10 tcn 497 2002 Tiªu chuÈn ngµnhtải về 18.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.8 Kb.

10 TCN 497 - 2002

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 497 - 2002

C«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá

PhÇn 6: Yªu cÇu vÒ an toµn

Small Size Biogas Plant - Part 6: Requirements for Safety. 1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá, ®¬n gi¶n (thÓ tÝch ph©n huû  10 m3) dïng ®Ó xö lý chÊt th¶i, s¶n xuÊt khÝ sinh häc vµ ph©n h÷u c¬ víi nguyªn liÖu lµ c¸c lo¹i ph©n ng­êi, ph©n ®éng vËt vµ thùc vËt.

 1. Yªu cÇu an toµn ®èi víi thiÕt bÞ khÝ sinh häc

 1. §Ò phßng ®Êt sôt lë

Khi ®µo hè bÓ ph©n huû ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu qui ®Þnh ë ®iÒu 4 "10 TCN 493 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc cì nhá - PhÇn 2: Yªu cÇu vÒ x©y dùng" ®Ó tr¸nh s¹t lë g©y nguy hiÓm cho ng­êi ®µo ®Êt.

 1. §Ò phßng g©y nøt vì bÓ ph©n huû

 1. Khi x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu x©y dùng ë ®iÒu 6, 7 vµ 9 cña "10 TCN 493 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc cì nhá - PhÇn 2: Yªu cÇu vÒ x©y dùng" ®Ó tr¸nh g©y sËp vßm vµ lµm thµnh bÓ bÞ nøt vì.

 2. Khi thiÕt bÞ ho¹t ®éng, kh«ng ®­îc ®Ó cho ¸p suÊt khÝ v­ît qu¸ giíi h¹n 100 cm cét n­íc.

 1. §Ò phßng c¸c trôc trÆc trong ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ

 1. Kh«ng ®Ó c¸c vËt r¾n r¬i vµo lµm t¾c c¸c èng ®Çu vµo vµ ®Çu ra.

 2. Kh«ng ®­îc ®Ó c¸c ®éc tè øc chÕ ho¹t ®éng cña c¸c vi khuÈn lät vµo bÓ ph©n huû nh­ thuèc s¸t trïng, xµ phßng, bét giÆt hoÆc ph©n gia sóc cã uèng hoÆc tiªm kh¸ng sinh hay thuèc phßng bÖnh. NÕu s¬ ý ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng ®ã th× ph¶i lÊy bá toµn bé dÞch ph©n huû ®i, thau röa s¹ch bÓ ph©n huû vµ khëi ®éng l¹i thiÕt bÞ.

 1. Yªu cÇu an toµn vÒ phßng ch¸y næ

 1. §Ò phßng ch¸y næ ë bé chøa khÝ

 1. TuyÖt ®èi kh«ng ®­îc ch©m löa trùc tiÕp vµo ®Çu ra cña èng dÉn khÝ ë bé chøa khÝ.

 2. Khi më n¾p bÓ ph©n huû ®ang ho¹t ®éng ®Ó b¶o d­ìng, söa ch÷a, cÇn tr¸nh kh«ng cã c¸c nguån löa ë gÇn.

 3. Kh«ng hµn n¾p chøa khÝ khi ®ang cã khÝ ë bªn trong.

 1. §Ò phßng ch¸y næ ë dông cô sö dông

Ch©m löa ë bÕp vµ ®Ìn ph¶i tu©n theo qui ®Þnh ë ®iÒu 4.2.2 vµ 5.2.2 cña "10 TCN 494 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá - PhÇn 3: Yªu cÇu vÒ ph©n phèi vµ sö dông khÝ"

 1. §Ò phßng ch¸y næ ë n¬i sö dông

Khi ph¸t hiÖn thÊy khÝ sinh häc rß rØ ë n¬i sö dông trong nhµ nhê ngöi thÊy mïi cña nã, tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc ch©m löa, ph¶i më cöa vµ qu¹t cho khÝ tho¸t ra khái nhµ, t×m n¬i rß rØ khÝ ®Ó kh¾c phôc.

 1. Yªu cÇu an toµn vÒ phßng ng¹t thë

 1. Phßng ng¹t thë

 1. Khi cÇn xuèng bÓ ph©n huû ®Ó b¶o d­ìng , söa ch÷a ph¶i tu©n theo c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa sau

 1. Ph¶i më hÕt n¾p bÓ cho tho¸ng khÝ.

 2. LÊy bít dÞch ph©n huû cho mùc chÊt láng Ýt nhÊt còng tôt xuèng d­íi c¸c ®Çu èng vµo vµ ra.

 3. Ph¶i ®îi cho bÓ ph©n huû ®­îc më trong 2, 3 ngµy hoÆc qu¹t cho khÝ tho¸t ra khái bÓ ph©n huû.

 4. Th¶ mét ®éng vËt nhá xuèng bÓ ®Ó kiÓm tra xem con vËt cã bÞ ng¹t thë kh«ng. NÕu con vËt kh«ng bÞ ng¹t thë th× ng­êi míi ®­îc xuèng bÓ ®Ó lµm viÖc.

 5. Ng­êi xuèng bÓ ph¶i th¾t d©y an toµn vµ cã ng­êi theo dâi ë trªn ®Ó cã thÓ nhanh chãng kÐo ng­êi xuèng bÓ lªn khái bÓ nÕu ng­êi ®ã cã hiÖn t­îng bÞ ng¹t.

 1. Khi ph¸t hiÖn thÊy khÝ sinh häc rß rØ ra trong mét buång kÝn, ph¶i nhanh chãng më cöa vµ qu¹t cho khÝ tho¸t ra khái nhµ, t×m n¬i rß rØ khÝ ®Ó kh¾c phôc.

 1. CÊp cøu ng­êi bÞ ng¹t thë

 1. NÕu ng­êi xuèng bÓ ph©n huû bÞ ng¹t vµ ng­êi theo dâi kh«ng cã c¸ch nµo ®Ó kÐo ng­êi ®ã lªn th× ng­êi theo dâi ph¶i cè g¾ng nhanh chãng thæi kh«ng khÝ xuèng bÓ ®Ó ®Èy hÕt khÝ sinh häc ®i. ChØ sau khi bÓ ph©n huû ®­îc cÊp kh«ng khÝ tèt ng­êi theo dâi míi ®­îc xuèng ®Ó ®­a ng­êi bÞ ng¹t lªn.

 2. Nhanh chãng ®­a ng­êi bÞ ng¹t tíi n¬i tho¸ng khÝ, më c¸c cóc ¸o ë cæ vµ ngùc, níi réng th¾t l­ng, lµm h« hÊp nh©n t¹o vµ thæi ng¹t, cè lµm cho ng­êi bÞ ng¹t tØnh l¹i.

 3. §­a ng­êi bÞ ng¹t ®i cÊp cøu t¹i c¬ së y tÕ gÇn nhÊt.KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT

Thø tr­ëng

§· ký: Bïi B¸ Bæng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương