10 tcn 233 95 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËttải về 25.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích25.48 Kb.

10 TCN 233 - 95

tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt
Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 233-95
Thuèc trõ s©u Decis 2,5% d¹ng nhò dÇu

Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö

Insecticide decis 2,5% emulsifiable concentrate

Physical, chemical properties and formulation analysis

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c s¶n phÈm cã chøa 2,5% ho¹t chÊt Deltamethrin, d¹ng nhò dÇu, dïng lµm thuèc trõ s©u h¹i c©y trång.1. Yªu cÇu kü thuËt:

1.1. Thµnh phÇn thuèc:

 • S¶n phÈm Decis 2,5% d¹ng nhò dÇu lµ hçn hîp cña 2,5% ho¹t chÊt Deltamethrin, dung m«i vµ c¸c chÊt phô gia kh¸c.

 • Tªn ho¸ häc: (S)- -cyano-m-phenoxybenzyl (1R; 3R) -3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylxyclopropane carboxylate.

 • C«ng thøc ph©n tö: C22H19Br2NO3

 • Khèi l­îng ph©n tö : 505,2

 • C«ng thøc cÊu t¹o:


  1. C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña s¶n phÈm Decis ph¶i ®¹t c¸c møc vµ yªu cÇu quy ®Þnh trong b¶ng sau:

Tªn chØ tiªu

Møc vµ yªu cÇu

1. Ngo¹i quan

Dung dÞch trong suèt, kh«ng mÇu.

2. Hµm l­îng ho¹t chÊt (S)--cyano-m-phenoxybenzyl (1R; 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylxyclopropane carboxylate tÝnh b»ng % khèi l­îng.

2,5  0,25

3. §é bÒn nhò t­¬ng (dung dÞch 5% trong n­íc cøng chuÈn)

- §é tù nhò ban ®Çu

- §é bÒn nhò t­¬ng sau 30 ph. Líp kem lín nhÊt

- §é bÒn nhò t­¬ng sau 2 giê. Líp kem lín nhÊt

- §é t¸i nhò sau 24 giê

- §é bÒn nhò t­¬ng cuèi cïng sau 24 giê 30 ph. Líp kem lín nhÊt


Hoµn toµn

2ml

4ml


Hoµn toµn

4ml


4. §é pH cña dung dÞch n­íc 1%.

5,5-6,5

2. LÊy mÉu:

Theo Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 150/NN - BVTV/Q§ ngµy 10-3-1995 cña Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.3. Ph­¬ng ph¸p thö:

3.1. Quy ®Þnh chung:

3.1.1. Thuèc thö dïng trong c¸c phÐp ph©n tÝch ph¶i lµ lo¹i ho¸ chÊt T.K.P.T

3.1.2. N­íc cÊt ph¶i lµ n­íc cÊt theo TCVN 2117 - 77.

3.1.3. TÊt c¶ c¸c phÐp x¸c ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh song song víi Ýt nhÊt 2 l­îng c©n mÉu thö.

3.1.4. Sai sè cho phÐp kh«ng ®­îc lín h¬n 2% gi¸ trÞ t­¬ng ®èi.

3.2. Ngo¹i quan:

X¸c ®Þnh b»ng m¾t th­êng: dung dÞch trong suèt, kh«ng mÇu.3.3. X¸c ®Þnh hµm l­îng ho¹t chÊt deltamethrin:

3.3.1. Nguyªn t¾c:

Hµm l­îng ho¹t chÊt Deltamethrin ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p s¾c ký láng cao ¸p víi detector tö ngo¹i, cét pha ®¶o. KÕt qu¶ ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn sù so s¸nh gi÷a sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu thö víi sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu chuÈn.

3.3.2. Dông cô, ho¸ chÊt vµ thiÕt bÞ: • B×nh ®Þnh møc dung tÝch 10ml;

 • Pipte dung tÝch 1ml;

 • ChÊt chuÈn Deltamethrin ®· biÕt tr­íc hµm l­îng;

 • Metanol;

 • C©n ph©n tÝch, ®é chÝnh x¸c 0,01 mg;

 • M¸y s¾c ký láng cao ¸p víi detector tö ngo¹i;

 • M¸y ghi tÝch ph©n;

 • Cét s¾c ký láng cao ¸p pha ®¶o, 5C18 (4mm x 150mm);

 • Micro xilanh;

3.3.3. ChuÈn bÞ dung dÞch:

3.3.3.1. ChuÈn bÞ dung dÞch mÉu chuÈn:

C©n kho¶ng 0,015g chÊt chuÈn Deltamethrin chÝnh x¸c tíi 0,00002 g vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 10 ml. Hoµ tan vµ ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng metanol.

3.3.3.2. ChuÈn bÞ dung dÞch mÉu thö:

C©n kho¶ng 0,60 g mÉu thö Deltamethrin chÝnh x¸c tíi 0,0002g vµo b×nh ®Þnh møc dung tÝch 10ml. Hoµ tan vµ ®Þnh møc tíi v¹ch b»ng metanol.

3.3.3.3. §iÒu kiÖn ph©n tÝch: • B­íc sãng: 278nm

 • Tèc ®é dßng: 1ml/phót

 • Pha ®éng metanol-n­íc: 85 - 15 (theo thÓ tÝch)

 • L­îng mÉu b¬m: 20 l

3.3.3.4. TiÕn hµnh ph©n tÝch trªn m¸y:

B¬m lÇn l­ît dung dÞch mÉu chuÈn vµ dung dÞch mÉu thö, lÆp l¹i 3 lÇn.

3.3.4. TÝnh to¸n kÕt qu¶:

H
µm l­îng ho¹t chÊt Deltamethrin (X) trong mÉu ®­îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

Sm: Sè ®o trung b×nh diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu thö.

Sc : Sè ®o trung b×nh diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu chuÈn.

mc: Khèi l­îng mÉu chuÈn, g.

mm: Khèi l­îng mÉu thö, g.

P: §é tinh khiÕt cña chÊt chuÈn, %.

Hµm l­îng ho¹t chÊt Deltamethrin lµ hµm l­îng ho¹t chÊt trung b×nh cña c¸c l­îng c©n mÉu thö.

3.4. X¸c ®Þnh ®é bÒn nhò t­¬ng:

Theo TCVN - 3711 - 82, môc 3.5.3.5. X¸c ®Þnh ®é pH:

Theo 10TCN 212 - 95, môc 3.4.

70 QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 54.NN.QLCN/Q§ ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 1995..Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương