A. 8 bit B. 2 bit C. 4 bit D. Tất cả đều sai 1 KilôByte (KB) bằng : A. 1204 bytes B. 210 bytestải về 25.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích25.71 Kb.
#36742
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHẦN MS DOS

1. 1 Byte bằng :


A. 8 bit B.2 bit C.4 bit D.Tất cả đều sai
2. 1 KilôByte (KB) bằng :
A. 1204 bytes B.210 bytes C.1204 MB D.A và B đều đúng
3. Virus tin học:
A. Là một loại phần cứng. C. Phần cứng và phần mềm
B. Là một loại phần mềm. D. Tất cả đều sai
4. Người và máy tính giao tiếp thông qua :
A. Hệ điều hành . B. Bàn phím và màn hình .
C.RAM . D.Tất cả đều đúng .
5. Câu 6 : Nội dung dữ liệu nhập sẽ được chứa tạm thời trong
A. RAM B. ROM C. CPU D. Các câu A,B,C, đều sai
6. Phần nhớ RAM trong vi tính dùng để:
A .Chứa dữ liệu nhập/ xuất tạm thời B. Chỉ chứa dữ liệu xuất
C. Chỉ chứa dữ liệu nhập D. Chỉ chứa các lệnh của DOS
7. Trong máy tính ROM có nghĩa là gì ?
A. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên . B.Là bộ nhớ chỉ đọc
C. Là bộ xử lý thông tin . D.Cả ba câu đều sai
8. Trong máy tính CPU có nghĩa là gì ?
A. Là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên . B.Là bộ nhớ chỉ đọc
C. Là bộ xử lý thông tin . D.Cả ba câu đều sai
9. Khi máy tính bị treo có một cách dưới đây để khởi động lại máy.
A. Bấm nút Turbo trên máy B.Nhấn Ctrl+ C
C. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del D.Đợi cho đến khi máy khởi động lại
10. Muốn khởi động máy tính bằng đĩa mềm, chỉ cần :
A. Đĩa mềm có tập command.com

B. Đĩa mềm có tập command.com và Msdos.sys


C. Đĩa mềm có tập Io.sys, Command.com , Msdos.sys D. Tất cả đều sai
11. Lệnh nội trú của DOS là những lệnh :
A. Dùng lệnh Type có thể xem được nội dung của chúng .
B. Là những tập tin chứa trên đĩa và chỉ thực hiện khi nạp trên RAM .
C.Chứa trong tập tin COMMAND.COM.
D. Tất cả đều sai .
12. Lệnh ngoại trú của MS DOS :
A.Là những lệnh chỉ chứa trên đĩa mềm C.A và B đều đúng
B. Là những lệnh chỉ thực hiện được khi nạp vào RAM D. A và B đều sai
13. Dùng lệnh nào để tạo thư mục ?
A. Md B.Cd C.Rd D. Cls
14. Dùng lệnh nào để xem nội dung của một file ?
A.Type B.Dir C.Format C.Label
15. Dùng lệnh nào để gán thuộc tính cho một file hoặc một thư mục ?
A. Attrib B. Label C. Edit D.Cls
16. Dùng lệnh nào sau đây để xoá tập tin ?
A.DIR B.COPY C. DEL D.TYPE
17. Dùng lệnh nào sau đây để đổi tên một tập tin ?
A. TYPE B.REN C.COPY D.Tất cả đều đúng
18. Dùng lệnh nào sau đây để định dạng ổ đĩa ?
A.LABEL B.TREE C.DISKCOPY D. FORMAT
19. Các nhóm lệnh nào sau đây thuộc lệnh nội trú ?
A. DIR, COPY, TYPE, ATTRIB B.COPY,MD,FORMAT
C. DIR, MD, CD D. Tất cả đều đúng
20. Những nhóm lệnh nào sau đây thuộc lệnh ngoại trú ?
A. DIR, COPY, XCOPY B. FORMAT, RD, MD
C. FORMAT, DISCOPY, XCOPY D. RD, MD, CD
21. Lệnh nào liệt kê cây thư mục (kể cả tập tin và thư mục con) trên đĩa C: ?
A. Dir C:\ B.Type C:\ C. Tree C:\ /f D.More C:\
22. Dùng lệnh nào để Copy ổ đĩa qua ổ đĩa ?
A. Copy B. DiskCopy C.XCopy D.Format
23. Muốn định dạng đĩa khởi động 1.44M trong ổ đĩa A: dùng lệnh gì?
A. Format A:\noname B.Format A:/q/u/v C. Format A:/s D. Format A:/q
24. Dùng lệnh nào để gán nhãn cho một ổ đĩa ?
A. Cls B. Type C.Dir D. Label
25. Dùng lệnh nào để phục hồi ổ đĩa đã Format ?
A.XCopy B.Copy C. UnFormat D.UnDelete
26. Đĩa hệ thống của DOS chứa các tập tin nào ở thư mục gốc ?
A.AUTOEXEC.BAT Và CONFIG.SYS

B. MSDOS.SYS , CONFIG.SYS Và IO.SYS


C. COMMAND.COM , IO.SYS Và MSDOS.SYS
D. COMMAND.COM
27. Dùng lệnh nào để xem nhãn ổ đĩa C:
A.VER C: B.TYPE C: C. VOL C: D.DIR C:
28. Có thể tạo thư mục gốc cho một đĩa mềm ta dùng lệnh :
A. FORMAT A:\ /s B. MD A:\ C.CD A:\ D. Tất cả đều sai
29. Có thể tạo thư mục gốc cho một đĩa mềm ta dùng lệnh :
A. FORMAT A: B. MD A: C.CD A:\ D. Tất cả đều sai
30. Lệnh nào sau đây dùng để xóa màn hình ?
A. RD B. CLS C. CD D.TYPE
31. Lệnh nào sau đây dùng để chuyển đổi thư mục ?
A. CD B. TREE C. DIR D. TYPE
32. Để di chuyển tập tin dùng lệnh :
A. Rd B. Ren C. Remove D. Tất cả đều sai
33. Dùng lệnh nào để làm thay đổi nhãn ổ đĩa :
A. DATE B. VER C. TIME D. LABEL
34. Dùng lệnh nào để thay đổi ngày hệ thống ?
A. TIME B. DATE C. LABEL D. CLS
35. Dùng lệnh nào sau đây để xóa thư mục rỗng ?
A. RD B. MD C. CD D. DIR
36. Để đổi thời gian của máy tính dùng lệnh nào ?
A. VER B. DATE C. CLS D. TIME
37. Để xóa tập tin ta dùng lệnh :
A. DEL B. MD C. RD C. CD
38. Để di chuyển tập tin ta dùng lệnh :
A. MOVE B. DEL C. RD D. REN
39. Lệnh nào liệt kê thư mục trong các lệnh sau ?
A. DIR B. TYPE C. DEL D. VER
40. Lệnh nào sau đây dùng để sao chép tập tin ?
A. DIR B. CLS C. COPY D. MOVE
41. Để đổi tên một tập tin ta dùng lệnh :
A. DEL B.DIR C. MOVE D. Tất cả đều sai
42. Dạng ghi giờ của máy được chỉ định bởi
A.Tập tin AUTOEXEC.BAT B. Bằng lệnh TIME của DOS
C.Tập tin CONFIG.SYS D.Cả A,B và C đều sai.
43. Lệnh nào có thể xóa sạch dữ liệu trên đĩa A:
A: FORMAT A: B: MD A:\ C. Del A:\*.* D. Erase a:\*.**
44. Để chép cùng lúc các file : t1.txt,t2.txt,t3.txt trên thư mục gốc ổ A:
A.Dir a:\t*.* B. Copy a:\t*.* C. Type a:\t*.* D.Tất cả đều đúng .
45. Để tạo tập tin Baitap.txt trong thư mục C:\ Baitap , đánh lệnh gì?
A. Copy con Baitap.txt B. CopyBaitap.txt C:\ Baitap
C. Copy Baitap.txt D. Copy con C:\ Baitap\ Baitap.txt
46. Tạo thư mục Lythuyet trên ổ đĩa D: đánh lệnh nào?
A. Copy con D:\ Lythuyet B. Move D:\ Lythuyet
C. MD D :\ Lythuyet D. Tree D: \ Lythuyet
47. Lệnh nào để chép các tập tin có phần mở rộng là txt từ C:\ Baitap đến D:\ Lythuyet
A. Copy *.txt C:\ Baitap D:\ Lythuyet B. Copy C:\ Baitap\*.txt D:\ Lythuyet
C. Move C:\ Baitap \ *.txt D:\ Lythuyet D. XCopy D:\ Lythuyet C:\ Baitap \ *.txt
48. Lệnh nào xóa thư mục rỗng C:\ Baitap ?
A. Del C:\ Baitap B. DelTree Baitap C. Ren C:\ Baitap D. RD C:\ Baitap
49. Tên tập tin nào sau đây sai?
A. Lythuyet2.exe B. Baitap1.txt C.pas cal.pas D.Command.com
50. Lệnh nào chỉ xóa tập tin Karaoke.exe trong thư mục C:\ Games ?
A. RD C:\ Games\ Karaoke.exe B. DEL C:\ Games\ Karaoke.exe
C. DELTREE C:\ Games D.DEL C: \ Games\ Karaoke.*
51. Lệnh nào sau đây không hợp lệ ?
A. DEL C:\*.* B. DIR C:\*.* C. TYPE C:\*.* D. COPY C:\*.*
52. Để xóa toàn bộ tập tin trên thư mục BT ở ổ đĩa A: ta dùng lệnh :
A. MOVE A:\BT\*.* B. RD A:\BT\*.*
C. DELTREE A:\BT\*.* D. DEL A:\BT\*.*
53. Giả sử trong thư mục C:\ >_, muốn xóa hết tất cả các tập tin có phần mở rộng là doc tại thư mục gốc C:, dùng lệnh :
A. RD C:\*. * B. RD C:\**. doc C. DEL C:\*.* D.DEL C:\*.doc
54. Giả sử trong thư mục C:\ >_, muốn xóa hết tất cả các tập tin và thư mục C:, dùng lệnh :
A. RD C:\* .* B.DEL TREE C:

C. DEL C:\*.* D.DELTREE C:


55. Để thoát khỏi NC(Norton Commander)thì dùng phím nào sau đây?
A. F10 B. F5 C.F9 D. F8
56. Dùng phím nào sau đây để Copy trong NC ?
A. F4 B. F5 C.F6 D.F8
57. Trong NC để bật /tắt hai cửa sổ màn hình ta dùng tổ hợp phím:
A. CTRL+T B. CTRL+O C. ALT+O D. ALT+T
58. : Trong NC phím Ctrl + F10 có tác dụng :
A. Chia nhỏ tập tin B. Trộn tập tin
C. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai
59. Trong NC muốn di chuyển các File đã chọn ta nhấn phím :
A.F8 B. F7 C.F5 D. F6
60. Sử dụng phím nào để tạo thư mục trong NC ?
A.F7 B. F4 C. F5 D. F6
Каталог: 2016
2016 -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO
2016 -> ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ II
2016 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2016 -> Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
2016 -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
2016 -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016 -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 25.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương