1. Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Namtải về 11.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích11.25 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1369 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Tờ trình số 04/TTr-ĐCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 758/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho:

1. Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

2. Ban Tuyên giáo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2010 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương