1. Tên học phần: Triết học – mhp: eco501


Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minhtải về 33.25 Kb.
trang13/13
Chuyển đổi dữ liệu08.02.2024
Kích33.25 Kb.
#56542
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ECO501 - Triet Hoc

3. Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh
- Quan niệm về con người.
- Về mục tiêu giải phóng con người.
- Về vai trò động lực của con người trong Cách mạng Việt Nam.
4. Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay
a) Quan niệm triết học về nhân tố con người
- Khái niệm nhân tố con người; những đặc trưng xã hội quy định vai trò chủ thể tích cực, tự giác, sáng tạo của con người.
- Quan niệm về phát huy nhân tố con người.
- Nhân tố con người trong quan hệ với nhân tố xã hội, nguồn lực con người, nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người…
b) Phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở n­ước ta hiện nay
- Sự nghiệp đổi mới đặt con ng­ười vào vị trí trung tâm- vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.
- Vấn đề chiến l­ược con ng­ười ở Việt Nam hiện nay.
- Những động lực cơ bản phát huy nhân tố con ng­ười trong đổi mới đất nước hiện nay.
+ Lợi ích với tính cách là một động lực tích cực hoá nhân tố con ng­ười. Vấn đề giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích, thực hiện công bằng xã hội trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
+ Dân chủ với tính cách là một động lực tích cực hoá nhân tố con ng­ười. Vấn đề dân chủ hoá mọi mặt đời sống xã hội trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
+ Trí tuệ- động lực bên trong của tính tích cực, tự giác, sáng tạo con người. Giáo dục – Đào tạo với vấn đề phát triển trí tuệ và nền tảng thể chất của con người Việt Nam hiện nay.
tải về 33.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương