10 tcn 496 2002 Tiªu chuÈn ngµnhtải về 39.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích39.07 Kb.

10 TCN 496 - 2002

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 496 - 2002

C«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá

PhÇn 5: Yªu cÇu vËn hµnh vµ b¶o d­ìng

Small Size Biogas Plant - Part 5: Requirements for Operation and Maintenance 1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá, ®¬n gi¶n (thÓ tÝch ph©n huû  10 m3) dïng ®Ó xö lý chÊt th¶i, s¶n xuÊt khÝ sinh häc vµ ph©n h÷u c¬ víi nguyªn liÖu lµ c¸c lo¹i ph©n ng­êi, ph©n ®éng vËt vµ thùc vËt.

 1. Yªu cÇu vÒ khëi ®éng

 1. KiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh tr­íc khi ®­a vµo ho¹t ®éng

ThiÕt bÞ khÝ sinh häc chØ ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng sau khi ®· ®­îc kiÓm tra theo "10 TCN 495 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá - PhÇn 4: Tiªu chuÈn kiÓm tra vµ nghiÖm thu" vµ ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kÝn n­íc vµ kÝn khÝ.

 1. ChuÈn bÞ nguyªn liÖu n¹p

 1. Nguyªn liÖu n¹p ph¶i cã chÊt l­îng tèt, kh«ng lÉn nh÷ng t¹p chÊt kh«ng ph©n huû ®­îc nh­ ®Êt, c¸t, g¹ch, ®¸... hoÆc khã ph©n huû nh­ gç, mïn c­a... vµ nh÷ng chÊt ®éc h¹i cho vi khuÈn nh­ thuèc s¸t trïng, xµ phßng, bét giÆt hoÆc ph©n gia sóc cã uèng hoÆc tiªm kh¸ng sinh hay thuèc phßng bÖnh.

 2. §èi víi ph©n gia sóc vµ gia cÇm, cã thÓ thu gom tr­íc tèi ®a lµ 10 ngµy vµ gi÷ Èm, tr¸nh cho ph©n bÞ kh« hoÆc ®· hoai. NÕu cã ®iÒu kiÖn th× ng©m ph©n vµo n­íc ®Ó xö lý s¬ bé theo tû lÖ 1 tíi 3 lÝt n­íc cho 1 kg ph©n (1  3 : 1).

 3. §èi víi nguyªn liÖu thùc vËt nh­ bÌo t©y, c¸c c©y thuû sinh, c¸c c©y ph©n xanh, r¬m r¹... cÇn ®­îc xö lý s¬ bé tr­íc. Nguyªn liÖu cÇn ®­îc ®Ëp rËp, b¨m nhá vµ ®¸nh ®èng theo tõng líp dÇy kho¶ng 50 cm. Sau mçi líp cÇn t­íi n­íc v«i, ®æ mét líp ph©n gia sóc råi xÕp tiÕp líp sau. Khi ®· hoµn thµnh viÖc xÕp ®èng, cÇn che ®Ëy bªn ngoµi vµ t­íi Èm trong thêi gian kho¶ng 7 tíi 10 ngµy vÒ mïa hÌ vµ 15 tíi 20 ngµy vÒ mïa ®«ng.

 4. §Ó ®¶m b¶o thiÕt bÞ nhanh chãng ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt ®ñ khÝ theo thiÕt kÕ, l­îng nguyªn liÖu n¹p ban ®Çu cÇn ®¶m b¶o Ýt nhÊt ®¹t 50% so víi thiÕt kÕ.

 1. N¹p nguyªn liÖu

 1. Tr­íc khi n¹p, nÕu ®· ®Ëy cöa th¨m th× ph¶i më van èng thu khÝ sao cho kh«ng gian trong bÓ ph©n huû ®­îc th«ng tho¸ng víi khÝ quyÓn bªn ngoµi.

 2. NÕu cã dïng nguyªn liÖu thùc vËt th× ph¶i n¹p nguyªn liÖu thùc vËt ®· xö lý s¬ bé vµo tr­íc, sau ®ã n¹p ph©n ®éng vËt, ®¶m b¶o sao cho dÞch ph©n ngËp nguyªn liÖu thùc vËt.

 3. Víi ph©n ®· ®­îc xö lý s¬ bé th× móc ®æ th¼ng vµo bÓ ph©n huû. Víi ph©n t­¬i th× ph¶i pha lo·ng vµ trén ®ång ®Òu víi n­íc theo tû lÖ 1 tíi 3 lÝt n­íc cho 1 kg ph©n t­¬i (1  3 :1), sau ®ã ®æ vµo bÓ ph©n huû. ViÖc hoµ trén nªn thùc hiÖn ngay ë bÓ n¹p b»ng c¸ch dïng mét nót ®Ëy miÖng èng lèi vµo l¹i råi ®æ ph©n vµ n­íc vµo bÓ n¹p. LÊy gËy ®¸nh cho tan ph©n ra vµ khuÊy trén ®Ó t¹o thµnh dÞch ph©n huû ®ång ®Òu. Sau ®ã më nót ®Ëy ra cho ph©n xèi m¹nh vµo bÓ ph©n huû.

 4. NÕu ®ñ ph©n th× n¹p ®Çy tíi møc thiÕt kÕ. NÕu kh«ng ®ñ ph©n th× tèi thiÓu còng ph¶i n¹p tíi møc cao h¬n miÖng d­íi cña c¸c èng ®Çu vµo vµ ®Çu ra kho¶ng 10 cm. Trong tr­êng hîp nµy cã thÓ pha lo·ng nguyªn liÖu h¬n møc b×nh th­êng.

 5. ViÖc n¹p ban ®Çu cÇn thùc hiÖn nhanh chãng trong mét ngµy.

 6. Sau khi n¹p nguyªn liÖu ®· hoµn thµnh, ®Ëy kÝn bÓ ph©n huû l¹i ®Ó ®îi cho qu¸ tr×nh ph©n huû kþ khÝ s¶n sinh ra khÝ sinh häc tiÕn triÓn.

 7. Hµng ngµy ph¶i khuÊy ®¶o dÞch ph©n huû b»ng c¸ch dïng mét c¸i sµo thäc s©u vµo bÓ ph©n huû qua èng ®Çu vµo hoÆc ®Çu ra vµ dÞch chuyÓn m¹nh sµo lªn xuèng nhiÒu lÇn. NÕu thiÕt bÞ cã l¾p bé phËn khuÊy ®¶o th× sö dông bé phËn nµy ®Ó khuÊy ®¶o. Mçi lÇn khuÊy ®¶o kÐo dµi kho¶ng 15 phót. Mçi ngµy khuÊy ®¶o 2 lÇn.

 8. Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn xö lý s¬ bé nguyªn liÖu tr­íc ë ngoµi, cã thÓ dïng bÓ ph©n huû lµm n¬i xö lý s¬ bé nguyªn liÖu råi sau ®ã míi cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng theo ®iÒu kiÖn kþ khÝ.

 1. §­a khÝ vµo sö dông

 1. §Ó kiÓm tra xem khÝ ®· ch¸y ®­îc ch­a, nhÊt thiÕt ph¶i ®­a khÝ qua bÕp vµ tiÕn hµnh ch©m thö khÝ ë mÆt ®èt cña bÕp. TuyÖt ®èi kh«ng ®­îc ch©m löa thö khÝ ngay ë ®Çu èng dÉn khÝ gÇn bé chøa khÝ.

 2. Nh÷ng mÎ khÝ ®Çu tiªn ch­a ch¸y ®­îc, cÇn x¶ hÕt råi l¹i tÝch khÝ míi.

 3. Khi khÝ b¾t ®Çu b¾t ch¸y lµ cã thÓ sö dông ®­îc. Nªn dïng cho hÕt khÝ råi l¹i tÝch mÎ khÝ míi. Nh­ vËy chÊt l­îng khÝ sÏ nhanh chãng ®­îc c¶i thiÖn.

 4. Ngän löa lóc ®Çu cã thÓ bay khái mÆt ®èt cña bÕp, ®Ó æn ®Þnh ngän löa cÇn ®Æt nåi lªn bÕp råi míi ch©m löa.

 1. Yªu cÇu vÒ vËn hµnh hµng ngµy

 1. N¹p nguyªn liÖu

 1. ViÖc n¹p nguyªn liÖu bæ sung hµng ngµy chØ ®­îc tiÕn hµnh sau khi n¹p ban ®Çu 2 tuÇn nÕu ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ tiÕn triÓn b×nh th­êng nghÜa lµ chÊt l­îng vµ sè l­îng khÝ ngµy cµng n©ng cao.

 2. Nguyªn liÖu thùc vËt ph¶i n¹p tõng mÎ. Ph©n n¹p bæ sung hµng ngµy.

 3. Nguyªn liÖu n¹p hµng ngµy ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chÊt l­îng t­¬ng tù nh­ ®· qui ®Þnh ë ®iÒu 2.2 ®èi víi nguyªn liÖu n¹p ban ®Çu.

 4. Sè l­îng nguyªn liÖu n¹p hµng ngµy kh«ng ®­îc v­ît qu¸ th«ng sè thiÕt kÕ.

 5. Ph¶i hoµ trén ®Òu ph©n víi n­íc pha lo·ng ë bÓ n¹p theo tû lÖ n­íc pha lo·ng t­¬ng tù nh­ qui ®Þnh ë ®iÒu 2.3.3. §¶m b¶o l­îng c¬ chÊt n¹p kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ thiÕt kÕ. Cho ph©n ch¶y xèi vµo bÓ ph©n huû qua èng ®Çu vµo.

 1. KhuÊy ®¶o dÞch ph©n huû

Hµng ngµy ph¶i khuÊy ®¶o dÞch ph©n huû t­¬ng tù nh­ qui ®Þnh ë ®iÒô 2.3.7.

 1. Sö dông khÝ

 1. Sö dông hÕt l­îng khÝ sinh ra hµng ngµy theo ®óng c¸c yªu cÇu nh­ qui ®Þnh ë "10 TCN 494 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc cì nhá - PhÇn 3: Yªu cÇu vÒ ph©n phèi vµ sö dông khÝ".

 2. §¶m b¶o ¸p suÊt khÝ tÝch l¹i trong thiÕt bÞ khÝ sinh häc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 100 cm cét n­íc.

 1. Sö dông b· th¶i

 1. DÞch th¶i láng: DÞch th¶i láng cÇn ®­îc lÊy ®i hµng ngµy ë ®Çu ra víi dung tÝch b»ng l­îng nguyªn liÖu n¹p bæ sung hµng ngµy. NÕu dïng ®Ó t­íi c©y, cÇn pha lo·ng ®Ó cã nång ®é ®¹m thÝch hîp. NÕu cÇn l­u gi÷ l¹i th× ph¶i chøa trong mét bÓ kÝn ®Ó tr¸nh tæn thÊt ®¹m do bay h¬i.

 2. B· cÆn ®Æc: Khi lÊy b· cÆn ®Æc n»m l­u trong bÓ ph©n huû ®Ó bãn c©y th× ph¶i ph¬i n¾ng hoÆc dïng v«i ®Ó diÖt hÕt trøng ký sinh trïng råi míi ®em bãn.

 1. Theo dâi ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ

 1. CÇn theo dâi t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ th«ng qua n¨ng suÊt sinh khÝ. N¨ng suÊt khÝ tôt xuèng bÊt th­êng chøng tá ®· cã trôc trÆc x¶y ra, cÇn ph¸t hiÖn nguyªn nh©n vµ kh¾c phôc kÞp thêi.

 2. N¨ng suÊt khÝ cña thiÕt bÞ ®­îc ®¸nh gi¸ theo møc ®é næi cao cña n¾p chøa khÝ ®èi víi thiÕt bÞ n¾p næi vµ ¸p suÊt khÝ cùc ®¹i ®èi víi thiÕt bÞ n¾p cè ®Þnh.

 1. Yªu cÇu vÒ b¶o d­ìng

 1. B¶o d­ìng hµng ngµy

 1. N¹p nguyªn liÖu vµ lÊy b· th¶i ®i.

 2. LÊy ®Êt, c¸t... khái bÓ n¹p.

 3. §¶m b¶o ®ñ n­íc ë gio¨ng n­íc cña thiÕt bÞ n¾p næi vµ ë líp ®Êt sÐt g¾n kÝn n¾p cña thiÕt bÞ n¾p cè ®Þnh.

 1. B¶o d­ìng ®Þnh kú

 1. Hµng th¸ng

 1. Lµm s¹ch bÕp vµ c¸c dông cô sö dông kh¸c.

 2. Th¸o n­íc ®äng ë bÉy n­íc ®äng.

 1. Hµng n¨m

 1. S¬n l¹i mÆt ngoµi n¾p chøa khÝ b»ng thÐp ®èi víi thiÕt bÞ n¾p næi theo thñ tôc sau:

 • Th¸o bá mäi träng vËt ®Æt ë trªn n¾p.

 • §ãng van khÝ, tÝch ®Çy khÝ vµo n¾p cho tíi khi khÝ sñi bät ra khái mÐp d­íi n¾p ®Ó n©ng n¾p lªn ®é cao nhÊt.

 • Gi÷ cho n¾p ë vÞ trÝ cè ®Þnh nh­ng vÉn ®¶m b¶o cho bÓ ph©n huû ®­îc ®Ëy kÝn, kh«ng ®Ó kh«ng khÝ lät vµo.

 • Dïng n­íc röa s¹ch mÆt n¾p.

 • Dïng bµn ch¶i s¾t ®Ó ®¸nh s¹ch rØ.

 • Dïng n­íc röa s¹ch mÆt n¾p sau khi ®¸nh rØ vµ ®Ó cho kh«.

 • S¬n mét líp s¬n chèng rØ nh÷ng chå bÞ rØ nhiÒu.

 • S¬n mét líp s¬n chèng rØ toµn mÆt n¾p.

 • S¬n phñ ngoµi mét líp s¬n mµu sÉm.

 • S¬n kh« míi cho n¾p ho¹t ®éng trë l¹i.

 1. LÊy bá v¸ng vµ l¾ng cÆn

ViÖc lÊy bá v¸ng vµ l¾ng cÆn cã thÓ thùc hiÖn hµng n¨m hoÆc vµi n¨m mét lÇn tuú thuéc vµo t×nh h×nh h×nh thµnh v¸ng vµ l¾ng cÆn. Th«ng th­êng nªn thùc hiÖn mçi n¨m mét lÇn vµo cuèi mïa thu ®Ó thiÕt bÞ ho¹t ®éng tèt vµo mïa ®«ng.

ViÖc lÊy bá v¸ng vµ l¾ng cÆn ®­îc tiÕn hµnh theo thñ tôc sau: • Më n¾p cña bÓ ph©n huû ra:

 • §èi víi thiÕt bÞ n¾p næi: §Ó cho n¾p næi lªn tíi vÞ trÝ cao nhÊt nh­ khi s¬n l¹i. Më van cho khÝ trong n¾p th«ng víi khÝ trêi vµ tõ tõ n©ng n¾p vµ ®­a ra khái bÓ ph©n huû.

 • §èi víi thiÕt bÞ n¾p cè ®Þnh: LÊy líp ®Êt sÐt g¾n kÝn n¾p ®i. Më van cho khÝ trong bÓ ph©n huû th«ng víi khÝ trêi råi tõ tõ nhÊc n¾p vµ ®­a ra khái bÓ ph©n huû.

 • Khi më n¾p cÇn ®Æc biÖt ®Ò phßng ch¸y næ vµ ng¹t thë nh­ qui ®Þnh ë "10 TCN 497 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá - PhÇn 6: Yªu cÇu vÒ an toµn".

 • §îi cho khÝ sinh häc tho¸t ra hÕt khái bÓ ph©n huû råi míi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc tiÕp theo.

 • Dïng dông cô thÝch hîp ®Ó lÊy bá v¸ng.

 • B¬m hoÆc móc bít kho¶ng hai phÇn ba dÞch ph©n huû ®i.

 • Dïng dông cô thÝch hîp ®Ó lÊy l¾ng cÆn ®i. CÇn ®Æc biÖt chó ý phßng ng¹t thë nh­ qui ®Þnh ë " 10 TCN 497 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá - PhÇn 6: Yªu cÇu vÒ an toµn".

 • §­a thiÕt bÞ ho¹t ®éng trë l¹i nh­ lÇn n¹p ban ®Çu.KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT

Thø tr­ëng

§· Ký: Bïi B¸ BængCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương