10 tcn 498 2002 Tiªu chuÈn ngµnhtải về 68.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích68.28 Kb.
#21993

10 TCN 498 - 2002

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 498 - 2002

C«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá

PhÇn 7: Danh môc c¸c th«ng sè vµ ®Æc tÝnh kü thuËt c¬ b¶nSmall Size Biogas Plant -

Part 7: List of Necessary Parameters and Technical Specifications 1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc th«ng tin c¸c c«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá, ®¬n gi¶n (thÓ tÝch ph©n huû  10 m3) dïng ®Ó xö lý chÊt th¶i, s¶n xuÊt khÝ sinh häc vµ ph©n h÷u c¬ víi nguyªn liÖu lµ c¸c lo¹i ph©n ng­êi, ph©n ®éng vËt vµ thùc vËt.

 1. Th«ng tin vÒ thiÕt kÕ vµ x©y dùng

 1. Lo¹i bÓ ph©n huû

 1. N¾p cè ®Þnh

 1. KhÝ ®­îc tÝch gi÷ ë bªn trong.

 2. KhÝ ®­îc tÝch gi÷ ë bªn ngoµi.

 1. N¾p næi

 1. Kh«ng cã gio¨ng n­íc.

 2. Cã gio¨ng n­íc.

 1. Tói b»ng chÊt dÎo

 1. KhÝ ®­îc tÝch gi÷ ë bªn trong.

 2. KhÝ ®­îc tÝch gi÷ ë bªn ngoµi.

 1. C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña thiÕt bÞ

 1. VËt liÖu x©y dùng

 1. G¹ch.

 2. Bª t«ng.

 3. Kim lo¹i.

 4. ChÊt dÎo.

 5. C¸c lo¹i kh¸c.

 1. Hoµn thiÖn mÆt thµnh trong

 1. Tr¸t v÷a.

 2. Phñ.

 3. S¬n.

 4. C¸ch kh¸c.

 1. D¹ng h×nh häc

 1. H×nh cÇu.

 2. H×nh trô

 3. H×nh hép.

 4. H×nh èng n»m ngang.

 5. C¸c d¹ng kh¸c.

 1. C¸c kÝch th­íc: BiÓu thÞ b»ng mÐt.

 2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh

 1. §Çu vµo.

 2. §Çu ra.

 3. Cöa th¨m.

 4. Dông cô ®Ó khuÊy ®¶o.

 5. C¸c ®Æc ®iÓm kh¸c.

 1. C¸ch l¾p ®Æt

 1. Trªn mÆt ®Êt.

 2. D­íi mÆt ®Êt.

 3. Nöa næi, nöa ch×m.

 1. Ph­¬ng ph¸p khuÊy ®¶o

 1. C¬ häc.

 2. Håi l­u dÞch ph©n huû.

 1. ThiÕt bÞ an toµn

 1. Van x¶ gi¶m ¸p.

 2. BÉy n­íc ®äng.

 1. Bé tÝch khÝ

 1. KiÓu lo¹i:

 • KÕt hîp víi bÓ ph©n huû.

 • T¸ch riªng.

 1. VËt liÖu chÕ t¹o/x©y dùng.

 2. H×nh d¹ng h×nh häc.

 3. KÝch cì biÓu thÞ b»ng m3.

 1. C¸c th«ng sè thiÕt kÕ

 1. NhiÖt ®é kh«ng khÝ t¹i ®Þa ph­¬ng

 1. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m.

 2. NhiÖt ®é cao nhÊt trung b×nh trong n¨m.

 3. NhiÖt ®é thÊp nhÊt trung b×nh trong n¨m.

 1. Nguyªn liÖu n¹p

 1. Lo¹i nguyªn liÖu:

 • Ph©n ®éng vËt: Ph©n lîn, ph©n bß, ph©n tr©u, ph©n gµ, ph©n ng­êi...

 • Thùc vËt: BÌo, r¬m r¹, r¸c h÷u c¬, c©y ph©n xanh...

 1. §Æc tÝnh:

 • Thµnh phÇn: Hµm l­îng tæng chÊt kh« vµ chÊt kh« dÔ bay h¬i (hoÆc tro) biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m tæng träng l­îng; hµm l­îng c¸c nguyªn tè C, N, P, K biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m träng l­îng chÊt kh«.

 • §é pH cña dÞch ph©n huû.

 • Nhu cÇu oxy ho¸ häc cña dÞch ph©n huû (ký hiÖu: COD), biÓu thÞ b»ng mg/l.

 1. BiÖn ph¸p xö lý:

 • Xö lý s¬ bé: B»ng c¬ häc, b»ng ho¸ sinh...

 • Tû lÖ pha lo·ng n­íc:nguyªn liÖu biÓu thÞ b»ng tØ sè lÝt n­íc pha lo·ng tÝnh cho 1 kg nguyªn liÖu.

 1. Tèc ®é n¹p biÓu thÞ b»ng kg/m3/ngµy nguyªn liÖu n¹p.

 2. Thêi gian l­u biÓu thÞ b»ng ngµy.

 3. ThÓ tÝch cña bÓ ph©n huû biÓu thÞ b»ng m3

 1. Tæng thÓ tÝch cña bÓ ph©n huû.

 2. ThÓ tÝch ph©n huû (thÓ tÝch h÷u hiÖu).

 1. KhÝ sinh häc

 1. N¨ng suÊt khÝ thiÕt kÕ biÓu thÞ b»ng m3/ngµy.

 2. HÖ sè tÝch khÝ.

 3. ThÓ tÝch bé chøa khÝ.

 4. ¸p suÊt khÝ cùc ®¹i biÓu thÞ b»ng centimet cét n­íc (cmH2O).

 5. Tæng thÓ tÝch cña bÓ ®iÒu ¸p (nÕu cã).

 6. ThÓ tÝch h÷u hiÖu cña bÓ ®iÒu ¸p (nÕu cã).

 1. B· th¶i

 1. Thêi gian l­u gi÷ b· th¶i.

 2. L­îng chÊt ®én:

 • Khèi l­îng biÓu thÞ b»ng kg.

 • ThÓ tÝch biÓu thÞ b»ng m3.

 1. ThÓ tÝch bÓ chøa b· th¶i biÓu thÞ b»ng m3.

 1. Chi phÝ ®Çu t­

ViÖc ®¸nh gi¸ chi phÝ ®Çu t­ ph¶i tÝnh ®Çy ®ñ c¸c h¹ng môc sau:

 1. PhÇn c«ng tr×nh x©y dùng

 1. Nguyªn vËt liÖu:

 • G¹ch.

 • Xi m¨ng.

 • C¸t vµng.

 • C¸t mÞn.

 • Sái/®¸ d¨m.

 • ThÐp trßn.

 • èng thÐp (c¸c lo¹i).

 • èng nhùa (c¸c lo¹i).

 • V¸n khu«n.

 • C¸c lo¹i kh¸c.

 1. Nh©n c«ng:

 • C«ng ®µo ®Êt.

 • C«ng x©y dùng.

 • C«ng san lÊp.

 • C«ng kh¸c.

 1. Chi phÝ vËn chuyÓn.

 2. C¸c kho¶n chi kh¸c.

 1. N¾p hoÆc vßm chÕ t¹o riªng

 1. Nguyªn vËt liÖu:

 • ThÐp (c¸c lo¹i).

 • Compodit.

 • S¬n.

 • C¸c lo¹i kh¸c.

 1. Nh©n c«ng:

 • ChÕ t¹o.

 • S¬n.

 • C«ng kh¸c.

 1. Chi phÝ vËn chuyÓn.

 2. C¸c kho¶n chi kh¸c.

 1. HÖ thèng ph©n phèi vµ dông cô sö dông khÝ

 1. èng dÉn khÝ (c¸c lo¹i).

 2. Phô kiÖn: Van kho¸, èng nèi, tª, cót, keo d¸n...

 3. ¸p kÕ.

 4. BÕp.

 5. §Ìn.

 6. C¸c thø kh¸c.

 1. DÞch vô kü thuËt

 1. Chi phÝ thiÕt kÕ.

 2. Chi phÝ h­íng dÉn, gi¸m s¸t thi c«ng, kiÓm tra, h­íng dÉn vËn hµnh, b¶o d­ìng.

 3. C¸c kho¶n chi kh¸c.

 1. Th«ng tin vÒ ho¹t ®éng

 1. Thñ tôc khëi ®éng vµ cÊy vi khÈn ban ®Çu.

 2. Thêi gian theo dâi ®Ó thu thËp sè liÖu b¸o c¸o (tÝnh b»ng ngµy).

 3. NhiÖt ®é kh«ng khÝ

 1. NhiÖt ®é trung b×nh trong thêi gian theo dâi.

 2. NhiÖt ®é cao nhÊt trong thêi gian theo dâi.

 3. NhiÖt ®é thÊp nhÊt trong thêi gian theo dâi.

 1. N¹p nguyªn liÖu

 1. Lo¹i nguyªn liÖu

 1. Ph©n ®éng vËt: Ph©n lîn, ph©n bß, ph©n tr©u, ph©n gµ, ph©n ng­êi...

 2. Thùc vËt: BÌo, r¬m r¹, r¸c h÷u c¬, c©y ph©n xanh...

 1. §Æc tÝnh

 1. Thµnh phÇn: Hµm l­îng tæng chÊt kh« vµ chÊt kh« dÔ bay h¬i (hoÆc tro) biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m tæng träng l­îng; Hµm l­îng c¸c nguyªn tè C, N, P, K biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m träng l­îng chÊt kh«.

 2. §é pH cña dÞch ph©n huû.

 3. Nhu cÇu oxy ho¸ häc cña dÞch ph©n huû (ký hiÖu: COD), biÓu thÞ b»ng mg/l.

 1. BiÖn ph¸p xö lý

 1. Xö lý s¬ bé: B»ng c¬ häc, b»ng ho¸ sinh...

 2. Tû lÖ pha lo·ng n­íc:nguyªn liÖu biÓu thÞ b»ng tØ sè lÝt n­íc pha lo·ng víi 1 kg nguyªn liÖu.

 1. Tèc ®é n¹p biÓu thÞ b»ng l­îng nguyªn liÖu n¹p øng víi mét mÐt khèi thÓ tÝch ph©n huû trong mét ngµy (kg/m3/ngµy).

 1. Thêi gian l­u biÓu thÞ b»ng ngµy.

 2. ThÓ tÝch cña bÓ ph©n huû biÓu thÞ b»ng m3

 1. Tæng thÓ tÝch cña bÓ ph©n huû.

 2. ThÓ tÝch ph©n huû (thÓ tÝch h÷u hiÖu).

 1. KhÝ sinh häc

 1. N¨ng suÊt khÝ biÓu thÞ b»ng m3/ngµy.

 2. ¸p suÊt khÝ cùc ®¹i biÓu thÞ b»ng cmH2O.

 3. ¸p suÊt khÝ lµm viÖc cùc ®¹i biÓu thÞ b»ng cmH2O.

 1. B· th¶i

 1. Thêi gian l­u gi÷ b· th¶i biÓu thÞ b»ng ngµy.

 2. ChÊt ®én

 1. Lo¹i chÊt ®én.

 2. L­îng chÊt ®én trong thêi gian l­u gi÷ theo khèi l­îng biÓu thÞ b»ng kg vµ thÓ tÝch biÓu thÞ b»ng m3.

 1. Th«ng tin vÒ hiÖu Ých

 1. Th«ng tin vÒ mÆt n¨ng l­îng

 1. Hµm l­îng mªtan cña khÝ sinh häc, biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m theo thÓ tÝch.

 2. Tèc ®é tiªu thô khÝ biÓu thÞ b»ng m3/h

 1. Tèc ®é tiªu thô khÝ ®Ó ®un nÊu.

 2. Tèc ®é tiªu thô khÝ ®Ó th¾p s¸ng.

 3. Tèc ®é tiªu thô khÝ ®Ó phôc vô c¸c môc ®Ých kh¸c.

 1. Th«ng tin vÒ mÆt n«ng nghiÖp

 1. Ph©n bãn

 1. Hµm l­îng c¸c chÊt dinh d­ìng N, P, K biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m träng l­îng kh«.

 2. §Þnh møc bãn biÓu thÞ b»ng kg/ha (träng l­îng kh«).

 1. Thøc ¨n ®éng vËt

 1. Hµm l­îng c¸c chÊt dinh d­ìng Ca, P, chÊt bÐo, protein, cacbon hydrat biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m träng l­îng kh«; vitamin biÓu thÞ b»ng I.U/g.

 2. ChÊt l­îng vÒ mÆt vÖ sinh: C¸c nguån g©y bÖnh vµ ký sinh trïng biÓu thÞ b»ng sè l­îng/g.

 3. §Þnh møc cho ¨n biÓu thÞ b»ng kg/®Çu con (träng l­îng kh«).

 1. C¸c sö dông kh¸c.

 1. Th«ng tin vÒ vÖ sinh vµ y tÕ c«ng céng

 1. Xö lý r¸c th¶i

 1. Lo¹i r¸c ®­îc xö lý:

 • Ph©n ®éng vËt.

 • Ph©n ng­êi.

 • R¸c h÷u c¬ kh¸c.

 1. L­îng r¸c ®­îc xö lý biÓu thÞ b»ng kg/ngµy hoÆc t/th¸ng.

 2. Møc ®é gi¶m COD, BOD5, c¸c mÇm bÖnh biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m.

 1. Xö lý n­íc th¶i

 1. L­îng n­íc th¶i ®­îc xö lý biÓu thÞ b»ng m3/ngµy.

 2. Møc ®é gi¶m COD, BOD5, c¸c mÇm bÖnh biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m.

 1. Th«ng tin vÒ kinh tÕ

ViÖc ®¸nh gi¸ kinh tÕ ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch chi phÝ - lîi Ých theo quan ®iÓm ng­êi øng dông víi c¸c thµnh phÇn sau

 1. Chi phÝ hµng n¨m (C) lµ tæng cña 2 thµnh phÇn sau

 1. §Çu t­ ban ®Çu (I): kÓ tíi tÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ nh­ ®· nªu ë môc 2.4.

 2. Chi phÝ vËn hµnh, b¶o d­ìng, söa ch÷a, thay thÕ ®­îc gi¶ thiÕt b»ng 5% ®Çu t­ ban ®Çu.

 1. Lîi Ých hµng n¨m (B) lµ tæng cña 2 thµnh phÇn sau:

 1. Lîi Ých thu ®­îc do sö dông khÝ thay thÕ c¸c nhiªn liÖu kh¸c:

 • NÕu dïng ®Ó ®un nÊu hoÆc th¾p s¸ng th× so víi khÝ ho¸ láng víi gi¶ thiÕt 1 m3 khÝ thay thÕ 0,45 kg khÝ ho¸ láng.

 • NÕu dïng ®Ó ch¹y m¸y ph¸t ®iÖn nhá th× so víi x¨ng 92 víi gi¶ thiÕt 1 m3 khÝ thay thÕ 1 lÝt x¨ng.

 1. Lîi Ých thu ®­îc do sö dông b· th¶i lµm ph©n bãn

Lîi Ých vÒ ph©n bãn ®­îc tÝnh víi gi¶ thiÕt thµnh phÇn dinh d­ìng cña ph©n kh«ng ®æi trõ nit¬. C¸c b­íc tÝnh to¸n nh­ sau:

 • TÝnh tæng sè l­îng nguyªn liÖu t­¬i ®· sö dông trong n¨m.

 • TÝnh tæng l­îng nit¬ cña nguyªn liÖu t­¬i trªn c¬ së hµm l­îng nit¬ cña nguyªn liÖu nh­ qui ®Þnh ë môc 3.4.2.1.

 • TÝnh l­îng nit¬ thu ®­îc nÕu dïng l­îng nguyªn liÖu trªn ®Ó ñ ph©n compèt víi gi¶ thiÕt l­îng nit¬ ë ph©n ñ b»ng 50% nguyªn liÖu t­¬i.

 • TÝnh l­îng nit¬ thu ®­îc ë ph©n khÝ sinh häc trªn c¬ së hµm l­îng nit¬ cña ph©n khÝ sinh häc nh­ qui ®Þnh ë môc 4.2.1.1.

 • TÝnh l­îng nit¬ t¨ng thªm ®­îc do dïng ph©n khÝ sinh häc thay ph©n ñ compèt.

 • TÝnh l­îng ph©n urª hµm l­îng nit¬ 46% t­¬ng ®­¬ng víi l­îng nit¬ t¨ng thªm ë trªn.

 • TÝnh lîi Ých thu ®­îc vÒ ph©n bãn c¨n cø theo gi¸ ph©n urª.

 1. C¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ theo quan ®iÓm ng­êi øng dông

 1. H
  iÖn gi¸ thu nhËp thuÇn (NPV) tÝnh theo c«ng thøc

Trong ®ã:

n : Tuæi thä cña c«ng tr×nh ®­îc gi¶ thiÕt lµ 20 n¨m.

Bt : Lîi Ých hµng n¨m

Ct : Chi phÝ hµng n¨m

a
t : HÖ sè chiÕt khÊu, tÝnh nh­ sau:

r : Tû suÊt chiÕt khÊu, ®­îc lÊy b»ng 10%.t : Sè thø tù cña n¨m ph¸t sinh ®ång tiÒn trong dßng tiÒn tÖ.

 1. H
  iÖn gi¸ hÖ sè sinh lêi

C¸c ký hiÖu t­¬ng tù nh­ trªn.

KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT

Thø tr­ëng

§· ký: Bïi B¸ Bæng
tải về 68.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương