§/2007/Q§/VH/ ®Þnh møc 1 chiÕu phim Video phim nhùa vïng caotải về 14.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.59 Kb.
#21843

§/2007/Q§/VH/ ®Þnh møc 1 chiÕu phim Video – phim nhùa vïng cao

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẮC KẠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 489/QĐ - UBND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 3 năm 2007.QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt định mức chi phí cho một buổi chiếu phim Video và

một buổi chiếu phim nhựa vùng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên bộ số: 25/TTLB/VH-TT-TC ngày 19/4/1997 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin - Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách đặt hàng, tài trợ đối với điện ảnh theo Nghị định số: 48/CP ngày 17/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số: 2982/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v ban hành quy định quản lý nhà nước về giá ở địa phương;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Bắc Kạn tại Tờ trình số: 17/STC-TCDN ngày 16/3/2007 V/v phê duyệt định mức chi phí cho 1 buổi chiếu phim Video và 1 buổi chiếu phim nhựa vùng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt định mức chi phí cho một buổi chiếu phim Video và một buổi chiếu phim nhựa vùng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể là:

1- Mức chi phí một buổi chiếu phim Video: 163.300 đồng (Một trăm sáu mươi ba ngàn, ba trăm đồng), gồm:

- Chi phí năng lượng: 15.000 đồng.

- Chi phí vận chuyển thiết bị: 87.000 đồng.

- Chi phí vật tư chuyên môn: 11.300 đồng.

- Chi phí in sao băng, thuê phim: 5.000 đồng.

- Chi phí sửa chữa tài sản + thay thế: 35.000 đồng.

- Chi phí khác: 10.000 đồng.

2- Mức chi phí một buổi chiếu phim nhựa: 416.200 đồng (Bốn trăm mười sáu ngàn, hai trăm đồng), gồm:

- Chi phí năng lượng: 25.000 đồng.

+ Chi phí xăng, dầu xe ô tô vận chuyển thiết bị: 69.000 đồng.

+ Chi phí vật tư chuyên môn: 26.700 đồng.

+ Chi phí thuê phim: 130.000 đồng.

+ Chi phí sửa chữa thưòng xuyên tài sản: 130.000 đồng.

+ Chi phí khác: 35.500 đồng.

Điều 2. Sở Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Điện ảnh tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm quản lý, thực hiện mức chi phí cho một buổi chiếu phim Video và một buổi chiếu phim nhựa vùng cao trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định ghi tại điều 1 và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số: 1259/QĐ-UB ngày 01/9/2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Giám đốc Trung tâm Điện ảnh tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

- Như điều 3(Thực hiện). KT. CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh uỷ (B/c) PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HĐND tỉnh.

- CT, các PCT UBND tỉnh.

- PVPTH.


- Lưu: VT-P.THKT-P.VX 22b.

Hoàng Thị Tảo


Каталог: vbpq -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998

tải về 14.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương