34 Biểu mẫu về công tác thqct và ksxx án hình sựtải về 496.19 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích496.19 Kb.
1   2   3   4   5

___
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………….………..

Căn cứ Điều 36 và Điều 238 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Qua nghiên cứu, xem xét kháng nghị phúc thẩm số …… ngày …….tháng …….năm của Viện kiểm sát……………... và hồ sơ vụ án,

XÉT THẤY

+ Nêu tóm tắt nội dung kháng nghị,

+ Phân tích, chứng minh những nội dung cần bổ sung, (hoặc thay đổi) của kháng nghị,

Bởi lẽ trên,QUYẾT ĐỊNH:

1. Bổ sung (hoặc thay đổi) kháng nghị phúc thẩm số …… ngày …….tháng …….năm của Viện kiểm sát……………...như sau: (ghi rõ nội dung bổ sung, thay đổi. Chú ý việc bổ sung, thay đổi kháng nghị không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo nếu đã hết thời hạn kháng nghị theo luật định).

2. Đề nghị Tòa án……. xét xử phúc thẩm vụ án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Toà án..(xét xử phúc thẩm, kèm hồ sơ vụ án);

- VKS, TA có bản án bị kháng nghị;

- Bị cáo;

- Những người liên quan đến việc kháng nghị;

- Hồ sơ kiểm sát;

- Lưu: VP.


VIỆN TRƯỞNG
Mẫu số 141

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007PHÁT BIỂU CỦA KIỂM SÁT VIÊN

TẠI PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM HÌNH SỰ
Cơ cấu gồm 3 phần:

- Phần mở đầu.

- Phần nội dung,

- Phần kết luận.

PHẦN MỞ ĐẦU

Bắt đầu là câu: “Thưa hội đồng xét xử”.

Tiếp đó Kiểm sát viên tự giới thiệu về mình là đại diện Viện kiểm sát …...…... tham gia phiên toà phúc thẩm để phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát …….......về việc giải quyết vụ án.

Phần mở đầu này viết ngắn gọn.

PHẦN NỘI DUNG

Đây là phần quan trọng nhất trong phát biểu của Kiểm sát viên nên cần chuẩn bị kỹ.Phần này bao gồm các vấn đề sau đây:

1- Nêu tóm tắt nội dung bản án (quyết định) sơ thẩm bị kháng cáo hoặc kháng nghị.

2- Phân tích tính hợp pháp của các kháng cáo hoặc kháng nghị (về thời hạn kháng cáo hoặc kháng nghị, chủ thể được quyền kháng cáo hoặc kháng nghị …)

3- Phân tích nội dung của kháng cáo hoặc kháng nghị.

Phần này cần căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các tài liệu mới được xác minh (nếu có) và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà phúc thẩm để phân tích các nội dung của kháng cáo hoặc kháng nghị. Đối chiếu với các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật khác để rút ra nhận xét, đánh giá về kháng cáo hoặc kháng nghị (kháng cáo hoặc kháng nghị có căn cứ hay không).

4- Nêu quan điểm của Viện kiểm sát ….......... về việc giải quyết vụ án.

Chấp nhận hay không chấp nhận kháng cáo hoặc kháng nghị (toàn bộ hoặc một phần có phân tích rõ lý do) và nêu hướng giải quyết vụ án.

PHẦN KẾT LUẬN

Nêu đề nghị Hội đồng xét xử nghiên cứu quan điểm của Viện kiểm sát ….................................. để có một bản án phúc thẩm đúng pháp luật.Mẫu số 142

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /TB-VKS

................., ngày tháng năm 20......


THÔNG BÁO

Kết quả xét xử phúc thẩm vụ án hình sự .........................Phiên toà ngày …….tháng ……năm … tại……………….............
TT


Số ngày bản án, quyết định sơ thẩm, của Tòa án
Họ tên các bị cáo có kháng cáo, kháng nghị


Tội danh hình phạt tại bản án sơ thẩm


Nội dung kháng cáo, kháng nghị của VKS (hoặc của Tòa án)


Kết luận của Kiểm sát viên


Quyết định của Toà phúc thẩm

Đề xuất của Kiểm sát viên sau phiên toà sơ thẩm

1

2

3

4

5

6

7

8
Nơi nhận:

- VKS đã tham gia xét xử sơ thẩm,

- Hồ sơ kiểm sát án hình sự,

- Lưu VP VKS.TUQ. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊNVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỐI CAO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-VKS-V3

Hà Nội, ngày tháng năm 20.......


THÔNG BÁO

Kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm

Phiên toà …………………… của …………………… ngày ... tháng …. năm 20………
TT

Vụ án

(họ tên, ngày, tháng năm sinh của các bị cáo bị kháng nghị)

Tạm giam từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng năm


Bản án bị kháng nghị (số, ngày, tháng, năm, tội danh, hình phạt, biện pháp tư pháp)


Kháng nghị (số, ngày, tháng, năm), nội dung kháng nghị, bổ sung kháng nghị


Kết luận của Kiểm sát viên


Xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

Ghi chú

- Vi phạm của TA, và ý kiến của LĐV về vi phạm đó.

- Những vấn đề khác

1

2

3

4

5

6

7

8

Nơi nhận:

- VKSND …………………………….……;

- Đ/c Vụ trưởng V3;

- Lưu V3.TUQ. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN

Mẫu số 143

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….…………………….………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /YC-VKS….………, ngày tháng năm 20........


YÊU CẦU CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁNCăn cứ Điều 18 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Để có tài liệu xem xét, quyết định việc kháng nghị theo thủ tục …………, yêu cầu Toà án…………………………..................................................................

...................................................................................................................... ………

chuyển đến Viện kiểm sát …………………hồ sơ vụ án……………………. …………………phạm tội …………………đã xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm) theo bản án số … ngày… tháng… năm…… của Toà án ………………

Nơi nhận:

  • Tòa án đã xét xử vụ án;

  • Viện kiểm sát cấp trên;

  • Hồ sơ kiểm sát;

  • Lưu: VT.
VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN


Mẫu số 144

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC Ngày 17/9/2007

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….……………………..………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-………….


…………., ngày tháng năm 20........THÔNG BÁO

Không kháng nghị giám đốc thẩm Bản án (Quyết định)

số ngày tháng ….. năm …… của Toà án …………………

___

Căn cứ Điều 277 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Sau khi nhận được yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm của …………...

……... đối với Bản án (Quyết định) số …….. ngày ……. tháng ……… năm………. của Toà ……………………..

Viện kiểm sát …………. đã xem xét, nghiên cứu toàn bộ chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và Bản án (Quyết định) nêu trên, nhận thấy:

Bản án (Quyết định) số ……… ngày …….. tháng …..…. năm ……….. của Toà ……………………….. là có căn cứ, đúng pháp luật.

Vì vậy, Viện kiểm sát …………………. không kháng nghị giám đốc thẩm Bản án (Quyết định) nêu trên.

Nơi nhận:

- Các đơn vị, người yêu cầu;

- Hồ sơ vụ án;

- Hồ sơ kiểm sát;

- Lưu: VT.


VIỆN TRƯỞNGMẫu số 145

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….………………..……………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-VKS………., ngày …. tháng năm 20........QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị giám đốc thẩm Bản án (Quyết định) số…. ngày …. tháng…. năm ………. của Tòa án……..


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………..………..

Căn cứ các điều: 36, 273, 275 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Xét Bản án hình sự ……… (Quyết định) số …… ngày …….tháng …….năm………..của Toà án……………...đã xét xử (chỉ nêu bị cáo chính hoặc bị cáo liên quan trực tiếp đến kháng nghị) sinh ngày … tháng ……. tháng…năm……….quốc tịch……… dân tộc ………….. nơi đăng ký NKTT ……………………….. chỗ ở ……………… về tội………………quy định tại Điều ………………Bộ luật hình sự.

Nếu vụ án có các bị cáo khác không bị kháng nghị thì ghi: Trong vụ án này, Tòa án còn xét xử đối với các bị cáo (ghi họ tên)

XÉT THẤY

Nêu tóm tắt nội dung vụ án và quyết định của Toà án theo bản án bị kháng nghị (nếu bản án phúc thẩm bị kháng nghị ghi thêm phần quyết định của cấp sơ thẩm; nếu quyết định giám đốc thẩm bị kháng nghị thì thêm phần quyết định của cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm ).

Lập luận, phân tích rõ ràng các vi phạm của bản án (Quyết định) (phần này cần căn cứ vào Điều 273 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 để phân tích),

QUYẾT ĐỊNH:

1. Kháng nghị Bản án hình sự ……. thẩm (Quyết định) số …… ngày …….…tháng …….năm …… của Toà án ………………………về phần (hình phạt, bồi thường …………………………) đối với ………………….

2. Đề nghị…………. giám đốc thẩm Bản án (Quyết định) nêu trên để ………………………. (nêu cụ thể nội dung kháng nghị như: Huỷ bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại; Huỷ bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án.)


Nơi nhận:

- Toà án….(TA xét xử giám đốc thẩm kèm theo hồ sơ vụ án);

- VKS, TA có bản án bị kháng nghị;

- Người bị kết án;

- Những người có liên quan đến việc kháng nghị;

- Hồ sơ kiểm sát án hình sự;

- Lưu: VT.


VIỆN TRƯỞNG


Mẫu số 146

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………..………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ-VKS….…………., ngày tháng năm 20........


QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung (rút) kháng nghị giám đốc thẩm

___
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………….………..

Căn cứ Điều 277 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

Qua xem xét, nghiên cứu Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số …… ngày …….tháng …….năm của Viện kiểm sát……. đối với Bản án (Quyết định) số ….. ngày …. tháng ……. năm …… của Toà án ……….........

XÉT THẤY

(Nêu tóm tắt nội dung kháng nghị; phân tích lý do bổ sung hoặc rút kháng nghị)

Vì vậy,


QUYẾT ĐỊNH:

1- Bổ sung (nêu nội dung) hoặc rút kháng nghị giám đốc thẩm số …… ngày ……tháng …….năm …… của Viện kiểm sát ……..…

2- Đề nghị Toà án đình chỉ xét xử giám đốc thẩm vụ án (trường hợp rút kháng nghị và không có kháng nghị của Toà án)/xét xử vụ án theo quy định của pháp luật (trường hợp bổ sung kháng nghị)

Nơi nhận:

- Toà án… (TA đã nhận kháng nghị GĐT);

- Người bị kết án, người tham gia tố tụng có liên quan đến kháng nghị;

- VKS, TA… (TA,VKS có bản án bị kháng nghị);

- Hồ sơ kiểm sát án HS;

- Lưu VP VKS.
VIỆN TRƯỞNGMẫu số 147

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….…………………..…………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ-VKS………….………….., ngày tháng năm 20........


QUYẾT ĐỊNH

: tintuc
tintuc -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
tintuc -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> Tin tức & Sự kiện
tintuc -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
tintuc -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
tintuc -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
tintuc -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
tintuc -> VIỆn kiểm sát nhân dân


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương