100 CÂu hỏi kiểm tra, SÁt hạch tuyển dụng vị trí: Cao đẳng công nghệ thông tin I. Phần kiến thức chung (60 câu)tải về 1.12 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6
100 CÂU HỎI KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Tuyển dụng vị trí: Cao đẳng công nghệ thông tin
I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG (60 câu)

Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày nào,ngày có hiệu lực thi hành,gồm bao nhiêu chương, điều và nội dung tiêu đề của các chương, phạm vi điều chỉnh của Luật?

Đáp án:Nội dung

Điểm

Luật đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010

3,0

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012

3,0

Luật có 6 chương, 62 điều

3,0

Chương I: Những quy định chung

3,0

Chương II: Quyền và nghĩa vụ của viên chức

2,5

Chương III: Tuyển dụng, sử dụng viên chức

3,0

Chương IV: Quản lý viên chức

3,0

Chương V: Khen thưởng và xử lý vi phạm

3,0

Chương VI: Điều khoản thi hành

3,0

Phạm vi điều chỉnh của Luật: Quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

8,0

Cộng

35

Câu 2. Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì đạo đức nghề nghiệp,quy tắc ứng xử, tuyển dụng, hợp đồng làm việc là gì?

Đáp án:Nội dung

Điểm

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì đạo đức nghề nghiệp là:

2,0

Các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

5,0

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Luật Viên chức thì quy tắc ứng xử là:

2,0

các chuẩn mực xử sự của viên chức trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành

5,0

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì tuyển dụng là:

2,0

Việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

5,0

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì hợp đồng làm việc là:

2,0

Sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

5,0

Cộng

35

Câu 3. Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì viên chức, viên chức quản lý và hoạt động nghề nghiệp của viên chức là gì?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại Điều 2, Luật Viên chức, viên chức là:

2,5

công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

9,0

Tại Khoản 1, Điều 3, Luật Viên chức, viên chức quản lý là:

2,5

người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý

9,0

Tại Điều 4 Luật Viên chức thì hoạt động nghề nghiệp của viên chức là:

2,5

Việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Luật Viên chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

9,5

Cộng

35

Câu 4. Anh (chị) hãy cho biết theo Luật Viên chức thì tuyển dụng, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp là gì?

Đáp án:Nội dung

Điểm

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì tuyển dụng là:

2,0

Việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

6,0

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật Viên chức thì hợp đồng làm việc là:

2,0

Sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

7,0

Tại Khoản 1, Điều 7 Luật Viên chức thì vị trí việc làm là:

2,0

Công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

7,0

Tại Khoản 1, Điều 8 Luật Viên chức thì chức danh nghề nghiệp là:

2,0

Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

7,0

Cộng

35

Câu 5. Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức quy định về các nguyên tắc quản lý viên chức thế nào?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại Điều 6 Luật Viên chức quy định các nguyên tắc quản lý viên chức là:

2,0

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.

7,0

Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

7,0

Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc

7,0

Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với viên chức là người có tài năng, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước đối với viên chức

12,0

Cộng

35

Câu 6. Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức quy định quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại Điều 11, Luật Viên chức quy định quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp như sau:

2,5

Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

4,5

Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

5,0

Được bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc.

4,5

Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

4,5

Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

5,0

Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật.

4,5

Được hưởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

4,5

Cộng

35

Câu 7. Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức quy định quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương thế nào?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại Điều 12, Luật Viên chức quy định Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, như sau:

2,0

Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

15,0

Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

9,0

Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

9,0

Cộng

35

Câu 8. Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức quy định quyền của viên chức về nghỉ ngơi thế nào?

Đáp án:Nội dung

Điểm

Tại Điều 13, Luật Viên chức quy địnhquyền của viên chức về nghỉ ngơi, như sau:

2,0

Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ

9,0

Viên chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc trường hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép của 03 năm để nghỉ một lần thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

9,0

Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chức được nghỉ việc và hưởng lương theo quy định của pháp luật.

7,5

Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

7,5

Cộng

35

Câu 9. Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức quy định nghĩa vụ chung của viên chức thế nào?

Đáp án:Nội dung

Điểm

Tại Điều 16, Luật Viên chức quy địnhnghĩa vụ chung của viên chức, như sau:

3,0

Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

6,0

Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

6,0

Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập

8,0

Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao

6,0

Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức

6,0

Cộng

35

Câu 10. Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức quy định nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp thế nào?

Đáp án:Nội dung

Điểm

Tại Điều 16, Luật Viên chức quy địnhnghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, như sau:

2,0

Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng.

3,0

Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

3,0

Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền.

3,0

Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

3,0

Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:

- Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân;

- Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn;

- Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân;

- Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp


15

Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

3,0

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3,0

Cộng

35

Câu 11. Anh (chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm theo quy định tại Luật Viên chức?

Đáp án:Nội dung

Điểm

Tại Điều 19, Luật Viên chức quy địnhnhững việc viên chức không được làm, như sau:

2,0

Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

5,5

Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

5,5

Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

5,5

Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

5,5

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp

5,5

Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan

5,5

Cộng

35

Câu 12. Anh (chị) hãy cho biết Luật Viên chức quy định các loại hợp đồng làm việc như thế nào?

Đáp án:Nội dung

Điểm

Tại Điều 25, Luật Viên chức quy địnhcác loại hợp đồng làm việc, như sau:

2,0

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này, cụ thể:

10

- Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

6,5

­- Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ

6,5

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này (nêu trên).

10

Cộng

35

: uploads -> thong-bao
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
thong-bao -> Phong tràO ĐÒi tự do, DÂn chủ, nhân quyềN & toàn vẹn lãnh thổ cho việt nam


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương