1729/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 155.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích155.08 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 1729/QĐ-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội , Ngày 29 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước

thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 – 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 263/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thuỷ sản, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; các Ủy ban nhân dân: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; Hội đồng quản trị các Tập đoàn, các Tổng công ty 91,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt danh sách các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2007 - 2010 ghi trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Giao các Bộ và Ủy ban nhân dân các thành phố chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nêu tại Điều 1 Quyết định này xây dựng phương án cổ phần hoá; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Giao Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các thành phố thống nhất lịch trình và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các bước cổ phần hoá từng tổng công ty, bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu; hàng quý báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

b) Thành lập Tổ công tác gồm cán bộ cấp vụ và chuyên viên Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giúp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nói trên.Điều 3. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu các Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá; Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Phan Văn Khải

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ GIAI ĐOẠN 2007-2010

(Kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ)


STT

Tên Tập đoàn, Tổng công ty

Thời gian thực hiện

2007

2008

2009

2010

I

Các Tập đoàn kinh tế:

1

Dệt May Việt Nam
xII

Các Tổng công ty 91:

2

Hàng không Việt Nam
x3

Giấy Việt Namx
4

Thépx
5

Lương thực miền Bắcx
6

Hoá chất


x

7

Xi măng


x

III

Các Tổng công ty nhà nước thuộc Bộ:
Bộ Công nghiệp (6):

8

Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

x


9

Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

x


10

Thiết bị kỹ thuật điện
x11

Xây dựng công nghiệp Việt Nam
x12

Máy động lực và máy nông nghiệp
x13

Máy và thiết bị công nghiệp
x


Bộ Xây dựng (14):

14

Cơ khí xây dựng

x


15

Sông Hồng

x


16

Đầu tư phát triển nhà và đô thị

x


17

Xây dựng số 1

x


18

Xây dựng Bạch Đằng
x19

Miền Trung
x20

Xây dựng và phát triển hạ tầng
x21

Thủy tinh và gốm xây dựng
x22

Vật liệu xây dựng số 1
x23

Xây dựng Hà Nội
x24

Sông Đà


x

25

Lắp máy Việt Nam


x

26

Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp


x

27

Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam


x
Bộ Giao thông vận tải (10):

28

Xây dựng công trình giao thông 1
x29

Xây dựng công trình giao thông 5
x30

Xây dựng Thăng Long
x31

Xây dựng đường thuỷ
x32

Đường sông miền Nam
x33

Xây dựng công trình giao thông 4x
34

Xây dựng công trình giao thông 6x
35

Xây dựng công trình giao thông 8x
36

Công nghiệp ô tô Việt Namx
37

Đường sông miền BắcxBộ Thủy sản (3):

38

Thuỷ sản Việt Nam

x


39

Thuỷ sản Hạ Long

x


40

Hải sản Biển Đông

x

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12):

41

Dâu tằm tơ Việt Nam

x


42

Mía đường I

x


43

Mía đường II

x


44

Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn

x


45

Vật tư nông nghiệp

x


46

Lâm nghiệp Việt Nam
x47

Rau quả nông sản
x48

Chăn nuôi
x49

Muốix
50

Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợix
51

Xây dựng thuỷ lợi 4x
52

Chè Việt NamxBộ Y tế (1):

53

Thiết bị y tế Việt Nam

x

Bộ Tài chính (1):

54

Bảo hiểm Việt Nam

x

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (5):

55

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

x


56

Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

x


57

Ngân hàng Công thương Việt Nam
x58

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam
x59

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thônx
IV

Các Tổng công ty nhà nước thuộc UBND thành phố trực thuộc TƯ:
UBND Hà Nội (5):

60

Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

x


61

Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

x


62

Du lịch Hà Nội
x63

Thương mại Hà Nộix
64

Vận tải Hà NộixUBND TP. Hồ Chí Minh (7):

65

Bến Thành
x66

Thương mại Sài Gòn
x67

Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn
x68

Du lịch Sài Gònx
69

Nông nghiệp Sài Gònx
70

Xây dựng Sài Gònx
71

Địa ốc Sài GònxTổng cộng:

20

26

19

06


www.mot.gov.vn

: Images -> Upload
Upload -> BỘ thưƠng mại bộ TÀi chính số: 07/2007/ttlt-btm-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> BỘ y tế Số: 3814/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
Upload -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞNG trưỞng ban ban tổ chức cán bộ chính phủ SỐ 428/tccp-vc ngàY 02 tháng 6 NĂM 1993 VỀ việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch côNG chức ngành văn hoá thông tin
Upload -> THÔng tư CỦa thanh tra chính phủ SỐ 02/2010/tt-ttcp ngàY 02 tháng 03 NĂM 2010 quy đỊnh quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
Upload -> BỘ XÂy dựng số: 2303/QĐ-bxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> BỘ CÔng nghiệp số: 673/QĐ-bcn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
Upload -> Ubnd xã/THỊ trấN
Upload -> MẪu bản kê khai tài sảN, thu nhậP Áp dụng cho kê khai tài sảN, thu nhập phục vụ BỔ nhiệM, miễN nhiệM, CÁch chứC; Ứng cử ĐẠi biểu quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN; BẦU, phê chuẩn tại quốc hộI, HỘI ĐỒng nhân dâN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương