1. Quy định về tiền lương hưu tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam-Nhật Bản (Hiệp định)tải về 16.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.03.2018
Kích16.72 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4853/TCT-HTQT
V/v xác định nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương hưu của ông Akira Hatakeyama.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Trả lời công văn số 1466/CT-KK ngày 25/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương hưu nhận được từ Nhật Bản của Ông Akira Hatakeyama (Ông Akira) do Công ty TNHH Giấy Oji trả thông qua Ngân hàng tín thác Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:1. Quy định về tiền lương hưu tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam-Nhật Bn (Hiệp định):

Điều 18 của Hiệp định quy định như sau:

Th theo các quy định tại khoản 2 Điều 19, tiền lương hưu và các khoản tin công tương tự khác được trả cho một đi tượng cư trú của một Nước ký kết do các công việc đã làm trước đây sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước ký kết đó.”

Căn cứ quy định tại Điều 18 nêu trên, thu nhập từ tiền lương hưu Ông Akira nhận được, với tư cách là đối tượng cư trú tại Việt Nam từ năm 2008 đến nay sẽ chỉ bị đánh thuế tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam.2. Quy định tại nội luật:

(1) Giai đon t 2008 đến 31/12/2008:

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Mục V và Điểm 2.1.1 Khoản 2 Mục I, Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 13/9/2004), ông Akira không thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN tại Việt Nam đối với các khoản tiền lương hưu nhận được bao gồm tiền lương hưu nhận được từ quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ hưu trí tự nguyện.(2) Giai đon từ 01/01/2009 đến 30/6/2013:

- Mục III, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/01/2009) hướng dẫn:"III. CÁC KHOẢN THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ

Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế và hồ sơ làm căn cứ xác định thu nhập được min thuế như sau:

……

10. Thu nhập từ tiền lương hưu do bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội được nghỉ hưu theo chế độ quy định thì thu nhập từ tiền lương hưu do bảo hiểm xã hội Việt Nam trả được min thuế.

Cá nhân sinh sng ti Vit Nam đưc min thuế đối với tiền lương hưu do các tổ chức nước ngoài thành lp theo pháp luật bảo hiểm xã hi của nước đó.”

Theo thông tin do Cơ quan thuế Nhật Bản cung cấp, Quỹ lương hưu do Công ty TNHH Giấy Oji trả cho Ông Akira thông qua ngân hàng tín thác Sumitomo Trust & Banking Co.. Ltd là Quỹ lương hưu tự nguyện do Công ty TNHH Giấy Oji quản lý, không được thành lập theo Luật lương hưu công của Nhật Bản, nên lương hưu Ông Akira nhận được từ Quỹ lương hưu của Công ty TNHH Giấy Oji không được miễn thuế TNCN tại Việt Nam.

Các khoản lương hưu nhận được theo Luật Lương hưu công của Nhật: Luật Lương hưu quốc gia và Luật Bảo hiểm lương hưu người làm công (National Pension Act, Employee's Pension Insurance Act) thuộc đối tượng miễn thuế TNCN tại Việt Nam.

(3) Giai đon từ 01/7/2013 đến nay:

Khoản 10 Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ 01/7/2013) quy định:"Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

…………..


10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi tr theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sng, làm việc ti Vit Nam, đưc miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài trả”.

Do đó, tiền lương hưu Ông Akira nhận được từ ngày 01/7/2013 đến nay được miễn thuế TNCN tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn ông Akira thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN theo đúng quy định./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ QLT TNCN (để phối hợp)
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh


 

: vnt upload
vnt upload -> TÌm chữ SỐ TẬn cùng của một lũy thừA
vnt upload -> Hướng Dẫn Sử Dụng Camera ir dome The product image may differ from the actual product
vnt upload -> Ma trậN ĐỀ thi hkii- sử LỚP 11 ( 12-13 ) Nội dung/ Chương/ bài
vnt upload -> TUẦN 8 Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Buổi Chiều Ôn : Tự nhiên xã hội Ăn uống hằng ngàY
vnt upload -> ĐẢng cộng sản việt nam ban tổ chứC
vnt upload -> Mã đề thi: 473 KỲ thi học kỳ I năm họC 2011- 2012
vnt upload -> Mã đề thi: 127 KỲ thi học kỳ I năm họC 2011- 2012
vnt upload -> Điểm Hình học lớp 7 Họ và tên: Đề 8
vnt upload -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 45 phút bàI 2 – hki năm họC : 2011 – 2012 MÔN : tiếng anh (10CB)
vnt upload -> Ban tuyên giáo trung ưƠng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương