1. Tên học phần: Triết học – mhp: eco501


Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật trong nhận thức và thực tiễntải về 33.25 Kb.
trang6/13
Chuyển đổi dữ liệu08.02.2024
Kích33.25 Kb.
#56542
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ECO501 - Triet Hoc

3. Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật trong nhận thức và thực tiễn
a) Những nguyên tắc phương pháp luận biện chứng duy vật .
- Nguyên tắc toàn diện trong nhận thức và thực tiễn (nội dung và yêu cầu)
- Nguyên tắc phát triển và phương pháp đi từ trừu tượng đến cụ thể (nội dung và yêu cầu).
- Nguyên tắc lịch sử- cụ thể và phương pháp thống nhất lịch sử- lôgíc (nội dung và yêu cầu).
b) Sự vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận biện chứng duy vật trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.
- Phương pháp luận biện chứng duy vật với việc giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế, chính trị và văn hóa – xã hội.
- Phương pháp luận biện chứng duy vật với việc khái quát lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
- Phương pháp luận biện chứng duy vật với hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.
Chuơng 4
NHẬN THỨC LUẬN
1. Các quan niệm chính trong lịch sử triết học về nhận thức
+ Các khái niệm "nhận thức”, "ý thức”, "tư duy”, "tư tưởng” và "lý luận nhận thức”; “lý luận nhận thức duy vật” và “lý luận nhận thức duy tâm”.
+ Chủ thể, khách thể và đối tượng của nhận thức.
+ Đối tượng của nhận thức.
+ Nguồn gốc, bản chất của nhận thức.
+ Mục đích, nội dung của nhận thức.
+ Về khả năng của nhận thức: chủ nghĩa khả tri, chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa bất khả tri.
+ Sự đa dạng và thống nhất các kiểu tri thức.
2. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
a) Các nguyên tắc và đối tượng của lý luận nhận thức duy vật biện chứng.
+ Các nguyên tắc xây dựng lý luận nhận thức duy vật biện chứng.
+ Phản ánh tích cực, sáng tạo hiện thực khách quan- nguyên tắc nền tảng của nhận thức.
+ Đối tượng của lý luận nhận thức duy vật biện chứng.
b) Các giai đoạn cơ bản của quá trình nhận thức.
+ Sự phản ánh trực quan về hiện thực: đặc điểm; các hình thức của nhận thức cảm tính (cảm giác, tri giác, biểu tượng); vai trò của chúng trong nhận thức.
+ Tư duy trừu tượng: đặc điểm; các hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng (khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh), vai trò của chúng trong nhận thức.
+ Mối quan hệ, sự chuyển hoá từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính. Lôgic của nhận thức. Sự thống nhất giữa quan niệm "đi từ trừu tượng đến cụ thể” (của C.Mác) và quan niệm "đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng” (của V. I. Lênin).
c) Biện chứng của quá trình nhận thức
+ Mâu thuẫn biện chứng và sự giải quyết mâu thuẫn trong quá trình phát triển của nhận thức.
+ Lượng- chất và sự chuyển hoá giữa lượng và chất trong quá trình phát triển của nhận thức.
+ Phủ định biện chứng và sự phủ định biện chứng trong quá trình phát triển của nhận thức.
d) Quan điểm biện chứng duy vật về chân lý
+ Khái niệm chân lý; sự đối lập giữa chân lý và sai lầm; tiêu chuẩn của chân lý.
+ Tính tương đối và tính tuyệt đối của chân lý; chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối.
+ Tính cụ thể của chân lý.

tải về 33.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương