500 CÂu hỏi trắc nghiệm cơ BẢn về chứng khoán và thị trưỜNG chứng khoán câu Ltải về 0.77 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Câu 498: Nếu một nhà phân tích muốn đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (đáo hạn trong vòng 1 năm 0 của công ty, trong các chỉ số sau đây chỉ số nào được ông ta quan tâm nhất:

a) Chỉ số hiện hành (Cunent rang)

b) Chỉ số nhanh (Quick ratio)

c) Chỉ số vòng quay hàng tồn kho

d) Chỉ số nợ trên vốn sở hữu

Câu 499: Công ty cổ phần XYZ có thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4USD và hiện chỉ cổ tức cho cổ đông là 2 USD/1 cổ phiếu. Giá bán 1 cổ phiếu trên thị trường của công ty XYZ là 56 đô. Chỉ số giá cả trên thu nhập của công ty

a) 2 trên 1

b) 9.3 trên 1

c) 14 trên 1

d) 28 trên 1

Câu 500: Công ty cổ phấn ABC phát hành trái phiếu trị giá 100.OOO.OOOUSD, mệnh giá trái phiếu là 1000 USD, sử ảnh hưởng của đợt phát hành này đối với bản cân đối tài sản công ty thể hiện như sau:

I. Tăng vốn lưu động

II. Tăng tổng cộng nợ

III. Tăng tổng cộng tài sản có

IV. Tăng vốn cổ đóng

b) I và II

c) I II và III

d) I, II, ni và IVCâu 501: Nếu một nhà phân tích kỹ thuật nhìn vào đồ đủ để xác định mức ủng hộ, anh ta sẽ chọn điểm mà tại đó giá cổ phiếu:

a) Ngừng gia tăng

b) Ngừng giảm

c) Tương đối ổn định

d) Đạt đến điểm mới

Câu 502: Căn cứ vào phân tích kỹ thuật mó hình đầu và hai vai hướng lên, xác định xu hướng:

a) Thị trường đi xuống

b) Thị trường đi lên

c) Thị trường quân bình

d) Khó dự đoán

Câu 503: Một nhà phân tích kỹ thuật sẽ xem xét tất cả các phương thức, ngoại trừ phương thức sau:

a) Lý thuyết người mua bán các cổ phiếu lẻ (dưới 100) luôn sai lầm

b) Chỉ số giá cả - thu nhập của các cổ phiếu Dow Jones

c) Lưu lượng cổ phiếu bán khốngCâu 504: Hãy xác định trong ba câu hỏi từ a đến c sau đây, trường hợp nào thể hiện xu hướng thị trường đang đi lên hoặc đang đi xuống (bullish oi bearish)

a) Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones và chỉ số bình quân DowJones của ngành vận tải cả hai có xu hướng đi lên

b) Số lượng bán khống của thị trường chứng khoán New York tăng 25% so với tháng trước

c) Doanh thu của các cổ phiếu bán lẻ tăng đáng kể trong vài tuần quaCầu 505: Theo luật công ty, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp:

a) Có trên 7 người góp vốn, mang tính đói vốn

b) Có trên 2 người góp vốn, mang tính đối vốn

c) Có trên 7 người góp vốn, mang tính đối nhân và đối vốn

d) Cả 3 đều sai

Câu 506: Sau khi có Luật Công ty, trong thực tế hiện nay, công ty cổ phần ít được thành lập so với công ty trách nhiệm hữu hạn vì:

a) Có chi phí thành lập cao và thủ tục phức tạp

b) Khó kêu gọi cổ đông góp vốn

c) Mới lạ nên chưa dám thành lập

d) Cả ba đều sai

Câu 507: Một trong các nhược điểm trong hoạt động của cóng ty cổ phần là:

a) Tách rời quyền sở hữu và quyền điều hành

b) Thiếu động lực và sự quan tâm cá nhân, vì trách nhiệm chung trong thua lỗ

c) Không giữ được bí mật trong kinh doanh và tài chính

d) Tương đối ít được tín nhiệm trong cấp tín dụng

Câu 508: Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu:

a) Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

b) Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị chọn Giám đốc và Ban kiểm soát

c) Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

d) Cả ba đều sai

Câu 509: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như lâu nay là:

a) Giải thể DNNN và thành lập lại theo dạng cóng ty cổ phần có nhà nước tham gia góp vốn

b) Chuyển thể DNNN thành công ty cổ phần có nhà nước tham gia góp vốn

c) Chuyển thể DNNN thành công ty cổ phần mà nhà nước vẫn giữ một tỷ lệ vốn góp trong cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần.

d) Cả ba đều đúng

Câu 510: Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:

a) Doanh nghiệp tư nhân

b) Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn

d) Công ty cổ phần

Câu 511: Theo pháp luật Việt Nam các tổ chức được phép phát hành cổ phiếu

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn

b) Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

c) Công ty cổ phần và doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa

d) Công ty cổ phần

Câu 512: Hiện nay ở Việt Nam, ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý:

a) Việc phát hành chứng khoán

b) Việc phát hành chứng khoán ra công chúng

c) Việc phát hành chứng khoán ra công chúng và phát hành chứng khoán riêng lẻ

d) Việc phát hành chứng khoán của Chính phủ

Câu 513: Việc phát hành cổ phiếu làm tăng:

a) Nợ của công ty

b) Tài sản của công ty

c) Vốn cổ phần của công ty

d) Cả b và c

Câu 514: Việc phát hành trái phiếu làm tăng:

a) Nợ của doanh nghiệp

b) Tài sản của doanh nghiệp

c) Vốn cổ phần của doanh nghiệp

d) Cả b và c

Câu 515: Hiện nay Ở Việt Nam, trong quy định về việc phát hành chứng khoán ra cống chúng, thì tỷ lệ chứng khoán phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt là:

a) 30%


b) 20% hoặc 15%

c) 20%


d) 15%

Cầu 516: Bản cáo bạch là:

a) Một bản báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức phát hành

b) Một văn bản chào bán chứng khoán ra cóng chúng

c) Là một tài liệu trong hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán ra công chúng

d) Cả b và c

Câu 517: Tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm chính về những sai sót trong hồ sơ xin phép phát hành:

a) Tổ chức phát hành chứng khoán

b) Tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán

c) Những người tham gia vào việc soạn thảo hồ sơ xin phép phát hành

d) Cả a, b và c

Câu 518: Hiện nay ở Việt Nam phương thức bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công cúng được phép là:

a) Bảo lãnh theo phương thức chắc chắn

b) Bảo lãnh cố gắng tối đa

c) Bảo lãnh theo phương thức tất cả hoặc không

d) Cả ba phương thức trên

Câu 519: Những chứng khoán nào được phép niêm yết tại Trung tâm giao dịch:

a) Trái phiếu Chính phủ

b) Cổ phiếu của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

c) Chứng khoán của các doanh nghiệp đã được UBCKNN cấp giấy phép

phát hành ra công chúng

d) Cả a và cCâu 520: Các khoản mục sau là tài sản, ngoại trừ:

a) Các khoản phải thu

b) hàng tồn kho

c) Lợi nhuận giữ lại

d) Nhãn hiệu thương mại

Câu 521: Câu nào trong những câu sau là đúng:

I. Doanh thu có xu hướng làm tăng vốn chủ sở hữu

II. Doanh thu khống làm thay đổi tổng tài sản

III. Cơ bản chi phí được xem như là những khoản nợ

IV. Chi phí có xu hướng làm giảm vốn chủ sở hữu

a) Chỉ có I

b) Chỉ có III

c) I và IV

d) II và III

Câu 522: Nếu một công ty trả cổ tức sẽ ảnh hưởng đến:

a) Làm giảm thu nhập thuần

b) Vốn cổ đông thấp hơn

c) Làm tăng những khoản nợ

d) Không ảnh hưởng đến tổng tài sản

Câu 523: Bản báo cáo tài chính nào thể hiện thông tin về một doanh nghiệp tại một thời điểm:

a) Bản cân đối tài sản

b) Bản báo cáo thu nhập

c) Bản báo cáo lưu chuyển tiền mặt

d) Bản báo cáo lợi nhận giữ lại

Câu 524: Phân lo đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn phụ thuộc vào:

a) Số lượng tiền đầu tư

b) Khoảng thời gian nhà đầu tư muốn thực hiện đầu tư

c) Khoảng thời gian nhà đầu tư đã thực hiện đầu tư

d) Việc đầu tư bằng nội tệ hay ngoại tệ

Câu 525: Thị trường tài chính là thị trường huy động vốn:

a) Ngắn hạn

b) Trung hạn

c) Dài hạn

d) Cả ba

Câu 526: Công cụ nào trong số các công cụ dưới đây không phải là công cụ của thị trường tiền tệ:

a) Tín phiếu kho bạc

b) Công trái địa phương

c) Hối phiếud) Trái phiếu phát hành mới

The end..!


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương