101 câu bài tập tự luận về con lắC ĐƠn chủ đề 1: Các bài toán cơ bảntải về 90.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích90.64 Kb.
#1337

powerpluswatermarkobject8552236


101 câu bài tập tự luận về

CON LẮC ĐƠN
Chủ đề 1: Các bài toán cơ bản
C©u 1: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi 99cm dao ®éng víi chu k× 2s t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng g lµ bao nhiªu?

C©u 2. Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 4s, thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó con l¾c ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i lµ?

C©u 3. Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 3s, thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó con l¾c ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ cã li ®é x = A/2 lµ ?

C©u 4. Mét con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng T = 3s, thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó con l¾c ®i tõ vÞ trÝ cã li ®é x =A/2 ®Õn vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i x = A lµ ?

Câu 5. Một con lắc dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 với chu kì T = 2 s trên quỹ đạo dài 20 cm.Thời gian để con lắc dao động từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s = so/2 là?

C©u 6. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu kú 1s t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng 9,8m/s2, chiÒu dµi cña con l¾c lµ?

C©u 7. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ t¹i n¬i cã gia tèc träng tr­êng 9,81m/s2, víi chu kú T = 2s. ChiÒu dµi cña con l¾c lµ?

C©u 8: T¹i mét n¬i trªn mÆt ®Êt: Con l¾c cã chiÒu dµi l1 dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T1= 0,8s , con l¾c l1 + l2 dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T = 1s. Chu k× con l¾c cã chiÒu dµi l2 lµ?

C©u 9. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l1 = 2l2 th× liªn hÖ gi÷a tÇn sè cña chóng lµ?

C©u 10. Hai con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng nhá lµ 2s vµ 2,5s. Chu kú cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi b»ng hiÖu chiÒu dµi 2 con l¾c trªn lµ:

C©u 11. Trong cïng mét kho¶ng thêi gian con l¾c cã chiÒu dµi thùc hiÖn ®­îc 8 dao ®éng, con l¾c cã chiÒu dµi thùc hiÖn ®­îc 10 dao ®éng, biÕt hiÖu chiÒu dµi hai con l¾c b»ng 9cm. T×m chiÒu dµi mçi con l¾c?

C©u 12. ë n¬i mµ con l¾c ®¬n ®Õm gi©y (chu kú 2s) cã ®é dµi 1m, th× con l¾c ®¬n cã ®é dµi 3m sÏ dao ®éng víi chu kú lµ

C©u 13. Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi l1 dao ®éng víi chu kú T1 = 0,8s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã ®é dµi l2 dao ®éng víi chu kú T1 = 0,6s. Chu kú cña con l¾c ®¬n cã ®é dµi l1 + l2 lµ ?

C©u 14. Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi l, trong kho¶ng thêi gian t thùc hiÖn ®­îc 6 dao ®éng. Ng­êi ta gi¶m bít ®é dµi cña nã ®i 16cm, còng trong kho¶ng thêi gian t nh­ tr­íc nã thùc hiÖn ®­îc 10 dao ®éng. ChiÒu dµi cña con l¾c ban ®Çu lµ ?

C©u 15. T¹i mét n¬i cã hai con l¾c ®¬n ®ang dao ®éng víi c¸c biªn ®é nhá. Trong cïng mét kho¶ng thêi gian, ng­êi ta thÊy con l¾c thø nhÊt thùc hiÖn ®­îc 4 dao ®éng, con l¾c thø hai thùc hiÖn ®­îc 5 dao ®éng. Tæng chiÒu dµi cña hai con l¾c lµ 164cm. ChiÒu dµi cña mçi con l¾c lÇn l­ît lµ?

Câu 16. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện 10 chu kì dao động, con lắc thứ hai thực hiện 6 chu kì dao động. Biết hiệu số chiều dài dây treo của chúng là 48 cm.Chiều dài dây treo của mỗi con lắc là?

Câu 17. Một con lắc đơn có chiều dài l1 dao động với chu kì T1 = 1,2 s, Con lắc có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 1,6 s. Chu kì của con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 là?

Câu 18. Một con lắc đơn có chiều dài l1dao động với chu kì T1 = 1,2 s, Con lắc có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 1,6 s. Chu kì của con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 là?

C©u 19: Trong mét kho¶ng thêi gian, mét con l¾c thùc hiÖn 15 dao ®éng. Gi¶m chiÒu dµi ®i 16cm th× ttrong khoang thêi gian ®ã nã thùc hiÖn 25 dao ®éng. ChiÒu dµi ban ®Çu cña con l¾c lµ?

C©u 20: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× lµ 2s t¹i Acã gia tèc träng tr­êng lµ gA = 9.76m/ s2. §em con l¾c trªn ®Õn B cã gB = 9.86m/s2. Muèn chu k× cña con l¾c vÉn lµ 2s th× ph¶i tăng hay giảm chiều dài dây thêm bao nhiêu??

C©u 21: Hai con l¾c ®¬n cã hiÖu chiÒu dµi lµ 30cm , trong cïng mét kho¶ng thêi gian con l¾c I thùc hiÖn 10 dao ®éng, con l¾c II thùc hiÖn 20 dao ®éng. ChiÒu dµi cña con l¾c thø I lµ?

Câu 22: Hai con lắc đơn có chiều dài là l1l2. Tại cùng một nơi các con lắc có chiều dài l1+ l2l1 l2 dao động với chu kì lần lượt là 2,7s và 0,9s. Chu kì dao động hai con lắc chiều dài l1l2 lần lượt là?

Câu 23: Hai con lắc đơn có chiều dài l1 và l2 hơn kém nhau 30cm, được treo tại cùng một nơi. Trong cùng một khoảng thời gian như nhau chúng thực hiện được số dao động lần lượt là 12 và 8. Chiều dài l1 và l2 tương ứng là?

Câu 24: Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc đơn dài l1 thực hiện được 5 dao động bé, con lắc đơn dài l2 thực hiện được 9 dao động bé. Hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc là 112cm. Tính độ dài l1 và l2 của hai con lắc?

Câu 25: Một con lắc đơn có độ dài bằng L.Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động .Khi giảm độ dài của nó đi 16cm, trong cùng khoảng thời gian trên nó thực hiên 20 dao động .g = 9,8m/s2. Độ dài ban đầu L bằng?

Câu 26: Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài l1, gia tốc trọng trường g1 là T1. Chu kì dao động của con lắc đơn có chiều dài l2 = n1l, gia tốc trọng trường g2 = g1/n; là T2 bằng ?

C©u 27: Con l¾c ®¬n cã chu k× 2s. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng , gãc lÖch cùc ®¹i cña d©y treo lµ 0.04 rad. Cho r»ng quü ®¹o chuyÓn ®éng lµ th¼ng, chän gèc thêi gian lóc vËt cã li ®é 0.02rad vµ ®ang ®i vÒ vÞ trÝ c©n b»ng, ph­¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ?

Câu 28: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại VTCB và độ lớn gia tốc tại vị trí biên bằng?
ĐÁP SỐ:

Câu 1: 9.76m/s2; Câu 2: 1,0s: Câu 3: 0,250s; Câu 4: 0,500s; Câu 5: 1/6 s; Câu 6: 24,8cm; Câu 7: 96,60cm; Câu 8: 0.6s; Câu 9: ; Câu 10: 1,5s; Câu 11: ; Câu 12: 3,46s; Câu 13: 1,0s; Câu 14: 25cm; Câu 15: l1= 1,00m, l2 = 64cm; Câu 16: l1 = 27 cm, l2 = 75 cm; Câu 17: 2 s; Câu 18: 1,05 s; Câu 19: 25cm; Câu 20: T¨ng chiÒu dµi 1cm; Câu 2110cm; Câu 22: 2s và 1,8s; Câu 23: 24cm và 54cm; Câu 24: 162cm và 50cm; Câu 25: 25cm; Câu 26: n.T1; Câu 27: =0.04sin(πt +π/6)(rad); Câu 28: 10.
Chủ đề 2: Vận tốc và lực căng dây
Câu 1. Một con lắc đơn gồm quả cầu có m = 20g được treo vào dây dài l= 2m. Lấy g = 10 m/s2.Bỏ qua ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng α = 300 rồi buông không vận tốc đầu. Tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng là?

Câu 2. Một con lắc đơn gồm quả cầu có m = 20g được treo vào dây dai l= 2m. Lấy g = 10 m/s2.Bỏ qua ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng α = 300 rồi buông không vận tốc đầu. Lực căng dây ở vị trí biên và vị trí cân bằng là?

C©u 3: Con l¾c ®¬n dao ®éng víi chu k× T=1.5s, chiÒu dµi cña con=1m. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng, gãc lÖch cùc ®¹i cña d©y treo con l¾c lµ 0.05 rad. §é lín vËn tèc khi vËt cã góc lÖch lµ 0.04rad b»ng?

Câu 4. Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4 m. Khối lượng vật là m = 200 g. lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua ma sát. Kéo con lắc để dây lệch góc α = 600 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng dây treo là 4 N thì vận tốc có giá trị là?

Câu 5. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m = 0,05 kg treo vào đầu một sợi dây dài l = 2 m,ở nơi có g = 9,81 m/s2. Bỏ qua ma sát. Kéo quả cầu lệch khỏi vị trí cân bằng góc αo= 300. Vận tốc và lực căng dây tại vị trí cân bằng là?

C©u 6. Mét con l¾c cã chiÒu dµi sîi d©y lµ 90cm dao ®éng t¹i n¬i cã g=10m/s2, víi biªn ®é gãc 0,15rad. VËn tèc cña vËt khi ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ?

C©u 7. Mét con l¾c ®¬n cã khèi l­îng 200g ®­îc kÐo lÖch khái vÞ trÝ c©n b»ng mét gãc 600 råi bu«ng nhÑ. Cho g=10m/s2. Lùc c¨ng cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña sîi d©y lµ?

C©u 8: Mét con l¾c ®¬n cã l = 20cm treo t¹i n¬i cã g= 9.8m/s2. KÐo con l¾c khái ph­¬ng th¼ng ®øng gãc = 0.1 rad vÒ phÝa ph¶i, råi truyÒn cho nã vËn tèc 14cm/s theo ph­¬ng vu«ng gãc víi sîi d©y vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lµ?

C©u 9: Mét con l¾c ®¬n cã l = 61.25cm treo t¹i n¬i cã g= 9.8m/s2. KÐo con l¾c khái ph­¬ng th¼ng ®øng ®o¹n s= 3cm, vÒ phÝa ph¶i, råi truyÒn cho nã vËn tèc 16cm/s theo ph­¬ng vu«ng gãc víi sîi d©y vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. Coi ®o¹n trªn lµ ®o¹n th¼ng. VËn tèc cña con l¾c khi vËt qua VTCB lµ?

C©u 10: Mét con l¾c ®¬n dµi 2 m treo t¹i n¬i cã g= 10m/s2. KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc 0 =600 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. VËn tèc cña vËt khi vËt qua VTCB lµ?

C©u 11: Mét con l¾c ®¬n dµi 1m treo t¹i n¬i cã g= 9.86m/s2. KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc 0 =900 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. VËn tèc cña vËt khi vËt qua vÞ trÝ cã =600 lµ?

C©u 12. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l =50cm, khèi l­îng 250g. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng ta truyÒn cho vËt nÆng vËn tèc v =1m/s theo ph­­¬ng ngang, cho g =10m/s2. T×m lùc c¨ng sîi d©y khi vËt ë vÞ trÝ cao nhÊt?

Câu 13: Con lắc đơn có dây treo dài l = 1m, khối lượng m = 20g .Kéo hòn bi khỏi vị trí cân bằng cho dây treo lệch một góc α0 = 600 so với phương thẳng đứng rồi thả ra cho chuyển động. Lực căng T của dây treo khi hòn bi qua vị trí cân bằng là?

Câu 14: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc α0 với cos α0 = 0,75. Tỉ số lực căng dây cực đại và cực tiểu bằng Tmax:Tmin có giá trị?

Câu 15: Một con lắc đơn chiều dài dây treo , vật nặng có m. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng 1 góc α0 = 600 rồi thả không vận tốc đầu (bỏ qua ma sát). Hãy xác định tỉ số của lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo?

Câu 16: Một con lắc đơn khối lượng 0,1kg treo vào dây nhẹ dài 1m .kéo con lắc đến vị trí A sao cho dây nghiêng 300 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ .g= 10m/s2. Lực căng dây cực đại bằng?

Câu 17: Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động điều hòa ở nơi có g = 2 = 10m/s2. Lúc t = 0, con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương với vận tốc 0,5m/s. Sau 2,5s vận tốc của con lắc có độ lớn là?
ĐÁP SỐ:

Câu 1: 2,3 m/s; Câu 2: Tmin= 0,17 N, Tmax= 0,25 N: Câu 3: 3π cm/s; Câu 4: 2 m/s; Câu 5: 0,62 N; Câu 6: 45cm/s; Câu 7: 4N; 1N; Câu 8: 2cm; Câu 9: 20 cm/s; Câu 10: 2 m/s; Câu 11: 3.14m/s; Câu 12: 2,25 N; Câu 13: 0,4 N; Câu 14: 2; Câu 15: 4; Câu 16: 1,27 N; Câu 17: 0.
Chủ đề 3: Năng lượng
C©u 1: Con l¾c ®¬n A(m=200g; =0.5m) khi dao ®éng v¹ch ra 1 cung trßn cã thÓ coi nh­ mét ®o¹n th¼ng dµi 4cm. N¨ng l­îng dao ®éng cña con l¾c A khi dao ®éng lµ?

C©u 2: Mét con l¾c ®¬n ( m=200g; =0.8m ) treo t¹i n¬i cã g= 10m/s2. KÐo con l¾c ra khái vÞ trÝ c©n b»ng gãc 0 råi th¶ nhÑ kh«ng vËn tèc ®Çu, con l¾c dao ®éng ®iÒu hoµ víi n¨ng l­îng W = 3,2. 10-4 J. Biªn ®é dao ®éng lµ?

Câu 3. Một con lắc đơn có khối lượng m = 1 kg và độ dài dây treo l = 2 m.Góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đưng α = 100 = 0,175 rad. Cơ năng của con lắc và vận tốc vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là?

C©u 4: Mét con l¾c ®¬n dµi 0.5m treo t¹i n¬i cã g= 9.8m/s2. KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc 0 =300 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. VËn tèc cña vËt khi ®éng b»ng 2 thÕ n¨ng lµ?

C©u 5. Mét con l¾c cã chiÒu dµi 50cm, khèi l­îng 200g dao ®éng t¹i n¬i cã g=10m/s2 víi biªn ®é gãc 0,12rad, t×m c¬ n¨ng dao ®éng cña con l¾c?

C©u 6: Mét con l¾c ®¬n: KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc 0 = 0 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. Gãc lÖch cña d©y treo khi ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng lµ?

C©u 7. Mét con l¾c ®¬n khèi l­îng 200g dao ®éng nhá víi chu kú T=1s, quü ®¹o coi nh­­ th¼ng cã chiÒu dµi 4cm. Chän gèc thêi gian lóc vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d­¬ng. T×m ®éng n¨ng cña vËt t¹i thêi ®iÓm t =1/3s.?

C©u 8. Mét con l¾c dao ®éng víi biªn ®é gãc 100, khi thÕ n¨ng b»ng 3 lÇn ®éng n¨ng cã ly ®é gãc:

C©u 9: Mét con l¾c ®¬n: KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc 0 =450 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. Gãc lÖch cña d©y treo khi ®éng n¨ng b»ng 3 thÕ n¨ng lµ?

C©u 10: Hai con l¾c ®¬n dao ®éng t¹i cïng mét n¬i víi chu k× lÇn l­ît lµ 1,6s vµ 1,2s . Hai con l¾c cã cïng khèi l­îng vµ cïng biªn ®é. TØ lÖ n¨ng l­îng cña hai dao ®éng lµ W1/ W2 lµ?

C©u 11: Hai con l¾c ®¬n dao ®éng t¹i cïng mét n¬i víi chu k× lÇn l­ît lµ 2s vµ 1s . Hai con l¾c cã khèi l­îng m1 = 2m2 vµ cïng biªn ®é. TØ lÖ n¨ng l­îng cña hai dao ®éng lµ W1/ W2 lµ?

Câu 12: Một con lắc đơn có khối lượng m = 1kg, độ dài dây treo l = 2m, góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng  = 0,175rad. Chọn mốc thế năng với vị trí thấp nhất, g = 9,8m/s2. Cơ năng và vận tốc của vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là?

Câu 13: Con lắc đơn có chiều dài l = 1m, khối lượng vật nặng là m = 90g dao động với biên độ góc α0 = 60 tại nơi có gia tốc trọng trường g =10 m/s2.Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị bằng?

Câu 14: Một con lắc đơn có chiều dài 100cm, vật nặng có khối lượng 1kg dao động với biên độ góc m = 0,1rad tại nơi có gia tốc g = 10m/s2 . Cơ năng con lắc đơn là?

Câu 15. Một con lắc đơn có chiều dài 1m khối lượng 100g dao động với biên độ góc 300 tại nơi có g=10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Cơ năng của con lắc đơn là?

Câu 16: Hai con lắc đơn, dao động điều hòa tại cùng một nơi trên Trái Đất, có năng lượng như nhau. Quả nặng của chúng có cùng khối lượng. Chiều dài dây treo con lắc thứ nhất dài gấp đôi chiều dài dây treo con lắc thứ hai ( l1 = 2l2). So sánh biên độ góc của hai con lắc?
ĐÁP SỐ:

Câu 1: 0.0008J; Câu 2: 1,6cm: Câu 3: 0,298 J; 0,77 m/s; Câu 4: 1.38m/s; Câu 5: 7,2mJ; Câu 6: 30; Câu 7: 0,394mJ; Câu 8: 8,660; Câu 9: 220; Câu 10: . 0.5625; Câu 11: 0.5; Câu 12: 0,30J; 0,77m/s; Câu 13: 0,005 J; Câu 14: 0,05J; Câu 15: ; Câu 16: α1 = 1/√2 α2.
Chủ đề 4: Chu k× phụ thuộc

nhiệt độ và cao độ - Con lắc trùng phùng
Câu 1: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T1 ë nhiÖt ®é t1. §Æt α lµ hÖ sè në dµi cña d©y treo con l¾c. Đé biÕn thiªn tØ ®èi cña chu k× ∆T/T1 cã biÓu thøc nµo khi nhiÖt ®é thay ®æi tõ t1 ®Õn t2 = t1 + ∆t?

Câu 2: TiÕp c©u.1: cho T1 = 2,00s, α = 2.10-5K-1; ∆t = 100C. Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n ë nhiệt ®é sau lµ?

Câu 3: Sö dông sè liÖu cña c©u 2. Con l¾c ®¬n nµy vËn hµnh mét ®ång hå. §ång hå ch¹y ®óng vµo mïa hÌ. VÒ mïa ®éng, ®ång hå ch¹y nhanh 1 phót 30 gi©y mçi tuÇn lÔ (7 ngµy x 24giê). §é biÕn thiªn nhiÖt ®é lµ?

Câu 4: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T0 ë mÆt ®Êt. Gi¶ sö nhiÖt ®é kh«ng ®æi. §é biÕn thiªn tØ ®èi ∆T/T0 cña chu k× cã biÓu thøc theo h vµ b¸n kÝnh tr¸i ®Êt R lµ?

Câu 5: Môt đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 25°C. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 2.10-5(K-1). Nếu nhiệt độ ở đó hạ xuống 20°C thì đồng hồ sẽ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu s trong một chu kỳ?

Câu 6: VÉn xÐt con l¾c ë c©u 4: Trong thùc tÕ , nhiÖt ®é thay ®æi theo ®é cao nen khi dao ®éng ë vïng cã ®é cao h, chu chu k× con l¾c kh«ng ®æi so víi khi dao ®éng ë mÆt ®Êt. §Æt α lµ hÖ sè në dµi cña d©y treo con l¾c. §é biÕn thiªn nhiÖt ®é ë tr­êng hîp nµy cã biÓu thøc lµ?

Câu 7: Sö dông sè liÖu ë c©u 5 vµ cho α = 2.10-5K-1. §é biÕn thiªn nhiÖt ®é lµ?

Câu 8: VÉn xÐt ë c©u 4: Con l¾c ®­îc ®­a xuèng dÊy mét giÕng má cã ®é s©u lµ h so víi mÆt ®Êt. Gi¶ sö nhiÖt ®é kh«ng ®æi. LËp biÓu thøc cña ®é biÕn thiªn ∆T/T0 cña chu k× theo h vµ b¸n kÝnh tr¸i ®Êt R lµ?

Câu 9: Mét ®ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. Qu¶ l¾c coi nh­ con l¾c ®¬n, thanh treo nhÑ cã hÖ sè në dµi lµ α = 2.10-5K-1. Gia tèc träng lùc t¹i TP Hå chÝ minh lµ g1 = 9,787m/s2.Khi ®em ®ång hå ra Hµ Néi , mçi ngµy ®ªm ®ång hå ch¹y nhanh 34,5s. ë Hµ Néi, nhiÖt ®é gi¶m 100C so víi Tp Hå ChÝ Minh. gia tèc träng tr­êng t¹i Hµ Néi lµ?

Câu 10: TiÕp c©u 9: §Ó ®ång hå ch¹y ®óng t¹i Hµ Néi, ph¶i ®iÒu chØnh chiÒu dµi cña thanh treo qu¶ l¾c nh­ thÕ nµo?

Câu 11: Mét ®ång hå ch¹y ®óng ë nhiÖt ®é t1 = 100 C, nÕu nhiÖt ®é t¨ng ®Õn t2 = 200C th× mçi ngµy ®ªm ®ång hå ch¹y nhanh hay chËm lµ bao nhiªu? HÖ sè në dµi  = 2.10 - 5 K-1

Câu 12: Mét ®ång hå qu¶ l¾c ch¹y nhanh 8,64s trong mét ngµy t¹i mét n¬i trªn mÆt biÓn vµ ë nhiÖt ®é 100C. Thanh treo con l¾c cã hÖ sè në dµi  = 2.10-5k-1. Cïng ë vÞ trÝ nµy, ®ång hå ch¹y ®óng giê ë nhiÖt ®é lµ?

Câu 13: Mét ®ång hå qu¶ l¾c ch¹y ®óng giê trªn mÆt ®Êt ë nhiÖt ®é 170C. §­a ®ång hå lªn ®Ønh nói cao h = 640m th× ®ång hå vÉn chØ ®óng giê. BiÕt hÖ sè në dµi d©y treo con l¾c  =4.10-5k-1. B¸n kÝnh tr¸i ®Êt lµ 6400km. NhiÖt ®é trªn ®Ønh nói lµ?

Câu 14: Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2,4s khi ở trên mặt đất. Hỏi chu kỳ con lắc sẽ bằng bao nhiêu khi đem lên mặt trăng, biết rằng khối lượng trái đất lớn hơn khối lượng mặt trăng 81 lần, và bán kính trái đất lớn hơn bán kính mặt trăng 3,7 lần. Xem như ảnh hưởng của nhiệt độ không đáng kể?

Câu 15: Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên một nơi có độ cao 5km. Hỏi độ dài của nó phải thay đổi thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi.

Câu 16: Một đồng hồ con lắc đếm giây (T = 2s) mỗi ngày chạy nhanh 120s. Hỏi chiều dài con lắc phải được điều chỉnh như thế nào để đồng hồ chạy đúng?

Câu 17: Một đồng hồ quả lắc được xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86,4(s). Phải điều chỉnh chiều dài của dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng?

Câu 18. Một con lắc đơn được đưa từ mặt đất lên độ cao h = 10km. Phải giảm độ dài của nó bao nhiêu phần trăm để chu kì của nó không thay đổi? Cho bán kính Trái Đất R ≈ 6400 km.

Câu 19: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 4s và T2 = 4,8s. Kéo hai con lắc lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này?

Câu 20: Với bài toán 19 hỏi thời gian để hai con lắc trùng phùng lần thứ 2 và khi đó mỗi con lắc thực hiện bao nhiêu dao động?

Câu 21: Hai con lắc lò xo treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 2s và T2 = 2,1s. Kéo hai con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn như nhau rồi đồng thời buông nhẹ. Hỏi sau thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này?

Câu 22: Đặt con lắc đơn dài hơn dao động với chu kì T gần 1 con lắc đơn khác có chu kì dao động T0 = 2(s). Cứ sau ∆t = 200(s) thì trạng thái dao động của hai con lắc lại giống nhau. Chu kì dao động của con lắc đơn là?

Câu 23: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là T1 = 0,2 s và T2 (với T1 < T). Kéo hai con lắc lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ. Thời gian giữa 3 lần trùng phùng liên tiếp là 4 s. Tìm T2?
ĐÁP SỐ:

Câu 1: (α.∆t)/2; Câu 2: 2,0002s: Câu 3: - 150C; Câu 4: ; Câu 5: nhanh 0,005%; Câu 6: - ; Câu 7: - 250C; Câu 8: ; Câu 9: 9,793m/s2; Câu 10: T¨ng 0,06%; Câu 11: ChËm8,64s; Câu 12: 00C; Câu 13: 120C; Câu 14: 5,8s; Câu 15: l' = 0,998l; Câu 16: Tăng 0,3%; Câu 17: Tăng 0,2; Câu 18: 0,3%; Câu 19: 24s; Câu 20: 10 và 12 dao động ; Câu 21: 42s; Câu 22: 1,98 (s); Câu 23: 7m/s; Câu 24: ¾ s.
Chủ đề 5: Con lắc đơn chịu thêm một lực không đổi
Câu 1: Một con lắc đơn chiều dài l được treo vào điểm cố định O. Chu kì dao động nhỏ của nó là T. Bây giờ, trên đường thẳng đứng qua O, người ta đóng 1 cái đinh tại điểm O’ bên dưới O, cách O một đoạn 3l/4 sao cho trong quá trình dao động, dây treo con lắc bị vướng vào đinh. Chu kì dao động bé của con lắc lúc này là?

Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 10m/s2. Nếu khi vật đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50cm thì chu kỳ dao động của con lắc đơn là?

Câu 3. Một con lắc có chiều dài l, quả nặng có khối lượng m. Một đầu lò xo treo vào điểm cố định O,con lắc dao động điều hoà với chu kì 2s. Trên phương thẳng đứng qua O, người ta đóng một cây đinh tại I (OI= l/2 )sao cho đinh chận một bên của dây treo. Lấy g = 9,8 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là?

Câu 4. Một con lắc đơn gồm một dây treo l = 0,5 m, vật có khối lượng m = 40 g mang điện tich q = - 8.10-5 C dao động trong điện trường đều có phương thẳng đứng có chiều hướng lên và có cường độ E = 40 V/cm, tại nơi có g = 9,79 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là?

Câu 5. Một con lắc đơn gồm một dây treo l = 0,5 m, vật có khối lượng m = 40 g mang điện tich q = -8.10-5 C dao động trong điện trường đều có phương thẳng đứng có chiều hướng xuống và có cường độ E = 40 V/ cm, tại nơi có g = 9,79 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là?

Câu 6. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn dài 1,5 m treo trên trần của thang máy đi lên nhanh dần đều vơi gia tốc 2,0 m/s2 là? (lấy g = 10 m/s2 )

Câu 7: Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ô tô đang chuyển động theo phương ngang. Chu kỳ dao động của con lắc đơn trong trường hợp xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là T1 và khi xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là T2, xe chuyển thẳng đều là T3. So sánh 3 chu kỳ này?

Câu 8. Một con lắc đơn được treo tại trần của 1 toa xe, khi xe chuyển động đều con lắc dao động với chu kỳ 1s, cho g = 10m/s2. Khi xe chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang với gia tốc 3m/s2 thì con lắc dao động với chu kỳ ?

Câu 9. Treo con lắc đơn có độ dài l = 100cm trong thang máy, lấy g = π2 = 10m/s2. Cho thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc a = 2m/s2 thì chu kỳ dao động của con lắc đơn?

Câu 10: Một con lắc đơn và một con lắc lò xo treo vào thang máy. Khi thang máy đứng yên chúng dao động cùng chu kì T. Cho thang máy chuyển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc a = g/2 thì chu kì dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo lần lượt là?

Câu 11. Một con lắc đơn khối lượng 40g dao động trong điện trường có cường độ điện trường hướng thẳng đứng trên xuống và có độ lớn E = 4.104V/m, cho g = 10m/s2. Khi chưa tích điện con lắc dao động với chu kỳ 2s. Khi cho nó tích điện q = -2.10-6C thì chu kỳ là?

Câu 12: Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m = 1g, tích điện dương q = 5,66.10-7 C, được treo vào một sợi dây mảnh dài l = 1,40m trong điện trường đều có phương nằm ngang, E = 10.000 V/m, tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,79 m/s2. Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc?

Câu 13: Một con lắc đơn được tạo thành bằng một dây dài khối lượng không đáng kể, một đầu cố định, đầu kia treo một hòn bi nhỏ bằng kim loại có khối lượng m = 20 g, mang điện tích q = 4.10-7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều có véc tơ nằm ngang. Cho g = 10 m/s2, chu kỳ con lắc khi không có điện trường là T = 2s. Chu kỳ dao động của con lắc khi E = 103 V/cm là?

Câu 14. Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q1 và q2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1, T2, T3 có T1 = 1/3T3 ; T2 = 5/3T3. Tỉ số q1/q2?

Câu 15. Cho cơ hệ như hình vẽ. k = 100 N/m, l = 25cm, hai vật m1và m2 giống nhau có khối lượng 100g. Kéo m1 sao cho sợi dây lệch một góc nhỏ rồi buông nhẹ, biết khi qua vị trí cân bằng m1 va chạm đàn hồi xuyên tâm với m2. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = π2 =10m/s2. Chu kỳ dao động của cơ hệ là?

Câu 16:   Một con lắc đơn có chu kỳ T = 2s khi đặt trong chân không. Quả lắc làm bằng một hợp kim khối lượng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' của con lắc khi đặt con lắc trong không khí; sức cản của không khí xem như không đáng kể, quả lắc chịu tác dụng của sức đẩy Archimède, khối lượng riêng của không khí là d = 1,3g/lít.

Câu 17. Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m = 1g, tích điện dương q = 5,56.10-7 C, được treo vào một sợi dây mảnh dài l = 1,40 m trong điện trường đều có phương nằm ngang, E = 10.000 V/m,tại nơi có g = 9,79 m/s2. Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc?
ĐÁP SỐ:

Câu 1: 3T/4; Câu 2: : Câu 3: 1,7 s; Câu 4: 1,05 s; Câu 5: 3,32 s; Câu 6: 2,22 s; Câu 7: T1 = T2 < T3; Câu 8: 0,978s; Câu 9: tăng 11,8%; Câu 10: T; T; Câu 11: 2,236s; Câu 12: 300; Câu 13: 1,98s; Câu 14: -12,5; Câu 15: 0,6 s; Câu 16: 2,00015s; Câu 17: 300.Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 90.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương