1109/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011 quyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọntải về 21.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích21.38 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________


Số: 1109/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn

số điện toán Việt Nam

___________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 37/TTr-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2011,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Công ty kinh doanh Xổ số tự chọn số điện toán tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Hoạt động kinh doanh xổ số điện toán được thực hiện thận trọng, từng bước và đảm bảo được yêu cầu phát triển đồng thời duy trì trật tự an toàn xã hội.

2. Nguồn thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán để lại 100% cho các địa phương để sử dụng cho các mục tiêu nâng cao phát triển y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tổ chức và hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tiếp cận được công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm minh bạch công khai; đồng thời phải tuân thủ theo đúng các quy định tại Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Thành lập Công ty Xổ số điện toán Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn (sau đây gọi tắt là Công ty Xổ số điện toán Việt Nam).

5. Công ty Xổ số điện toán Việt Nam được tổ chức hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc và các Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên và bộ máy điều hành Công ty Xổ số điện toán Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

6. Phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam:

a) Công ty Xổ số điện toán Việt Nam kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi cả nước. Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lựa chọn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đủ điều kiện về khả năng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để triển khai thí điểm trong thời gian 02 (hai) năm kể từ khi đi vào hoạt động kinh doanh, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm và xem xét mở rộng kinh doanh trên phạm vi cả nước.

b) Công ty Xổ số điện toán Việt Nam có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và các chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Công ty Xổ số điện toán Việt Nam lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật để tổ chức kinh doanh có hiệu quả theo nguyên tắc không làm thay đổi hình thức sở hữu của Công ty.

7. Vốn hoạt động của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam:

a) Vốn điều lệ: 500 (năm trăm) tỷ đồng, trong đó: Vốn Nhà nước cấp 300 (ba trăm) tỷ đồng; Doanh nghiệp tự bổ sung 200 (hai trăm) tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển trong quá trình hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

c) Các nguồn vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Công ty Xổ số điện toán Việt Nam thực hiện việc quản lý tài chính, tiền lương theo quy định của pháp luật về cơ chế quản lý tài chính, tiền lương đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Ban hành Quyết định thành lập Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam theo nội dung nêu trên và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức hoạt động kinh doanh vào thời điểm thích hợp.

2. Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ Tài chính (chủ sở hữu của Công ty) và trước pháp luật về mọi hoạt động và sự phát triển của Công ty.

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính và Chủ tịch Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;


- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng


 Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương