1 Về quy định cụ thể sản phẩm với mục đích sử dụng đặc biệt khác: Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh căn cứ điểm c công văn số 1793/bct-cnn ngày 11/02/2010 của Bộ Công Thương để thực hiệntải về 20.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích20.66 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
___________

Số: 1262/TCHQ-GSQL


V/v vướng mắc nghiệp vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh


Trả lời công văn số 2102/HQQN-NV ngày 31/12/2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện trên như sản phẩm dệt may:

1.1. Về nộp tờ khai hải quan nhập khẩu khi đăng ký kiểm tra chất lượng:

Ngày 12/01/2010, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 159/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng dệt may nhập khẩu và ngày 11/02/2010, Bộ Công Thương đã có công văn số 1793/BCT-CNN hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT, theo điểm 5 thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai hải quan nhập khẩu.

1.2. Về quy định cụ thể sản phẩm với mục đích sử dụng đặc biệt khác:

Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh căn cứ điểm 1.c công văn số 1793/BCT-CNN ngày 11/02/2010 của Bộ Công Thương để thực hiện.

1.3. Về việc xác định sản phẩm dệt, may có tiếp xúc với da hay không?

Tại phụ lục 1 Thông tư số 32/2009/TT-BCT bao gồm cả nhóm sản phẩm dệt, may có tiếp xúc trực tiếp với da (nhóm 2) và nhóm sản phẩm dệt, may không tiếp xúc trực tiếp với da (nhóm 3). Do vậy, các mặt hàng thuộc nhóm sản phẩm dệt, may có hoặc không có tiếp xúc trực tiếp với da đều phải kiểm tra theo hướng dẫn tại Thông tư.

2. Về vướng mắc trong việc lấy mẫu xăng dầu thuộc danh mục kiểm tra chất lượng tại điểm 2.2 công văn số 4830/TCHQ-GSQL ngày 13/07/2009 của Tổng cục Hải quan:

Tại điểm 2.2 công văn số 4830/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc lấy mẫu để phục vụ yêu cầu của cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

Đối với việc lấy mẫu xăng, dầu để phục vụ yêu cầu kiểm tra chất lượng thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN&MT. Theo đó, cơ quan hải quan căn cứ vào Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu để thông quan, việc lấy mẫu và kiểm tra chất lượng do cơ quan kiểm tra chất lượng thực hiện (không cần giám sát của cơ quan hải quan).

3. Về vướng mắc việc phân loại, áp mã khi làm thủ tục xuất khẩu xỉ than của nhà máy nhiệt điện:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi các đơn vị liên quan và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

4. Về vướng mắc đối với thời gian ân hạn thuế trên chương trình KT 559 đối với hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế xăng dầu tạm nhập tái xuất:

Tổng cục đang dự thảo văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

5. Về chi phí và thanh toán chi phí giám định hàng hoá XNK do cơ quan Hải quan lựa chọn thương nhân giám định hàng hoá:

Đối với các trường hợp để phục vụ phân tích, phân loại, cơ quan hải quan lấy mẫu gửi Trung tâm phân tích phân loại để thực hiện. Các trường hợp trưng cầu giám định tại các đơn vị khác, cơ quan hải quan phải nộp phí giám định.

6. Về việc giám sát hàng tạm nhập tái xuất:

Đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 195/TCHQ-GSQL ngày 13/01/2010 của Tổng cục Hải quan.

7. Về thời hạn tờ khai tạm nhập tái xuất tại khoản 2 Điều 37 (trong trường hợp hàng hoá đã làm thủ tục hải quan chỉ còn chờ thực xuất):

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan năm 2005, tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày.

8. Về thời hạn tái xuất:

Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định về thời hạn hàng hoá tạm nhập được lưu giữ tại Việt Nam; Trường hợp lô hàng đã làm thủ tục tái xuất, được vận chuyển đến cửa khẩu xuất để chờ xuất khẩu thì thời hạn tái xuất thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 2, Điều 37 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính,

9. Việc giám sát chuyển khẩu có sang mạn:

Tổng cục Hải quan đang xây dựng quy trình giám sát hàng hoá tại cảng biển quốc tế. Tổng cục Hải quan tiếp thu nội dung kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh để đưa vào nội dung hướng dẫn tại Quy trình nêu trên.

10. Về đề nghị bổ sung “vận tải đơn và các chứng từ vận chuyển có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật” vào tiết d khoản 2 Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC:

Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ xem xét khi sửa đổi, bổ sung Thông tư 79/2009/TT-BTC.

11. Về việc đề nghị bổ sung hồ sơ thanh khoản quy định tại Điều 118 vào tiết b khoản 3 Điều 37 Thông tư số 79/2009/TT-BTC:

Tổng cục Hải quan ghi nhận và sẽ xem xét để sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

12. Về vướng mắc trong việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư để xác nhận đăng ký Danh mục miễn thuế nhập khẩu:

Bộ Tài chính có công văn số 14308/BTC-TCHQ ngày 09/10/2009 trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời.

13. Về vướng mắc trong việc thu gom để xử lý nước thải lẫn dầu từ tàu biển:

Căn cứ điểm 7 phần II Phụ lục số 01 ban hành kèm Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, thì nước thải lẫn dầu (nước lacanh) từ tàu biển xuất nhập cảnh thuộc Danh mục hàng cấm nhập khẩu. Trường hợp Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh có nhu cầu thu gom loại phế thải này để vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải cảng Cái Lân thì liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

14. Về thời hạn thanh khoản tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan:

Tại điểm d khoản 8, Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC quy định thời hạn thanh khoản là 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc xuất kho hết lượng hàng hoá của tờ khai hàng hoá nhập kho ngoại quan nhằm giải quyết tình trạng tờ khai tồn đọng, không thanh khoản kịp thời tờ khai hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan.

15. Vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 về niêm phong bồn bể và xác định khối lượng:

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2009, tuy nhiên, đến nay, Bộ Công Thương vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn.

Về vướng mắc của Cục Hải quan Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan tiếp thu và sẽ báo cáo Bộ Tài chính khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 70/2009/TT-BTC (sẽ ban hành sau khi Bộ Công Thương có Thông tư hướng dẫn).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Ninh biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường


 
: gallery -> album
album -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
album -> BỘ TÀi chính tổng cục hải quan
album -> QUỐc tế Đang lắng nghe tiếng nói củA ĐẠo cao đÀI
album -> Bài II nưỚC ÁO: trọng tâm của dòng lịch sử VÀ VĂn hóa châU Âu nước Áo: một thiên đường ở Châu Âu
album -> BỘ TÀi chính tổng cục hải quan
album -> BỘ TÀi chính tổng cục hải quan
album -> Bài III wien là NƠi phát huy đỨc tin thưỢng đẾ Wien là trái tim của Đế chế La Mã thần thánh dưới triều đại Habsburg (Áo)
album -> Căn cứ hướng dẫn về điều kiện và thủ tục khấu trừ thuế gtgt đối với hàng hoá xuất khẩu tại Điểm 3(c) Mục III phần b thông tư số 129/2008/tt-btc ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế gtgt
album -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 638/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
album -> KÝ SỰ truyền giáO Âu châu năM 2012: Áo và pháp hà Ngọc Duyên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương