3,1 giới thiệutải về 346.97 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích346.97 Kb.
1   2   3


Mối quan hệ giữa các giai đoạn có thể có giữa các sóng phân tán nếu không có sẽ dẫn đến tăng cường lẫn nhau . các thái cực khác nhau chứng minh trong 3.17b con số trong sự khác biệt chiều dài quãng đường sau khi tán xạ là một số nguyên của bước sóng , một nửa các sóng phân tán ra khỏi giai đoạn tương ứng với biên độ hủy bỏhoặc bãi bỏ nhau, hoặc triệt tiêu can thiệp ( tức là những sóng có biên độ bằng 0 ) như đươc chỉ ra ở bên phải cùng cực của hình.Tất nhiên, mối quan hệ giai đoạn trung gian đặt cược tưởng những trục hai thái cực, kết quả là chỉ  một phần gia cốía bên phải của hình

NHIỄU XẠ TIA X VÀ LUẬT BRAGG

Tia x là một dạng của bức xạ electron mà  năng lượng cao  bước sóng -  bước sóng ngắn thứ tự của các spacings nguyên tử chất rắn . Khi một chum tia x có ảnh hưởng tới một vật liệu cứng , một phần củ chum tia này sẽ được nằm rải rác ở tất cả các hướng bởi các điện tử liên quan với mỗi nguyên tử hay ion trong đường đi của của chùm tia . Bây giờ chúng ta hãy xem xét các điều kiện cần thiết cho sự nhiễu xạ tia x , một sự sắp xếp tuần hoàn của các nguyên tử . Xem xét hai mặt phẳng song song của các nguyên tử a – a’ và b – b’ trong hình 3.18 có h , k , và l Miler chỉ số và được phân cách bởi khoảng cách dhkl . bây giờ giả định rằng một đơn sắc  kết hợp song song (trong giai đoạn) tia x quang của bước sóng  là sự cố trên hai máy bay tạọ một góc , hai tia trong chùm tia này dán nhãn 1 và 2 nằm dải rác bởi các nguyên tử P và Q cản trở cấu tạo.

3.15 NHIỄU XẠ TIA X XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC TINH THỂ .( 57 )

Tia nằm rải rác 1’ và 2 ' xảy ra cũng có một  góc máy bay, nếu chiều dài con đường khác biệt giữa đường thẳng 1 – p – 1’ và 2 – Q – 2’ ( tức là sQ +QT ) là tương đương với toàn bộ số n , bước sóng đó là điều kiện để nhiễu xạ . ni = sQ + sT (3.8)

Hoặc ni = dhkl sin + dhkl sin = 2 dhkl sin ( 3.9 )

: sites
sites -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương