450 Bµi tù luën vët lý 10 (tt)tải về 159.54 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích159.54 Kb.
  1   2
450 BµI Tù LUËN VËT Lý 10 (tt)
Bµi 151

Mét chiÕc « t« cã khèi l­îng 5 tÊn ®ang ch¹y th× bÞ h·m phanh chuyÓn ®éng th¼ng chËm dÇn ®Òu. Sau 2,5s th× dõng l¹i vµ ®· ®i ®­îc 12m kÓ tõ lóc võa h·m phanh.

1. LËp c«ng thøc vËn tèc vµ ve ®å thÞ vËn tèc kÓ tõ lóc võa h·m phanh.

2. T×m lùc h·m phanh.


Bµi 152

Mét vËt khèi l­îng 1kg ®­îc kÐo trªn sµn ngang bëi mét lùc h­íng lªn, cã ph­¬ng hîp víi ph­¬ng ngang mét gãc 450 vµ cã ®é lín lµ N. HÖ sè ma s¸t gi÷a sµn vµ vËt lµ 0,2.

1. TÝnh qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña vËt sau 10s nÕu vËt cã vËn tèc ®Òu lµ 2m/s.

2. Víi lùc kÐo trªn th× hÖ sè ma s¸t gi÷u vËt vµ sµn lµ bao nhiªu th× vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.

LÊy g = 10m/s2.
Bµi 153

Mét ng­êi khèi l­îng m = 60kg ®øng trªn thang chuyÓn ®éng lªn trªn gåm ba giai ®o¹n.

h·y tÝnh lùc nÐn lªn thang trong mçi giai ®o¹n:

1. Nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 0,2m/s2.

2. §Òu

3. ChËm dÇn ®Òu víi gia tèc 0,2m/s2LÊy g = 10m/s2
Bµi 154

Mét vËt cã khèi l­îng 60kg ®Æt trªn sµn buång thang m¸y. TÝnh ¸p lùc cña vËt lªn sµn trong c¸c tr­êng hîp:

1.Thang chuyÓn ®éng xuèng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 0,2m/s

2. Thang chuyÓn ®éng xuèng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc 0,2m/s2

3. Thang chuyÓn ®éng xuèng ®Òu

4. thang r¬i tù do

LÊy g = 10m/s2
Bµi 155

Mét lùc kÕ, cã treo vËt khi ®øng yªn chØ 20n. T×m sè chØ cña lùc kÕ khi:

1. KÐo lùc kÕ lªn nhanh dÇn víi gia tèc 1m/s2

2. H¹ lùc kÕ xuèng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc 0,5m/s2

LÊy g = 10m/s2
Bµi 156

Mét sîi d©y thÐp cã thÓ gi÷ yªn ®­îc mét träng vËt cã khèi l­îng lín ®Õn 450kg. Dïng d©y ®Ó kÐo mét träng vËt kh¸c cã khèi l­îng 400kg lªn cao. Hái gia tèc lín nhÊt mµ vËt cã thÓ cã ®Ó d©y kh«ng bÞ ®øt.

LÊy g= 10 m/s2

Bµi 157


Mét vËt tr­ît kh«ng vËn tèc ®Çu ®Ønh dèc nghiªng dµi 8m, cao 4m. Bá qua ma s¸t. LÊy g= 10 m/s2. Hái

1. Sau bao l©u vËt ®Õn ch©n dèc?

2. VËn tèc cña vËt ë ch©n dèc.
Bµi 158

Gi¶i l¹i bµi to¸n trªn khi hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ k = 0,2.


Bµi 159

Mét vËt tr­ît kh«ng vËn tèc ®Çu tõ ®Ønh mÆt ph¼ng nghiªng dµi 5m, nghiªng gãc 300 so víi ph­¬ng ngang. Coi ma s¸t trªn mÆt nghiªng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. §Õn ch©n mÆt ph¼ng nghiªng, vËt sÏ tiÕp tôc chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ng ngang trong thêi gian lµ bao nhiªu ? BiÕt hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng ngang lµ k = 0,2. LÊy g = 10m/s2.


Bµi 160

Xe ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 25m/s th× b¾t ®Çu tr­ît lªn dèc dµi 50m, cao 14m. HÖ sè ma s¸t gi÷a xe vµ mÆt dèc lµ 0,25.

1. T×m gia tèc cña xe khi lªn dèc.

2. Xe cã lªn dèc kh«ng ? NÕu xe lªn ®­îc, t×m vËn tèc xe ë ®Ønh dèc vµ thêi gian lªn dèc.


Bµi 161

Mét vËt cã khèi l­îng m = 1kg tr­ît trªn mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc = 450 so víi mÆt ph¼ng n»m ngang.

CÇn ph¶i Ðp lªn mét vËt lùc theo ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng nghiªng cã ®é lín lµ bao nhiªu ®Ó vËt tr­ît xuèng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 4m/s2. BiÕt hÖ ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ k = 0,2.

LÊy g = 10m/s2.


Bµi 162

Gi¶i l¹i bµi to¸n khi vËt tr­ît xuèng ®Òu.


Bµi 163

Mét ®Çu m¸y tµu ho¶ cã khèi l­îng 60 tÊn ®ang xuèng mét dèc 5%(sin = 0,050) vµ ®¹t ®­îc vËn tèc 72km/h th× tµi xe ®¹p th¾ng. §Çu m¸y tµu ho¶ ch¹y chËm dÇn ®Òu vµ dõng l¹i sau khi ®i ®­îc 200m. TÝnh:

1. Lùc th¾ng.

2. Thêi gian ®Çu m¸y ®i ®­îc qu·ng ®­êng 200m trªn.

LÊy g = 10m/s2.
Bµi 164

T¹i mét ®iÓm A trªn mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc 300 so víi ph­¬ng ngang, ng­êi ta truyÒn cho mét vËt vËn tèc 6m/s ®Ó vËt ®i lªn trªn mÆt ph¼ng nghiªng theo mét ®­êng dèc chÝnh. Bá qua ma s¸t. LÊy g = 10 m/s2.

1. TÝnh gia tèc cña vËt.

2. TÝnh qu·ng ®­êng dµi nhÊt vËt chuyÓn ®éng trªn mÆt ph¼ng nghiªng.

3. Sau bao l©u vËt sÏ trë l¹i A? Lóc ®ã vËt cã vËn tèc bao nhiªu?
Bµi 165

T¸c dông lôc cã ®é lín 15N vµo hÖ ba vËt nh­ h×nh vÏ. BiÕt m1 = 3kg; m2 = 2kg; m3 = 1kg vµ hÖ sè ma s¸t gi÷a ba vËt vµ mÆt ph¼ng ngang nh­ nhau lµ k = 0,2. TÝnh gia tèc cña hÖ vµ lùc c¨ng cña c¸c d©y nèi.

H×nh 20

Xem d©y nèi cã khèi l­îng vµ ®é d· kh«ng ®¸ng kÓ. lÊy g = 10m/s2.


Bµi 166

Gi¶i l¹i bµi to¸n trªn nÕu ma s¸t kh«ng ®¸ng kÓ


Bµi 167

Cho hÖ c¬ häc nh­ h×nh vÏ, m1 = 1kg, m2 = 2kg. hÖ sè ma s¸t gi÷a m2 vµ mÆt bµn lµ 0,2. T×m gia tèc hÖ vµ lùc c¨ng d©y. BiÕt rßng räc cã khèi l­îng vµ ma s¸t víi d©y nèi kh«ng ®¸ng kÓ. LÊy g = 10m/s2. Cho d©y nèi cã khèi l­îng vµ ®é gi·n kh«ng ®¸ng kÓ.

H×nh 21

Bµi 168


Gi¶i l¹i bµi to¸n trªn nÕu hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt m2 víi mÆt bµn lµ 0,6 vµ lóc ®Çu c¬ hÖ ®øng yªn.
Bµi 169

Trong bµi 167, biÕt lóc ®Çu c¬ hÖ ®øng yªn vµ m1 c¸ch ®Êt 2m. Sau khi hÖ chuyÓn ®éng ®­îc 0,5 th× d©y ®øt. TÝnh thêi gian vËt m1 tiÕp tôc r¬i vµ vËn tèc cña nã khi võa ch¹m ®Êt. BiÕt tr­íc khi d©y ®øt th× m2 ch­a ch¹m vµo rßng räc. LÊy g = 10m/s2.

Bµi 170

Trong bµi 167, nÕu cung cÊp cho m2 mét vËn tèc 0 cã ®é lín 0,8/s nh­ h×nh vÏ. M« t¶ chuyÓn ®éng kÕ tiÕp cña c¬ hÖ (kh«ng xÐt ®Õn tr­êng hîp m1 hoÆc m2 cã thÓ ch¹m vµo rßng räc.H×nh 22

Bµi 171


Ng­êi ta v¾t qua mét chiÕc rßng räc mét ®o¹n d©y, ë hai ®Çu cã treo hai qu¶ c©n 1 vµ 2 cã khèi l­îng lÇn l­ît lµ m1 = 260g vµ m2 = 240g. SAu khi bu«ng tay, h·y tÝnh:

1. VËn tèc cña mçi vËt ë ®Çu gi©y thø 3.

2. Qu·ng ®­êng mµ mçi vËt ®i ®­îc trong gi©y thø 2.

LÊy g = 10m/s2. Bá qua khèi l­îng vµ ®é gi·n kh«ng ®¸ng kÓ.

H×nh 23
Bµi 172

Cho hÖ vËt nh­ h×nh vÏ: m1 = 1kg, m2 = 2kg. HÖ sè ma s¸t gi÷a hai vËt vµ mÆt ph¼ng ngang ®Òu b»ng nhau lµ k = 0,1. T¸c dông vµo m2 lùc cã ®é lín F = 6N vµ = 300 nh­ h×nh vÏ. TÝnh gia tèc mçi vËt vµ lùc c¨ng cña d©y. BiÕt d©y cã khèi l­îng vµ ®é gi·n kh«ng ®¸ng kÓ. lÊy g = 10m/s2.

H×nh 24

Bµi 173


Cho hÖ vËt nh­ h×nh vÏ: m1 = 3kg, m2 = 2kg, = 300. Bá qua ma s¸t, khèi l­îng cña d©y vµ khèi l­îng rßng räc. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 25


1. TÝnh gia tèc chuyÓn ®éng cña mçi vËt

2. TÝnh lùc nÐn lªn trôc rßng räc.

3. Sau bao l©u kÓ tõ khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn th× hai vËt ë ngang. BiÕt lóc ®Çu m1 ë vÞ trÝ thÊp h¬n m2 0,75m.
Bµi 174

Trªn mÆt ph¼ng n»m ngang cã hai vËt cã khèi l­îng m1 = 1kg vµ m2 = 2kg nèi víi nhau b»ng mét d©y khèi l­îng vµ ®é gi·n kh«ng ®¸ng kÓ. T¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã vËt m1 bÞ kÐo theo ph­¬ng ngang bëi mét lß xo (cã khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ) vµ ®ang bÞ gi·n ra mét ®o¹n l = 2cm. §é cøng cña lß xo lµ k = 300 . Bá qua ma s¸t. X¸c ®Þnh:

1. Gia tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm ®ang xÐt

2. lùc c¨ng d©y t¹i thêi ®iÓm ®ang xÐt. (H×nh 26)

Bµi 175

§Æt mét vËt khèi l­îng m1 = 2kg trªn mét mÆt bµn nh½n n»m ngang. Trªn nã cã mét vËt kh¸c khèi l­îng m2 = 1 kg. Hai vËt nèi víi nhau bëi mét sîi d©y v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh. Cho ®é gi·n cña sîi d©y, khèi l­îng cña d©y vµ rßng räc kh«ng ®¸ng kÓ.H×nh 27

Hái cÇn ph¶i t¸c dung mét lùc cã ®é lín bao nhiªu vµo vËt m1(nh­ h×nh vÏ) ®Ó nã chuyÓn ®éng víi gia tèc a = 5m/s2. BiÕt hÖ sè ma s¸t gi÷a hai vËt m1 vµ m2 lµ k = 0,5. LÊy g = 10m/s2. Bá qua ma s¸t víi mÆt bµn.


Bµi 176

Cã thÓ ®Æt mét lùc F theo ph­¬ng ngang lín nhÊt lµ bao nhiªu lªn m2 ®Ó m1 ®øng yªn trªn mÆt m2 khi m2 chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu trªn mÆt ph¼ng n»m ngang. BiÕt hÖ sè ma s¸t gi÷a m1 vµ m2 lµ k = 0,1; gi÷a m2 vµ mÆt ngang lµ k’ = 0,2; m1 = 1kg; m2 = 2kg. LÊy g = 10m/s2.


Bµi 177

Cã hÖ vËt nh­ h×nh vÏ, m1 = 0,2 kg; m2 = 0,3 kg ®­îc nèi víi nhau b»ng mét d©y nhÑ vµ kh«ng gi·n. Bá qua ma s¸t gi÷a hai vËt vµ mÆt bµn. Mét lùc cã ph­¬ng song song víi mÆt bµn cã thÓ t¸c dông vµo khi m1 hoÆc m2.

1. Khi t¸c dông vµo m1 vµ cã ®é lín 1N th× gia tèc cña c¸c vËt vµ lùc c¨ng d©y nèi lµ bao nhiªu?

2. BiÕt d©y chÞu ®­îc lùc c¨ng lín nhÊt lµ 10N. Hái ®é lín cùc ®¹i cñat¸c dông vµo m1 hoÆc m2.

H×nh 29
Bµi 178

Cã hÖ vËt nh­ h×nh vÏ, m1 = 3kg, m2 = 2kg, m = 5kg. Bá qua ma s¸t vµ ®é gi·n d©y treo. Khèi l­îng cña c¸c rßng räc vµ cña d©y treo. Khèi l­îng cña c¸c rßng räc vµ cña d©y treo kh«ng ®¸ng kÓ. LÊy g = 10m/s2. TÝnh gia tèc chuyÓn ®éng cña m vµ lùc c¨ng d©y nèi m víi rßng räc ®éng

H×nh 30

Bµi 179


Muèn kÐo mét vËt cã träng l­îng P = 1000N chuyÓn ®éng ®Òu lªn mét mÆt ph¼ng nghiªng gãc 600 so víi ®­êng th¼ng ®øng, ng­êi ta ph¶i dïng mét lùc cã ph­¬ng song song víi mÆt ph¼ng nghiªng vµ cã ®é lín 600N. Hái vËt sÏ chuyÓn ®éng xuèng mÆt ph¼ng nghiªng víi gia tèc bao nhiªu khi kh«ng cã lùc . BiÕt gi÷a vËt vµ mÆt ph¼ng nghiªng cã ma s¸t. LÊy g = 10m/s2.
Bµi 180

Mét vËt khèi l­îng 2kg ®­îc kÐo bëi mét lùc h­íng lªn hîp víi ph­¬ng ngang mét gãc = 300. Lùc cã ®é lín 8N. BiÕt sau khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng 2s tõ tr¹ng th¸i ®øng yªn vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng 4m.

LÊy g = 10m/s2.

1. TÝnh hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt ngang.

2. §Ó cho vËt cã thÓ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu th× cã ®é lín lµ bao nhiªu?

Bµi 181


Mét vËt khèi l­îng m2 = 4kg ®­îc ®Æt trªn bµn nh½n. Ban ®Çu vËt m2 ®øng yªn c¸ch sµn nhµ 1m. T×m vËn tèc vËt m1 khi võa ch¹m sµn nhµ. LÊy g = 10m/s2. Bá qua ma s¸t, khèi l­îng rßng räc, khèi l­îng vµ ®é gi·n cña d©y nèi. “BiÕt c¬ hÖ nh­ bµi 167”.
Bµi 182

Mét vËt ®­îc nÐm th¼ng ®øng tõ mÆt ®Êt lªn víi vËn tèc ban ®Çu 20 m/s2. Bá qua søc c¶n kh«ng khÝ.

LÊy g = 10 m/s2.

1. T×m ®é cao vµ vËn tèc cña vËt sau khi nÐm 1,5s.

2. X¸c ®Þnh ®é cao tèi ®a mµ vËt cã thÓ ®¹t ®­îc vµ thêi gian vËn chuyÓn ®éng trong kh«ng khÝ .

3. Sau bao l©u sau khi nÐm, vËt ë c¸ch mÆt ®Êt 15m? Lóc ®ã vËt ®ang ®i lªn hay ®i xuèng?


Bµi 183

Tõ ®Ønh th¸p cao 25m, mét hßn ®¸ ®­îc nÐm lªn víi vËn tèc ban ®Çu 5m/s

theo ph­¬ng hîp víi mÆt ph¼ng n»m ngang mét gãc = 300.

1. ViÕt ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng, ph­¬ng t×nh ®¹o cña hßn ®¸.

2. Sau bao l©u kÓ tõ lóc nÐm, hßn ®¸ sÏ ch¹m ®Êt?

LÊy g = 10 m/s2


Bµi 184

Trong bµi 183, tÝnh:

1. Kho¶ng c¸ch tõ ch©n th¸p ®Õn ®iÓm r¬i cña vËt.

2. VËn tèc cña vËt khi võa ch¹m ®Êt.

Tõ bµi 185 ®Õn bµi 200 ®­îc trÝch tõ mét sè ®Ò thi tuyÓn sinh.
Bµi 185

Tõ mét khÝ cÇu ®ang h¹ thÊp th¼ng ®øng víi vËn tèc kh«ng ®æi v01 = 2m/s, ng­êi ta nÐm mét vËt nhá theo ph­¬ng th¼ng ®øng lªn phÝa trªn víi vËn tèc víi vËn tèc ban ®Çu v02 = 18m/s so víi mÆt ®Êt. Bá qua s¾c c¶n cña kh«ng khÝ. LÊy g = 9,8 m/s2

TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a khÝ cÇu vµ vËt khi vËt ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt.

Sau thêi gian bao l©u th× vËt r¬i trë l¹i gÆp khÝ cÇu?


Bµi 186

Cho mét vËt r¬i tù do tõ ®iÓm S cã ®é cao H = h (nh­ h×nh vÏ). Trong khi ®ã mét vËt kh¸c ®­îc nÐm lªn ng­îc chiÒu víi vËn tèc ban ®Çu v0 tõ ®iÓm C ®óng lóc vËt thø nhÊt b¾t ®Çu r¬i.

1.VËn tèc ban ®Çu v0 cña vËt thø hai b»ng bao nhiªu ®Ó nh÷ng vËt nµy gÆp nhau t¹i B ë ®é cao cña h?

2. §é cao cùc ®¹i ®¹t ®­îc cña vËt thø hai øng víi vËn tèc ban ®Çu nµy lµ bao nhiªu? H·y tÝnh cho tr­êng hîp riªng H = h

H×nh 32

Bµi 187


Tõ mét ®iÓm A trªn s­ên mét qu¶ ®åi, mét vËt ®­îc nÐm theo ph­¬ng n»m ngang víi vËn tèc 10m/s. Theo tiÕt diÖn th¼ng ®øng chøa ph­¬ng nÐm th× s­ên ®åi lµ mét ®­êng th¼ng nghiªng gãc = 300 so víi ph­¬ng n»m ngang ®iÓm r¬i B cña vËt trªn s­ên ®åi c¸ch A bao nhiªu? LÊy g = 10m/s2.
Bµi 188

Mét m¸y bay theo ph­¬ng th¼ng ngang víi vËn tèc v1= 150m/s, ë ®é cao 2km (so víi mùc n­íc biÓn) vµ c¾t bom tÊn c«ng mét tµu chiÕn.

1. T×m kho¶ng c¸ch gi÷a m¸y bay vµ tµu chiÕn theo ph­¬ng ngang ®Ó m¸y bay c¾t bom r¬i tróng ®Ých khi tµu ®ang ch¹y víi vËn tèc v2= 20m/s?

XÐt hai tr­êng hîp:

a. M¸y bay vµ tµu chiÕn chuyÓn ®éng cïng chiÒu.

b. M¸y bay vµ tµu chiÕn chuyÓn ®éng ng­îc chiÒu.

2. Còng ë ®é cao ®ã, vµo ®óng thêi ®iÓm khi m¸y bay bay ngang qua mét khÈu ph¸o ®Æt cè ®Þnh trªn mÆt ®Êt (cïng ®é cao víi mÆt biÓn) th× ph¸o nh¶ ®¹n. T×m vËn tèc ban ®Çu nhá nhÊt cña ®¹n ®Ó nã tróng m¸y bay vµ x¸c ®Þnh gãc b¾n khi ®ã.

Cho biÕt: M¸y bay vµ tµu chiÕn chuyÓn ®éng trong cïng mét mÆt ph¼ng th¼ng ®øng.

LÊy g = 10m/s2 vµ bá qua søc c¶n kh«ng khÝ.

Bµi 189


Tõ ®Ønh th¸p cao 30m, nÐm mét vËt nhá theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc ban ®Çu v0= 20m/s.

1. TÝnh kho¶ng thêi gian tõ lóc nÐm ®Õn khi vËt ch¹m ®Êt vµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ch¹m ®Êt ®Õn ch©n th¸p.

2. Gäi M lµ mét ®iÓm trªn quü ®¹o t¹i ®ã vect¬ vËn tèc hîp víi ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc = 600. TÝnh kho¶ng c¸ch tõ M tíi mÆt ®Êt.
Bµi 190

õ ®Ønh A c¶u mét mÆt bµn ph¼ng nghiªng ng­êi ta th¶ mét vËt cã khèi l­îng m = 0,2kg tr­ît kh«ng ma s¸t kh«ng vËn tèc ®Çu. Cho AB = 50cm; BC = 100cm; AD = 130cm; g = 10m/s2.

1. TÝnh vËn tèc cña vËt t¹i ®iÓm B

2. Chøng minh r»ng quü ®¹o cña vËt sau khi rêi khái bµn lµ 1 parabol. VËt r¬i c¸ch ch©n bµn mét ®o¹n CE b»ng bao nhiªu? (LÊy gèc to¹ ®é t¹i C)

H×nh 33

Bµi 191


Mét lß xo R cso chiÒu dµi tù nhiªn 10 = 24,3m vµ ®é cøng k = 100; cã ®Çu O g¾n víi mét thanh cøng, n»m ngang T nh­ h×nh vÏ. §Çu kia cã g¾n víi mét vËt nhá A, khèi l­îng m = 100g. Thanh T xuyªn qua t©m vËt A vµ A cã thÓ tr­ît kh«ng ma s¸t theo T. LÊy g = 10m/s2.

Cho thanh T quay ®Òu quanh trôc th¼ng ®øng Oy, víi vËn tèc gãc = 10rad/s. TÝnh ®é dµi cña R. X¸c ®Þnh ph­¬ng, chiÒu vµ c­êng ®é cña lùc do R t¸c dông vµo ®iÓm O’. Bá qua khèi l­îng cña lß xo R.

H×nh 34

Bµi 192


Mét ®Üa ph¼ng trßn cso b¸n kÝnh R = 10cm, n»m ngang quay ®Òu quanh trôc th¼ng ®øng ®i qua t©m cña ®Üa.

1. NÕu mçi gi©y ®Üa quay ®­îc 1,5 vßng th× vËn tèc dµi cña mét ®iÓm ë mÐp ®Üa lµ bao nhiªu?

2. Trªn mÆt ®Üa cã ®Æt mét vËt cã kÝch th­íc nhá, hÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ ®Üa lµ = 0,1. Hái víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña vËn tèc gãc cña ®·i th× vËt ®Æt trªn ®Üa dï ë vÞ trÝ nµo còng kh«ng bÞ tr­ît ra phÝa ngoµi ®Üa. Cho g = 10m/s2
Bµi 193

Cã ®Üa ph¼ng nh­ bµi 192, treo mét con l¾c ®¬n (gåm vËt nÆng M treo vµo ®Çu mét sîi d©y nhÑ) vµo ®Çu thanh AB c¾m th¼ng ®øng trªn mÆt ®Üa, ®Çu B c¾m vµo ®Üa t¹i ®iÓm c¸ch t©m quay . Cho AB = 2R.

1. Chøng minh r»ng khi ®Üa quay ®Òu th× ph­¬ng d©y treo hîp víi ph­¬ng th¼ng ®øng mét gãc n»m trong mÆt ph¼ng chøa AB vµ trôc quay.

2. BiÕt chiÒu dµi con l¾c lµ 1 = R, t×m vËn tèc gãc cña ®·i quay ®Ó = 300.

H×nh 35

Bµi 194


Mét qu¶ khèi l­îng m ®­îc g¾n vµo mét sîi d©y mµ ®Çu kia cña ®­îc buéc vµo ®Çu mét thanh th¼ng ®øng ®Æt cè ®Þnh trªn mét mÆt bµn quay n»m ngang nh­ h×nh vÏ. Bµn sÏ quay víi vËn tèc gãc b»ng bao nhiªu, nÕu d©y t¹o víi ph­¬ng vu«ng gãc cña bµn mét gãc = 450? BiÕt d©y dµi 1 = 6cm vµ kho¶ng c¸ch cña h th¼ng ®øng quay lµ r = 10cm.

H×nh 36
Bµi 195

Mét qu¶ cÇu khèi l­îng m, treo trªn mét sî d©y dµi 1. Qu¶ cÇu quay ®Òu trong mét vßng trßn n»m ngµng nh­ h×nh vÏ. D©y t¹o mét gãc víi ph­¬ng th¼ng ®øng. H·y tÝnh thêi gian ®Ó qu¶ cÇu quay ®­îc mét vßng. BiÕt gia tèc träng lùc t¹i n¬i qu¶ cÇu chuyÓn ®éng lµ g.

H×nh 37
Bµi 196

Mét vËt ®­îc nÐm lªn tõ mÆt ®Êt theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi vËn tèc ban ®Çu v0= m/s. LÊy g = 10m/s2.

1. TÝnh ®é cao lín nhÊt mµ vËt ®¹t ®­îc, nÕu bá qua lùc c¶n cña kh«ng khÝ.

2. NÕu cã lùc c¶n kh«ng khÝ, coi lµ kh«ng ®æi vµ b»ng 5% trong l­îng c¶u vËt th× ®é cao lín nhÊt mµ vËt ®¹t ®­îc vµ vËn tèc ch¹m ®Êt c¶u vËt lµ bao nhiªu?

Bµi 197


Ng­êi ta buéc mét viªn ®¸ vµo mét sîi d©y cã chiÒu dµi 1,5m råi quay ®Òu sîi d©y sao cho viªn ®¸ chuyÓn ®éng theo mét quü ®¹o trßn. BiÕt r»ng c¶ sîi d©y vµ viªn ®¸ ®Òu n»m trong mÆt ph¼ng n»m ngang c¸ch mÆt ®Êt 2m. Khi d©y ®øt viªn ®¸ bÞ v¨ng r¬i ra xa 10m.

Hái khi chuyÓn ®éng trßn viªn ®¸ cã gia tèc h­íng t©m lµ bao nhiªu? LÊy g = 10m/s2 vµ bá qua søc c¶n cña kh«ng khÝ.


Bµi 198

ë nh÷ng c«ng viªn lín ng­êi ta thiÕt kÕ nh÷ng xe ®iÖn ch¹y trªn ®­êng ray lµm thµnh nh÷ng vßng cung th¼ng ®øng.

1. Khi xe ë vÞ trÝ cao nhÊt (lóc ®ã ®Çu ng­êi chóc xuèng) nh÷ng lùc nµo g©y nªn gia tèc h­íng t©m cña ng­êi ngåi trªn xe.

2. TÝnh vËn tèc tèi thiÓu ë vÞ trÝ cao nhÊt ®Ó ng­êi kh«ng r¬i khái xe, biÕt b¸n kÝnh vßng cung lµ R.

Bµi 199

mét m¸y bay bay theo vßng trßn th¼ng ®øng b¸n kÝnh R = 200m, vËn tèc v = 100m/s. Hái ng­êi l¸i m¸y bay ph¶i nÐn lªn ghÕ mét lùc cã ®é lín gÊp mÊy lÇn träng l­îng cña m×nh t¹i vÞ trÝ thÊp nhÊt cña vßng l­în. LÊy g = 10m/s2.ë vÞ trÝ cao nhÊt, muèn ng­êi l¸i m¸y bay kh«ng Ðp lªn ghÕ mét lùc nµo th× vËn tèc m¸y bay ph¶i lµ bao nhiªu?
Bµi 200

Mét vÖ tinh nh©n t¹o bay quanh Tr¸i §Êt ë ®é cao h so víi mÆt ®Êt. B¸n kÝnh cña Tr¸i §Êt lµ R. Cho biÕt quü ®¹o cña vÖ tinh vµ vßng trßn, cã t©m lµ t©m c¶u Tr¸i §Êt. T×m biÓu thøc tÝnh c¸c ®¹i l­îng cho d­íi ®©y theo h, R vµ g (g lµ gia tèc träng lùc trªn mÆt ®Êt).

1. VËn tèc chuyÓn ®éng cña vÖ tinh

2. Chu k× quay cña vÖ tinh


PhÇn III

TÜnh häc
Bµi 201

§Çu C cña mét thanh nhÑ CB ®­îc g¾n vµo bøc t­êng ®øng th¼ng, cßn ®Çu B cña thanh th× ®­îc treo vµo mét c¸i ®­îc treo vµo mét c¸i ®inh O b»ng d©y OB sao cho thanh BC n»m ngang (CB = 2CO). Mét vËt A cã khèi l­îng m = 5kg ®­îc treo vµo B b»ng d©y BD. H·y tÝnh lùc c¨ng cña d©y OB vµ lùc nÐn lªn thanh BC. Bá qua khèi l­îng cña thanh BC. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 38


Bµi 202

Mét gi¸ treo nh­ h×nh vÏ gåm:

* Thanh AB = 1m tùa vµo t­êng ë A.

* D©y BC = 0,6m n»m ngang.

Treo vµo ®Çu B mét vËt nÆng khèi l­îng m = 1kg.

TÝnh ®é lín lùc ®µn håi N xuÊt hiÖn trªn thanh AB vµ søc c¨ng cña d©y BCkhi gi¸ treo c©n b»ng.

LÊy g = 10m/s2 vµ bá qua khèi l­îng thanh AB, c¸c d©y nèi.

H×nh 39


Bµi 203

Mét d©y c¨ng ngang gi÷a hai ®iÓm cè ®Þnh A, B víi AB = 2m.

Treo vµo trung t©m cña d©y mét vËt cã khèi l­îng m = 10kg th× khi vËt ®· c©n b»ng nã h¹ xuèng kho¶ng h = 10cm (h×nh vÏ). TÝnh lùc c¨ng d©y lÊy g = 10m/s2. NÕu kÐo c¨ng d©y ®Ó nã chØ h¹ xuèng 5cm th× lùc c¨ng d©y sÏ t¨ng hay gi¶m bao nhiªu phÇn tr¨m?

H×nh 40


Bµi 204

VËt cã trong l­îng P = 100N ®­îc treo bëi hai sîi d©y OA vµ OB nh­ h×nh vÏ.

Khi vËt c©n th× = 1200.

TÝnh lùc c¨ng cña 2 d©y OA vµ OB.

H×nh 41

Bµi 205


Hai thanh AB, AC ®­îc nèi nhau vµ nèi cµo t­êng nhê c¸c b¶n lÒ. T¹i A cã treo vËt cã trong l­îng P = 1000N. T×m lùc ®µn håi cuÊt hiÖn ë c¸c thanh. Cho+ = 900; Bá qua träng l­îng c¸c thanh

¸p dông: = 300

H×nh 42

Bµi 206


Mét thanh AB khèi l­îng 8kg dµi 60cm ®­îc treo n»m ngang nhê hai sîi d©y dµi 50cm nh­ ë h×nh. TÝnh lùc c¨ng cña d©y treo vµ lùc nÐn (hoÆc kÐo) thanh trong mçi tr­êng hîp. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 43


Bµi 207

Hai träng vËt cïng khèi l­îng ®­îc treo vµo hai ®Çy d©y v¾t qua hai rßng räc cè ®Þnh. Mét träng vËt thø ba cã khèi l­îng b»ng hai träng vËt trªn ®­îc treo vµo ®iÓm gi÷a hai rßng räc nh­ h×nh vÏ. Hái ®iÓm treo träng vËt thø ba bÞ h¹ thÊp xuèng bao nhiªu? Cho biÕt kho¶ng c¸ch hai rßng räc lµ 2l. Bá qua c¸c ma s¸t.

H×nh 45

Bµi 208


Mét trô ®iÖn chÞu t¸c dông cña mét lùc F = 5000N vµ ®­îc gi÷ th¼ng ®øng nhê d©y AC nh­ h×nh. T×m lùc d©y c¨ng AC vµ lùc nÐn lªn trô AB. Cho = 300.

H×nh 46


Bµi 209

Mét qu¶ cÇu cã khèi l­îng 10kg n»m trªn hai mÆt ph¼ng nghiªng vu«ng gãc víi nhau. TÝnh lùc nÐn cña qu¶ cÇu lªn mçi mÆt ph¼ng nghiªng trong hai tr­êng hîp:

a. = 450; b. = 600. LÊy g = 10m/s2

H×nh 47


Bµi 210

Treo mét träng l­îng m = 10kg vµo gi¸ ®ì nhê hai d©y AB vµ AC lµm víi ph­¬ng n»m ngang gãc = 600 = 450 nh­ h×nh. TÝnh lùc c¨ng cña c¸c d©y treo. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 48

Bµi 211


Mét vËt khèi l­îng m = 30kg ®­îc treo ë ®Çu c¶u thanh nhÑ AB. Thanh ®­îc gi÷u c©n b»ng nhê d©y AC nh­ h×nh vÏ. T×m lùc c¨ng d©y AC vµ lùc nÐn thanh AB. Cho = 300 = 600. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 49


Bµi 212

Mét rßng räc nhá, treo mét vËt A cã khèi l­îng m = 4kg, ®­îc ®ì b»ng sîi d©y BCDE, cã phÇn DE th¼ng ®øng, cßn phÇn BC nghiªng mét gãc = 300 so víi ®­êng th¼ng ®øung. Do t¸c dông cña lùu kÐo n»m ngang (h×nh vÏ) rßng räc c©n b»ng. TÝnh ®é lín cña vµ lùc c¨ng cña d©y. Bá qua khèi l­îng cña rßng räc. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 50

Bµi 213


Mét qu¶ cÇu ®ång chÊt khèi l­îng m = 3kg, ®­îc gi÷ trªn mÆt ph¼ng nghiªng tr¬n nhên mét d©y treo nh­ h×nh vÏ. Cho = 300, lÊy g = 10m/s2.

a. T×m lùc c¨ng d©y vµ lùc nÐn c¶u qu¶ cÇu lªn mÆt ph¼ng nghiªng.

b. Khi d©y treo hîp víi ph­¬ng ®øng mét gãc th× lùc c¨ng d©y lµ N. H·y x¸c ®Þnh gãc vµ lùc nÐn cña qu¶ cÇu lªn mÆt ph¼ng nghiªng lóc nµy.

H×nh 51


Bµi 214

Hai vËt m1 vµ m2 ®­îc nèi víi nhau qua rßng räc nh­ h×nh vÏ. HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt m1 vµ mÆt ph¼ng nghiªng lµ . Bá qua khèi l­îng rßng räc vµ d©y nèi. D©y nèi kh«ng co d·n. TÝnh tØ sè gi÷a m2 vµ m1 ********* ®Ó vËt m1:

a. §i lªn th¼ng ®Òu.

b. §i xuèng th¼ng ®Òu

c. §øng yªn (lóc ®Çu vËt ®øng yªn)

H×nh 52


Bµi 215

Mét vËt cã khèi l­îng m = 20kg n»m trªn mét mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc = 300 so víi ph­¬ng ngang.

1. Bá qua ma s¸t, muèn gi÷ vËt c©n b»ng cÇn ph¶i ®Æt ph¶i ®Æt vµo vËt mét lùc F b»ng bao nhiªu trong tr­êng hîp:

a. Lùc song song víi mÆt ph¼ng nghiªng.

b. Lùc song song víi mÆt ph¼ng nµm ngang

2. Gi¶ sö hÖ sè ma s¸t cña vËt víi mÆt ph¼ng nghiªng lµ k = 0,1 vµ lùc kÐo song song víi mÆt ph¼ng nghiªng.

T×m ®é lín khi vËt ®­îc kÐo lªn ®Òu vµ khi vËt ®øng yªn trªn mÆt ph¼ng nghiªng. LÊy g = 10m/s2.
Bµi 216

Mét vËt cã träng l­îng P = 100N ®­îc gi÷ ®øng yªn trªn mÆt ph¼ng nghiªng gãc b»ng lùc cã ph­¬ng n»m ngang nh­ h×nh vÏ. BiÕt*********** = 0 vµ hÖ sè ma s¸t = 0,2. TÝnh gi¸ trÞ lùc F lín nhÊt vµ bÐ nhÊt. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 53

Bµi 217


Ng­êi ta gi÷ c©n b»ng vËt m1 = 6kg, ®Æt trªn mÆt ph¼ng ngiªng gãc = 300 so víi mÆt ngang b»ng c¸ch buéc vµo m1 hai sîi d©y v¾t qua rßng räc 1 vµ 2, ®Çu kia cña hai sîi d©y treo hai vËt cã khèi l­îng m2 = 4kg vµ m3 (h×nh). TÝnh khèi l­îng m­3­ cña vËt vµ lùc nÐn c¶u vËt m1 lªn mÆt ph¼ng nghiªng. LÊy g = 10m/s2. Bá qua ma s¸t.

H×nh 54


Bµi 218

Gi¶i l¹i bµi 217 trong tr­êng hîp hÖ sè ma s¸t gi÷a m1 vµ mÆt ph¼ng nghiªnglµ = 0,1. X¸c ®Þnh m3 ®Ó m1 c©n b»ng.


Bµi 219

Trong mét hép (®¸y n»m ngang, c¹nh th¼ng ®øng, nh½n) cã hai h×nh trô ®ång chÊt cïng b¸n kÝnh R, cïng träng l­îng P n»m chång lªn nhau nh­ h×nh. §­êng nèi hai trôc O1O2 nghiªng mét gãc = 450 víi ph­¬ng ngang. T×m lùc nÐn cña c¸c h×nh trô lªn hép vµ lùc Ðp t­¬ng hç gi÷a chóng.

H×nh 55
Bµi 220.

T­¬ng tù bµi 219. Trong tr­êng hîp 3 khèi trô nh­ h×nh. TÝnh lùc nÐn cña mçi èng d­íi lªn ®¸y vµ lªn t­êng.

H×nh 56

Bµi 221.


Mét viªn bi khèi l­îng m = 500g treo vµo ®iÓm cè ®Þnh A nhê d©y AB, AB = 1 = 40cm. Bi n»m trªn mÆt cÇu t©m O, b¸n kÝnh R = 30cm. Cho AC = 20cm, AO th¼ng ®øng. T×m lùc c¨ng d©y vµ lùc nÐn cña viªn bi lªn mÆt cÇu. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 57


Bµi 222

Mét thanh dµi OA cã träng t©m O ë gi÷a thanh vµ cã khèi l­îng m = 1kg. Mét ®Çu O cña thanh liªn kÕt víi t­êng b»ng mét b¶n lÒ, cßn ®Çu A ®­îc treo vµo t­êng b»ng d©y AB. Thanh ®­îc gi÷ n»m ngang vµ d©y lµm víi thanh mét gãc = 300 (h×nh vÏ). H·y x¸c ®Þnh:

a. Gi¸ cña ph¶n lùc Q cña b¶n lÒ t¸c dông vµo thanh.

b. §é lín cña lùc c¨ng cña d©y vµ ph¶n lùc Q. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 58

Bµi 223


Thanh OA träng l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, g¾n vµo t­êng t¹i O, ®Çu A cã treo vËt nÆng träng l­îng p. §Ó gi÷ thanh n»m ngang, ng­êi ta dïng d©y BC. BiÕt OB = 2BA. TÝnh søc c¨ng d©y vµ ph¶n lùc t¹i O khi:

a. D©y BC hîp víi thanh OA gãc = 300.

b. D©y BC th¼ng ®øng ( = 900).

H×nh 59


Bµi 224

Hai lß xo L1 vµ L2 cã ®é cøng lµ K1 vµ K2, chiÒu dµi tù nhiªn b»ng nhau. ®Çu trªn cña hai lß xo mãc vµo trÇn nhµ n»m ngang, ®Çu d­íi mãc vµo thanh AB = 1m, nhÑ cøng sao cho hai lß xo lu«n th¼ng ®øng. T¹i O (OA = 40cm) ta mãc qu¶ c©n khèi l­îng m = 1kg th× thanh AB cã vÞ trÝ c©n b»ng míi n»m ngang.

a. TÝnh lùc ®µn håi cña mçi lß xo.

b. BiÕt K1 cña L2. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 60

Bµi 225


Thanh AB = 60cm, träng l­îng kh«ng ®¸ng kÓ. §Æt vËt m = 12kg t¹i ®iÓm C, c¸ch A 20cm. T×m lùc nÐn lªn c¸c ®iÓm tùa t¹i A vµ B. LÊy g = 10m/s2.

Bµi 226


Ng­êi ta ®Æt mét thanh ®ång chÊt AB, dµi 120cm, khèi l­îng m = 2kg, lªn mét gi¸ ®ì t¹i O vµ mãc vµo hai ®Çu A, B cña thanh hai träng vËt cã khèi l­îng m1 = 4kg vµ m2 = 6kg. X¸c ®Þnh vÞ trÝ O ®Æt gi¸ ®ì ®Ó thanh n»m c©n b»ng.
Bµi 227

Mét ba-ri-e gåm thanh cøng, AB = 3m, träng l­îng P = 50N. ®Çu A ®Æt vËt nÆng cã träng l­îng p1 = 150N, thanh cã thÓ quay trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng xung quanh trôc n»m ngang ë O c¸ch ®Çu A 0,5m.

TÝnh ¸p lùc cña thanh lªn trôc O vµ lªn chèt ngang ë B khi thanh c©n b»ng n»m ngang.

H×nh 61


Bµi 228

Mét thanh cøng ®­îc treo ngang bëi hai d©y kh«ng gi·n CA vµ DB (h×nh vÏ). D©y CA vµ DB chÞu ®­îc lùc c¨ng tèi ®a lµ T1 = 60N vµ T2 = 40N. BiÕt khi c©n b»ng thanh cøng n»m ngang, c¸c d©y treo th¼ng ®øng vµ AB = 1m. TÝnh träng l­îng tèi ®a c¶u thanh cøng, vÞ trÝ c¸c ®iÓm treo A vµ B.

H×nh 62

Bµi 229


Mét ng­êi cã khèi l­îng m1 = 50kg ®øng trªn mét tÊm gç AB cã khèi l­îng m2 = 30kg ®­îc treo trªn hai rßng räc 1 vµ 2 nhê hai sîi d©y ac vµ bd nh­ trªn h×nh. Muèn cho tÊm gç c©n b»ng n»m ngang ng­êi ®ã ph¶i kÐo d©y d víi lùc b»ng bao nhiªu. Bá qua khèi l­îng c¸c rßng räc vµ d©y. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 63


Bµi 230

Mét thanh ®ång chÊt AB cã khèi l­îng m = 2kg cã thÓ quay quanh b¶n lÒ B (g¾n vµo t­êng th¼ng ®øng) ®­îc gi÷ c©n b»ng n»m ngang nhê mét sîi d©y buéc vµo ®Çu A v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh, ®Çu kia cña sîi d©y treo vËt m­2 = 2kg vµ ®iÓm C cña thanh (AC = 60cm) treo vËt m1 = 5kg. T×m chiÒu dµi cña thanh; lÊy g = 10m/s2

H×nh 64

Bµi 231


Cã mét c©n ®ßn kh«ng chÝnh x¸c do hai ®ßn c©n kh«ng b»ng nhau. T×m c¸ch kªnh chÝnh x¸c mét vËt m víi c¸c qu¶ c©n cho tr­íc.

Bµi 232


Thanh AB cã khèi l­îng m1 = 1kg g¾n vµo bøc t­êng th¼ng ®øng bëi b¶n lÒ B, ®Çu A treo mét vËt nÆng cã khèi l­îng m2 = 2kg vµ ®­îc gi÷ c©n b»ng nhê d©y AC n»m ngang (®Çu C cét chÆt vµo t­êng), khi ®ã gãc = 300 (h×nh). H·y x¸c ®Þnh lùc c¨ng d©y vµ ph¶n lùc cña t­êng lªn ®Çu B. LÊy g = 10m/s2

H×nh 65


Bµi 233

Mét thanh AB dµi 2m khèi l­îng m = 3kg ®­îc gi÷ nghiªng mét gãc trªn mÆt sµn n»m ngang b»ng mét sîi d©y n»m ngang BC dµi 2m nèi ®Çu B cña thanh víi mét bøc t­êng ®øng th¼ng; ®Çu A cña thanh tù lªn mÆt sµn. HÖ sè ma s¸t gi÷a thanh vµ mÆt sµn b»ng .

H×nh 66

a. T×m c¸c gi¸ trÞ cña ®Ó thanh cã thÓ c©n b»ng.b. TÝnh c¸c lùc t¸c dông lªn thanh vµ kho¶ng c¸ch AD tõ ®Çu A cña thanh ®Õn gãc t­êng khi = 600. LÊy g = 10m/s2

Bµi 234: uploads -> Tailieuly
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Tailieuly -> TuyÓn tËp c¸c bµi tËp dao ®éng c¬ tõ c¸c ®Ò thi thö §¹i häc Câu 1
Tailieuly -> CHƯƠng V: SÓng ánh sáNG
Tailieuly -> Bài giải chi tiết phần điện đại học 2012 Câu 309
Tailieuly -> TRÁc nghiệm chưƠNG: dao đỘng cơ dạng 1: LÝ thuyết các loạI dao đỘng câu 1


  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương