3. Thủ tục giám định thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy địnhtải về 46.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích46.58 Kb.
#867
3. Thủ tục giám định thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Hội đồng Giám định y khoa tỉnh có trách nhiệm yêu cầu người lao động nộp các giấy tờ có liên quan, lập, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định và chuyển hồ sơ giám định của người lao động đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ giám định hợp lệ, chậm nhất là trong thời gian 15 ngày làm việc, người sử dụng lao động hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ giám định đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ giám định Y khoa

Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm tiến hành khám giám định và trả kết quả cho người lao động.

Bước 3: Nộp phí giám định y khoa và nhận kết quả giám định.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giám định y khoa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1;

+ Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2;

+ Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội tỉnh, cơ quan người sử dụng lao động.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định (5 bản chính).

h) Lệ phí: 100.000đ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo Phụ lục 1, Thông tư số 07/2010/TT-BYT;

+ Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2, Thông tư số 07/2010/TT-BYT;

+ Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3, Thông tư số 07/2010/TT-BYT.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối với các trường hợp giám định để thực hiện chế độ hưu trí, khoảng cách giữa hai lần giám định tối thiếu là 06 (sáu) tháng.

- Trong quá trình lập hồ sơ khám giám định, cơ quan, cá nhân lập hồ sơ giám định phải kiểm tra, đối chiếu chứng minh thư hoặc giấy tờ cá nhân hợp pháp khác của người đi giám định với các giấy tờ trong hồ sơ giám định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các sơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Phụ lục số 1

GIẤY GIỚI THIỆU

của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT

ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………/GGT

…………, ngày……tháng…… năm ……


GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ......................................................................................

Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ..................................................................................................................

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ...................................................................................... giới tính: □ nam □ nữ

Sinh ngày ……... tháng ……... năm ……... Số Sổ BHXH: ...................................................................

Số CMND …….................................................. cấp ngày ……... tháng ……... năm ……... tại ……....................

Địa chỉ hiện tại: ............................................................................................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ....................................................................................... Chức vụ: .............................................................................................

Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ............................................................................................................................................

Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa .........................................................................................................................

để giám định mức suy giảm khả năng lao động :  • Giám định : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp □ khiếu nại

  • Loại hình giám định:

1. Giám định do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp □

2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động □

3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng □
Trân trọng cảm ơn!


Các giấy tờ kèm theo, gồm có

□ Đơn đề nghị khám giám định khả năng lao động

□ Đơn khiếu nại

□ Biên bản điều tra tai nạn lao động

□ Giấy chứng nhận thương tích

□ Giấy ra viện

□ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp

□ Tóm tắt hồ sơ của người lao động

□ Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động

□ Biên bản GĐYK các lần khám trướcLÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

Phụ lục số 2

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT

ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
Kính gửi: ...................................................................................................................................
Tên tôi là ................................................................................................... giới tính: □ nam □ nữ

Sinh ngày …....... tháng …....... năm …........... Số Sổ BHXH: ..........................................................................................

Số CMND ……….........…………… cấp ngày …....... tháng …....... năm …........... tại ........................ .........

Địachỉhiện tại: ...................................................................................................................................................................

Nghềnghiệp: ..................................................................... Chứcvụ: ...........................................................................

Làcánbộ/nhân viên của ..............................................................................................................................................

Tìnhtrạng bệnhtật, thương tật: .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:


  • Giám định : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp

  • Loại hình giám định:

1. Giám định do tai nạn lao động □

2. Giám định do bệnh nghề nghiệp □

3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí □

4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng □

Mục đích giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo qui định hiện hành.Người sử dụng lao động

hoặc UBND phường, xã, thị trấn

(Ký tên, đóng dấu)Người viết giấy đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

- Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí nghiệp,...

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.

Phụ lục số 3

TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT

ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)


CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: ………/GGT

…………, ngày…….tháng……. năm ……


TÓM TẮT HỒ SƠ

của người lao động
I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: ............................................................................... Giới tính: □ nam □ nữ

Năm sinh: ngày ......... tháng ......... năm ......... Số Sổ BHXH: ................................................

Số CMND .........................., cấp ngày ........... tháng ........... năm ........... tại ..............................

Địa chỉ hiện tại: ............................................................................................................................

Nghề nghiệp: .............................................. Chức vụ: ...............................................................

Bậc nghề: ...................................................... Mức lương: ..........................................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................................................Thời gian tham gia BHXH : số năm …........................ số tháng …..........................................

II. TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT (nêu những bệnh tật chính ảnh hưởng đến sức khoẻ, lao động trong 5 năm trở lại đây)

Năm

Tên bệnh, tật

Đã được điều trị tại

Thời gian điều trị


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ


ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN

(nếu có)

ĐẠI DIỆN Y TẾ

(nếu có)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG

( Ký tên, đóng dấu)

( Ký, ghi rõ chức danh)

( Ký tên, đóng dấu)


tải về 46.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương