2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Namtải về 2.87 Mb.
trang5/23
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2018
Kích2.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

407

 

 

SDK đã phân b

 

 

 

 

 

 

408

 

 

Vay các tổ chức quốc tế

 

 

408001

 

Vay ngn hạn

 

 

 

40800101

Nợ trong hạn

 

 

 

40800102

Nợ quá hạn

 

 

408002

 

Vay trung và dài hạn

 

 

 

40800201

Nợ trong hạn

 

 

 

40800202

Nợ quá hạn

 

 

 

 

 

 

409

 

 

Vay Chính phủ nước ngoài

 

 

409001

 

Vay ngắn hạn

 

 

 

40900101

Nợ trong hạn

 

 

 

40900102

Nợ quá hạn

 

 

409002

 

Vay trung và dài hạn

 

 

 

40900201

Nợ trong hạn

 

 

 

40900202

Nợ quá hạn

 

 

 

 

 

 

410

 

 

Vay pháp nhân nước ngoài

 

 

410001

 

Vay ngắn hạn

 

 

 

41000101

Nợ trong hạn

 

 

 

41000102

Nợ quá hạn

 

 

410002

 

Vay trung và dài hạn

 

 

 

41000201

Nợ trong hạn

 

 

 

41000202

Nợ quá hạn

 

 

 

 

 

 

411

 

 

Vốn tài trợ, nhận ủy thác của Chính phủ nước ngoài và tổ chức quốc tế

 

 

 

 

 

 

412

 

 

Thanh toán với pháp nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế

 

 

 

 

 

 

413

 

 

Các khoản phải trả về xây dựng cơ bản, tài sản cố định

 

 

413001

 

Vốn Ngân sách Nhà nước cp

 

 

413002

 

Tin bảo hành chưa đến hạn trả

 

 

 

41300201

Công trình xây dựng cơ bản

 

 

 

41300202

Tài sản cố định

 

 

413004

 

Phải trả v xây dng cơ bản

 

 

 

41300401

Tiền nhận giữ (quản lý) hộ Ban quản lý Dự án

 

 

413999

 

Các khoản phải trả khác

 

 

 

 

 

 

414

 

 

Các khoản phải trả khách hàng

 

 

414001

 

Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã xử lý và chờ thanh toán cho khách hàng

 

 

414002

 

Tin giữ hộ và đi thanh toán

 

 

414999

 

Các khoản phải trả bên ngoài khác

 

 

 

 

 

 

415

 

 

Các khoản phải trả nội bộ

 

 

415001

 

Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý

 

 

415002

 

Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên NHNN

 

 

415999

 

Các khoản phải trả nội bộ khác

 

 

 

 

 

 

416

 

 

Các khoản phải trả đối với các đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

417

 

 

Các khoản phải trả Ngân sách Nhà nước

 

 

417001

 

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

 

 

417002

 

Trả thay thuế nhà thầu nước ngoài

 

 

417999

 

Các khoản phải trả khác

 

 

 

 

 

 

418

 

 

Thu nhập chờ phân bổ

 

 

 

 

 

 

419

 

 

Phải trả từ giao dịch ngoại tệ, công cụ tài chính phái sinh và kinh doanh vàng tài khoản

 

 

419001

 

Phải trả từ giao dịch giao ngay

 

 

419002

 

Phải trả từ công cụ tài chính phái sinh

 

 

 

41900201

Phải trả từ giao dịch hoán đổi

 

 

 

41900202

Phải trả từ giao dịch kỳ hạn

 

 

 

41900203

Phải trả từ giao dịch tương lai

 

 

 

41900204

Phải trả từ giao dịch quyền chọn

 

 

 

41900299

Phải trả từ giao dịch về công cụ tài chính phái sinh khác

 

 

419003

 

Phải trả từ hoạt động kinh doanh vàng tài khoản

 

 

 

 

 

 

420

 

 

Phải trả từ hoạt động ủy thác

 

 

 

 

 

 

421

 

 

Phí phải trả

 

 

 

 

 

 

422

 

 

Lãi phải trả

 

 

422001

 

Lãi phải trả tín phiếu NHNN

 

 

422002

 

Lãi phải trả tiền gửi

 

 

422003

 

Lãi phải trả tin vay

 

 

422999

 

Lãi phải trả khác

 

 

 

 

 

 

423

 

 

Các khoản chờ thanh toán khác

 

 

 

 

 

 

424

 

 

Dự trngoại hối chính thức

 

 

424001

 

Quỹ dự trữ ngoại hối

 

 

 

42400101

Quỹ dự trữ ngoại hối

 

 

 

42400102

Mua bán và thanh toán ngoại hối thuộc Quỹ dự trữ ngoại hối

 

 

424002

 

Quỹ bình n tỷ giá và quản lý thị trường vàng

 

 

 

42400201

Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng

 

 

 

42400202

Mua bán và thanh toán ngoại hối thuộc Quỹ bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng

 

 

 

 

 

 

425

 

 

Thanh toán dự trngoại hối Nhà nước

 

 

425001

 

Thanh toán dự trữ ngoại hối Nhà nước bng ngoại tệ

 

 

425002

 

Thanh toán dự trữ ngoại hối Nhà nước bằng đng Vit Nam

 

 

 

 

 

 

426

 

 

Giao dịch phái sinh

 

 

426001

 

Giao dịch hoán đổi

 

 

 

42600101

Cam kết giao dịch hoán đổi

 

 

 

42600102

Giá trị giao dịch hoán đổi

 

 

426002

 

Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi

 

 

426003

 

Giao dịch kỳ hạn

 

 

 

42600301

Cam kết giao dịch kỳ hạn

 

 

 

42600302

Giá trị giao dịch kỳ hạn

 

 

426004

 

Thanh toán đi với giao dịch kỳ hạn

 

 

426005

 

Giao dịch tương lai

 

 

 

42600501

Cam kết giao dịch tương lai

 

 

 

42600502

Giá trị giao dịch tương lai

 

 

426006

 

Thanh toán đi với giao dịch tương lai

 

 

426007

 

Giao dịch quyn chọn

 

 

 

42600701

Cam kết giao dịch quyền chọn

 

 

 

42600702

Giá trị giao dịch quyền chọn

 

 

426008

 

Thanh toán đi với giao dịch quyền chọn

 

 

426998

 

Giao dịch phái sinh khác

 

 

 

42699801

Cam kết giao dịch phái sinh khác

 

 

 

42699802

Giá trị giao dịch phái sinh khác

 

 

426999

 

Thanh toán đối với giao dịch phái sinh khác

 

 

 

 

 

 

: VBQPPL UserControls -> Publishing 22 -> pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile=
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Chương 8: quy đỊnh chung về CÔng trình dân dụNG, CÔng nghiệp mục tiêu
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Phụ lục 01 SỬA ĐỔi một số NỘi dung tại phụ LỤc I đà ban hành theo quyếT ĐỊnh số 39/2015/QĐ-ubnd ngàY 31/7/2015 CỦa ubnd tỉnh nghệ an
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> PHỤ LỤC 1 BẢng tổng hợp quy hoạch cáC ĐIỂm mỏ khoáng sản làm vlxdtt đang hoạT ĐỘng thăm dò, khai tháC
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> PHỤ LỤc danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn
pActiontkeFile.aspx?do=download&urlfile= -> Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ- cp ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ y tế


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương