120 phút tiếp – Step by step


Kết nối tới CSDL (Connection.asp)tải về 0.49 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.49 Mb.
1   2

1. Kết nối tới CSDL (Connection.asp)

-Đầu tiên tạo bạn phải tạo file Connection.asp

-File này chứa tất cả các thông tin kết nối tới CSDL của bạn.

-Các file khác trong ứng dụng của bạn phải include tới file Connection.asp để tạo ra sự kết nối tới CSDL

-Chúng ta sẽ dùng connection tới SQL Server, các bạn có thể nghiên cứu thêm về việc dùng Access
Nội dung của file Connection.asp như sau:


<%

var oConn;

// Khởi tạo đối tượng kết nối và tạo kết nối ADO tới CSDL SQL Server Authors

oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection");

oConn.Open("Provider=SQLOLEDB;Server=ten_server;Database=MobileShop;UID=sa;PWD=sa");
// Khởi tạo đối tượng kết nối và tạo kết nối ADO tới CSDL Access Authors

// Ánh xạ CSDL Access authors thành một đường dẫn vật lý

//var filePath;

//filePath = Server.MapPath("authors.mdb");

//oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection");

//oConn.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" +filePath);

%>
2.Hiển thị sản phẩm theo từng loại (ProductsNokia.asp)

-Trang này hiển thị danh sách sản phẩm theo từng loại-Khi bạn nhấn vào đường link ở trang danh mục loại sản phẩm, thì trang này sẽ hiển thị ra

Nội dung của file ProductNokia.asp như sau:
<%@Language = JavaScript%>

<%

strSQL = "SELECT * FROM products WHERE catalogID = 1";


var rsProduct = Server.CreateObject("ADODB.Recordset");

rsProduct = oConn.Execute(strSQL);

%>

Products by Category


<%

var startrw = 0;

var endrw = 0;

//Chỉ ra số bản ghi trong hàng và số hàng

var numberColumns = 3;

var numrows = 2;

while((numrows != 0) && (!rsProduct.eof))

{

startrw = endrw + 1;endrw = endrw + numberColumns;

%><%

while ((startrw <= endrw) && (!rsProduct.eof))

{

%><%

startrw = startrw + 1;

rsProduct.MoveNext();

}

%>

<%

numrows=numrows-1;

}

%>width="99%" align=center border=0>width="100%" align=center border=0>

"><%= rsProduct.fields("productName")%>
onmouseout=doFade(this,70,70,6)

src="<%=rsProduct.fields('productImg')%>"

border=0>cellPadding=1 width="100%" align=center

border=0>

">

height=21 alt="Xem chi tiết"

src="images/detail.gif" width=28

border=0>

">Xem chi tiết


Trang:

<%

if (offset != 0)

{

%>

">đầu|

<%

} // end offset != 0

%>

<%

if (offset != 0)

{

%>

">trước|

<%

} // end offset != 0

%>

<%

if (!atTotal)

{

%>

">tiếp|

<%

} // end !atTotal

%>

<%

if (!atTotal)

{

%>

">cuối<%

} // end !atTotal

%>


Sản phẩm từ <%=(rs_first)%> đến <%=(rs_last)%>

Tặng số sản phẩm: <%=(rs_total)%>


1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương