34 Biểu mẫu về công tác thqct và ksxx án hình sựtải về 496.19 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích496.19 Kb.
  1   2   3   4   5
34 Biểu mẫu về công tác THQCT và KSXX án hình sự


STT

Mẫu số


Tên mẫu


1

M 128

DANH SÁCH

Những người cần triệu tập đến phiên tòa

2
THÔNG BÁO

Kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm

3

M 129

QUYẾT ĐỊNH

Phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

4

M 129 A

QUYẾT ĐỊNH

Phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

5

M 130

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm/ giám đốc thẩm/ tái thẩm) án hình sự

6

M 131

QUYẾT ĐỊNH

Rút quyết định truy tố

7

M 132

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ quyết định rút quyết định truy tố

8

M 133

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ quyết định rút quyết định truy tố theo kiến nghị của Tòa án

9

M 135

BÁO CÁO

Chuẩn bị thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm

10

M 136

HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN TỘI

11

M 137

BÁO CÁO

Kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án………

12

M 138

QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị phúc thẩm Bản án (Quyết định) số … ngày … tháng… năm….. của Tòa án……

13

M 139

QUYẾT ĐỊNH

Rút kháng nghị phúc thẩm

14

M 140

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung, thay đổi kháng nghị phúc thẩm

15

M 141

PHÁT BIỂU CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM HÌNH SỰ

16

M 142

THÔNG BÁO

Kết quả xét xử phúc thẩm vụ án hình sự .........................17

M 143

YÊU CẦU CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN

18

M 144

THÔNG BÁO

Không kháng nghị giám đốc thẩm Bản án (Quyết định) số ngày tháng ….. năm …… của Toà án …………………

19

M 145

QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị giám đốc thẩm Bản án (Quyết định) số…. ngày …. tháng…. năm ………. của Tòa án……..

20

M 146

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung (rút) kháng nghị giám đốc thẩm

21

M 147

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ thi hành Bản án (Quyết định) số……ngàythángnăm của Tòa… ……

22

M 148

PHÁT BIỂU CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TOÀ GIÁM ĐỐC THẨM HÌNH SỰ

(đối với vụ án do Chánh án kháng nghị)

23

M 149

QUYẾT ĐỊNH

Xác minh theo thủ tục tái thẩm

24

M 150

THÔNG BÁO

Không kháng nghị tái thẩm Bản án (Quyết định) số ngày tháng năm …… của Toà án ……………………

25

M 151

QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị tái thẩm Bản án (Quyết định) số ngày tháng năm của Tòa án…….

26

M 152

QUYẾT ĐỊNH

Tạm đình chỉ thi hành Bản án (Quyết định) sốngàytháng……năm ……của Tòa án ……………….

27

M 154

QUYẾT ĐỊNH

Không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm Bản án số ….ngày tháng …. năm…. của Tòa……………………..

28

M 155

TỜ TRÌNH

Về việc bác đơn xin ân giảm/ ân giảm hình phạt tử hình của ………phạm tội ………… ở ……………

1

M dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Phó Viện trưởng Viện kiểm sát …….. thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự

2

M dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi Phó Viện trưởng Viện kiểm sát ………thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

3

M dự thảo

KIẾN NGHỊ

Vi phạm pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự

4

M dự thảo

KIẾN NGHỊ

Vi phạm pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự

5

M dự thảo

BÁO CÁO

Đề nghị kháng nghị giám đốc tái thẩm Bản án (Quyết định) hình sự số … ngày …. tháng….năm của Tòa án………….

6

M dự thảo

BIÊN BẢN

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của việc lập Biên bản phiên tòa xét xử vụ án hình sự

7

M dự thảo

BÁO CÁO

Diễn biến phiên tòa xét xử vụ án hình sự ……ngày…. tháng…. năm…… tại Tòa…………..Tổng số : 34 Mẫu. ( Sửa: 28; Bổ sung mới: 7; Bỏ: Mẫu 134 )Mẫu số 128

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT ……………….

……………………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___

_______________________
................., ngày tháng năm 20..........


DANH SÁCH

Những người cần triệu tập đến phiên tòa

(Kèm cáo trạng số ……. ngày …… tháng…….. năm 20………. )


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chỗ ở hiện nay

Tư cách tham gia tố tụng

Ghi chú


Mẫu số 129

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….……………………………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /QĐ-VKS………….
…………, ngày tháng năm 20........


QUYẾT ĐỊNH

Phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố

và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

___
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………….…………..……..

Căn cứ Điều 36, Điều 189 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003,QUYẾT ĐỊNH:

1- Phân công ông/bà (hoặc các ông/bà):…………………, Kiểm sát viên ………………., Kiểm sát viên ……………… thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án …………………theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số……ngày…..tháng …năm …của cơ quan ………. về tội …………………….. quy định tại Điều ……… Bộ luật hình sự.

2- Phân công Kiểm sát viên (hoặc các Kiểm sát viên): .………………

tham gia phiên toà xét xử vụ án trên với tư cách là Kiểm sát viên dự khuyết.

3- Các Kiểm sát viên có tên trên có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.Nơi nhận:

- Toà án …………;

- Các Kiểm sát viên ……….;

- Hồ sơ kiểm sát án HS;

- Lưu VP Viện kiểm sát.


VIỆN TRƯỞNGMẫu số 129A

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….……………..……………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /QĐ-VKS………….
…………, ngày tháng năm 20........

QUYẾT ĐỊNH

Phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố

và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

___
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………….…………..……..

Căn cứ Điều 36, Điều 245 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003,QUYẾT ĐỊNH:

1- Phân công ông/bà (hoặc các ông/bà):………………… Kiểm sát viên ………………., , Viện kiểm sát ………………… thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án ………….… …………………… quy định tại Điều ………Bộ luật hình sự do Tòa án ………….. xét xử sơ thẩm ngày………bị kháng cáo/kháng nghị phúc thẩm.

2- Phân công ông/bà (hoặc các ông/bà): .……………… Kiểm sát viên, Viện kiểm sát…………………… thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án trên với tư cách là Kiểm sát viên dự khuyết.

3- Các Kiểm sát viên có tên trên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.Nơi nhận:

- Toà án …………;

- Các Kiểm sát viên ……….;

- Hồ sơ kiểm sát án HS;

- Lưu VP Viện kiểm sát.


VIỆN TRƯỞNG
Mẫu số 130

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-KSTC Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….……………………………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /QĐ-VKS………….
…………, ngày tháng năm 20........

QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi Kiểm sát viên thực hành quyền công tố

và kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm/ giám đốc thẩm/ tái thẩm) án hình sự

___
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………….………..

Căn cứ Điều 36, Điều 42, Điều 45 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ quyết định số ……ngày …… tháng …… năm …… của Viện trưởng Viện kiểm sát …………..………. về việc phân công Kiểm sát viên …….….. thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm/ giám đốc thẩm/tái thẩm) vụ án ……………….. bị truy tố về tội ………… quy định tại Điều …… Bộ luật hình sự.

Xét thấy (nêu nội dung các lý do phải thay đổi Kiểm sát viên),QUYẾT ĐỊNH:

1. Phân công ông (bà):…………………., Kiểm sát viên Viện kiểm sát…….. thay ông (bà) ………………… Kiểm sát viên, Viện kiểm sát……. thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm (hoặc phúc thẩm/ giám đốc thẩm/tái thẩm) vụ án nêu trên.

2. Ông (bà):………………………… Kiểm sát viên, Viện kiểm sát …… có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- Toà án ……………..….. ;

- Các Kiểm sát viên ………. ;

- Hồ sơ kiểm sát án HS;

- Lưu VP Viện kiểm sát …


VIỆN TRƯỞNG


Mẫu số 131

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….……………………………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /QĐ-VKS………….
…………, ngày tháng năm 20........

QUYẾT ĐỊNH

Rút quyết định truy tố

___
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………….………..

Căn cứ Điều 36, Điều 181 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Sau khi xem xét quyết định truy tố tại cáo trạng số… ngày… tháng …năm… (hoặc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số…. ngày… tháng… năm) của Viện kiểm sát ……………..……….và các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án,

XÉT THẤY

(Nêu tóm tắt nội dung QĐ truy tố; phân tích lý do, căn cứ dẫn đến việc rút QĐ truy tố)

Bởi lẽ trên,QUYẾT ĐỊNH:

1. Rút quyết định truy tố nêu trên của Viện kiểm sát………..…đối với…………về tội……… theo quy định tại Điều….Bộ luật hình sự.

2. Đề nghị Toà án…………………… ra quyết định đình chỉ vụ án.

Nơi nhận:

- Toà án …;

- VKS……(cấp trên);

- Bị can….;

- Hồ sơ kiểm sát án HS;

- Lưu VT.VIỆN TRƯỞNG
Mẫu số 132

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….……………..……………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /QĐ-VKS………….
…………, ngày tháng năm 20........

QUYẾT ĐỊNH

Huỷ quyết định rút quyết định truy tố

___
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………….………………………..

Căn cứ Điều 36, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Sau khi xem xét Quyết định rút quyết định truy tố số ….. ngày …. tháng …… năm …… của Viện kiểm sát ……………..đối với…………về tội……..quy định tại Điều…..Bộ luật hình sự và các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án,

XÉT THẤY

(Nêu tóm tắt nội dung QĐ rút QĐ truy tố; phân tích lý do, căn cứ dẫn đến việc hủy QĐ rút QĐ truy tố)

Bởi lẽ trên,QUYẾT ĐỊNH:

1- Huỷ quyết định rút quyết định truy tố số…. ngày… tháng ……… năm ……… của Viện kiểm sát ……………… đối với……………………….

về tội…………..…quy định tại Điều……………Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu Viện kiểm sát …………………………tiếp tục truy tố bị can ……………theo cáo trạng số …… ngày …… tháng …… năm …… ra trước Toà án ……để xét xử theo quy định của pháp luật.Nơi nhận:

- Toà án sẽ xét xử vụ án;

- VKS đã rút QĐ truy tố;

- Các bị can đã rút truy tố;

- Hồ sơ kiểm sát vụ án;

- Lưu: VP Viện kiểm sát …VIỆN TRƯỞNGMẫu số 133

Theo QĐ số 960/2007/QĐ-VKSTC

Ngày 17/9/2007


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

….………………..……………


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /QĐ-VKS………….
…………, ngày tháng năm 20........: tintuc
tintuc -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
tintuc -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> Tin tức & Sự kiện
tintuc -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
tintuc -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
tintuc -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
tintuc -> ĐẢng bộ khối các cơ quan tw
tintuc -> VIỆn kiểm sát nhân dân


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương