3 TỔng quan thiết bị ĐƯa tin vàO 2 Bàn phím (Keyboard)tải về 262.42 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích262.42 Kb.
#21217
1   2   3

M¸y in tiÕp xóc: Cã nguyªn t¾c nh­ m¸y ch÷, dïng tiÕp xóc c¬ häc ®Ó truyÒn ký tù hay ®iÓm ¶nh qua mét b¨ng mùc lªn giÊy: M¸y in ma trËn ®iÓm (dot – matrix), m¸y b¸nh xe xÝch (daisy wheel printer).

 • M¸y in kh«ng tiÕp xóc: T¸ch rêi qu¸ tr×nh truyÒn ký tù (®iÓm ¶nh) víi qu¸ tr×nh in: M¸y phun mùc, m¸y Laser, hay theo nguyªn t¾c vËt lý cña m¸y:

  + M¸y in tÜnh ®iÖn

  + M¸y in phun

  + M¸y in c¬

  + M¸y vÏ Vector

  HiÖn nay c¸c m¸y in cæ ®iÓn kh«ng cßn xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng do c¸c nh­îc ®iÓm nh­: ån, tèc ®é in chËm, ®é ph©n gi¶i vµ chÊt l­îng in kÐm.

  Th«ng tin d¹ng ký tù hay ®å ho¹ ®­îc hÖ ®iÒu hµnh biªn dÞch qua ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn m¸y in (Printer Driver) thµnh ng«n ng÷ giao tiÕp m¸y in. Ng«n ng÷ giao tiÕp m¸i in lµ mét ng«n ng÷ ®¹i c­¬ng mµ nhiÒu m¸y in cã thÓ hiÓu ®­îc. Ng«n ng÷ giao tiÕp ®­îc truyÒn qua giao diÖn song song hay tuÇn tù ®Õn m¸y in. Trong m¸y in, ng«n ng÷ giao tiÕp ®­îc biªn dÞch mét lÇn n÷a sang ng«n ng÷ m¸y in. Ng«n ng÷ m¸y in cã thÓ ®­îc coi nh­ m· m¸y trong m¸y vi tÝnh, nã ®¶m nhiÖm trùc tiÕp viÖc ®iÒu khiÓn m¸y in. C¸c ng«n ng÷ th«ng dông nhÊt cña m¸y in lµ:  Postscript: Lµ mét ng«n ng÷ t¶ trang (page description language). §©y lµ mét ng«n ng÷ m¸y in chuÈn nhÊt ®Ó t¹o h×nh ®å ho¹ hay ký tù. Ng«n ng÷ nµy do h·ng Adobe Systems gi÷ b¶n quyÒn, dïng trùc tiÕp m· ASCII ®Ó chuyÓn sang m¸y in, cã rÊt nhiÒu lÖnh vÒ ®å ho¹ vµ ký tù...vµ kh«ng phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm phÇn cøng cña m¸y in. Ch­¬ng tr×nh biªn dÞch trong m¸y in cã nhiÖm vô chuyÓn ng«n ng÷ Postscript sang m· m¸y.

  PCL (Printer Command Language): Lµ ng«n ng÷ giao diÖn cña h¸ng Hewlett Packard. Ng«n ng÷ nµy cã nhiÒu lÖnh b¾t ®Çu b»ng ESC hoÆc 1Bh (Escapse Sequences).

  HP-GL/2 (Hewlett Packard Graphics Language): Còng lµ ng«n ng÷ cña Hewlett Packard, ®Æc biÖt ®­îc dïng cho m¸y vÏ Vector (Plotter).

  GDI (Graphical Device Interface): Lµ ng«n ng÷ cña h·ng Microsoft ®­îc dïng trªn Windows. Tõng ®iÓm ¶nh cÇn in ®­îc tÝnh tr­íc trªn hÖ ®iÒu hµnh vµ ghi trùc tiÕp lªn bé nhí m¸y in.

  PrintGear cña Adobe lµ mét gi¶i ph¸p phÇn cøng vµ phÇn mÒm. M¸y in dïng c«ng nghÖ nµy cã mét bé vi xö lý 50Hz riªng vµ bé lÖnh ®å ho¹ ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ cho phÐp tèc ®é in nhanh vµ gi¸ thµnh m¸y in gi¶m.

  Ngµy nay phÇn lín c¸c m¸y in la m¸y in ma trËn ®iÓm h×nh ho¹ nªn chÊt l­îng in ®­îc ®o b»ng ®é ph©n gi¶i cña m¸y in, ®¬n vÞ ®o lµ dpi (dot per inch).

  M¸y in ®­îc ghÐp nèi víi m¸y tÝnh qua 4 giao diÖn c¬ b¶n:


  • Giao diÖn song song

  • Giao diÖn tuÇn tù

  • Giao diÖn tuÇn tù ®a chøc n¨ng USB

  • Giao diÖn m¹ng

  3.4. THIẾT BỊ NHỚ NGOÀI

  Là các thiết bị ngoại vi dùng để lưu trữ các thông tin theo khối dữ liệu và thời gian lưu trữ lâu hơn  • Phân loại

  • Các thiết bị từ tính

  • các thiết bị quang (CD –ROM,CD –R,CD-RW,DVD)

  Đặc tính chung của thiết bị nhớ ngoài

  3.4.1. Thiết bị từ tính

  1) Vật liệu từ là gì ?

  Là vật có thể từ hoá được tức là biến thành một nam châm khi đặt gần từ trường của một nam châm hay của một dòng điện

  2) Nguyên lí đọc ghi tin trên vật liệu từ

  Ghi tin trên vật liệu từ là làm nhiễm từ hay từ hoá các phần tử của nó


  • Tín hiệu một -> vật bị nhiễm từ

  • Tín hiệu 0 vật liệu không bị nhiễm từ

  Khi nguyên nhân gây ra từ hóa mất đi thì từ tính của vật liệu còn giữ mãi.

  • Đọc:Đầu từ như một nam châm điện.Khi ghi dữ liệu thì chiều của từ trường (S-N).dựa trên nguyên tắc biến đổi từ thông (từ 1->0 hay từ 0->1) trong cuộn dây sinh ra dòng điện cảm ứng.Do đó chỉ đọc những tin có giá trị 1 và 0 liên tiếp nhau thì có nghĩa là đầu từ đọc sai.

  Để đọc ghi trên các thiết bị ghi từ người ta thường dùng mã điều chế và những biến thể của nó.Tuỳ vào từng vật liệu từ người ta chọn những mã điều chế khác nhau.

  • Xoá dữ liệu trên vật liệu từ

  Cho vật liệu từ đi qua đầu từ và cho đòng điện xoay chiều qua cuộn dây đọc ghi hoặc ghi đè nên dữ liệu cũ ->dữ liệu cũ xẽ bị mất đi

  3) Đầu từ

  Thực chất đầu từ là cuộn dây quấn xung quanh một lõi sắt.muốn đọc ghi được phải có sự chuyển động tương đối giữa vật liệu từ và đầu từ

  3.3.1 Đĩa mềm và ổ đĩa mềm

  1. Phương pháp lưu trữ

  + Phương pháp điều tần (Điều chế tần số FM) Frequency Modulator

  Dạng CD(Clock Data)


  C

  D

  + Phương pháp điều tần biến đổi (là phương pháp là phương pháp vừa điều tần vừa điều biên) MFM (Modiyf FM)
  C

  D

  M

  CDM-Clock Data Modify Header

  2, Tổ chức của đĩa mềm

  + Hình tròn có hai mặt (0,1)

  +Trên mỗi mặt có các rãnh (Track)

  Mỗi rãnh có các cung (Sector)

  Trên mỗi cung chứa một lượng thông tin nhất định Track

  Sector


  Ví dụ Đĩa mềm 1.44 MB có hai mặt 40 rãnh số cung trên một rãnh là 12 mỗi cung chứa 512 byte

  +Cluster (Liên cung) nối giữa cung cung nọ vói cung kia

  Đĩa mềm muốn dùng được thì phải định dạng trước

  Định dạng (Foramt)tức là định dạng các rãnh các cung theo một cách thức nào đó để có thể truy nhập được các thông tin trên đĩa

  Đặc điểm của format là tạo ra:

  Đặt số cung cho  • Bootsecter (nếu có) khởi động

  • Directories Các thư mục chứa các file

  • Fat (bảng định vị các file)quản lí các file và thư mục

  + người dùng (user –File)

  Cấu trúc của đĩa mềm

  a) Boot Record (bảng ghi mồi khởi động) vùng này chứa các tệp khởi động của HĐH.nó cho BIOS biết

  - Các chương trình khởi động về điều khiển đĩa nào.

  - Hệ điều hành sử dụng các tệp khởi động nào.

  b) Directories: Các thư mục chứa các thông tin.Mỗu thư mục này có thể chứa các tập tin và các thư mục con của khác và tạo ra một hệ thống phân cấp được gọi là cây thư mục.

  Cây bắt nguồn từ gốc (Root)

  c) FAT (File Allocation Table) Bảng định vị File

  Bảng này cung cấp bản đồ dọc cho hệ thống để tìm vị trí từng File.Trong bảng Fatcó chứa các thông tin về các Cluster.

  Một Đĩa mềm có KHoảng 355 đến 400 Cluster,các Cluster được đánh dấu từ 2 trở đi đến hết.Mỗi Cluster tham chiếu 1:1 các mục thông tin

  Một đĩa mềm có hai bảng Fat (Fat 0 và Fat 1).Một bảng hoạt dộng và không hoạt động dùng để dự trữ,nếu bảng hoạt động bị hỏng thì bảng Fat dự trữ sẽ được cập nhập ngay.Mỗi bảng Fat thực thi tình trạng của Cluster thông qua mã đầu vào (FAT entry)


  Code

  ý nghĩa

  000h

  Không sử dụng

  001h

  Cluster lỗi

  002-FEFh

  Cluster sử dụng cho 1 File

  FF0-FF6h

  Dự phòng

  FF7h

  Cluster Bad (hỏng)

  FF8-FFFh

  cuối cùng của một File

  truy nhập đến một file căn cứ vào bảng Fat nó đọc các Cluster và kiểm tra đầu vào của Fat  • Lặp lại quá trình này đến dấu kết thúc file

  Mỗi file có một kí tự kết thúc.Hệ thống bảng Fat sử dụng cho đĩa mềm là Fat 12

  Boot

  Fat

  Fat

  Fat copy

  Dir

  Dir

  Dir

  Dir

  Dir

  Cluster

  Cluster 6

  Cluster 7

  Cluster 8

  --------------------------------------------------------------------

  -----

  ----------------------------------------------------------

  Tổ chức Rãnh – Cung của đĩa
  track 0
  track 1
  track 39

  side 0  Dir

  Dir

  Dir

  Dir

  Dir

  Dir

  Dir

  Dir

  Dir

  Cluster

  Cluster

  Cluster

  Cluster


  side 1

  loại đĩa

  380 Kb

  720 Kb

  1.2Mb

  1.44Mb

  Byte/Secter

  200

  200

  200

  200

  Số Fat

  2

  2

  2

  2

  Đĩa vào thư Mục

  70h

  70h

  EOh

  EOh

  Tổng số Secter

  200h

  5Ah

  950h

  B40h

  Fat Secter

  2

  3

  7

  9

  Sectet/Track

  9

  9

  Fh

  12h
  Bảng tổng kết các thông số đĩa

  3.3.1.2 ổ đĩa mềm

  1) cấu tạo

  2) Điều khiển ổ đĩa mềm

  - Ngắt BIOS 13h.

  + Hàm 00h Khởi pháp hệ đĩa (chỉ gọi hàm này khi có lỗi tuy nhập đĩa)

  + Hàm 01h trạng thái đĩa theo trạng thía thanh ghi AH

  + Đọc các cung của đĩa


  • Ngắt DOS INT 21

  Hàm 0Dh Khởi pháp đĩa

  Hàm 3Dh Mở tệp và đọc

  Hàm 3Eh Đóng tệp


  • Dùng lệnh của DOS

  + DIR

  + COPY


  + COMPARE So sánh Hai tệp

  + Seach tìm Tệp

  +Delete(ERASE) xoá một tệp

  +Undel Phục hồi tệp bị xoá.

  +Format Định dạng đĩa

  +Verify Kiểm tra sự có mặt các cung của đĩa hay tệp

  +Copycon:Tạo tệp...

  3.3.2 Đĩa cứng – ổ Đĩa cứng

  3.3.2.1 Đĩa cứng:

  1 Khái niệm:

  Là một đĩa tròn bằng kim loại (Nhôm) Hoặc thuỷ tinh có đường kính 14”,8”,5 1/4 “, 3 1/2... trên bề mặt có phủ một lớp mỏng (0,5-0,7m) chất từ tính gần đây là 0,05-1m Phốt pho kền hoặc là Phot pho cabon

  2 Cấu trúc vật lí ;

  - theo lí thuyết trước đây đĩa cứng bao gồm một chồng đĩa.Mỗi đĩa có hai đầu từ,các rãnh,và các rãnh trên mỗi đĩa có cùng bán kính tạo thành một từ trục Cylinder.Trên mỗi đĩa cũng chia theo các cung secter.

  Để đĩa cứng sử dụng được chúng ta phải phân chia và định dạng cho đĩa bằng chương trình FDISK và Format hoặc là các ttrình tiện ích khác.Quá trình này xẽ tạo ra các các thông số sau cho ổ đĩa:

  + Các bảng Fat:Mỗi vùng phân chia có hai bảng Fat giống đĩa mềm.Mỗi Fat chiếm 41 hoặc là 82 Sector ;

  +Boot:giống Boot recorder của đĩa mềm  • sem thông tin trong Boot recorder Bằng trình DISKEDIT.EXE

  • diskedit/m

  • Debug 

  • L cs:100h

  • D cs:100h

  3 Cấu túc logic:

  mỗi đĩa cứng có thể chia thành các Partition (cz) Mỗi partition có thể coi là “một đĩa” theo nghĩa logic.

  Master Boot nằm ở Sector 1(Sector đầu),Track 0 (Rãnh Đầu tiên),Side 0 (Mặt đầu tiên)còn Boot Record thường nằm ở Sector 1,Track 1,và Side 0 512 byte đầu tiên Sector 1,Track 0,Side 0 của đĩa cứng gồm hai phần:

  + Phần đầu từ offset 0 đến 1BD h là Master Boot (thực chất chỉ sử dụng từ 0 đến 1DHFh)

  +phần hai từ 1BE h đến 1FF h là bảng Partition

  Master Boot là một đoạn chương trình ngắn đượ nạp vào Ram từ địa chỉ 0:7600h và được thực thi khi boot máy.

  Nhiệm vụ của Master Boot:

  +Kiểm tra bảng Partition để xem Partition có là chủ

  + Nạp Boot Record của bảng Partition của chủ đó vào bộ nhớ rồi chuyển điều khiển cho Boot Record để nó tiếp tục khởi động máy.

  Mỗi Partition có thể bao gồm một vài thông số sau ;

  +Gồm hai bảng Fat chứa bản đồ địa chỉ chỉ tới các tệp tin và thư mục.Tuỳ theo từng hệ thống (HĐH) mà FAT trong mỗi Partition có thể là:FAT16 (DOS – Win95),FAT32(WIN95 OSR/2- WIN98- WIN2000),NTFS (WIN NT), HPFS(OS/2)

  + Một Boot Record nằm tại vị trí Boot Sector của Partition

  + Một thư mục gốc Root Directory

  + Các thư mục con do người sử dụng tạo ra hoặc chương trình setup dùng để chứa các tệp tin

  +các ệp tin chính là các dữ liệu trên đĩa

  * Cấu trúc của đĩa cứng
  Master Boot

  phần bị che

  Boot Sector

  FAT 1

  FAT 2

  Root

  Data

  Phần hệ thống

  Boot sector bao gồm hai phần  • Xác định tham số của đĩa

  • Chứa các chương trình phục vụ nạp hệ điều hành thừơng kết thúc bằng 2 byte 55AA

  Byte

  Gia trị

  0002h

  Chỉ thị Jump về chương trình bị động

  0304h

  tên nhà sản xuất và số phiên bản

  0B0Ch

  Số Byte /Sector

  0D0Eh

  Số Sector/cluster

  0E0Fh

  Số sector dành cho Boot sector

  10h

  Số bảng FAT

  1112h

  số điểm vào trên thư mục gốc

  1314h

  số sector trên đĩa (Volume)

  15h

  mô tả môi trường lưu trữ tin(Media Descriptor Byte)

  1617h

  số Sector dành cho bảng FAT

  1819h

  số Sector /Track

  1A1Bh

  số đầu từ

  1C1Dh

  số Sector ẩn

  1E21h

  số Sector nếu kích thước lớn hơn 32MB

  22h

  Số ổ Đĩa

  23h

  Dự trữ

  24h

  chữ kí Boot sector nới mở rộng

  2528h

  Số thứ tự

  2933h

  Tệp đĩa (Volume)

  343Bh

  số nhận diện hệ thống tệp tin

  3C200h

  Chương trình khởi động (Boot Runtime) Boottrap Loader
  • Bảng sector Khởi động (Boot sector)
  • Fat 16 có tổng số 216 Cluster

  • Bảng cấu trúc điểm vào một thư mục gốc  Byte


  nội dung

  0007h

  tên File (có điền kí tự trắng)

  080Ah

  Phần phân loại (có điền kí tự trắng)

  0Bh

  thuộc tính file

  0C15h

  Dự trữ

  1617h

  Giờ thay đổi thông tin cuối cùng

  1819h

  Ngày thay đổi thông tin cuối cùng

  1A1Bh

  Clustor đầu tiên của File

  1C1Fh

  Kích thước của File


  3.3.2.2 Ổ ĐĨA CỨNG

  1. cấu tạo (sgk)

  2.hoạt động

  3.bộ điều khiển ổ đĩa cứng

  * Sơ đồ bộ điều khiển

  Giải thích sơ đồ:

  A: Clip điều khiển

  B : Ram vi mã

  C : Bộ Vi xử Lý

  D : ECC logic(Logíc kiểm tra mã ECC (error Corecting Code)

  E : Bộ Phân tích dữ liệu

  F : Chuẩn IC Ghép nối ST412/506

  G: Các ổ đĩa

  4, Tốc độ và chuẩn ghép nối

  a) tốc độ:

  Tốc độ của ổ đĩa tuỳ thuộc vào cấu trúc của ổ đĩa và thời gian truy nhập của ổ cứng, phụ htuộc vào tốc độ quay của Motor,vùng nhớ đệm và chuẩn giao tiếp ổ đĩa

  b) Chuẩn Ghép nối

  - ST413/560 (chuẩn giao tiếp của Segate Technology)

  chuẩn này có vài đặt tính sau:

  + Giao tiếp tuần tự

  + Tốc đọ thấp 5Mbit/s

  + Dùng mã MFM sau đó cải tiến mã RLL

  + Board điều khiển Phức tạp.


  • ESDI: (Enable Small Interface) xuất hiện vào đầu năm 1983:

  +Tốc độ cao hơn ST560 24Mbit/s

  + Sử dụng mã RLL

  + Board điều khiển Phức tạp

  IDE (Intelligent Divce Elictronic) (Intergated Dri Elictronic) Đôi khi người ta còn gọi là ATA –AT Architech

  + Tốc dộ cao linh hoạt lớn

  + Dung lượng tối đa là 528 MB

  + Không cần Card điều hợp

  + Rẻ tiền

  ETDE:(Enhanced IDE) Chuẩn nâng cao của IDE - ATA2

  + Tốc độ cao,linh hoạt

  + Dung lượng cao > 528 MB

  + Không cần card điều hợp

  SCSI (Small computer System interface): là một loại giao tiếp cho phép gaio tiếp ghép nối nhiều thiết bị ngoại vi xuất hiện đầu tiên vào năm 1986

  + Tốc độ truyền thông cao hơn IDE

  + dung lượng không hạn chế

  + phải có card điều khiển và đắt tiền

  -SCSI2-SCSI3

  Bảng đặc tả ổ đĩa cứng
  Kiểu ghép nối

  ST560

  ESDI

  IDE

  EIDE

  SCSI

  SCSI2

  Tốc độ truyền Mbit/s

  5

  10

  1936

  32

  1935

  2541

  Tốc đọ truyền ngoài

  0,6

  1,2

  8

  >13

  10

  10

  Track to track

  20

  4

  1,52

  1,5

  1,5

  1.5

  Tìm kiếm trung bình(s)

  65

  15

  11

  14

  11

  11

  Tốc độ quay vòng/phút

  3600

  3600

  4500

  3800

  4500

  5500

  Số đĩa

  2

  3

  4
  4

  4

  Số đầu đọc ghi

  4

  5

  7

  16

  7

  7

  Số secter /Track

  17

  36
  51  Secter /Disk

  41800

  192960
  853584  Byte/Sector

  512

  512

  512

  512

  512

  512

  Số Clyinder

  615

  1072

  1874

  1024

  1872

  1872

  Cache

  Không

  Không

  256

  112

  256

  256

  Định vị đầu từ

  không  Каталог: 2008
  2008 -> THỦ TƯỚng chính phủ
  2008 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
  2008 -> Định nghĩa sác xuất Bài 1
  2008 -> UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế`
  2008 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
  2008 -> UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU
  2008 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  2008 -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008
  2008 -> Bài 12. Biến đổi dãy số. Cho dãy số nguyên dương a = (a1, a2, an)
  2008 -> VÀ phát triển nông thôN

  tải về 262.42 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   2   3
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương