1. Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí Công ty cổ phần, Tập đoàn Dầu khí Việt Namtải về 10.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích10.91 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1360 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7237/TTr-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1379/TTr-BTĐKT ngày 08 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí Công ty cổ phần, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

2. Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí Công ty cổ phần, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,

Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- Bộ Công Thương;

- Tập đoàn Dầu khí VN;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (10b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương