10 tcn 149-91 tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®çtải về 52.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích52.44 Kb.

10 TCN 149-91

tiªu chuÈn ngò cèc vµ ®Ëu ®çTiªu chuÈn ngµnh


10 TCN 149 – 91
ng« h¹t

Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö


1. Kh¸i niÖm chung

1.1. Ng« h¹t: Bao gåm c¸c h¹t ng« ®· ®­îc t¸ch khái lâi (cïi) ng«.

1.2. H¹t kh¸c mÇu lµ h¹t cã mµu kh¸c víi mµu ®Æc tr­ng cña h¹t ng« ®· ®­îc quy ®Þnh.

1.3. T¹p chÊt lµ toµn bé phÇn lät sµng  2.5 (mm) nh÷ng vËt chÊt kh«ng ph¶i lµ ng« h¹t cßn l¹i trªn sµng nµy vµ nh÷ng h¹t ng« bÞ h­ háng hoµn toµn.

1.4. H¹t kh«ng hoµn thiÖn: Bao gåm h¹t ng« vì, h¹t non vµ h¹t bÞ h­ háng do nÈy mÇm, chuét hoÆc s©u, mät, nÊm mèc... ph¸ h¹t.

1.5. H¹t h­ háng nÆng lµ toµn bé h¹t ng« bÞ mñn, mèc, mÇm dµi h¬n 5mm ; h¹t bÞ s©u mät ph¸ ho¹i trªn 50% gi¸ trÞ sö dông.

1.6. H¹t kh¸c lo¹i lµ h¹t ng« cã mµu s¾c vµ h×nh d¹ng kh¸c víi h¹t ng« ®· ®­îc quy ®Þnh (xem ë b¶ng 1).

1.7. Ng« h¹t hçn hîp (ng« t¹p) lµ ng« h¹t cã trªn 20% khèi l­îng h¹t ng« kh¸c lo¹i.2. Yªu cÇu kü thuËt.

2.1. ChØ tiªu c¶m quan:

2.1.1. MÇu s¾c: Ph¶i ®Æc tr­ng cho tõng lo¹i, gièng ng«.2.1.2. Mïi: Kh«ng cã mïi h«i cña nÊm mèc, s©u, mät vµ ho¸ chÊt.

2.2. Tuú theo mÇu s¾c vµ h×nh d¹ng h¹t, ng« h¹t ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i theo b¶ng 1.

B¶ng 1


Sè TT

Tªn c¸c lo¹i ng« h¹t
Mµu s¾c vµ h×nh d¹ng h¹t ng«

H¹t kh¸c lo¹i (% khèi l­îng ) kh«ng qu¸.

Tæng sè

Trong ®ã h¹t kh¸c mµu

1

Ng« ®¸ mµu vµng

Vµng, vµng da cam; ®Ønh trßn h¹t s¸ng bãng

20

5

2

Ng« ®¸ mµu tr¾ng

Tr¾ng, vµng nh¹t, h¬i hång; ®Ønh trßn, h¹t s¸ng bãng

20

3

3

Ng« r¨ng ngùa mµu vµng

Vµng, vµng da cam; ®Ønh tròng; s­ên v¸t h¹t dµi

20

5

4

Ng« r¨ng ngùa mµu tr¾ng

Tr¾ng, vµng nh¹t, h¬i hång; ®Ønh tròng; s­ên v¸t; h¹t dµi

20

3

5

Ng« nÕp (ng« s¸p)

Tr¾ng ®ôc hoÆc vµng ®ôc ®Ønh h¹t trßn

4

2.3. C¸c lo¹i ng« h¹t ®­îc chia thµnh 3 h¹ng (1,2,3) theo b¶ng 2.

B¶ng 2


Sè TT

Tªn chØ tiªu chÊt l­îng

H¹ng

1

2

3

1

§é Èm (% khèi l­îng ) kh«ng lín h¬n

14.0

14.5

15.5

2

T¹p chÊt (% khèi l­îng) kh«ng lín h¬n

1.0

2.0

3.0

3

H¹t kh«ng hoµn thiÖn (% khèi l­îng) kh«ng lín h¬n:

- Trong ®ã h¹t h­ háng nÆng, kh«ng lín h¬n6,0

1,5


0,0

2,0


15,0

3,0


4

NhiÔm s©u mät l­¬ng thùc

Kh«ng cho phÐp

Kh«ng cã s©u mät sèng

5

H¹t kh¸c lo¹i

Theo b¶ng 1
6

Aflatoxin (p.p.b) kh«ng lín h¬n

20
Ghi chó: §èi víi ng« h¹t dïng cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc, giíi h¹n Aflatoxin cho phÐp (100 ppb.)

3. Ph­¬ng ph¸p thö.

3.1. Tr×nh tù thµnh lËp mÉu, chia mÉu vµ ph©n tÝch mÉu: theo s¬ ®å 1.

3.2. Quy t¾c quy trßn sè c¸c kÕt qu¶ theo TCVN 1517-74.

3.3. Quy ®Þnh chung vÒ thö c¶m quan theo TCVN 3215-79

3.4. C¸ch lÊy mÉu:

3.4.1. §èi víi ng« ®æ rêi vµ ng« chøa trong bao xÕp thµnh tõng l«: LÊy mÉu b»ng xiªn chuyªn dïng ë c¸c vÞ trÝ quy ®Þnh theo TCVN 1279-84.

3.4.2. §èi víi ng« chøa trong Silobin (khi xuÊt, nhËp ng« h¹t): Ng« ®­îc rãt xuèng hoÆc lÊy ra tõ ®¸y Silobin. Sau 10 phót lÊy mÉu trªn dßng ch¶y mét lÇn. LÊy mÉu liªn tôc trong qu¸ tr×nh rãt hoÆc bèc dì ng«. Khi l­îng ng« rãt ®­îc 1.000 tÊn sÏ thµnh lËp mét mÉu trung b×nh.

3.4.3. Khèi l­îng mÉu trung b×nh lµ 5 kg, ®­îc chia lµm ba phÇn: PhÇn lµm mÉu l­u (2kg), mÉu ph©n tÝch (2 kg), mÉu x¸c ®Þnh chÊt ®éc h¹i (1kg).

3.4.4. MÉu ph¶i ®­îc chøa trong lä nót mµi hoÆc trong hai líp tói polyetylen kh«, s¹ch; d¸n kÝn vµ cã nh·n ghi nh­ sau:

- Tªn c¬ së s¶n xuÊt hoÆc n¬i giao hµng

- Tªn lo¹i ng« h¹t, h¹ng chÊt l­îng

- Khèi l­îng l« hµng, ph­¬ng thøc chøa

- Khèi l­îng mÉu

- Ngµy vµ tªn ng­êi lÊy mÉu

3.4.5. Thêi gian b¶o qu¶n mÉu l­u kh«ng qu¸ ba th¸ng

3.5. TiÕn hµnh ph©n tÝch mÉu


      1. X¸c ®Þnh ®é Èm: theo ph­¬ng ph¸p sÊy träng tµi (sÊy ë 105 oC  2 oC ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi) hoÆc dïng m¸y ®o ®é Èm (®· ®­îc hiÖu chØnh) cho kÕt qu¶ t­¬ng øng víi kÕt qu¶ x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p träng tµi.
S¬ ®å I


3.5.2. X¸c ®Þnh t¹p chÊt (X1)

C©n G gam mÉu ( th­êng lµ 400 g). §æ mÉu lªn sµng  2.5.

Sµng liªn tôc trong 2 phót, thu phÇn t¹p chÊt lät sµng. PhÇn mÉu trªn sµng ®æ lªn khay hoÆc mÆt bµn, nhÆt nh÷ng vËt chÊt kh«ng ph¶i lµ h¹t ng« vµ nh÷ng h¹t ng« bÞ h­ háng hoµn toµn, gép chung víi t¹p chÊt d­íi sµng råi ®em c©n. Tû lÖ % khèi l­îng t¹p chÊt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau:Trong ®ã: m1 lµ khèi l­îng t¹p chÊt tÝnh b»ng gam

3.5.3. X¸c ®Þnh h¹t kh¸c mµu (X2)

Toµn bé mÉu ng« h¹t sau khi ®· lµm s¹ch t¹p chÊt, ®æ mÉu lªn khay hoÆc mÆt bµn, nhÆt nh÷ng h¹t kh¸c mµu (theo môc 1-2) råi ®em c©n. Tû lÖ % khèi l­îng h¹t kh¸c mµu ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau:Trong ®ã: m2 lµ khèi l­îng h¹t kh¸c mµu, tÝnh b»ng gam

3.5.4. X¸c ®Þnh h¹t ng« kh¸c lo¹i (X3)

MÉu ng« h¹t ®· lµm s¹ch t¹p chÊt (gåm c¶ h¹t kh¸c mµu), dïng c©n chia mÉu h¹t thµnh 4 phÇn b»ng nhau (S1 = S2 = S3 = S4) §æ phÇn mÉu S1 lªn khay hoÆc mÆt bµn, nhÆt nh÷ng h¹t ng« kh¸c lo¹i (theo môc 1.6) råi ®em c©n. Tû lÖ % khèi l­îng h¹t kh¸c lo¹i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau:Trong ®ã: m3 lµ khèi l­îng h¹t kh¸c lo¹i, tÝnh b»ng gam

3.5.5. X¸c ®Þnh h¹t kh«ng hoµn thiÖn (X4), h¹t h­ háng nÆng (X5)

§æ phÇn mÉu S2 lªn khay hoÆc mÆt bµn, nhÆt h¹t vì, h¹t non, h¹t h­ háng; gép chung l¹i råi ®em c©n:

NhÆt vµ c©n riªng nh÷ng h¹t h­ háng nÆng.

+ Tû lÖ % khèi l­îng h¹t kh«ng hoµn thiÖn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau:+ Tû lÖ % khèi l­îng h¹t h­ háng nÆng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau:Trong ®ã:

m4 lµ khèi l­îng h¹t kh«ng hoµn thiÖn, tÝnh b»ng gam

m5 lµ khèi l­îng h¹t h­ háng nÆng, tÝnh b»ng gam

3.5.6. X¸c ®Þnh s©u mät sèng:

LÊy 500 g mÉu ®· chuÈn bÞ s½n (theo s¬ ®å 1), ®æ lªn hép sµng  2.5mm (cã ®¸y høng phÇn lät sµng vµ n¾p ®Ëy kÝn). Quay sµng sao cho s©u, mät lät xuèng ®¸y sµng. NÕu nhiÖt ®é mÉu ng« vµ kh«ng khÝ ngoµi < 18 oC th× ®Æt hép sµng vµo tñ Êm trong3 phót, ë nhiÖt ®é 25oC - 30oC. Sau ®ã ®æ phÇn ng« h¹t lªn khay. §Õm sè s©u, mät chuyÓn ®éng cã trong mÉu ng« (phÇn trªn sµng vµ lät sµng). TÝnh kÕt qña b»ng sè con/kg ng« h¹t.

3.5.7. X¸c ®Þnh Aflatoxin: Theo ph­¬ng ph¸p s¾c ký líp máng (ph­¬ng ph¸p AOAC 26 - 049/1984)

4. Bao gãi, ghi nh·n b¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

Theo TCVN 1279 - 84.134 Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 109NN-KHKT/Q§ ngµy 2 th¸ng 5 n¨m 1991 cña Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương