10 tcn 495 2002 Tiªu chuÈn ngµnhtải về 67.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích67.39 Kb.
#21927

10 TCN 495 - 2002

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 495 - 2002

C«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá

PhÇn 4: tiªu chuÈn kiÓm tra vµ nghiÖm thu

Small Size Biogas Plant - Part 4: Standard for Check and Acceptance1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá, ®¬n gi¶n (thÓ tÝch ph©n huû  10 m3) dïng ®Ó xö lý chÊt th¶i, s¶n xuÊt khÝ sinh häc vµ ph©n h÷u c¬ víi nguyªn liÖu lµ c¸c lo¹i ph©n ng­êi, ph©n ®éng vËt vµ thùc vËt.2. C«ng t¸c lµm ®Êt

2.1. Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña ®Êt ë ®¸y bÓ ph©n huû ph¶i  5000 kg/m2 .

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Quan s¸t vµ kiÓm tra chÊt l­îng cña ®Êt vµ kiÓm tra l¹i hå s¬ thiÕt kÕ.

2.2. §Êt ®Ó lÊp ph¶i ®­îc ®Çm chÆt theo tõng líp. Khèi l­îng thÓ tÝch cña ®Êt kh« ph¶i b»ng 1800 kg/m3 víi sai sè kh«ng v­ît qu¸ 0,03 kg/m3.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: KiÓm tra hå s¬ x©y dùng vµ mÉu ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh. Mçi thiÕt bÞ khÝ sinh häc cÇn cã 2 mÉu ®Êt.

2.3. §é nghiªng, ®­êng kÝnh vµ ®é cao cña hè ®µo cÇn theo nh÷ng qui ®Þnh sau

2.3.1. §é nghiªng cÇn tu©n thñ theo qui ®Þnh ë b¶ng 1.

B¶ng 1

Lo¹i ®Êt

§é nghiªng

Lo¹i ®Êt

§é nghiªng

§Êt c¸t

1:1

§Êt thÞt

1:0,5

§Êt thÞt pha c¸t

1:0,78

§Êt hoµng thæ

1:0,25

§Êt sÐt

1:0,33

§Êt ®¸ sái hay ®¸ cuéi

1:0,67

Chó thÝch - §é nghiªng lµ tû sè gi÷a ®é cao cña thµnh hè vµ kho¶ng c¸ch gi÷a ch©n vµ ®Ønh cña thµnh hè tÝnh theo ph­¬ng n»m ngang.

2.3.1. §­êng kÝnh hè ®µo cÇn ph¶i phï hîp víi c¸c kÝch th­íc theo yªu cÇu cña qu¸ tr×nh x©y dùng.

2.3.2. C¸c sai sè cho phÐp vÒ ®­êng kÝnh, ®é cao, ®é th¼ng ®øng vµ ®é nh½n bÒ mÆt cña thµnh hè ®µo ®­îc qui ®Þnh ë b¶ng 2.

B¶ng 2

H¹ng môc

Sai sè cho phÐp (mm)

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra

Sè ®iÓm kiÓm tra

§­êng kÝnh

 5

§o b»ng th­íc

4

§é cao

+ 15  5

KÐo c¨ng ngang mét sîi d©y ®Þnh møc råi ®o b»ng th­íc

4

§é th¼ng ®øng

 5

§o b»ng d©y däi vµ th­íc

4

§é nh½n bÒ mÆt

 5

KiÓm tra b»ng th­íc

4


 1. C«ng t¸c x©y g¹ch

 1. V÷a x©y ph¶i ®Çy m¹ch vµ ®­îc miÕt chÆt. §é lÊp ®Çy cña v÷a ë c¸c m¹ch theo ph­¬ng th¼ng ®øng vµ theo ph­¬ng n»m ngang kh«ng ®­îc d­íi 95%. Kh«ng ®­îc ®Ó cã nh÷ng khe trèng nèi th«ng hai phÝa cña khèi x©y.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: NhÊc ra ba viªn g¹ch ë nh÷ng vÞ trÝ kh¸c nhau lÇn l­ît ë thµnh vµ ë vßm bÓ ph©n huû råi ®o diÖn tÝch tiÕp xóc cña v÷a víi c¸c bÒ mÆt cña g¹ch b»ng mét l­íi 50 « vu«ng. KÕt qu¶ ®o lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña 3 vÞ trÝ kiÓm tra.

 1. C­êng ®é cña v÷a

C­êng ®é trung b×nh cña v÷a kh«ng ®­îc d­íi m¸c 75.

 1. Ph­¬ng ph¸p ®Æt g¹ch

Kh«ng ®­îc ®Ó trïng m¹ch ®øng. M¹ch v÷a ngang ph¶i ngang th¼ng vµ ®Òu víi sai sè vÒ ®é b»ng ph¼ng ph¶i nhá h¬n 10 mm.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Quan s¸t vµ ®o b»ng th­íc. 1. Sai sè cho phÐp vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra trong c«ng t¸c x©y g¹ch ®­îc qui ®Þnh ë b¶ng 3.

B¶ng 3

H¹ng môc

Sai sè cho phÐp (mm)

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra

Sè ®iÓm kiÓm tra

§­êng kÝnh

 5

§o b»ng th­íc

2

§é cao

+ 5

 15


KÐo c¨ng ngang mét sîi d©y ®Þnh møc råi ®o b»ng th­íc

4

§é th¼ng ®øng

 5

§o b»ng d©y däi vµ th­íc

4

§é nh½n bÒ mÆt

 5

KiÓm tra b»ng th­íc

4
 1. C«ng t¸c ®æ bª t«ng t¹i chç

 1. C«ng t¸c lµm khu«n

 1. C¸c khu«n g¹ch, khu«n gç, khu«n thÐp vµ c¸c bé phËn ®ì cã liªn quan cÇn ph¶i cã ®ñ søc bÒn, ®é cøng vµ ®é æn ®Þnh, dÔ l¾p r¸p vµ th¸o ra. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: l¾c b»ng tay vµ kiÓm tra b»ng c¸ch quan s¸t.

 2. Yªu cÇu khu«n ph¶i kÝn khÝt, v÷a kh«ng ®­îc rß rØ ra ë nh÷ng khe nèi gi÷a c¸c bé phËn cña khu«n. KiÓm tra b»ng c¸ch quan s¸t.

 3. Khu«n ®æ bª t«ng phÇn vßm cña bÓ ph©n huû vµ bÓ ®iÒu ¸p ph¶i ®¶m b¶o c¸c sai sè cho phÐp nh­ qui ®Þnh ë b¶ng 4.

B¶ng 4 - Sai sè cho phÐp vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra ®èi víi khu«n bª t«ng n¾p vßm

H¹ng môc

Lo¹i

Sai sè cho phÐp (mm)

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra

Sè ®iÓm kiÓm tra

§é nh« cao

Khu«n gç

 10

Dïng th­íc hay th­íc chuÈn ph¼ng

3

Khu«n thÐp

 5

3

KÝch th­íc mÆt c¾t
+ 5

Dïng th­íc

3
- 3

Khu«n cho n¾p vßm

B¸n kÝnh cong

 10

Dïng th­íc ®o i¸t

3

 1. C­êng ®é bª t«ng

Gi¸ trÞ trung b×nh cña c­êng ®é bª t«ng cña nh÷ng chi tiÕt nh­ n¾p cöa th¨m cña bÓ ph©n huû, n¾p bÓ ®iÒu ¸p kh«ng ®­îc nhá h¬n m¸c 150.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Dïng bóa thö c­êng ®é bª t«ng. 1. Thao t¸c ®æ bª t«ng

Khi ®æ bª t«ng cÇn ph¶i rung vµ nÐn chÆt. Kh«ng ®­îc ®Ó xuÊt hiÖn c¸c lç rç tæ ong, c¸c vÕt xï x× vÈy c¸ còng nh­ nh÷ng vÕt nøt.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Quan s¸t. C¸c sai sè cho phÐp vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra tu©n theo b¶ng 5.B¶ng 5

H¹ng môc

Sai sè cho phÐp (mm)

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra

Sè ®iÓm kiÓm tra

§­êng kÝnh

+5 -3

KiÓm tra b»ng th­íc

4

§é dÇy

+5 -3

KiÓm tra b»ng th­íc

4

§é nh½n bÒ mÆt

 4

KiÓm tra b»ng th­íc

4

 1. C«ng t¸c tr¸t c¸c líp v÷a chèng thÊm

 1. C¸c líp v÷a chèng thÊm ph¶i ®Çy v÷a vµ nÐn chÆt b»ng c¸ch xoa vµ miÕt. Kh«ng ®­îc ®Ó cã nh÷ng vÕt lé c¸t, vÕt nøt, vÕt rç, chç nh« lªn hoÆc chç bong trãc. BÒ mÆt líp tr¸t ph¶i nh½n s¸ng. C¸c líp ph¶i g¾n kÕt chÆt chÏ víi nhau.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Quan s¸t hoÆc kiÓm tra b»ng c¸ch gâ bóa gç.

 1. Tû lÖ cña v÷a ph¶i theo ®óng yªu cÇu nh­ qui ®Þnh ë ®iÒu 8 cña tiªu chuÈn "10 TCN 493 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc cì nhá - PhÇn 2: Yªu cÇu vÒ x©y dùng".

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: KiÓm tra hå s¬ x©y dùng.

 1. Tû lÖ n­íc vµ xi m¨ng cña hå xi m¨ng nguyªn chÊt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,4. ViÖc quÐt líp hå ph¶i ®ång ®Òu. Qu¸ tr×nh vµ sè lÇn quÐt ®Òu ph¶i theo yªu cÇu nh­ qui ®Þnh ë ®iÒu 8 cña tiªu chuÈn "10 TCN 493 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc cì nhá - PhÇn 2: Yªu cÇu vÒ x©y dùng". Kh«ng ®­îc phÐp cã chç bá sãt kh«ng quÐt líp hå xi m¨ng.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Quan s¸t vµ kiÓm tra hå s¬ x©y dùng.

 1. Líp hå xi m¨ng chèng thÊm khÝ ngoµi cïng ph¶i ®¶m b¶o tû lÖ n­íc vµ xi m¨ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,4, tû lÖ xi m¨ng vµ phô gia chèng thÊm còng nh­ thñ tôc quÐt tu©n theo ®óng yªu cÇu nh­ qui ®Þnh ë ®iÒu 8 cña tiªu chuÈn "10 TCN 493 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc cì nhá - PhÇn 2: Yªu cÇu vÒ x©y dùng".

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Quan s¸t vµ kiÓm tra hå s¬ x©y dùng.

 1. ChiÒu dÇy c¸c líp ph¶i ®ång ®Òu vµ theo ®óng yªu cÇu nh­ qui ®Þnh ë ®iÒu 8 cña tiªu chuÈn "10 TCN 493 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc cì nhá - PhÇn 2: Yªu cÇu vÒ x©y dùng". Tæng chiÒu dÇy cña c¸c líp kh«ng ®­îc v­ît qu¸ sai sè  5mm.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: §o b»ng th­íc.

 1. Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ nghiÖm thu toµn bé thiÕt bÞ khÝ sinh häc

 1. KiÓm tra b»ng quan s¸t trùc tiÕp

Tr­íc khi nghiÖm thu vµ ®­a thiÕt bÞ vµo ho¹t ®éng, ph¶i kiÓm tra xem c«ng tr×nh cã tu©n theo ®óng c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ qui ®Þnh trong tiªu chuÈn "10 TCN 493 - 2002. C«ng tr×nh khÝ sinh häc cì nhá - PhÇn 2: Yªu cÇu vÒ x©y dùng" hay kh«ng.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Xem l¹i hå s¬ x©y dùng, ®o l¹i c¸c kÝch th­íc cña tõng phÇn vµ ®èi chiÕu víi thiÕt kÕ. MÆt trong cña c«ng tr×nh kh«ng ®­îc cã c¸c vÕt rç tæ ong, vÕt nøt, chç phång rép, vÈy c¸, vÕt lé c¸t, vÕt rß rØ n­íc vµ nh÷ng khuyÕt tËt kh¸c cã thÓ nh×n thÊy b»ng m¾t vµ kiÓm tra b»ng c¸ch gâ bóa gç. 1. KiÓm tra ®é kÝn n­íc

ViÖc kiÓm tra ®é kÝn n­íc cña thiÕt bÞ khÝ sinh häc ®­îc b¾t ®Çu b»ng kiÓm tra ®é kÝn ®èi víi n­íc. ViÖc kiÓm tra chØ ®­îc tiÕn hµnh khi ®· lÊp ®Êt phÇn hè ®µo bªn ngoµi c«ng tr×nh vµ khèi x©y ®· ®­îc d­ìng hé Ýt nhÊt lµ 8 - 10 ngµy.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: Tõ tõ ®æ n­íc vµo bÓ ph©n huû cho tíi khi mùc n­íc d©ng lªn tíi cèt trµn. §îi 30 phót cho n­íc ngÊm hÕt vµo c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh. §¸nh dÊu mùc n­íc vµ theo dâi trong 12 giê. NÕu mùc n­íc rót kho¶ng 2 - 3 cm lµ c«ng tr×nh ®¶m b¶o kÝn n­íc. 1. KiÓm tra ®é kÝn khÝ

KiÓm tra kÝn khÝ chØ tiÕn hµnh khi ®· kiÓm tra kÝn n­íc vµ tin ch¾c c«ng tr×nh ®¶m b¶o kÝn n­íc.

 1. KiÓm tra ®­êng èng dÉn khÝ

Sau khi hÖ thèng ®­êng èng dÉn khÝ tõ bé tÝch khÝ tíi n¬i sö dông ®· ®­îc l¾p r¸p hoµn chØnh víi c¸c phô kiÖn gåm van tæng ngay ®Çu ®­êng èng, ¸p kÕ ch÷ "U" vµ bÕp ë 2 nh¸nh cuèi ®­êng èng, ph¶i kiÓm tra ®é kÝn cña ®­êng èng.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: §ãng van tæng ®Ó bÞt kÝn ®Çu ®­êng èng. §æ n­íc vµo ¸p kÕ tíi møc theo thiÕt kÕ. Th¸o bÕp khái ®­êng èng ®Ó cã mét ®Çu èng hë. Thæi vµo èng tõ ®Çu hë ®Ó n©ng ¸p suÊt trong èng lªn kho¶ng 20 cm cét n­íc (thÓ hiÖn ë ®é chªnh mùc n­íc ë 2 nh¸nh cña ¸p kÕ). BÞt ®Çu èng hë l¹i vµ theo dâi trong kho¶ng 30 phót. NÕu ®é chªnh cña ¸p kÕ kh«ng gi¶m th× ®­êng èng ®¶m b¶o ®é kÝn. Ng­îc l¹i th× ®­êng èng ®· bÞ rß rØ. Gi÷ khÝ trong èng ë ¸p suÊt cao vµ dïng n­íc xµ phßng ®Ó t×m chç hë. Xö lý chç bÞ rß rØ råi kiÓm tra l¹i nh­ trªn. 1. KiÓm tra phÇn tÝch khÝ

Sau khi ®· kiÓm tra ®é kÝn n­íc cña thiÕt bÞ khÝ sinh häc, ®é kÝn khÝ cña ®­êng èng vµ tin ch¾c chóng ®· ®¶m b¶o kÝn n­íc vµ kÝn khÝ, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®é kÝn khÝ cña bé phËn tÝch khÝ.

Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra: • Víi thiÕt bÞ n¾p næi: Gi÷ nguyªn n­íc ®· ®æ ®Çy hÖ thèng khi thö kÝn n­íc, kÓ c¶ n­íc trong "gio¨ng" n­íc. §ãng van tæng ë n¾p chøa khÝ l¹i vµ óp n¾p chøa khÝ vµo gio¨ng n­íc. Lóc nµy n¾p sÏ ë tr¹ng th¸i næi cao trong gio¨ng n­íc. §¸nh dÊu møc næi cña n¾p vµ theo dâi. NÕu sau 24 giê, n¾p kh«ng ch×m xuèng lµ ®¶m b¶o ®é kÝn. Ng­îc l¹i, cÇn dïng n­íc xµ phßng t×m chç rß khÝ vµ xö lý.

 • Víi thiÕt bÞ n¾p cè ®Þnh: B¬m lÊy bít n­íc ®· ®æ ®Çy khi thö kÝn n­íc, sao cho mùc n­íc rót xuèng d­íi møc sè kh«ng (xem b¶n vÏ thiÕt kÕ) kho¶ng 50 cm. §Ëy n¾p cöa th¨m (®· nèi víi van tæng) vµ dïng ®Êt sÐt ®Ó bÞt kÝn l¹i. §ãng kÝn ®Çu èng dÉn khÝ ®Ó hë khi kiÓm tra ®é kÝn cña ®­êng èng. Më van tæng cho phÇn chøa khÝ cña thiÕt bÞ khÝ sinh häc th«ng víi ¸p kÕ. B¬m n­íc vµo bÓ ph©n huû ®Ó nÐn khÝ, n©ng ¸p suÊt khÝ lªn dÇn. Khi ¸p suÊt ®¹t tíi gi¸ trÞ tèi ®a theo thiÕt kÕ th× ngõng b¬m. §¸nh dÊu ®é chªnh cña ¸p kÕ vµ theo dâi trong 24 giê. NÕu ¸p suÊt gi¶m kh«ng qu¸ 3% th× thiÕt bÞ khÝ sinh häc ®¶m b¶o ®é kÝn khÝ ®¹t yªu cÇu.


KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT

Thø tr­ëng

§· ký: Bïi B¸ Bængtải về 67.39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương