1CÔng ty cổ phần dưỢc liên phongtải về 38.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích38.86 Kb.
#587

1CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC

LIÊN PHONG

Số: 01/CVV/v đăng ký thang bảng lương


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng năm 2014


Kính gửi: Phòng lao động – Thương binh và Xã hội Quận Hà Đông
Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-LĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Đơn vị chúng tôi: Công ty Cổ phần Dược Liên Phong

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0106561781 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần 1 ngày 04/06/2014.

Địa chỉ: Số 14-TT13 Khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, Tp Hà Nội

Người liên hệ: Lê thị Hồng Hạnh – Điện thoại: 046267 1616 – 016 6677 8897

Ngành kinh doanh chính hiện nay: Bán buôn thuốc, bán buôn thực phẩm chức năng, bán buôn máy móc thiết bị y tế....

Nay Công ty Cổ phần Dược Liên Phong xin gửi tới Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận Hà Đông công văn để đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương do Công ty xây dựng (kèm theo quyết định ban hành và hệ thống thang lương, bảng lương).

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!


Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như trên (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu VP1CÔNG TY CỔ PHÀN DƯỢC

LIÊN PHONG

Số: 01/QĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành hệ thống thang, bảng lương)

Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-LĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106561781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/06/2014;

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Liên Phong;QUYẾT ĐỊNH
Điều I. Ban hành kèm theo quyết định này hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Dược Liên Phong

Điều II. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều III. Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công ty CP Kho ứng dụng Thông Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Nơi nhận:

  • Như Điều III

  • Lưu VP

Ngày 03 tháng 09 năm 2014

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)1CÔNG TY CP DƯỢC LIÊN PHONG

Số: 01/2014/BB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014


BIÊN BẢN HỌP NHÂN SỰ CÔNG TY

(V/v xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty)

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Liên Phong

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0106561781 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 04/06/2014.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14-TT13 Khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

2. Hồi 8h sáng ngày 03 tháng 09 năm 2014 tại Công ty Cổ phần Dược Liên Phong, số 14-TT13 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội – Tổ chức cuộc họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

- Ông: Nguyễn Văn Sinh – Giám đốc Công ty (làm chủ tọa)

- Ông: Nguyễn Phi Phương

- Ông: Văn Minh Đạt

- Ông: Chử Quốc Hiệu.

- Bà: Lê thị Hồng Hạnh

- Bà: Bùi Thị Hiền.

- Toàn thể Cán bộ, công nhân viên công ty.

II. Nội dung:

Nhằm thực hiện nghiêm Bộ luật lao động của Nhà nước và áp dụng một số quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên làm việc trong Công ty, Ban lãnh đạo Công ty CP Dược Liên Phong đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của nhân viên trong Công ty về hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-LĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

III. Kết luận:

Sau khi thảo luận, toàn thể nhân viên trong Công ty cùng nhất trí với hệ thống thang lương, bảng lương mà Công ty xây dựng.

Tổng số người tham dự: 06

Tổng số người nhất trí thông qua: 06

Đạt tỷ lệ: 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30 sáng cùng ngày.
STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

Ký tên

1

Nguyễn Văn Sinh

Giám Đốc

Chủ tọa cuộc họp
2

Nguyễn Phi Phương

Quản lý Kinh Doanh3

Văn Minh Đạt

Trưởng phòng kế hoạch4

Lê thị Hồng Hạnh

Kế toán

Thư ký
5

Chử Quốc Hiệu

Nhân viên Kinh Doanh6

Bùi Thị Hiền

NV HCNS
THƯ KÝ

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


tải về 38.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương