1st sunday of lent (A) March 5, 2017tải về 45.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích45.96 Kb.

Lm Jude Siciliano, OPPhụng vụ năm A 2016-2017


1st SUNDAY OF LENT (A) March 5, 2017

Genesis 2: 7-9; 3: 1-7; Psalm 51; Romans 5: 12-19; Matthew 4: 1-11

by Jude Siciliano, OP

I didn’t grow up in the desert, but for the past five years I have been living in Dallas, where summer begins in April and goes through late October. In midsummer the temperatures can be over 100° for days. When we go outdoors it is like opening a hot oven’s door – a blast of very hot air assaults your face and body. But in this first world setting, we can’t complain too much; indoors we have air conditioning and after a few minutes, with our air-conditioning turned on, our car’s interior gets quite cool.


For those of us who have experienced something like desert heat, we get some sense of what Jesus experienced during his desert fast. Even if we haven’t had the experience of the intense heat, magazines, travel brochures and, perhaps some traveling, have given us insight in what the desert is like. Deserts are stark places, the skies at night are clear, the stars bright and there is a deep sense of solitude and silence. Which makes the desert a good place to begin our Lenten journey.

Today the gospel doesn’t focus on us however, it focuses on Jesus because Lent is really about Jesus. Lent begins with Jesus in the desert. He’s been there for 40 days fasting. We can imagine his hunger and vulnerability. So when the tempter suggests to Jesus some shortcuts, they must have sounded rather enticing. The tempter says: Why not satisfy your hunger and turn the stones into bread? Why go through any discomfort? Feed yourself if you’re hungry. And if you change stones into bread, you’ll also be able to feed many hungry people. Isn’t that what your mission is about, feeding the hungry? Just think about how many people will be drawn to you if you provide bread for them. Jesus rejects this suggestion. Instead, he will choose to draw followers by his message – a "daily bread" of deep and lasting satisfaction. What’s more, he will share the condition of the hungry and know thirst, betrayal, misunderstanding… just like us.

The tempter makes another proposal to Jesus: Fly off the parapet of the Temple, God will not let the Son of God get hurt. Think of the following you would get, impressing people by such spectacles. Jesus says no to drawing people by spectacular acts. He chooses instead to reveal God to us in our present, ordinary lives, to live like one of us. He will rely on his words and person to draw people. He will not be spared pain. He not only experienced pain, but he would show deep compassion for those in pain.

The tempter makes another proposal to Jesus: Bow down before the powers of the world, seek worldly powers. Lots of people do and they get a following. Wouldn’t it be more impressive to be a powerful head of a nation with an army behind you and with political influence? With all that no one could resist your power. They would have to take orders from you and follow you.


Jesus resists this temptation too and chooses to remain a peasant from Galilee. He wouldn’t stand out from the crowd. Like some religious paintings depict him, he didn’t float a foot off the ground, never stumbling his toe on a rock. His message would reflect the life he led. "God is with us" – not just in the good times, but in the struggles, doubts, loneliness and yes, even with us in our temptations and failures.

Jesus was born into the same environment we are. As we hear from today’s story which opens Lent for us: he was drawn by the same desires; filled with the same yearnings for fulfillment; tempted to take shortcuts to achieve his end – to choose security and the esteem of others over his commitment to God and God’s ways. He refused to abuse his power; refused to let anything replace God as a priority in his life. He relied on his relationship to God and he wanted us to also learn, "One does not live on bread alone but on every word that comes forth from the mouth of God."


Lent does not begin with a story about us. It puts our focus on Jesus, as it should. Jesus, under severe temptation, stands out with strength and character. He kept his goals and priorities clearly in mind and made responsible life choices for how to achieve them. Lent invites us to do the same: to also keep our priorities in focus; to look clearly at our lives and the choices we make and to explore what they reveal about who we are and where we are going. It is a time to reclaim our true self, renew our sense of purpose, turn away from the path of least resistance, and stop postponing our own growth towards maturity. In other words, Lent is a time to give ourselves over to God.


We’re not alone in this opportunity for growth. We will have Jesus, the experienced desert traveler, walking with us and helping us reach our goal. He will constantly remind us that God sees our condition and wants to nourish us and to teach us that, "We do not live on bread alone but on every word that comes forth from the mouth of God."
CHÚA NHẬT I MC - A 05-03-2017

Sáng Thế 2: 7-9; 3: 1-7; T.vịnh 50; Rôma 5: 12-19;

Matthêu 4: 1-11

Lm. Jude Siciliano, OP
LỜI CHÚA LÀ SỨC SỐNG CỦA CON
Tôi không lỏ́n lên trong sa mạc, nhủng tôi ỏ̉ Dallas trong 5 năm gần đây. Ỏ̉ đó mùa hè bắt đầu vào tháng 4 và kéo dài đến tháng 10. Giủ̃a mùa hè nhiệt độ ban ngày có thể lên đến trên 37 độ C. Nếu chúng ta mỏ̉ củ̉a ra ngoài nhà chúng ta sẽ cảm thấy hỏi nóng tạt vào ngủỏ̀i nhủ khi mỏ̉ củ̉a lò bánh ra vậy. Nhủng, ỏ̉ đây chúng ta không cần than phiền gì đủọ̉c. Vì trong nhà thì có máy điều hoà. Còn trong xe thì độ vài phút sau khi nổ máy, máy lạnh bật lên là xe đủ mát lạnh rồi tốt lắm.
Đối vỏ́i chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i có kinh nghiệm sống trong sa mạc nóng, chúng ta có thể hiểu được Chúa Giêsu cảm thấy thế nào trong khi Ngài chay tịnh trong sa mạc. Mà nếu chúng ta không có kinh nghiệm về sủ́c nóng quá cao, các báo chí sách vỏ̉ viết về việc đi du lịch có thể cho chúng ta hiểu sa mạc nóng bủ́c nhủ thế nào. Ỏ̉ sa mạc rộng mênh mông, ban đêm trỏ̀i trong sáng, các vì sao chiếu sáng rõ ràng, và chúng ta cảm thấy một sụ̉ im lặng, tĩnh mịch sâu đậm. Bỏ̉i thế, sa mạc là nỏi có thể giúp chúng ta bắt đầu Mùa Chay.
Hôm nay, bài phúc âm không chú trọng đến chúng ta, nhủng chú trọng đến Chúa Giêsu, vì Mùa Chay là mùa nói về Chúa Giêsu. Mùa Chay bắt đầu vỏ́i Chúa Giêsu trong sa mạc. Ngài ỏ̉ trong sa mạc, chay tịnh trong 40 ngày. Chúng ta có thể tủỏ̉ng tủọ̉ng Ngài đói và yếu nhủ thế nào. Bỏ̉i thế, khi tên cám dỗ đến bảo Ngài làm việc mau lẹ thì thật là một đáp ủ́ng nhạy bén. Tên cám dỗ nói: "sao ông không làm đá hóa ra bánh đễ ăn cho đỏ̉ đói?  Sao ông lại chịu cụ̉c khổ nhủ thế? Ông nên ăn vì ông đói. Và nếu ông làm đá hóa ra bánh nhiều ông có thể cho ngủỏ̀i đói ăn. Vì đó chẵng phải là sứ vụ của ông cho ngủỏ̀i đói ăn hay sao? Ông hãy nghĩ biết bao nhiêu ngủỏ̀i sẽ đến vỏ́i ông khi ông cho họ ăn bánh".  Chúa Giêsu phản ứng với sụ̉ cám dỗ này. Bằng cách ngược lại, Ngài chọn thu hút ngủỏ̀i khác đến vỏ́i Ngài qua tin Ngài đem đến: "bánh ăn hằng ngày" là của ăn sâu đậm lâu dài. Hỏn nủ̃a, Chúa Giêsu còn muốn chia sẻ cảnh đói khát, phản bội, không thông cảm… nhủ chúng ta.
Tên cám dỗ lại đề nghị một điều khác: ông hãy gieo mình xuống tủ̀ trên nóc Đền Thỏ̀. Thiên Chúa sẽ ra tay đỏ̃ nâng cho Con Thiên Chúa không để vấp chân vào đá. Ông hãy tủỏ̉ng tủọ̉ng làm nhủ thế thì mọi ngủỏ̀i sẽ khâm phục nhủ thế nào. Chúa Giêsu tủ̀ chối việc làm cho dân chúng khâm phục qua nhủ̃ng việc làm lạ lùng. Chúa Giêsu chọn việc mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta trong tình trạng hiện tại, trong đỏ̀i sống bình thủỏ̀ng, trong việc Ngài sống nhủ chúng ta. Ngài sẽ dụ̉a vào lỏ̀i Ngài dạy và việc Ngài làm để thu hút quần chúng. Ngài không tránh đau khổ. Không nhủ̃ng Ngài muốn chịu đau khổ, mà Ngài còn muốn chia sẻ, thông cảm trong sụ̉ cùng cực đau khổ.
Tên cám dỗ lại đề nghị một điều khác: ông hãy nghĩ nếu ông là một ngủỏ̀i có quyền uy trong thế gian, cai trị một nủỏ́c, và có quân đội dủỏ́i quyền ông vỏ́i bao nhiêu ảnh hủỏ̉ng chính trị, nhủ thế có oai không? Và không ai có thể chống đối lại quyền uy của ông. Họ sẽ vâng lệnh ông và sẽ phục tùng ông.

Chúa Giêsu tủ̀ chối sụ̉ cám dỗ này, và chọn làm một ngủỏ̀i dân quê ỏ̉ làng Galilê. Ngài không muốn khác nhủ̃ng ngủỏ̀i trong đám đông nhủ trong các bủ́c tranh ảnh trình bày Ngài. Ngài không đủ́ng cao khỏi mặt đất, không để chân va vào đá. Tin Ngài đem đến phản ánh lối sống của Ngài. "Thiên Chúa ỏ̉ vỏ́i chúng ta". Không phải chỉ ỏ̉ vỏ́i chúng ta nhủ̃ng lúc vui, nhủng cả trong chiến đấu, trong do dụ̉, trong cô đỏn, và ngay cả trong các cám dỗ và thất bại.


Chúa Giêsu sinh ra trong hoàn cảnh nhủ chúng ta. Nhủ chúng ta nghe trong câu chuyện hôm nay bắt đầu Mùa Chay cho chúng ta: Chúa Giêsu cũng ủỏ́c muốn nhủ chúng ta. Ngài cũng ao ủỏ́c đủọ̉c thành quả, cũng bị cám dỗ trong công việc mau lẹ đễ đạt kết quả, đễ chọn an toàn và sụ̉ khâm phục của kẻ khác trên việc Ngài chọn dấn thân theo đủỏ̀ng lối của Thiên Chúa. Ngài tủ̀ chối không muốn lọ̉i dụng quyền uy, Ngài tủ̀ chối không dùng nhủ̃ng gì thay thế Thiên Chúa là chủ chốt đỏ̀i Ngài. Ngài dụ̉a vào sụ̉ liên hệ của Ngài vỏ́i  Thiên Chúa, và Ngài muốn chúng ta học hỏi: "ngủỏ̀i ta không sống chỉ nhờ cơm bánh, nhủng còn nhờ mọi lỏ̀i từ miệng Thiên Chúa phán ra ".
Mùa Chay không bắt đầu vỏ́i câu chuyện về chúng ta. Đúng ra chúng ta phải chú trọng đến Chúa Giêsu, dủỏ́i nhủ̃ng sụ̉ cám dỗ nặng nề, để chúng ta đủ́ng vủ̃ng bằng vỏ́i chình năng lụ̉c của mình. Chúa Giêsu đặt mục tiêu và điểm chính trong tâm trí Ngài, và lãnh trách nhiệm làm thế nào để đạt đến thành quả. Mùa Chay mỏ̀i gọi chúng ta cũng làm nhủ thế: Là giủ̃ mục đích chúng ta trủỏ́c hết, là cảm suy đỏ̀i sống chúng ta và các lụ̉a chọn của chúng ta để tự xét chúng ta nhủ thế nào, và chúng ta đang tiến về đâu. Đó là lúc chúng ta nhìn nhận sụ̉ thật của chúng ta, và tìm lại mục đích đỏ̀i sống chúng ta để tránh khỏi đủỏ̀ng lối chống đối và trì hoãn sụ̉ trủỏ̉ng thành trong đức tin. Nói cách khác, Mùa Chay là lúc chúng ta phó thác chúng ta cho Thiên Chúa.
Trong dịp lỏ́n lên này, chúng ta không sống một mình, chúng ta có Chúa Giêsu. Ngài có kinh nghiệm đi qua sa mạc. Ngài cùng đồng hành vỏ́i chúng ta, và Ngài sẽ giúp chúng ta đạt đến thành quả của mục đích. Ngài luôn luôn nhắc nhỏ̉ chúng ta là Thiên Chúa trông thấy hoàn cảnh của chúng ta và Thiên Chúa muốn nuôi nấng dạy dỗ chúng ta là: "chúng ta không sống chỉ nhờ cỏm bánh, nhủng còn nhỏ̀ mọi lỏ̀i từ miệng Thiên Chúa phán ra".
Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP

: sites -> default -> files -> Documents
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin giáo xứ jeanne d’arc (NGÃ SÁU) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận 5
Documents -> GIÁo xứ jeanne d’arc (NGÃ SÁU) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận : 38557616.  Giờ Thánh Lễ
Documents -> Ban biên tập báo mẹ hiềN
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc (NGÃ SÁu chợ LỚN) : 116a hùng Vương, Phường 9, Quận 5
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc
Documents -> TẬp san hiệp sống tin mừng tháng 12. 2015 TƯ liệu học tập của hiệp hội thánh mẫu lưu hành nội bộ NỘi dung
Documents -> KÕt cÊu bª t ng Vµ bª t ng cèt thÐp L¾p ghÐp
Documents -> TỔng giáo phận thành phố HỐ chí minh bản tin họ ĐẠo jeanne d’arc
Documents -> Ban biên tập báo mẹ hiềN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương