2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay Tân Sơn Nhấttải về 6.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích6.21 Kb.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 5388/BCT-XNK
V/v tạm xuất tái nhập thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thiết bị y tế Olympus Việt Nam
(Phòng 305-307 V Tower, 649 Kim Mã, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số OVN1206-002/CV ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Công ty TNHH Thiết bị y tế Olympus Việt Nam về việc tạm xuất tái nhập thiết bị y tế, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thiết bị y tế Olympus Việt Nam được tạm xuất tái nhập 01 ống kính soi tiết niệu WA29040A (số seri: 564106) ra nước ngoài để sửa chữa theo hợp đồng sửa chữa số 144PA-1206-002VN-OSP ngày 12 tháng 6 năm 2012 với Công ty Olympus Singapore Ltd,. (Singapore).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay Tân Sơn Nhất.

3. Việc tạm xuất tái nhập thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 9 năm 2012. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên


 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương