10 tcn 488 2001 tiªu chuÈn trång trättải về 21.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích21.73 Kb.

10 TCN 488 - 2001 tiªu chuÈn trång trät


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 488-2001

ph­¬ng ph¸p kiÓm tra phÈm chÊt l¸ d©u

The testing method of mulberry leaf quality1
1. Ph¹m vi ¸p dông:

Qui tr×nh nµy sö dông cho c¸c c¬ së nghiªn cøu hoÆc s¶n xuÊt cÇn ®¸nh gi¸ kiÓm tra phÈm chÊt l¸ d©u.2. Néi dung vµ c¸c ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh:

2.1. KiÓm tra phÈm chÊt l¸ d©u b»ng ph­¬ng ph¸p sinh ho¸:

2.1.1. Qui c¸ch tiªu chuÈn lÊy mÉu l¸ d©u: • Thêi kú lÊy mÉu l¸ ë vïng ®ång b»ng s«ng Hång lµ ë vô xu©n (th¸ng 3-4), vô hÌ (th¸ng 6-7) vµ vô thu (th¸ng 9-10).

 • Thêi kú lÊy mÉu l¸ ë vïng Duyªn h¶i miÒn Trung vµ vïng Cao nguyªn L©m §ång ë mïa m­a (th¸ng 5-6) vµ mïa kh« (th¸ng 8-9).

 • Thêi gian lÊy mÉu trong ngµy tr­íc 10 giê s¸ng.

 • LÊy c¸c l¸ d©u ®· thµnh thôc phï hîp víi t»m tuæi 5.

 • MÉu l¸ ®­îc lÊy ë tÊt c¶ c¸c c©y d©u thÝ nghiÖm vµ ph©n bè ë hai phÝa t¸n c©y.

 • Kh«ng lÊy mÉu c¸c l¸ bÞ s©u, bÖnh.

 • Sè l­îng l¸ cña mçi mÉu lµ 500 gram.

2.1.2. Xö lý mÉu*:

 • L¸ d©u sau khi ®· h¸i ®Ó lµm mÉu cÇn röa s¹ch b»ng n­íc s¹ch, lau kh« råi cho vµo tñ sÊy.

 • MÉu cÇn ph©n tÝch hµm l­îng n­íc vµ chÊt kh« th× ph¶i c©n mÉu tr­íc khi sÊy.

 • NhiÖt ®é ®Ó sÊy mÉu lµ 70  50C trong tñ sÊy th«ng giã. Líp mÉu ë trong tñ sÊy cÇn r¶i máng vµ ®Òu trªn sµn cã lãt giÊy.

 • MÉu sau khi sÊy, ®­îc c¾t nhá trén ®Òu vµ chän mÉu trung b×nh theo nguyªn t¾c "®­êng chÐo gãc" lo¹i bá cho ®Õn khi ®­îc mÉu trung b×nh ®ång nhÊt cã khèi l­îng trung b×nh tõ 30-300 g. MÉu ®­îc nghiÒn nhá qua r©y 1mm b»ng m¸y nghiÒn thùc vËt hoÆc c¸c dông cô phï hîp.

 • Sau ®ã cÇn sÊy mÉu ë trong tñ sÊy 700C cho ®Õn khi mÉu ®· kh« hoµn toµn (Khèi l­îng mÉu l¸ kh«ng ®æi qua 3 lÇn c©n).

 • MÉu sau khi ®· sÊy kh« ph¶i b¶o qu¶n trong tói nilon hai líp kÝn cã ghi tªn mÉu, gièng, n¬i lÊy mÉu vµ ngµy lÊy mÉu.

(*Ghi chó: C¸c mÉu ph©n tÝch c¸c chØ tiªu dÔ bÞ biÕn ®æi cÇn b¶o qu¶n ë 50C hoÆc ph©n tÝch mÉu t­¬i.)

2.1.3. Mét sè chØ tiªu sinh ho¸ cÇn ph©n tÝch: • ChÊt kh« theo ph­¬ng ph¸p c©n trªn cÇn ph©n tÝch  0,2 mg TCVN 4326- 86. C¶i tiÕn.

 • Hµm l­îng Protein tæng sè theo ph­¬ng ph¸p Kjeldhal TCVN - 4328 - 86.

 • Hµm l­îng lipÝt theo ph­¬ng ph¸p Solet -TCVN - 4331- 86.

 • Hµm l­îng Cacbua Hy®rat theo ph­¬ng ph¸p so mµu sö dông Anthrrone.

 • Hµm l­îng c¸c nguyªn tè ®a vi l­îng b»ng ph­¬ng ph¸p quang phæ hÊp phô nguyªn tö hoÆc nhiÔm x¹ huúnh quang tia X.

 • NÕu cÇn ph©n tÝch thªm hµm l­îng axit amin th× theo ph­¬ng ph¸p ®iÖn di s¾c ký trªn giÊy hoÆc trªn m¸y ph©n tÝch tù ®éng.

2.2. KiÓm tra phÈm chÊt l¸ d©u b»ng ph­¬ng ph¸p sinh häc (nu«i t»m):

   1. Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm víi t»m lÊy kÐn ­¬m t¬:

 • Thêi vô nu«i t»m ë vô xu©n, vô hÌ vµ vô thu (vïng ®ång b»ng s«ng Hång), mïa m­a vµ mïa kh« (vïng Duyªn h¶i miÒn Trung vµ Cao nguyªn B¶o Léc).

 • C«ng viÖc chuÈn bÞ tr­íc khi nu«i t»m cÇn thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i tiªu chuÈn 10 TCN - 384 - 99.

 • Thêi k× t»m con (tuæi 1-3) nu«i tËp trung vµ cho ¨n cïng mét lo¹i l¸ d©u kh«ng ph¶i d©u thÝ nghiÖm.

 • T»m ngñ dËy tuæi 4 ë b÷a ¨n d©u thø hai ph©n chia t»m ra c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm. Mçi c«ng thøc cã tõ 300 con t»m trë lªn, 3-4 lÇn nh¾c l¹i. L¸ d©u dïng cho t»m lín h¸i ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm. Sè l­îng l¸ d©u cho t»m ¨n vµ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ph¶i thùc hiÖn gièng nhau ë c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm.

 • Mét sè chØ tiªu cÇn ®iÒu tra vÒ yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt, n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt kÐn thùc hiÖn theo qui ®Þnh 10 TCN - 384 - 99.

2.2.2. Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm víi t»m lÊy kÐn gièng:

 • Gièng t»m thÝ nghiÖm lµ nh÷ng gièng ®· ®­îc Nhµ n­íc c«ng nhËn vµ ®ang ®­îc sö dông réng r·i ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt trøng gièng.

 • Ngoµi ®iÒu tra c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt kÐn ra, cßn ph¶i ®iÒu tra vÒ n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt trøng gièng theo qui ®Þnh ë 10 TCN - 384 -99.

2.2.3. KiÓm tra phÈm chÊt l¸ d©u theo ph­¬ng ph¸p cho t»m ngñ ®ãi ë tuæi t»m con.

 • Giai ®o¹n thÝ nghiÖm thùc hiÖn ë tuæi 1, 2 hoÆc 3.

 • Sè t»m thÝ nghiÖm tõ 300 con trë lªn. Thêi gian cho t»m ¨n l¸ d©u thÝ nghiÖm b»ng 60 - 70% thêi gian ¨n l¸ d©u ë c¸c tuæi t­¬ng øng.

 • §iÒu kiÖn nhiÖt ®é trong trong phßng t»m ë thêi gian thÝ nghiÖm lµ 27-280C vµ Èm ®é 80-85%.

 • Sau khi ngõng cho ¨n d©u 30 giê (gièng t»m §a hÖ), 35 giê (gièng t»m L­ìng hÖ) th× ®iÒu tra tû lÖ t»m ngñ ®ãi.... Dùa vµo tû lÖ t»m ngñ ®ãi cao hay thÊp mµ ®¸nh gi¸ phÈm chÊt l¸ d©u.

2.2.4. KiÓm tra phÈm chÊt l¸ d©u theo ph­¬ng ph¸p cho t»m ¨n ®ãi ë tuæi 5.

 • Thêi gian thÝ nghiÖm b¾t ®Çu khi t»m ë tuæi 5. Mçi c«ng thøc chän 25 con t»m ®ùc vµ 25 con t»m c¸i víi 3 lÇn nh¾c l¹i. T»m tõ tuæi 1-4 nu«i b×nh th­êng.

 • Thêi gian cho t»m ¨n d©u thÝ nghiÖm b»ng 50- 70% thêi gian ph¸t dôc cña tuæi 5. Sau ®ã ®Ó t»m ®ãi.

 • Mét sè chØ tiªu cÇn ®iÒu tra:1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 121/2001/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2001
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương