34 Biểu mẫu về công tác thqct và ksxx án hình sự


Tạm đình chỉ thi hành Bản án (Quyết định) sốtải về 496.19 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích496.19 Kb.
1   2   3   4   5

Tạm đình chỉ thi hành Bản án (Quyết định) số ……

ngàythángnăm ……của Tòa…………………………………..

______


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ……………………………

Căn cứ Điều 276 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm số……... ngày………..tháng ……... năm của Viện kiểm sát………….. đối với Bản án hình sự (Quyết định) số …… ngày …tháng……năm……của Toà……………...đã xử …….…..……. sinh ngày …….tháng ……. tháng ……. năm …… (mức hình phạt, các biện pháp tư pháp, kê biên tài sản….) về tội ……………………………………….

………………theo quy định tại Điều ………. Bộ luật hình sự,QUYẾT ĐỊNH:

1- Tạm đình chỉ thi hành Bản án (Quyết định) số …… ngày ……. tháng……năm….của Toà……………...đối với …………………….. để xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm.

3- Cơ quan thi hành án ……………….. tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định (về phần …….. ) đối với ……………………………….

4- Viện kiểm sát ………..…… có trách nhiệm kiểm sát việc thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Toà án xử giám đốc thẩm (kèm HS);

- Trại giam ………..;

- Cơ quan thi hành án;

- Viện kiểm sát ……….;

- Hồ sơ vụ án;

- Hồ sơ kiểm sát án hình sự;

- Người bị kết án;

- Những người liên quan đến việc kháng nghị;

- Lưu: VT.VIỆN TRƯỞNGMẫu số 148

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007PHÁT BIỂU

CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TOÀ GIÁM ĐỐC THẨM HÌNH SỰ

(đối với vụ án do Chánh án kháng nghị)

___
Cơ cấu gồm 3 phần:

- Phần mở đầu.

- Phần nội dung,

- Phần kết luận.

PHẦN MỞ ĐẦU

Bắt đầu là câu: “Thưa hội đồng giám đốc thẩm”.

Tiếp đó Kiểm sát viên tự giới thiệu về mình là đại diện Viện kiểm sát …...…... tham gia phiên toà để phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát …….......về việc giải quyết vụ án.

Phần mở đầu này viết ngắn gọn.

PHẦN NỘI DUNG

Đây là phần quan trọng nhất trong phát biểu của Kiểm sát viên nên cần chuẩn bị kỹ.Phần này bao gồm các vấn đề sau đây:

1- Phân tích tính hợp pháp của kháng nghị (thẩm quyền, thời hạn kháng nghị)

2- Phân tích nội dung của kháng nghị.

Phần này cần căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tài liệu mới được xác minh (nếu có) để phân tích các nội dung của kháng nghị. Đối chiếu với các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật khác để rút ra nhận xét, đánh giá về kháng nghị của Chánh án Toà án ................................

3- Nêu quan điểm của Viện kiểm sát ….......... về việc giải quyết vụ án.

Chấp nhận hay không chấp nhận kháng nghị của Chánh án Toà án ......................(phân tích rõ lý do của việc chấp nhận hay không chấp nhận kháng nghị)PHẦN KẾT LUẬN

Nêu đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm nghiên cứu quan điểm của Viện kiểm sát ….....................để có quyết định đúng pháp luật.(Phần này viết ngắn gọn)
Mẫu số 149

Theo QĐ số 960/2007/QĐ VKSTC

Ngày 17/9/2007

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /QĐ-VKS………….………….., ngày tháng năm 20........


QUYẾT ĐỊNH

Xác minh theo thủ tục tái thẩm

___
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………….………..

Căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ thông báo tình tiết mới của ……….……. , sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án ……………..……. phạm tội ……………..…… tại …………….. đã được Toà ………….. xét xử ………. thẩm ngày ……tháng ……năm …… thấy cần được xác minh để làm rõ các tình tiết mới của vụ án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Xác minh tình tiết ……………………………………

…………………..… theo thủ tục tái thẩm.Điều 2: Giao cho ……………………………phối hợp với………….. …………………….… xác minh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Hồ sơ vụ án;

- Lưu hồ sơ kiểm sát;

- Lưu: VT.


VIỆN TRƯỞNG
Mẫu số 150

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /TB-VKS………….…………….…….., ngày tháng năm 20........


THÔNG BÁO

Không kháng nghị tái thẩm Bản án (Quyết định)

số ngày tháng năm …… của Toà án ……………………

___
Căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ thông báo tình tiết mới của ……………... đối với Bản án (Quyết định) số …ngày…tháng … năm…….của Toà ……………………….

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và xác minh các tình tiết được nêu trong yêu cầu kháng nghị tái thẩm của ………….

…………………………………………………………………………………

Viện kiểm sát ……………………..…. thấy không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án (Quyết định) số ……ngày …… tháng … năm…… của Toà ………………………………..…..

Nơi nhận:

- Đơn vị, người yêu cầu;

- Hồ sơ vụ án;

- Hồ sơ kiểm sát án hình sự;

- Lưu: VT.


VIỆN TRƯỞNGMẫu số 151

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….…………………….………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ-VKS…

………….., ngày tháng năm 20........


QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị tái thẩm Bản án (Quyết định) số….ngày… tháng… năm…. của Tòa án……………..….

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………..………..
Căn cứ Điều 291, Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Xét Bản án hình sự ……… thẩm (Quyết định) số …… ngày ……. tháng … năm … của Toà…………….. đã xử ……………………………… sinh ngày…….tháng …tháng…năm..…quốc tịch………….dân tộc …… nơi đăng ký NKTT………………chỗ ở ……………… về tội ………………………………..Nếu vụ án có các bị cáo khác không bị kháng nghị thì ghi: Trong vụ án còn có các bị cáo (ghi họ tên)

XÉT THẤY

Nêu tóm tắt nội dung vụ án và quyết định của Toà án theo bản án bị kháng nghị (nếu bản án phúc thẩm bị kháng nghị ghi thêm phần quyết định của cấp sơ thẩm)

Lập luận, phân tích rõ những tình tiết mới được phát hiện và kết quả xác minh làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định mà Toà án không biết được khi ra bản án hoặc quyết định đó,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Kháng nghị Bản án hình sự ……. thẩm (Quyết định) số …… ngày …….…tháng …….năm …… của Toà án ……………………… về phần (hình phạt, bồi thường …………………………) đối với …………………..

2. Đề nghị …………. xét xử theo thủ tục tái thẩm bản án (quyết định) nêu trên để ……… (nêu cụ thể nội dung kháng nghị như: Huỷ bản án hoặc quyết định để điều tra lại hoặc xét xử lại; Huỷ bản án hoặc quyết định và đình chỉ vụ án).

Nơi nhận:

- Toà án….(TA xét xử tái thẩm, kèm hồ sơ vụ án);

- VKS, TA có bản án bị kháng nghị;

- Người bị kết án;

- Những người liên quan đến việc kháng nghị;

- Hồ sơ kiểm sát án hình sự;

- Lưu: VP.


VIỆN TRƯỞNGMẫu số 152

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /QĐ-VKS…………….., ngày tháng năm 20........


QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ thi hành Bản án (Quyết định) số ….….

ngàytháng……năm ……của Tòa án ……………….

________


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………

Căn cứ Điều 294 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ kháng nghị tái thẩm số… ngày……tháng …năm của Viện kiểm sát………….. đối với Bản án (Quyết định) số …ngày……. tháng…… năm………..của Toà……………... đã xử …………………….. sinh ngày …….…. tháng … năm …… (mức hình phạt, các biện pháp tư pháp, kê biên tài sản….) về tội ……………………………………………………..…… theo quy định tại Điều ………. Bộ luật hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Tạm đình chỉ thi hành bản án (Quyết định) số ……… ngày ……. tháng …… năm……….. của Toà……………...đối với …………………….. để chờ xét xử theo thủ tục tái thẩm.

3- Cơ quan thi hành án ……………….. tạm đình chỉ thi hành bản án hoặc quyết định (về phần …….. ) đối với …………………………………..

4- Viện kiểm sát ………..…… có trách nhiệm kiểm sát việc thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:

- Toà án xử tái thẩm (kèm HS);

- Trại giam ………..;

- Cơ quan thi hành án;

- Viện kiểm sát ……….;

- Hồ sơ vụ án;

- Hồ sơ kiểm sát án hình sự;

- Người bị kết án;

- Những người liên quan đến việc kháng nghị;

- Lưu VP VKS.VIỆN TRƯỞNGMẫu số 154

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /QĐ-VKSTC-V3…………….., ngày tháng năm 20........


QUYẾT ĐỊNH

Không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm Bản án số ….ngày tháng …. năm…. của Tòa……………………..

______
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Điều 258 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Sau khi kiểm tra hồ sơ vụ án và bản án hình sự …… số …. ngày …… tháng … năm … của Tòa án ……….. đã xử phạt (bị án) ………. sinh ngày… tháng …… năm ……trú tại …………..… bị bắt giam ngày ……….…về tội ………………………… ở tỉnh ……………………………………………XÉT THẤY

Bản án hình sự … số … ngày … tháng … năm … Toà án ……………. đã áp dụng …… (ghi rõ điểm, khoản, điều) của Bộ luật hình sự, xử phạt ………… (bị án) tử hình về tội …………………………………….… là có căn cứ, đúng pháp luật. Vì vậy,QUYẾT ĐỊNH:

Không kháng nghị Bản án hình sự ………. số…. ngày …… tháng ……… năm ………của Toà án ……….. đối với …… (bị án) ………… ./.

Nơi nhận:

- VP Chủ tịch nước (2b);

- TANDTC (Ban thư ký);

- Lãnh đạo VKSNDTC;

- VKS, TAND tỉnh ……;

- Lưu: VT (2b); V3 (3b).

VIỆN TRƯỞNG


Mẫu số 155

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /TTr-VKSTC-V3………….., ngày tháng năm 20........


TỜ TRÌNH

Về việc bác đơn xin ân giảm/ ân giảm hình phạt tử hình

của ……………………phạm tội ……………………… ở ……………….

____


Họ và tên (bị án) ………. sinh ngày……tháng……… năm ………trú tại……………….…trình độ văn hoá …………… nghề nghiệp ………… …… tiền án, tiền sự ………bị bắt giam ngày ……tháng………năm……….

(Tóm tắt hành vi phạm tội của bị án)

Bản án hình sự sơ thẩm số … ngày …… tháng …… năm …… Toà án ……….. đã xử phạt (bị án)…..…… mức án ……… về tội ……………………..

Ngày…tháng ……năm ….. kháng cáo (nếu có)

Bản án hình sự phúc thẩm số ……. ngày ……. tháng … năm …… Toà án ……….. đã xử phạt (bị án) ……………………………………mức án ……………… về tội …………………………………………………………….

Ngày…. tháng … năm ….., …… (họ tên bị án)…… làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình gửi Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy:Nêu khái quát về tính chất, hành vi phạm tội của bị án, khẳng định hình phạt tử hình Toà án đã tuyên đối với bị án………………..….. là có căn cứ, đúng pháp luật.

Nêu các lý do trình Chủ tịch nước bác đơn hoặc ân giảm.

Vì các lẽ trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kính trình Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của …………............. (hoặc ân giảm hình phạt tử hình cho ……………........ xuống tù chung thân).Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước; (2b kèm hồ sơ);

- TAND tối cao (Ban thư ký);

- Lãnh đạo VKSND tối cao;

- Lưu: VT (2b); V3 (3b).


VIỆN TRƯỞNG7 Mẫu mới

Mẫu số 01VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

…………………….
Số :…../ QĐ- VKSCỘNG HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……….ngày…..tháng….năm 201


QUYẾT ĐỊNH

Phân công Phó Viện trưởng Viện kiểm sát …….. thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………….
Căn cứ Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông (bà)…………………… Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng, VKSND………….. thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số …ngày …. tháng….năm….của Cơ quan điều tra………..về tội……. quy định tại Điều ……. Bộ luật hình sự.

Điều 2. Ông (bà) …………………………. có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.


Nơi nhận:

- Tòa án…..;- Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và 2;

- Lãnh đạo Viện;- Hồ sơ kiểm sát;

- Lưu: VT.
VIỆN TRƯỞNG

Mẫu số 02VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
………………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /QĐ-VKS………….…………….…….., ngày tháng năm 20........


QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi Phó Viện trưởng Viện kiểm sát ………thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

___
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………….………..

Căn cứ Điều 36, Điều 42 và Điều 45 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ quyết định phân công Phó Viện trưởng Viện kiểm sát ……….. thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự số………… ngày ………... tháng …….… năm ………. của Viện trưởng Viện kiểm sát …………..……….

Xét thấy: (nêu nội dung các lý do phải thay đổi Kiểm sát viên theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự),QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ông (bà): …………………. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát ………. thay ông (bà) Phó Viện trưởng ………………………thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án nêu trên.

Điều 2. Ông (bà):…………………………………………………Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát……… có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- Toà án ……………..….. ;

- Các Phó viện trưởng ………. ;

- Hồ sơ vụ án;

- Hồ sơ kiểm sát;

- Lưu: VT.VIỆN TRƯỞNG


Mẫu số 03VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
………………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /KN- VKS……….…………….…….., ngày tháng năm 20........
KIẾN NGHỊ

Vi phạm pháp luật trong thực hành quyền công tố và

kiểm sát điều tra vụ án hình sự
Căn cứ Điều 113 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án số….ngày …tháng…năm 201… của Cơ quan điều tra ………………..đối với …………..…. về tội……………..quy định tại Điều…………Bộ luật hình sự, Viện kiểm sát …………………nhận thấy: Cơ quan điều tra…………… đã vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, như sau:(Nêu các vi phạm về: về tố tụng hình sự; vi phạm các quy định về hình sự; vi phạm khác)

Để đảm bảo hoạt động điều tra vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật,KIẾN NGHỊ:

Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra …………:

1. Thực hiện biện pháp chấm dứt và khắc phục ngay vi phạm (hoặc tình trạng vi phạm) trong hoạt động điều tra vụ án hình sự ……….. theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số …ngày…tháng…năm 201……của Cơ quan cảnh sát điều tra…………(hoặc những vi phạm trong việc điều tra vụ án hình sự) như đã nêu trên.

2. Trả lời kết quả thực hiện Kiến nghị này cho Viện kiểm sát ……… trong thời hạn……..
Nơi nhận:

- Cơ quan vi phạm;

- VKSND cấp trên (để báo cáo)

- Hồ sơ vụ án;

- Hồ sơ kiểm sát;

- Lưu: VT.VIỆN TRƯỞNG

Mẫu số 04VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
………………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /KN- VKS……….…………….…….., ngày tháng năm 20........


: tintuc
tintuc -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
tintuc -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> Tin tức & Sự kiện
tintuc -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
tintuc -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
tintuc -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
tintuc -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
tintuc -> VIỆn kiểm sát nhân dân


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương