10 tcn 492 2002 Tiªu chuÈn ngµnhtải về 41.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích41.87 Kb.
#21902

10 TCN 492 - 2002

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 492 - 2002

C«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá

PhÇn 1: Yªu cÇu kü thuËt chung

Small Size Biogas Plant - Part 1: General Technical Requirements

1. Ph¹m vi ¸p dông


Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh khÝ sinh häc nhá, ®¬n gi¶n (thÓ tÝch ph©n huû  10 m3) dïng ®Ó xö lý chÊt th¶i, s¶n xuÊt khÝ sinh häc vµ ph©n h÷u c¬ víi nguyªn liÖu lµ c¸c lo¹i ph©n ng­êi, ph©n ®éng vËt vµ thùc vËt.

2. ThuËt ng÷

2.1. KhÝ sinh häc: Hçn hîp khÝ do qu¸ tr×nh ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬ trong ®iÒu kiÖn kþ khÝ (kh«ng cã oxy) sinh ra.

2.2. ThiÕt bÞ khÝ sinh häc: ThiÕt bÞ dïng ®Ó xö lý kþ khÝ c¸c chÊt h÷u c¬, s¶n xuÊt khÝ sinh häc vµ b· th¶i.

2.3. C«ng tr×nh khÝ sinh häc: HÖ thèng bao gåm thiÕt bÞ khÝ sinh häc, ®­êng èng vµ dông cô sö dông.

2.4. BÓ ph©n huû: Bé phËn chñ yÕu cña thiÕt bÞ khÝ sinh häc lµm nhiÖm vô l­u gi÷ c¸c nguyªn liÖu trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thÝch hîp ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ph©n huû kþ khÝ x¶y ra thuËn lîi.

2.5. Bé tÝch khÝ: Bé phËn cña thiÕt bÞ khÝ sinh häc lµm nhiÖm vô thu tÝch khÝ sinh häc ®­îc s¶n xuÊt ra ®Ó sö dông vµo c¸c môc ®Ých h÷u Ých.

2.6. BÓ ®iÒu ¸p: Bé phËn cña thiÕt bÞ khÝ sinh häc lµm nhiÖm vô t¹o ra ¸p suÊt khÝ b»ng c¸ch l­u gi÷ phÇn dÞch ph©n huû trµo ra khái bÓ ph©n huû khi khÝ sinh häc ®­îc s¶n xuÊt ra.

2.7. Cöa vµo: N¬i ®Ó n¹p nguyªn liÖu vµo bÓ ph©n huû.

2.8. Cöa ra: N¬i dÞch ph©n huû ®­îc lÊy ®i khái bÓ ph©n huû.

2.9. Cöa th¨m: N¬i qua ®ã ng­êi cã thÓ vµo ra bÓ ph©n huû.

2.10. §Çu lÊy khÝ: N¬i lÊy khÝ ra khái bé tÝch khÝ cña thiÕt bÞ.

2.11. Nguyªn liÖu n¹p: C¸c chÊt h÷u c¬ ®­îc ®­a vµo bÓ ph©n huû ®Ó xö lý, s¶n xuÊt ra khÝ sinh häc vµ b· th¶i.

2.12. ChÊt kh«: PhÇn cßn l¹i cña nguyªn liÖu sau khi ®· sÊy cho bay h¬i hÕt n­íc.

2.13. C¬ chÊt: Hçn hîp nguyªn liÖu n¹p ®­îc pha lo·ng víi n­íc ®Ó ®¹t hµm l­îng chÊt kh« thÝch hîp víi ho¹t ®éng cña c¸c vi khuÈn.

2.14. DÞch ph©n huû: M«i tr­êng chÊt láng n»m trong bÓ ph©n huû, n¬i qu¸ tr×nh ph©n huû x¶y ra.

2.15. DÞch th¶i: PhÇn láng th¶i ra khái bÓ ph©n huû.

2.16. B· cÆn: PhÇn ®Æc l¾ng ®äng trong bÓ ph©n huû.

2.17. TØ lÖ pha lo·ng: TØ lÖ gi÷a l­îng n­íc dïng ®Ó pha lo·ng víi l­îng nguyªn liÖu nh»m t¹o thµnh dÞch ph©n huû cã hµm l­îng chÊt kh« tèi ­u cho qu¸ tr×nh ph©n huû.

2.18. N¹p tõng mÎ: N¹p mét lÇn, sau mét thêi gian dµi vµi th¸ng míi n¹p lÇn tiÕp theo.

2.19. Thêi gian l­u: Thêi gian nguyªn liÖu l­u gi÷ trong bÓ ph©n huû.

2.20. ThÓ tÝch bÓ ph©n huû: Tæng thÓ tÝch cña bÓ ph©n huû.

2.21. ThÓ tÝch ph©n huû: ThÓ tÝch cña phÇn bÓ ph©n huû chøa dÞch ph©n huû khi ¸p suÊt khÝ trong thiÕt bÞ ®¹t trÞ sè lín nhÊt theo thiÕt kÕ.

2.22. ThÓ tÝch tr÷ khÝ: PhÇn thÓ tÝch cña thiÕt bÞ dïng ®Ó l­u gi÷ khÝ trong thiÕt bÞ.

2.23. ThÓ tÝch ®Öm: PhÇn thÓ tÝch kh«ng ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn nh­ng cã t¸c dông phôc vô cho môc ®Ých dù phßng hoÆc an toµn.

2.24. Cì cña thiÕt bÞ khÝ sinh häc lµ:

- Tæng thÓ tÝch cña bÓ ph©n huû ®èi víi thiÕt bÞ n¾p cè ®Þnh

- Tæng thÓ tÝch cña bÓ ph©n huû vµ thÓ tÝch cña n¾p tr÷ khÝ ®èi víi thiÕt bÞ n¾p næi.

2.25. ThiÕt bÞ khÝ sinh häc nhá: ThÓ tÝch ph©n huû tõ 10 m3 trë xuèng.

2.26. C«ng suÊt khÝ: L­îng khÝ do thiÕt bÞ sinh ra trong mét ngµy.

2.27. N¨ng suÊt khÝ: L­îng khÝ do thiÕt bÞ sinh ra trong mét ngµy tÝnh cho mét ®¬n vÞ thÓ tÝch ph©n huû.

2.28. HiÖu suÊt sinh khÝ: L­îng khÝ do thiÕt bÞ sinh ra trong mét ngµy tÝnh cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng nguyªn liÖu n¹p hµng ngµy.

2.29. HÖ sè tÝch khÝ: Tû lÖ gi÷a thÓ tÝch tr÷ khÝ vµ c«ng suÊt khÝ cña thiÕt bÞ.

2.30. ¸p suÊt khÝ: §é chªnh gi÷a ¸p suÊt tuyÖt ®èi cña khÝ sinh häc trong bé tÝch khÝ cña thiÕt bÞ vµ ¸p suÊt khÝ quyÓn.

2.31. ¸p suÊt khÝ lµm viÖc: ¸p suÊt khÝ trong ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ ho¹t ®éng b×nh th­êng theo thiÕt kÕ.

2.32. ¸p suÊt khÝ cùc ®¹i: Giíi h¹n trªn cña ¸p suÊt khÝ lµm viÖc.

2.33. Møc sè kh«ng: Møc dÞch ph©n huû ë bÓ ph©n huû t­¬ng øng víi tr¹ng th¸i ¸p suÊt khÝ b»ng kh«ng theo thiÕt kÕ. Khi ®ã bÒ mÆt chÊt láng trong bÓ ph©n huû vµ ngoµi khÝ trêi ngang nhau.

2.34. Møc thÊp nhÊt: Møc dÞch ph©n huû ë bÓ ph©n huû t­¬ng øng víi tr¹ng th¸i ¸p suÊt khÝ lín nhÊt theo thiÕt kÕ. Khi ®ã bÒ mÆt chÊt láng trong bÓ ph©n huû vµ ngoµi khÝ trêi chªnh nhau nhiÒu nhÊt.

2.35. Møc x¶ trµn: Møc dÞch ph©n huû ë bÓ ®iÒu ¸p cao nhÊt theo thiÕt kÕ mµ nÕu v­ît qu¸ møc ®ã th× dÞch ph©n huû sÏ trµn ra ngoµi. ë tr¹ng th¸i nµy, dÞch ph©n huû trong bÓ ph©n huû sÏ ë møc thÊp nhÊt.3. Ph©n lo¹i thiÕt bÞ khÝ sinh häc

3.1. ThiÕt bÞ n¾p næi: Cã bé tÝch khÝ lµ mét n¾p óp vµo phÝa trªn bÓ ph©n huû vµ cã thÓ næi lªn hoÆc ch×m xuèng tuú theo l­îng khÝ tÝch trong ®ã.

3.2. ThiÕt bÞ n¾p cè ®Þnh: Cã bé tÝch khÝ lµ phÇn trªn g¾n liÒn víi phÇn ph©n huû ë d­íi t¹o thµnh bÓ ph©n huû. Ngoµi bÓ ph©n huû, thiÕt bÞ cßn cã bÓ ®iÒu ¸p nèi víi ®Çu ra cña bÓ ph©n huû.

3.3. ThiÕt bÞ tói chÊt dÎo: Mét biÕn thÓ cña thiÕt bÞ n¾p cè ®Þnh, ®­îc chÕ t¹o b»ng tói chÊt dÎo.

3.4. ThiÕt bÞ cã bé chøa khÝ t¸ch riªng: Bé tÝch khÝ t¸ch riªng víi bÓ ph©n huû.

4. Nh÷ng th«ng sè chÝnh ®Æc tr­ng cho thiÕt bÞ khÝ sinh häc

Ng­êi thiÕt kÕ ph¶i c«ng bè c¸c th«ng sè ®Æc tr­ng biÓu thÞ b»ng c¸c ®¬n vÞ thèng nhÊt sau ®©y:

4.1. Cì cña thiÕt bÞ, ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ mÐt khèi (m3).

4.2. ThÓ tÝch ph©n huû, ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ mÐt khèi (m3).

4.3. ThÓ tÝch tr÷ khÝ, ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ mÐt khèi (m3).

4.4. ThÓ tÝch cña n¾p tr÷ khÝ hoÆc thÓ tÝch cña bÓ ®iÒu ¸p, ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ mÐt khèi (m3).

4.5. C«ng suÊt khÝ, ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ mÐt khèi/ngµy (m3/ngµy).

4.6. Lo¹i nguyªn liÖu vµ l­îng n¹p hµng ngµy ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ kilogam/ngµy (kg/ngµy).

4.7. TØ lÖ pha lo·ng, ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ lÝt/kilogam (l/kg).

4.8. Thêi gian l­u, ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ ngµy.

4.9. ¸p suÊt khÝ cùc ®¹i, ®­îc biÓu thÞ b»ng ®¬n vÞ xentimet cét n­íc (cmH2O).

5. Yªu cÇu cÊu t¹o

5.1. ThiÕt bÞ nhÊt thiÕt ph¶i cã cöa th¨m.

5.2. C¸c bé phËn ph¶i ®­îc bè trÝ hîp lý, thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh.

5.3. §¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña thiÕt bÞ khi kh«ng chøa dÞch ph©n huû vµ khi ho¹t ®éng.

5.4. KÝch th­íc cña c¸c bé phËn ph¶i hîp lý, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm vËt liÖu tèi ®a.

5.5. èng ®Çu vµo vµ ®Çu ra ph¶i bè trÝ sao cho cã thÓ xö lý ®­îc dÔ dµng khi bÞ t¾c.

5.6. §Çu d­íi cña èng lÊy khÝ vµ miÖng trªn cña èng ®Çu vµo Ýt nhÊt ph¶i cao h¬n møc x¶ trµn lµ 15 cm ®Ó tr¸nh nguy c¬ lµm t¾c èng lÊy khÝ vµ nguyªn liÖu t­¬i trµo ra khái èng lèi vµo.

6. Yªu cÇu thiÕt kÕ

6.1. ¸p suÊt khÝ vµ chiÒu dÇy líp ®Êt lÊp trªn vßm bÓ ph©n huû cña thiÕt bÞ n¾p cè ®Þnh ph¶i ®­îc tÝnh to¸n sao cho vßm bÓ kh«ng bÞ nøt vì khi lµm viÖc.

6.2. C¸c bÓ ph¶i chÞu ®­îc t¶i träng di ®éng b»ng 200 kg/m2.

6.3. Tû lÖ pha lo·ng ®¶m b¶o sao cho c¬ chÊt cã hµm l­îng chÊt kh« lµ 9  10% ®èi víi ph©n ®éng vËt, 20  22% ®èi víi thùc vËt.

6.4. Thêi gian l­u ®èi víi ph©n ®éng vËt ®¶m b¶o kh«ng nhá h¬n gi¸ trÞ t­¬ng øng víi nhiÖt ®é qui ®Þnh ë b¶ng sau

B¶ng 1. Thêi gian l­u qui ®Þnh

Vïng

NhiÖt ®é trung b×nh vÒ mïa ®«ng (0C)

Thêi gian l­u (ngµy)

I

10 - 15

60

II

15 - 20

50

III

 20

40

6.5. Thêi gian l­u ®èi víi nguyªn liÖu thùc vËt ®­îc qui ®Þnh lµ 100 ngµy.

7. Yªu cÇu kü thuËt

7.1. §é kÝn khÝ cña thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o sao cho møc ®é tæn thÊt khÝ trong 24 giê kh«ng v­ît qu¸ 5% tæng l­îng khÝ sinh ra.

7.2. N¨ng suÊt khÝ trung b×nh Ýt nhÊt ph¶i ®¹t 0,25 m3/m3 ph©n huû/ngµy.

7.3. Tuæi thä cña thiÕt bÞ kh«ng ®­îc d­íi 20 n¨m.8. Yªu cÇu vÖ sinh m«i tr­êng

ChÊt th¶i sau khi xö lý qua thiÕt bÞ khÝ sinh häc ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu:

8.1. Kh«ng cßn mïi h«i thèi.

8.2. Kh«ng cã bä gËy vµ gißi.

8.3. Hµm l­îng c¸c chÊt h÷u c¬ gi¶m tèi thiÓu 50% so víi dÞch ph©n huû ®Çu vµo.

8.4. Trøng ký sinh trïng Ýt nhÊt gi¶m 95% so víi dÞch ph©n huû ®Çu vµo, kh«ng ph¸t hiÖn thÊy trøng giun mãc vµ trøng s¸n l¸, mËt ®é coliform kh«ng v­ît qu¸ 106 MPN/100ml.KT. Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT

Thø tr­ëng

§· ký: Bïi B¸ Bæng
tải về 41.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương