450 Bµi tù luën vët lý 10 (tt)tải về 159.54 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích159.54 Kb.
1   2
§Ó cã thÓ di chuyÓn mét chiÕc hßm cao h dµi d ng­êi ta ®· t¸c dông mét lùc F theo ph­¬ng ngang. Hái hÖ sè ma s¸t gi÷a hßm víi mÆt sµn, ph¶i cã gi¸ trÞ bao nhiªu ®Ó hßm di chuyÓn mµ kh«ng lËt ?

H×nh 67
Bµi 235

Thanh OA ®ång chÊt lµ tiÕt diÖn ®Òu dµi l = 1m, träng lùc P = 8N, thanh cã thÓ quay quang mÆt ph¼ng th¼ng ®øng xung quanh b¶n lÒ O g¾n vµo t­êng. §Ó thanh n»m ngang, ®Çu A cña thanh ®­îc gi÷ bëi d©y DA hîp víi t­êng gãc 450. D©y chØ chÞu ®­îc lùc c¨ng tèi ®a lµ Tmax= N.

a. Hái ta cã thÓ treo vËt nÆng p1 = 20N t¹i ®iÓm B trªn thanh xa b¶n lÒ O nhÊt lµ bao nhiªu cm ?

b. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ vµ ®é lín cña ph¶n lùc cña thanh lªn b¶n lÒ øng víi vÞ trÝ B võa t×m.

H×nh 68
Bµi 236

Ng­êi ta gi÷ cho mét khóc AB h×nh trô (cã khèi l­îng m = 50kg) nghiªng mét gãc so víi mÆt sµn n»m ngang b»ng c¸ch t¸c dông vµo ®Çu A mét lùc vu«ng gãc víi trôc AB cña khóc gç vµ n»m trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng (h×nh). T×m ®é lín cña , h­íng vµ ®é lín cña ph¶n lùc cña mÆt sµn t¸c dông lªn ®Çu B cña khóc gç, lÊy g = 10m/s2 trong c¸c tr­êng hîp = 300 = 600.

H×nh 69


Bµi 237

Mét vËt h×nh trô b»ng kim lo¹i cã khèi l­îng m = 100kg, b¸n kÝnh tiÕt diÖn R = 15cm. Buéc vµo h×nh trô mét sîi d©y ngang cã ph­¬ng ®i qua trôc h×nh trô ®Ó kÐo h×nh trô lªn bËc thang cao O1O2 = h.

a. Khi F = 500N, t×m chiÒu cao h ®Ó h×nh trô cã thÓ v­ît qua ®­îc. LÊy g = 10m/s2.

b. Khi h = 5cm, t×m lùc F tèi thiÓu ®Ó kÐo h×nh trô v­ît qua.

H×nh 70

Bµi 238


§Èy mét chiÕc bót ch× s¸u c¹nh däc theo mÆt ph¼ng n»m ngang (h×nh vÏ). Víi c¸c gi¸ trÞ nµo cña hÖ sè ma s¸t gi÷a bót ch× vµ mÆt ph¼ng th× bót ch× sÏ tr­ît mµ kh«ng quay.

H×nh 71
Bµi 239

a. Mét b¶ng hiÖu cã chiÒu cao AB = 1 ®­îc treo vµo t­êng th¼ng ®øng nhê mét sîi d©y AC dµi d, hîp víi t­êng mét gãc (h×nh vÏ); mÐp d­íi B cña b¶ng hiÖu ®øng c©n b»ng th× hÖ sè ma s¸t gi÷a b¶ng hiÖu vµ t­êng ph¶i b»ng bao nhiªu ?

b. XÐt khi d = 1, t×m gi¸ trÞ gãc khi 1 2.

H×nh 72

Bµi 240


Mét thanh ®ång chÊt AB cã träng lùc P; ®Çu B dùa vµo mÆt ph¼ng n»m ngang, ®Çu A dùa vµo mÆt ph¼ng nghiªng gãc (h×nh vÏ). ®Æt vµo ®Çu A mét lùc F song song víi mÆt ph¼ng nghiªng. TÝnh F ®Ó thanh c©n b»ng. Bá qua ma s¸t gi÷a c¸c mÆt ph¼ng vµ ®Çu thanh.

H×nh 73


Bµi 241

Mét thanh ®ång chÊt cã hai ®Çu A, B t× trªn mét m¸ng h×nh trßn cã mÆt ph¼ng th¼ng ®øng, chiÒu dµi thanh b»ng b¸n kÝnh h×nh trßn (h×nh). HÖ sè ma s¸t lµ . T×m gãc cùc ®¹i m cña thanh lµm víi ®­êng n»m ngang khi thanh c©n b»ng.


Bµi 242

Ta dùng mét thanh dµi cã träng lùc P vµo mét bøc t­êng th¼ng ®øng. HÖ sè ma s¸t gi÷a sµn vµ thanh lµ lµ , gi÷a t­êng vµ thanh lµ gäi lµ gãc hîp bëi thanh vµ sµn.

a.  nhá nhÊt b¨ng bao nhiªu ®Ó thanh cßn ®øng yªn

b. XÐt c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt


* = 0

* = 0

* = = 0

H×nh 75


Bµi 243

Mét thang nhÑ dµi 1 = 4m tùa vµo t­êng nh½n vµ nghiªng víi sµn gãc = 600. HÖ sè ma s¸t gi÷a thang vµ sµn lµ . Hái ng­êi ta cã thÓ leo lªn ®Õn chiÒu dµi tèi ®a bao nhiªu mµ thang vÉn ®øng yªn trong hai tr­êng hîp: = 0,2, = 0,5.


Bµi 244

Gi¶i l¹i bµi to¸n khi träng l­îng thang P1 = 100N; träng l­îng ng­êi P = 500N.


Bµi 245

Mét chiÕc thang cã chiÒu dµi AB = 1 vµ ®Çu A tùa vµo sµn nhµ n»m ngang, ®Çu B tùa vµo t­êng th¼ng ®øng. Khèi t©m C cña thang ë c¸ch ®Çu . Thang lµm víi sµn nhµ gãc .

1. Chøng minh r»ng thang kh«ng thÓ ®øng c©n b»ng nÕu kh«ng cã ma s¸t.

2. Gäi K lµ hÖ sè ma s¸t ë sµn vµ t­êng. Cho biÕt = 600. TÝnh gi¸ trÞ nhá nhÊt Kmin cña K ®Ó thang ®øng c©n b»ng.

3. K = Kmin. Thang cã tr­ît kh«ng nÕu:

a. Mét ng­êi cã träng l­îng b»ng träng l­îng cña thang ®øng ë ®iÓm C?

b. Ng­êi Êy ®øng ë ®iÓm D c¸ch ®Çu

H×nh 76
Bµi 246

Mét thang AB khèi l­îng m = 20kg ®­îc dùa vµo mét bøc t­êng th¼ng ®øng tr¬n nh½n. HÖ sè ma s¸t gi÷a thang vµ sµn b»ng 0,5.

a. Khi gãc nghiªng gi÷a thang vµ sµn lµ = 600 thang ®­óng c©n b»ng. TÝnh ®é lín c¸c lùc t¸c dông lªn thang ®ã.

b. §Ó cho thang ®øng yªn kh«ng tr­ît trªn sµn th× gãc ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g×? LÊy g = 10m/s2.
Bµi 247

Mét thanh ®ång chÊt AB chiÒu dµi l khèi l­îng m = 6kg cã thÓ quay xung quanh b¶n lÒ A g¾n vµo mÆt c¹nh bµn n»m ngang AE (AE = 1)

Ng­êi ta treo vµo ®Çu c¶u hai thanh vËt m1= 2kg vµ m2= 5kg b»ng c¸c d©y BC vµ d©y BD v¾t qua mét rßng räc nhá g¾n c¹nh E cña mÆt bµn (h×nh vÏ). TÝnh gãc BAE = ®Ó hÖ c©n b»ng, ®é lín vµ h­íng cña ph¶n lùc c¶u mÆt bµn t¹i A. LÊy g = 10m/s2.

H×nh 77
Bµi 248

Mét qu¶ cÇu cã träng lùc P ®­îc gi÷ n»m yªn trªn mÆt ph¼ng nghiªng gãc so víi ph­¬ng ngang nhê d©y AB n»m ngang (h×nh vÏ).

TÝnh søc c¨ng T vµ hÖ sè ma s¸t gi÷a qu¶ cÇu vµ mÆt ph¼ng nghiªng.

H×nh 78

Bµi 249


Hai tÊm v¸n máng, gièng hÖt nhau cã mÐp ®­îc bao trßn, nh½n vµ ®­îc ®Æt tùa vµo nhay trªn mÆt sµn. Gãc tùa mÆt ph¼ng ®øng vµ mçi tÊm v¸n lµ . Hái hÖ sè ma s¸t gi÷a mÐp d­íi cña c¸c tÊm v¸n vµ mÆt sµn ph¶i b»ng bao nhiªu ®Ó chóng kh«ng bÞ ®æ?

H×nh 79


Bµi 250

Mét qu¶ cÇu b¸n kÝnh R khèi l­îng m ®­îc ®Æt ë ®¸y ph¼ng kh«ng nh½n c¶u mét chiÕc hép cã ®¸y nghiªng mét gãc so víi mÆt bµn n»m ngang.

Qu¶ cÇu ®­îc gi÷ c©n b»ng bëi mét sîi d©y AC song song víi ®¸y hép (h×nh vÏ).

HÖ sè ma s¸t gi÷a qu¶ cÇu vµ ®¸y hép lµ . Muèn cho qu¶ cÇu n»m c©n b»ng th× gãc nghiªng cña ®¸y hép cã gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng bao nhiªu.

TÝnh lùc c¨ng T cña d©y AC khi ®ã

H×nh 80


Bµi 251

§Çu A cña mét thanh ®ång chÊt AB khèi l­îng m = 6kg ®­îc g¾n vµo sµn b»ng mét b¶n lÒ. §Çu B cña thanh ®­îc n©ng lªn nhê sîi d©y BC cét vµo bøc t­êng ®øung th¼ng t¹i ®iÓm . Chi biÕt thanh AB vµ d©y BC lµm víi mÆt sµn gãc = 300= 600. TÝnh lùc c¨ng T cña d©y BC vµ ph¶n lùc N cña sµn t¹i A (h×nh vÏ). LÊy g = 10m/s2.

H×nh 81

Bµi 252


Mét thanh ®ång chÊt träng l­îng p = N cã thÓ quay quanh chèt ë ®Çu O. §Çu A cña thanh ®­îc nèi b»ng d©y kh«ng gi·n v¾t qua rßng räc S víi mét vËt cã träng l­îng p1 = 1N. S ë cïng ®é cao víi O vµ OS = OA. Khèi l­îng cña rßng räc vµ d©y kh«ng ®¸ng kÓ.

a. TÝnh gãc = SOA øng víi c©n b»ng cña hÖ thèng vµ t×m ph¶n lùc cña chèt O.

b. C©n b»ng nµy lµ bÒn hay kh«ng bÒn?

H×nh 82


Bµi 253

Mét vËt cã d¹ng khãi hép ®¸y vu«ng c¹nh a = 20cm chiÒu cao b = 40cm ®­îc ®Æt trªn mét mÆt ph¼ng nghiªng gãc . HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ mÆt nghiªng b»ng . Khi t¨ng dÇn gãc , vËt sÏ tr­ît hay ®æ tr­íc?

Bµi 254

Gi¶i l¹i bµi trªn khi ®Æt khèi hép cho mÆt ch÷ nhËt tiÕp xóc mÆt nghiªng.


Bµi 255

Ng­êi ta ®Æt mÆt låi c¶u b¸n cÇu trªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang. T¹i mÐp cña b¸n cÇu ®Æt mét vËt nhá lµm cho mÆt ph¼ng b¸n cÇu nghiªng ®i mét gãc so víi mÆt n»m ngang. BiÕt khèi l­îng cña b¸n cÇu lµ m1, cña vËt nhá lµ m2, träng t©m G cña b¸n cÇu c¸ch t©m h×nh häc O cña mÆt cÇu lµ trong ®ã R lµ b¸n kÝnh cña b¸n cÇu.

TÝnh gãc .

¸p dông: m1 = 800g

m2 = 150g

H×nh 83


Bµi 256

Mét khung kim lo¹i ABC víi © = 900, = 300, BC n»m ngang, khung n»m trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng. Cã hai viªn bi gièng hÖt nhau tr­ît dÔ dµng trªn hai thanh AB vµ AC. Hai thanh viªn bi nµy nèi víi nhau b»ng thanh nhÑ IJ.

Khi thanh c©n b»ng th× =

a. TÝnh ?

b. C©n b»ng trªn lµ bÒn hay kh«ng bÒn
Bµi 257

Mét khèi gç lËp ph­¬ng gièng nhau, khèi l­îng mçi khèi lµ M, ®­îc kÐo bëi lùc b»ng d©y ABC (AC = BC), ACB = 2. HÖ sè ma s¸t gi÷a hai khèi lµ, khèi l­îng d­íi g¾n chÆt vµo sµn. T×m ®é lín cña ®Ó khèi gç trªn c©n b»ng.


Bµi 258

Mét khèi gç lËp ph­¬ng ®Æt trªn sµn, kª mét c¹nh vµo t­êng nh½n. MÆt díi hîp víi sµn mét gãc . T×m ®iÒu kiÖn cña gãc ®Ó khèi gç c©n b»ng. Cho hÖ sè ma s¸t gi÷a khèi gç vµ sµn lµ .


Bµi 259

Khèi cÇu b¸n kÝnh R bÞ c¾t mét chám cÇu ®­êng kÝnh a, ®Æt trªn bµn. X¸c ®Þnh hÖ sè ma s¸t gi÷a khèi cÇu vµ bµn ®Ó d­íi t¸c dông cña lùc , khèi cÇu tr­ît ®Òu mµ kh«ng quay. ¸p dông: R = a.


Bµi 260

Khèi hép ch÷ nhËt, khèi l­îng m2, kÝch th­íc nh­ h×nh. VËt m1 m¾c vµo d©y qua rßng räc g¾n trªn khèi M. H sè ma s¸t gi÷a M vµ sµn lµ . T×m ®iÒu kiÖn ®Ó hÖ ®øng c©n b»ng.


Bµi 261

Khèi lËp ph­¬ng g¾n trªn khèi hép ch÷ nhËt M t¹i O nh­ h×nh. Khèi M tr­ît kh«ng ma s¸t trªn sµn.

T×m gi¸ trÞ cña lùc ®Æt vµo khèi M ®Ó khèi M kh«ng bÞ lËt.
Bµi 262

§ßn ABC träng l­îng 80N gåm hai tay ®ßn AB = 0,4m; BC = 1m vu«ng gãc nhau t¹i trôc n»m ngang B cña ®ßn. T¹i hai ®Çu A vµ C buéc hai d©y, ®Çu treo hai vËt nÆng P1 = 310N, P2 v¾t qua hai rßng däc nhá E, F. Khi c©n b»ng, , träng t©m G cña ®ßn c¸ch ®­êng th¼ng BD mét ®o¹n 0,212 m. X¸c ®Þnh gãc = .


Bµi 263

§Ëp n­íc cã thiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt, chiÒu cao h = 12m, träng l­îng riªng 30kN/m3. T×m bÒ réng a cña ch©n ®Ëp ®Ó khi chøa n­íc ®Çy s¸t mÆt ®Ëp ®Ó khi chøa n­íc ®Çy s¸t mÆt ®Ëp, ®Ëp kh«ng bÞ lËt. Cho träng l­îng riªng cña n­íc d = 10kN/m3.

H×nh 90
Bµi 264

Gi¶i l¹i bµi 263 khi

a, ThiÕt diÖn ®Ëp lµ tam gi¸c.

b. ThiÕt diÖn ®Ëp lµ h×nh thang, ®¸y nhá b»ng nöa ®¸y lín.

H×nh 91

Bµi 265


Hai qu¶ cÇu ®ång chÊt, b¸n kÝnh R1, R2 (R1 > R2) träng l­îng P1, P­2 (P1 >P2) tùa vµo nhau vµ cïng ®­îc treo vµo ®iÓm O nhê hai d©y OA1, OA2 (h×nh). BiÕt OA1 + R1 = OA2 + R2 = R1 + R2. T×m gãc cña d©y OA1 víi ph­¬ng th¼ng ®øng khi c©n b»ng.

H×nh 92


Bµi 266

Thanh AB, ®Çu B g¾n vµo b¶n lÒ vµ Ðp khèi trô t¹i C nh­ h×nh. Cho träng l­îng khèi trô lµ P; = 600; ®Çu A n»m trªn ®­êng th¼ng ®øng qua O. T×m c¸c ph¶n lùc ë trôc B; ph¶n lùc cña nÒn vµ t­êng; lùc Ðp t¹i C. Cho lùc t¸c dông vµo A lµ , bá qua träng l­îng cña thanh AB.

H×nh 93

Bµi 267


Thanh ®ång chÊt OA, träng l­îng P quay ®­îc quanh trôc O vµ tùa vµo qu¶ cÇu ®ång chÊt t¹i ®iÓm gi÷a B cña nã. Qu¶ cÇu cã träng l­îng Q, b¸n kÝnh R, ®­îc treo vµo O nhê d©y OD = R. BiÖt OD nghiªng 300 víi OA. T×m gãc nghiªng cña d©y víi ®­êng th¼ng ®øng khi c©n b»ng.
Bµi 268

Mét h¹t xóc x¾c khèi l­îng m, ®­îc ®Æt bªn trong mét c¸i phÔu, thµnh phÔu hîp víi ph­¬ng ngang mét gãc . PhÔu quay xung quanh trôc th¼ng ®øng víi tÇn sè n (vßng/gi©y), R lµ b¸n kinh quü ®¹o cña h¹t xóc x¾c. H·y tÝnh gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña tÇn sè n ®Ó h¹t xóc x¾c ®øng yªn víi thµnh phÔu. Cho hÖ sè ma s¸t gi÷a h¹t xóc x¾c vµ thµnh phÔu lµ .


Bµi 269.

Mét c¸i chÐn cã d¹ng nöa mÆt cÇu b¸n kÝnh R ®Æt ngöa sao cho trôc ®èi xøng cña nã trïng víi ph­¬ng th¼ng ®Ðng. Ngêi ta cho chÐn quay quanh trôc víi tÇn sè f. Trong chÐn cã mét viªn bi nhá quay cïng víi chÐn. H·y x¸c ®Þnh gãc t¹o bëi b¸n kÝnh mÆt cÇu vÏ qua hßn bi víi ph­¬ng th¼ng ®øng () khi c©n b»ng. XÐt tr¹ng th¸i c©n b»ng cña hßn bi.


Bµi 270

H×nh trô khèi l­îng m, b¸n kÝnh R ®Æt trªn mÆt nghiªng c©n b»ng nhê vËt c¶n lµ h×nh hép ch÷ nhËt nh­ h×nh vÏ. BiÕt OAB lµ tam gi¸c ®Òu Cho mÆt nghiªng chuyÓn ®éng sang tr¸i víi gia tèc a.

a. TÝnh tû sè hai lùc nÐn cña h×nh trô lªn B vµ A (khi h×nh trô vÉn cßn c©n b»ng)

b. TÝnh a ®Ó h×nh trô l¨n qua khèi hép.


Bµi 271.

Thanh AB ®ång nhÊt, träng l­îng P dùa vµo t­êng vµ sµn nh­ h×nh. BiÕt sµn vµ t­êng hoµn toµn nh½n. Thanh ®­îc gi÷ nhíi d©y OI.

a. Chøng tá r»ng thanh kh«ng thÓ c©n b»ng nÕu .

b. T×m lùc c¨ng d©y khi AI


Bµi 272.

Mét b¶n máng kim lo¹i ®ång chÊt h×nh ch÷ T nh­ trªn h×nh. Cho biÕt AB = CD = 80cm; EF = HG = 20cm; AD = BC = 20cm; EH = FG = 80cm. H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ träng t©m cña b¶n.


Bµi 273.

T×m träng t©m cña b¶n máng ®ång chÊt cã kÝch th­íc cho trªn h×nh vÏ.


Bµi 274.

H·y x¸c ®Þnh träng t©m cña c¸c b¶n máng bÞ khoÐt nh­ c¸c h×nh d­íi ®©y.


Bµi 275.

Cho thanh ®ång chÊt ABC cã AB = 2BC; , ®Çu C treo vµo d©y, ®Çu A th¶ tù do. Khi c©n b»ng, d©y treo th¼ng ®øng. T×m gãc hîp bëi ®o¹n AB vµ ph­¬ng ngang.


Bµi 276.

Ng­êi ta tiÖn mét khóc gç thµnh mét vËt ®ång chÊt, cã d¹ng nh­ ë h×nh, gåm mét phÇn h×nh trô chiÒu cao h tiÕt diÖn ®¸y cã b¸n kÝnh R, vµ mét phÇn lµ b¸n cÇu b¸n kÝnh R. Muèn cho vËt cã c©n b»ng phiÕm ®Þnh th× h ph¶i b»ng bao nhiªu? Cho biÕt träng t©m cña mét b¸n cÇu b¸n kÝnh R n»m thÊp h¬n mÆt ph¼ng b¸n cÇu mét ®o¹n b»ng .


Bµi 277.

Mét li kh«ng, thµnh li th¼ng ®øng chia ®é cã khèi l­îng 180g vµ träng t©m ë v¹ch sè 8 (kÓ tõ d­íi ®¸y). §æ vµo li 120 g n­íc th× mùc n­íc tíi v¹ch sè 6. Hái träng t©m cña li khi cã vµ kh«ng cã n­íc.

Bµi 278.

Ng­êi ta lµm cho mét con rèi chiÕc muc h×nh nân b»ng miÕng t«n cøc. Mò cao H = 20cm, gãc ®Ønh = 600. §Çu cña con rèi lµ mét qu¶ cÇu nh½n cã ®­êng kÝnh D = 15cm.

Hái con rèi cã gi÷ ®­îc chiÕc mò nµy trªn ®Çu hay kh«ng?
Bµi 279.

Ng­êi ta chång c¸c viªn g¹ch lªn nhau sao cho viªn nä tiÕp xóc víi mét phÇn bÒ mÆt cña viªn kia nh­ h×nh vÏ. Hái mÐp ph¶i cña viªn trªn cïng c¸ch mÐp tr¸i cña viªn cuèi cïng mét ®o¹n bao nhiªu mµ hÖ thèng kh«ng bÞ lËt? Cho biÕt chiÒu dµi mçi viªn lµ 1.


Bµi 280.

Thanh OA quay mét trôc th¼ng ®øng OZ víi vËn tèc gèc . Gãc kh«ng ®æi. Mét hßn bi nhá, khèi l­îng m, cã thÓ tr­ît kh«ng ma s¸t trªn OA vµ ®­îc nèi víi ®iÓm O b»ng mét lß xo cã ®é cøng k vµ cã chiÒu dµi tù nhiªn 10.

T×m vÞ trÝ c©n b»ng cña bi vµ ®iÒu kiÖn ®Ó cã c©n b»ng.

H×nh 108


Bµi 281

Mét ng­êi cã khèi l­îng m1 = 50kg ®ang ch¹y víi vËn tèc v1 = 4m/s th× nh¶y lªn mét toa goßng khèi l­îng m2 = 150kg ch¹y trªn ®­êng ray n»m ngang song song ngang qua ng­êi ®ã víi vËn tèc v2 = 1m/s. TÝnh vËn tèc cña toa goßng vµ ng­êi chuyÓn ®éng:

a. Cïng chiÒu. b. Ng­îc chiÒu.

Bá qua ma s¸t.


Bµi 282

Mét ng­êi cã khèi l­îng m1 = 60kg ®øng trªn mét toa goßng cã khèi l­îng m2 = 140kg ®ang chuyÓn ®éng theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc v = 3m/s, nh¶y xuèng ®Êt víi vËn tèc v0 = 2m/s ®èi víi toa. TÝnh vËn tèc cña toa goßng sau khi ng­êi ®ã nh¶y xuèng trong c¸c tr­êng hîp sau:

a. cïng h­íng víi ;

b. ng­îc h­íng víi ;

c. : Bá qua ma s¸t.
Bµi 283

Mét c¸i bÌ cã khèi l­îng m1 = 150 kg ®ang tr«i ®Òu víi vËn tèc v1 = 2m/s däc theo bê s«ng. Mét ng­êi cã khèi l­îng m2 = 50kg nh¶y lªn bÌ víi vËn tèc v2 = 4m/s. X¸c ®Þnh vËn tèc cña bÌ sau khi ng­êi nh¶y vµo trong c¸c tr­êng hîp sau:

a. Nh¶y cïng h­íng víi chuyÓn ®éng cña bÌ.

b. Nh¶y ng­îc h­íng víi chuyÓn ®éng cña bÌ.

c. Nh¶y vu«ng gãc víi bê s«ng.

d. Nh¶y vu«ng gãc víi bÌ ®ang tr«i. Bá qua søc c¶n cña n­íc.

H×nh 109

Bµi 284


Gi¶i l¹i bµi 283 khi thay bÌ b»ng toa goßng chuyÓn ®éng trªn ®­êng ray. Bá qua ma s¸t.
Bµi 285

Mét vËt khèi l­îng 1 kg ®­îc nÐm th¼ng ®øng lªn cao víi vËn tèc v0 = 10m/s. T×m ®é biÕn thiªn ®éng l­îng cña vËt sau khi nÐm 0,5s, 1s. LÊy g = 10m/s2.


Bµi 286

Mét viªn bi khèi l­îng m1 = 500g ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc v1 = 4m/s ®Õn ch¹m vµo bi thø hai cã khèi l­îng m2 = 300g. Sau va ch¹m chóng dÝnh l¹i. T×m vËn tèc cña hai bi sau va ch¹m.


Bµi 287

Trong bµi 286 nÕu khi hai bi cïng chuyÓn ®éng, bi thø nhÊt bÞ dÝnh l¹i sµn th× bi thø hai sÏ chuyÓn ®éng víi vËn tèc bao nhiªu ?


Bµi 288

Hai xe l¨n cã khèi l­îng m1 = 1kg, m2 = 2kg ®Æt trªn bµn, gi÷a hai xe ®­îc nèi nhau b»ng mét lß xo vµ ®­îc gi÷ nhê d©y (nh­ h×nh).

Khi ®èt d©y, lß xo bËt ra lµm hai xe chuyÓn ®éng. Xe m1 ®i ®­îc mét qu·ng l1 = 2m th× dõng l¹i. Hái xe m2 ®i ®­îc mét qu·ng bao nhiªu ? BiÕt hÖ sè ma s¸t l¨n gi÷a c¸c xe vµ bµn lµ nh­ nhau.

H×nh 110
Bµi 289

Mét khÝ cÇu cã khèi l­îng M = 150kg treo mét thang d©y khèi l­îng kh«ng ®¸ng kÓ, trªn thang cã mét ng­êi khèi l­îng m = 50kg. KhÝ cÇu ®ang n»m yªn, ng­êi ®ã leo thang lªn trªn víi vËn tèc v0 = 2m/s ®èi víi thang. TÝnh vËn tèc cña khÝ cÇu vµ ng­êi ®èi víi ®Êt. Bá qua søc c¶n cña kh«ng khÝ.
Bµi 290

Mét ng­êi ®ang ®øng trªn thuyÒn cã khèi l­îng tæng céng m1 = 200kg ®ang tr«i theo dßng n­íc song song víi mét bÌ gç víi vËn tèc 2m/s. Ng­êi Êy dïng sµo ®Èy vµo bÌ gç lµm nã tr«i vÒ phÝa tr­íc víi vËn tèc v2 = 1m/s ®èi víi thuyÒn. Lóc ®ã vËn tèc thuyÒn gi¶m xuèng cßn 1,8m/s.

a. TÝnh khèi l­îng bÌ gç.

b. NÕu bÌ gç chuyÓn ®éng víi vËn tèc bao nhiªu ?


Bµi 291

Mét xe goßng khèi l­îng M ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc v0 th× mét vËt nhá khèi l­îng m r¬i nhÑ xuèng mÐp tr­íc cña xe theo ph­¬ng ®øng (h×nh). cho hÖ sè ma s¸t gi÷a xe vµ sµn xe lµ , sµn xe dµi l.

a. VËt cã thÓ n»m yªn trªn sµn sau khi tr­ît theo ®iÒu kiÖn nµo ? X¸c ®Þnh vÞ trÝ vËt trªn xe.

b. TÝnh vËn tèc cuèi cïng cña xe vµ vËt.

¸p dông: M = 4m, v0 = 2m/s, = 0,2, l = 1m, g = 10m/s2.
Bµi 292

Tõ mét tµu chiÕn cã khèi l­îng M = 400 tÊn ®ang chuyÓn ®éng theo ph­¬ng ngang víi vËn tèc v = 2m/s ng­êi ta b¾n mét ph¸t ®¹i b¸c vÒ phÝa sau nghiªng mét gãc 300 víi ph­¬ng ngang; viªn ®¹n cã khèi l­îng m = 50kg vµ bay víi vËn tèc v = 400m/s ®èi víi tµu.

TÝnh vËn tèc cña tµu sau khi b¾n.

Bá qua søc c¶n cña n­íc vµ kh«ng khÝ

Bµi 293

Mét vËt nÆng khèi l­îng m = 1kg tr­ît tõ ®Ønh mÆt ph¼ng nghiªng dµi l = 4m hîp víi mÆt ngang mét gãc = 300. Sau khi rêi mÆt ph¼ng nghiªng th× vËt r¬i vµo xe goßng sau khi vËt r¬i vµo. Bá qua ma s¸t, lÊy g = 10m/s2.


Bµi 294

§oµn tµu cã khèi l­îng M = 500 tÊn ®ang ch¹y ®Òu trªn ®­êng n»m ngang th× toa cuèi cã khèi l­îng m = 20 tÊn bÞ ®øt d©y nèi vµ rêi ra. XÐt hai tr­êng hîp:

a. Toa nµy ch¹y mét ®o¹n ®­êng l = 480m th× dõng. Lóc nã dõng ®oµn tµu c¸ch nã bao nhiªu mÐt nÕu l¸i tµu kh«ng biÕt lµ sù cè.

b. Sau khi sù cè x¶y ra, ®oµn tµu ch¹y ®­îc ®o¹n ®­êng d = 240m th× l¸i tµu biÕt vµ t¾t ®éng c¬, nh­ng kh«ng phanh. TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a ®oµn tµu vµ toa lóc c¶ hai ®· dõng.

Gi¶ thiÕt lùc ma s¸t c¶n ®oµn tµu, hoÆc toa, tØ lÖ víi träng l­îng vµ kh«ng phô thuéc vµo vËn tèc; ®éng c¬ ®Çu tµu khi ho¹t ®éng sinh ra lùc kÐo kh«ng ®æi.
Bµi 295

Mét chiÕc thuyÒn dµi l = 4m cã khèi l­îng M = 150kg vµ mét ng­êi khèi l­îng m = 50kg trªn thuyÒn. Ban ®Çu thuyÒn vµ ng­êi ®Òu ®øng yªn trªn n­íc yªn lÆng. Ng­êi ®i víi vËn tèc ®Òu tõ ®Çu nµy ®Õn ®Çu kia cña thuyÒn. Bá qua søc c¶n cña kh«ng khÝ.

X¸c ®Þnh chiÒu vµ ®é di chuyÓn cña thuyÒn.
Bµi 296

Mét ng­êi vµ mét em bÐ ch¹y ng­îc chiÒu nhau tõ hai ®Çu cña mét v¸n ph¼ng dµi l = 5m ®Æt trªn mét mÆt kh«ng ma s¸t. Hái v¸n ®· tr­ît ®i mét ®o¹n b»ng bao nhiªu khi ng­êi tíi ®­îc ®Çu kia cña v¸n? Cho biÕt khèi l­îng v¸n lµ m1 = 130 kg, khèi l­îng ng­êi lµ m2 = 50kg, khèi l­îng em bÐ lµ m3 = 20kg vµ ng­êi ch¹y nhanh gÊp ®«i em bÐ.


Bµi 297

Mét con Õch khèi l­îng m ngåi ë ®Çu mét tÊm v¸n næi trªn mÆt hå. TÊm v¸n cã khèi l­îng M vµ dµi L. Con Õch nh¶y lªn t¹o víi ph­¬ng ngang mét gãc . H·y x¸c ®Þnh vËn tèc ban ®Çu cña Õch sao cho khi r¬i xuèng Õch r¬i ®óng vµ ®Çu kia?

Bµi 298

Mét sµ lan cã khèi l­îng M = 900 kg vµ chiÒu dµi l = 10m ®­îc n­íc s«ng cuèn theo víi vËn tèc v = 2m/s ®èi víi bê s«ng. ë hai ®Çu cña sµ lan cã hai ng­êi ®ång thêi xuÊt ph¸t ®Ó ®æi chç cho nhau, ng­êi cã khèi l­îng m1 = 40kg ®i theo chiÒu ng­îc n­íc ch¶y, ng­êi cã khèi l­îng m2 = 60 kg ®i ng­îc chiÒu. C¶ hai ®i víi vËn tèc u = 1m/s ®èi víi sµ lan. TÝnh qu·ng ®­êng mµ sµ lan ®i ng­îc ®èi víi bê s«ng trong thêi gian hai ng­êi ®æi chç.


Bµi 299

Mét qu¶ ®¹n khèi l­îng m khi bay lªn ®Õn ®iÓm cao nhÊt th× næ thµnh hai m¶nh. trong ®ã mét m¶nh cã khèi l­îng m1 = bay th¼ng ®øng xuèng d­íi víi vËn tèc v1 = 20m/s.

T×m ®é cao cùc ®¹i mµ m¶nh cßn l¹i lªn tíi ®­îc (so víi vÞ trÝ næ). LÊy g = 10m/s2.
Bµi 300

Mét viªn ®¹n ph¸o ®ang bay ngang víi vËn tèc v = 300m/s th× næ, vì thµnh hai m¶nh cã khèi l­îng m1 = 5kg vµ m2 = 15kg. M¶nh nhá bay lªn theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi vËn tèc v1 = 400m/s.Hái m¶nh to bay theo ph­¬ng nµo4 víi vËn tèc bao nhiªu? Bá qua søc c¶n kh«ng khÝ.

: uploads -> Tailieuly
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Tailieuly -> TuyÓn tËp c¸c bµi tËp dao ®éng c¬ tõ c¸c ®Ò thi thö §¹i häc Câu 1
Tailieuly -> CHƯƠng V: SÓng ánh sáNG
Tailieuly -> Bài giải chi tiết phần điện đại học 2012 Câu 309
Tailieuly -> TRÁc nghiệm chưƠNG: dao đỘng cơ dạng 1: LÝ thuyết các loạI dao đỘng câu 1


1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương