

B. minor

C. rival

D. trivial

8.

A. message

B. privilege

C. college

D. collage

9.

A. beard

B. rehearse

C. hearsay

D. endearment

10.

A. dynamic

B. typical

C. cynicism

D. hypocrite

11.

A. hoped

B. annoyed

C. preferred

D. played

12.

A. breathe

B. breath

C. health

D. wealth

13.

A. problems

B. museums

C. comforts

D. engines

14.

A. class

B. glass

C. mass

D. tissue

15.

A. watch

B. mechanics

C. children

D. chickenExercise 5


1

A. candy

B. sandy

C. many

D. handy

2.

A. earning

B. learning

C. searching

D. clearing

3.

A. waited

B. mended

C. naked

D. faced

4.

A. given

B. risen

C. ridden

D. whiten

5.

A. cough

B. tough

C. rough

D. enough

6.

A. accident

B. jazz

C. stamps

D. watch

7.

A. this

B. thick

C. math

D. thin

8.

A. gas

B. gain

C. germ

D. goods

9.

A. bought

B. naught

C. plough

D. thought

10.

A. spear

B. gear

C. fear

D. pear1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương