500 CÂu hỏi trắc nghiệm cơ BẢn về chứng khoán và thị trưỜNG chứng khoán câu Ltải về 0.77 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Câu 339: Những tổ chức được phép làm đại lý phát hành chứng khoán.

a. Công ty chứng khoán.

b. Tổ chức tín dụng

c. Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng

d. Tất cả các phương án trên

Câu 340: Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện:

a. Các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán.

b. Nhận mua một phần hay toàn bó chứng khoán của tổ chức phát hành.

c. Tổ chức phân phối chứng khoán.

d. Tất cả các việc trên.

Câu 341: Phân phối cổ phiếu phải:

a. Theo giá bán được xác định trong bản cáo bạch đã đăng ký với CKNN

b. Theo giá thỏa thuận với nhà đầu tư.

c. Theo giá trị thị trường qua đấu giá

d. Theo giá ưu đãi do Hội đồng quản trị của công ty phát hành quyết định

Câu 342: Tổ chức bảo lãnh phát hành phải:

a. Có liên quan với tổ chức phát hành.

b. Phải có giấy phép hoạt động bảo lãnh

c. Phải là công ty chứng khoán.

d. Phải là công ty tài chính.

Câu 343: Điều điện niêm yết cổ phiếu

a. Vốn điều lệ 5 tỷ đồng trở lên.

b. Kinh doanh có lãi 2 năm liên tiếp

c. Tối thiểu 20% cổ phiếu bán ít nhất 50 cổ đông ngoài tổ chức phát hành

d. Tất cả các điều kiện trên.

Câu 344: Giao dịch nội bộ phải thông báo cho trung tâm giao dịch chứng khoán trước khi thực hiện ít nhất.

a. 10 ngày làm việc

b. 10 ngày

c. 15 ngày làm việc

d. 15 ngày

Câu 345: Tổ chức niêm yết được phép mua bán cổ phiếu quỹ trong vòng:

a. 60 ngày làm việc

b. 60 này

c. 90 ngày

d. 90 ngày làm việc

Câu 346: Tổ chức niêm yết chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau khi trả lại tối thiểu

a. 3 tháng

b. 4 tháng

c. 5 tháng

d. 6 tháng

Câu 347: Tổ chức nào sau đây có thể là thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoán:

a. Công ty chứng khoán

b. Công ty quản lý quỹ

c. Quỹ đầu tư chứng khoán

d. Ngân hàng chỉ định chứng khoán

Câu 348: Tổ chức nào sau đây có thể là thành viên của trung tâm giao dịch chứng khoán phải có:

a. Giấy phép hoạt động môi giới chứng khoán.

b. Giấy phép tự doanh chứng khoán.

c. Có cơ sở vật chất đảm bảo giao dịch.

d. Tất cả các điều kiện trên.

Câu 349: Nhà đầu tư có quyền bán cổ phiếu niêm yết lô lẻ tại:

a. Trung tâm giao dịch chứng khoán

b. Công ty chứng khoán.

c. Thị trường tự do

d. Các Ngân hàng thương mại

Câu 350: Đổi tên phân bổ thị trường chứng khoán gồm:

a. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết.

b. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ.

c. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.

d. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán trung tâm phát hành.

Câu 351: Tự doanh chứng khoán là việc:

a. Công ty chứng khán mua bán chứng khoán cho khách hàng

b. Công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho chính mình

c. Công ty chứng khoán quản lý vốn của khách hàng qua việc và nắm giữ chứng khoán vì quyền lợi khách hàng.

d. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 352: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên

a. 3 số báo liên tiếp của một tờ báo.

b. 4 số báo liên tiếp của một tờ báo.

c. 5 số báo liên tiếp của một tờ báo.

d. 6 số báo liên tiếp của một tờ báo.

Câu 353: Công ty chứng khoán là gì:

a. Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

b. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh

c. Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn

d. Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần

Cầu 354: Các loại hình kinh doanh chứng khoán chính là:

a. Môi giới phát hành chứng khoán

b. Bảo lãnh phát hành, quản lý doanh mục đấu tư

c. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.Câu 355: Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán là:

a. 60 ngày kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

b. 60 này làm việc kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

c. 45 ngày kể từ khỉ UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

d. 45 ngày làm việc kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

Câu 356: Các công ty chứng khoán nhận lệnh qua:

a. Mạng Intemet

b. Chi nhánh

c. Phòng giao dịch

d. Đại lý nhận lệnh

Câu 357: Điều kiện để nhân viên công ty chứng khoán được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán là:

a. Có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán do UBCK cấp.

b. Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự

c. Đủ tiêu chuẩn trình độ chuyên môn

d. Tất cả các điều kiện trên

Câu 358:

a. Được tự do mua, bán cổ phiếu ở mọi nơi

b. Chỉ được mở tài khoản giao dịch cho mình tại công ty chứng khoán nơi làm việc.

c. Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của một tổ chức phát hành

d. Làm giám đốc một công ty niêm yết.

Câu 359: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán có thời hạn:

a. 2 năm


b. 3 năm

c. 4 năm


d. 5 năm

Câu 360: Quy đầu tư chứng khoán có vốn điều lệ tối thiểu là:

a. 5 tỷ đống

b. 10 tỷ đồng

c. 15 tỷ đồng

d. 20 tỷ đồng

Câu 361: Cơ cấu tổ chức của cống ty chứng khán phải đảm bảo:

a. Tách biệt giữa hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu công ty chứng khoán với hoạt động kinh doanh của công ty chứng khán.

b. Tách biệt hoạt động môi giới với hoạt động tự doanh

c. Tách biệt hoạt động tự doanh với hoạt động quản lý danh mục đầu tư

d. Tất cả những điều trên.

Câu 362: Nghiệp vụ tư vấn tài chính bao gồm:

a. Tư vấn kết cấu tài chính.

b. Tư vấn phát triển và niêm yết chứng khoán.

d. Các ngân hàng thương mạiCâu 363: Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm:

a. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết

b. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ.

c. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.

d. Tổ chức phát hành tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, trung tâm giao dịch.

Câu 364: Tự doanh chứng khoán là việc

a. Công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho khách hàng

b. Công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho chính mình

c. Công ty chứng khoán quản lý vốn của khách hàng qua việc và nắm giữ chứng khoán vì quyền lợi của khách hàng.

d. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 365: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính năm trên

a. 3 số báo liên tiếp của một tờ báo.

b. 4 số báo liên tiếp của một tở báo

c. 5 số báo liên tiếp của một tờ báo

d. 6 số báo liên tiếp của một tờ báo

Câu 366: Công ty chứng khoán phải là:

a. Công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn

b. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh

c. Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn

d. Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần

Câu 367: Các loại hình kinh doanh chứng khoán chính là:

a. Môi giới, tự doanh chứng khoán

b. Bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư

c. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán

d. Tất cả các loại hình trên

Câu 368 : Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán tối đa là:

a. 60 ngày kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

b. 60 ngày làm việc kể từ khi UBCK nhận được hồ sơ hợp lệ.

c. 45 ngày kể từ khi ƯBCK nhận được hồ sơ hợp lệ

d. 45 ngày làm việc kể từ khi ưbck nhận được hồ sơ hợp lệ

Câu 369: Công ty chứng khoán được phép:

a. Làm đại lý phát hành chứng khoán niêm yết

b. Làm đại lý phát hành chứng khoán chưa niêm yết

c. Tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp

d. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 370: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán chỉ được cấp cho:

a. Công ty chứng khoán

b. Cá nhân có đủ chứng chỉ chuyên môn về thị trường chứng khoán.

c. Cá nhân đang làm việc tại một công ty chứng khoán.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 371: Giao dịch theo phương thức khớip lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá dưới 50.000 đồng là:

a. 100 đ


b. 200 đ

c. 300 đ


d. 500 đ

Cầu 372: Giao dịch theo phương thức khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 100.000 đồng trở lên là:

a. 100 đ


b. 1000 đ

b. 300 đ


c. 500 đ

Câu 373: Công ty A là một doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, công ty A sẽ tiến hành bán cổ phần bằng cách:

a. Đấu gia công khai

b. Chỉ bán trong nội bộ công ty

c. Bán theo giá sản cho người là

d. Chỉ có b và c

Câu 374: Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung gian giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị.

a. 10 tỷ đồng trở lên

b. Từ 1 đến 1 0 tỷ đồng

c. 5 tỷ đồng trở lên

d. Tùy doanh nghiệp có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không.

Câu 375: Điều kiện được đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội đối với cổ phiếu là:

a. Doanh nghiệp cổ phần có vốn 5 tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông, có tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán:

b. Doanh nghiệp cổ phần có vốn từ 5 tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông trong tổ chức phát hành, có tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán

c. Doanh nghiệp cổ phần có vốn từ 5 tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông ngoài tổ chức phát hành, có tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán.

d. Không câu nào đúng.

Câu 376: Khi thực hiện bán cổ phần của DNNN, cổ đóng chiến lược được phép mua

a. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.

b. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.

c. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân.

d. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân.

Câu 377: Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại trung tâm giao dịch chứng khán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:

a. 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

b. 1 5 % giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

c. 5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm.

d. Không phải đặt cọc.

Cầu 378: Công ty cổ phần ABC phát hành trái phiếu trị giá 10 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng. Đợt phát hành này ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán của công ty như sau:

a. Tăng vốn lưu động.

b. Tăng vốn lưu động và tăng tổng nợ

c. Tăng vốn lưu động, tăng tổng nợ và tăng tổng tài sản

d. Tăng vốn lưu động, tăng tổng nợ, tăng tổng tài sản và tài sản và quyền sở hữu.

Câu 379: Năm N, công ty ABC có thu nhập ròng, số cổ phiếu đã phát hành là 600.000 cổ phiếu, cổ phầnphiếu ưu đãi. HĐQT quyết định trả 560 từ , phần được trả cổ tức là:

a) 1500đ


b) 2000đ

c) 1000đ


Câu 380: Loại hình niêm yết nào sau đây mang tính chất thâu tóm, sát nhập công ty

a) Niêm yết lần đầu

b) Niêm yết lại

c) Niêm yết bổ sung

d) Niêm yết cửa sau

e) Niêm yết tách, gộp cổ phiếuCâu 381: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng góp là quỹ:

a) Phát hành chứng chỉ quỹ nhiều lần

b) Có thể được niêm yết chứng chỉ quỹ trên TTCK

c) Được quyền mua lại chứng chỉ quỹ từ nhà đầu tư di Được quyền phát hành bổ sung ra công chúngCâu 382: Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. ông ta mua cổ phiếu đó 1 năm trước đây với giá 30 USD/cô phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:

a) 1000USD

b) 1200USD

c) 1300USD

d) Tất cả đều sai

Câu 383: Thị trường chứng khoán đang lên cổ phiếu REE đã tăng giá liên tục mấy phiên, là nhà tư vấn đầu tư, bạn sẽ khuyên khách hàng của mình:

a) Mua chứng khoán này vào vì tôi dự báo nó còn lên bị Bán chứng khoán này vì tôi suy nghĩ đã lên mấy hôm rồi nó sẽ xuống

c) Không mua không bán gì cả vì từ trường chưa ổn định di Chỉ cung cấp đấy đủ thông tin cho khách hàng và để họ tự quyết định mua bán

Câu 384: Tại thời điểm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thường

I. Quyền sở hữu của cổ đông hiện hữu bị pha loãng

II. Thuế thu nhập của công ty giảm

III. Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được nhận lại vốn gốc

IV. Thu nhập trên vốn cổ phần giảm

a) I và II

b) I, II và III

c) I và IV

d) I, II, III và IV

Câu 385: Cổ phiếu nào sau đây không được phép chuyển nhượng:

a) Cổ phiếu phổ thông

b) Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

c) Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

d) Tất cả các loại trên

Câu 386: Công ty cổ phần bắt buộc phải có

a) Cổ phiếu phổ thông

b) Cổ phiếu ưu đãi

c) Trái phiếu công ty

d) Tất cả các loại chứng khoán trên

Câu 387: Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là:

I. Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư

II. Góp phần đảm bảo cho hoạt động thì chứng khoán công bằng công khai và hiệu quả

III Giảm thiểu rủi ro hệ thống

IV. Để người đầu tư ngày càng có lãi

a) I, II, III

b)Tất cả

Câu 388: Việc quản lý chứng khoán tại hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện:

a) Thông qua hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoáng tại trung tâm lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán ghi sổ

b) Lưu giữ đặc biệt - lưu giữ chứng chỉ chứng khoán trong kho trung tâm lưu ký chứng khoán đứng tên người gửi

c) Do tổ chức phát hành quản lý

d) a và b

Câu 389: Một công ty XYZ thống báo sẽ tách cổ phiếu, điều này sẽ làm:

a) Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách

b) Không thay đổi

c) Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần

d) Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần

Câu 390: Khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:

a) Cơ chế giao dịch tại SGDCK hoặc thị trường OTC trong đó SGDCK/Thị trường OTC cùng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng.

b) Cơ chế giao dịch tại SGD trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó.

c) Cơ chế giao dịch tại thị trường OTC trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó

d) b và c

Câu 391: Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử lệnh bán chứng khoán của bạn đã được thực hiện thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Trong thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T + 3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:

a) Chủ nhật 18/7

b) Thứ hai 19/7

c) Thứ ba 20/7

d) Thứ tư 21/7

Câu 392: Giả sử bạn bán khống 100 cổ phiếu phổ thông với giá 50$/ cổ phiếu. Với mức ký quỹ ban đầu là 50%. Tỷ lệ lãi suất là bao nhiêu nếu bạn mua lại cổ phiếu này với giá 40$/cổ phiếu? Cổ phiếu này không trả cổ tức trong thời gian này và bạn không chuyển một khoản tiền nào ra khỏi tài khoản trước khi thực hiện giao dịch nói trên.

a) 20%


b) 25%

c) 40%


d) 50%

Câu 393: Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán

a) Ngăn chặn sự thua lỗ

b) Hưởng lợi từ sự sụt giá

c) Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán

d) Hạn chế rủi ro

Câu 394: Một công ty XYZ thông báo sẽ gộp cổ phiếu, Điều này sẽ làm:

a) Không thay đổi

b) Tăng mệnh giá và giảm số cổ phần

c) Giảm mệnh giá và tăng số cổ phần

d) Tăng mệnh tương đương với chỉ số tách

Câu 395: Lệnh ATO là lệnh:

a) Được thực hiện tại mức giá cao nhất

b) Được ưu tiên trước lệnh từ trường

c) Được sử dụng với mục tích làm tăng khối lượng giao dịch

d) Không làm ảnh hưởng đến mức giá khớp lệnh và khối lượng giao dịch

Câu 396: Giả sử, pptk quỹ có các khoản mục như sau:

1. Tiền mặt và các công cụ tài chính tương đương tiền mặt

1.500.000.000đ

2. Các cổ phiếu nắm giữ và thị giá:

Tên CP Số lượng Thị giá

REE 200.000 29.000

AGF 100.000 39.000

SGH 50.000 16.000

HAP 20.000 42.000

GMD 80.000 51.000

BBC 180.000 22.500

3. Tổng nợ

Hãy xác định giá trị tài sản ròng của quỹ và giá trị đơn vị quỹ biết rằng tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 1 triệu chứng chỉ.

Tài sản 18.000.000Câu 397: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ đầu tư

I. Phát hành liên tục

II. Không niêm yết

III. ít hấp dẫn đầu người đầu tư

IV. Phải mua lại chứng chỉ khi người sở hữu yêu cầu

V. Chính sách đầu tư dài hạn

Phương án

a) I, II, V

b) I, II và III

c) I, II, III và IV

d) I, II, IV

e) IV và VCâu 398: Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:

a) Vốn điều lệ

b) Thời gian hoạt động có lãi

c) Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

d) Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành

Câu 399: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ:

a) Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

b) Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông

c) Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong cống ty

d) Không có câu nào đúng

Cầu 400: Giả sử giá đóng cửa của chứng khoán A trong phiên giao dịch trước là 10200 đồng, đơn vị yết giá là 100 đồng, biên độ giao động giá là + 5%. Các mức giá mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh trong phiên giao dịch tới là:

a) 9600, 10998, 10608

b) 9600, 10000, 10100, 10300, l0400, 10500, 10600, 10700

c) 9700, 10000, 10100, 10500, 10600, 10700, 10800

d) 9600, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700

e) Không phương án nào đúng

Câu 401: Thị trường tài chính bao gồm:

a) Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

b) Thị trường hối đoái và thị trường vốn

c) Thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ

d) Thị trường thuê mua và thị trường bảo hiểm

Câu 402: Để giao dịch chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao địch chứng khoán cần phải có các bước:

I. Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện ghép lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho công ty chứng khoán

II. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khoán

III. Công ty Chứng khoán nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của trung tâm

IV. Nhà đầu tư nhận được chứng khoán (nếu là người mua) hoặc tiền (nếu là người bán) trên tài khoản của mình tại công ty chứng khoán sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mua bán.

V. Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu tư

Anh (chị) hãy chỉ ra trình tự các bước giao dịch chứng khoán theo các phương án sau:

a) I, II, III, IV, V

b) I, III, V, II, IV

c) II, I, V, IV, III

d) II, III, I, V, IV

e) Không có phương án nào đúngCâu 403: Số lệnh của cổ phiếu XXX với giá đóng cửa trước đó là 30,5 như sau:

Mua

Giá

Bán

200(H)

30.9

400(B)

300(A)

30.8

-

500 A

30.6

1100(I)

-

30.5

800(E)

500(D)

30.4

500(F)

600(G)

30.3
700

ATO


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương