560 /QĐ-bnn-cb cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích10.23 Kb.
#23084

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNSố: 560 /QĐ-BNN-CB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật kho chứa

thóc chuyên dùng và cơ sở xay xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật kho chứa thóc chuyên dùng và cơ sở xay xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);

- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng;

- Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng;

- Bộ Công Thương (để ph/h);

- Website VP Bộ, Cục Chế biến

TMNLTS và NM;

- Lưu: VT, CB.KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổngtải về 10.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương