1 Quản lý việc báo lổi trong Internet Explorertải về 0.71 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6
1 - Quản lý việc báo lổi trong Internet Explorer.

Thủ thuật sau sẽ giúp bạn hạn chế việc báo lổi InternetExplorer .


Vào Start – Run gỏ Regedit và nhấn phím Enter . Bạn tìm đến khóa sau :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Vào Edit – New chọn DWORD Value ,
bạn đặt tên cho khóa này là IEWatsonEnabled và thếit lập
cho nó là 0
Bạn tiếp tục vào Edit – New chọn DWORD Value ,
bạn đặt tên cho khóa này là
IEWatsonDisabled và đặt cho giá trị này là 1
Thoát khỏi Regedit và Khởi động lại máy tính .

13  - Để Windows Media Player có thể chơi được các đĩa Audio bị lỗi.

Windows Media Player(WMP) có thể chơi được một số đĩa audio bị lổi(do các track bị hỏng hoặc đĩa bị xước với mức độ vừa phải) mà các chương trình chơi nhạc khác phải "bó tay". WMP có thể làm được điều đó là nhờ chức năng Error Correction(sữa lỗi). Tuy nhiên, theo mặc định chức năng này không được kích hoạt. Để kích hoạt chức năng này, bạn làm như sau :

Khởi động WMP vào menu Tools - Options , chọn thẻ Devices chọn ổ đĩa CDROM , CDRW


thường chơi nhạc nhấn nút Properties .
Chọn thẻ Audio , trong khung Playback đánh dấu chọn mục Use error correction để chương trình
tự động sửa lổi các track trên đĩa audio khi nghe nhạc . Nếu bạn chọn mục Use error correction
trong khung Copy thì chương trình sẽ tự động sửa lỗi khi bạn copy các track nhạc . Cuối cùng
bấm nút OK để đóng các hộp thoại lại .


Hiển thị hình nền cho Toolbar của Explorer.

Hướng dẫn này giúp bạn hiển thị một hình nền dạng bitmap cho Toolbar của Explorer.

Tìm đến khoá chỉ ra bên dưới trong Registry Editor, tạo một giá trị kiểu String mới với tên "BackBitmapShell" nếu chưa có và nhập dữ liệu cho nó là đường dẫn đầy đủ của file bitmap mà bạn muốn làm hình nền.


Minh họa trong Registry Editor

 Name

 Type

 Data

(Default)

REG_SZ

(not set value)

BackBitmapShell

REG_SZ

C:\Windows\a.bmp
My Computer\ HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Toolbar

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Internet Explorer\ Toolbar
Name: BackBitmapShell
Type: REG_SZ
Value: Đường dẫn đầy đủ của file .bmp dùng làm hình nền cho Toolbar của Explorer.

66. Mất biểu tượng kết nối Internet trong Network Connection

Khi máy tính của bạn mất biểu tượng kết nối Internet , bạn thường tạo một kết nối mới tuy nhiên

bạn sẽ kết nối hoặc không kết nối với ISP của bạn bằng cách sử dụng trình tiện ích RAS

Phonebook .

Để kết nối Internet , bạn vào Start – Run gõ E:\Documents and Settings\All

Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Pbk

E : là ổ đĩa mà bạn cài đặt hệ điều hành . Nhấn chuột vào tập tin RASPHONE.PBK để

kết nối đến Internet .

Tiếp tục vào Start – Run gõ CMD và nhấn phím Enter .

Trong cửa sổ Command Prompt , bạn gõ 3 dòng sau để đăng ký các tập tin netshell.dll ,

netcfgx.dll , netman.dll (Lưu ý khi xuống hàng ở mổi dòng bạn đều nhấn phím Enter để

lệnh được thực thi) .

regsvr32 netshell.dll

regsvr32 netcfgx.dll

regsvr32 netman.dll

 
Kiểm tra việc thiết lập card mạng

Nhấn chuột phải vào My Computer chọn Properties.

Chọn thẻ Hardware khi đó bạn chọn Device Manager . Chọn Network Adapters kiểm tra card

mạng có được hiển thị không .

Nhấn chuột phải vào card mạng của bạn , trên thanh General trong mục Device Status bạn kiểm

tra thông tin "This device is working properly" có xuất hiện hay không . Nếu có bạn chuyển sang

bước thứ hai .

Kiểm tra những dịch vụ cần thiết

Nhấn chuột phải vào My Computer và khi đó chọn Manage.

Chọn và mở Services and Applications , chọn tiếp Services.

Ở cửa sổ bên phải , bạn kiểm tra các dịch vụ sau đây đã được khởi động (Started) rồi chưa :

Remote Procedure Call (RPC)

Network Connections (Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ RPC)

Plug and Play

COM+ Event System (Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ RPC)

Remote Access Connection Manager (Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ Telephony)

Telephony (Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ RPC)

Sau đó bạn kiểm tra việc thiết lập đăng nhập :

Nhấn chuột vào dịch vụ COM+ Event System .

Chọn thanh Log On . Dưới Log on as , kiểm tra Local System account có được chọn hay không .

Đây là thiết lập mặc định , nếu chức năng này không được bật , bạn chọn mục này . Chọn OK.

Kiểm tra việc thiết lập ảnh hưỡng của màn hình Desktop

Nhấn chuột vào dịch vụ Network Connection , chọn thanh Log On . Dưới Log on as , bạn kiểm tra

Local System account có được chọn rồi chưa , xác định lựa chọn Allow service to interact with

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

desktop có được bật hay không . Nếu như chức năng này chưa được chọn , bạn đánh dấu kiểm

vào nó . Nhấn nút OK .

Kiểm tra việc thiết lập dịch vụ mạng

Trong cửa sổ Control Panel , bạn chọn Add or Remove Programs , chọn Add/Remove Windows

Components .

Chọn Networking Services nhấn nút Details , kiểm tra xem Simple TCP/IP Services có được

chọn hay không , nếu không được bật bạn chọn nó . Nhấn OK .

Đặt đĩa cài đặt Windows XP /2003 vào , nhấn Next và chọn Finish để kết thúc .

Đăng ký lại các tập tin DLL (Dynamic Link Library : Thư viện liên kết động)

Vào Start – Run gỏ cmd và nhấn nút OK .

Trong cửa sổ Command Prompt , bạn nhập vào các lệnh dưới đây để đăng ký các tập tin sau

(lưu ý khi thực hiện một lệnh , bạn phải nhấn phím Enter để xuống dòng) .

Bạn tiến hành đăng ký lần lượt các tập tin DLL như netshell.dll , netcfgx.dll và netman.dll

regsvr32 netshell.dll (hai tập tin sau đó bạn đăng ký cũng tương tự)

Nếu bạn nhận được thông báo giống như sau thì xem như quá trình đăng ký lại tập tin .dll hòan

tất . Khởi động lại máy tính .

Vào tiếp Command Promt . Trong cửa sổ Command Promt , bạn gõ sfc /purgecache nhấn Enter .

Sau đó trình ứng dụng Windows File Checker được bắt đầu .

Kiểm tra khoá Registry

Bạn tiếp tục kiểm tra Regedit . Sau khi màn hình Registry Editor hiện ra , bạn tìm đến khóa sau :

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}

Kiểm tra xem hai khóa con NumMethods và ProxyStubClsid32 có tồn tại hay không .

Nếu hai khóa con này không tồn tại bạn nên tạo chúng .

Sử dụng tiện tích Dcomcnfg.exe để khởi động lại thiết lập Default Impersonation Level :

Vào Start - Run gỏ dcomcnfg và nhấn nút OK.

Trong Component Services chọn Computers , nhấn chuột phải vào MyComputer và chọn

Properties.

Chọn thanh Default Properties và khi đó chọn hộp kiểm Enable Distributed COM on this

computer .

Bạn chọn bất kì thiết lập khác với Anonymous ở trong mục Default Impersonation Level và khi đó

nhấn nút OK. Khởi động lại máy tính .

Thiết lập các chức năng khác :

Vào Start – Run gỏ gpedit.msc và nhấn phím Enter .

Trong cửa sổ Group Policy , bạn chọn User Configuration – Windows Settings chọn Internet

Explorer Maintenance , bạn chọn tiếp Connection - Connection Settings . Xóa hộp kiểm Delete

existing connection settings if present . Nhấn OK .

Tiếp theo bạn vào Command Prompt , gỏ winmgmt /clearadap nhấn Enter

Mở Registry Editor , bạn tìm đến khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network

Nhấn chuột phải vào khóa Network , chọn Export lưu nó để đề phòng sự cố khi bạn thay đổi

Regedit . Nhấn chuột phải vào khóa Network lại một lần nữa , bạn xóa khóa Config đi , lưu ý bạn

Welcome To VNECHIP http://www.vnechip.com - Where People Go To Know

VNECHIP – Advanced Technologies , 24/7 Support , Free Fastest Online

không được xóa khóa Network . Khóa Config sẽ khôi phục khi bạn khởi động lại máy tính . Khởi

động lại máy tính .

 
157. Tránh download các tập tin đính kèm

Bạn thường download các tập tin đính kèm từ Outlook Express . Tuy nhiên những tập tin đính

kèm này có thể mang theo các biến thể của virus vào máy tính của bạn . Thủ thuật sau sẽ giúp

bạn tránh download các tập tin đính kèm này .

Vào Start – Run gõ gpedit.msc và nhấn phím Enter . Trong cửa sổ Group Policy chọn User

Configuration – Administrative Templates chọn Windows Components chọn Internet Explorer

Ở phần bên phải bạn tìm dòng Configure Outlook Express . Nhấn chuột vào khóa này chọn

Properties .

Chọn Enable và đánh dấu hộp kiểm Block attachments that may contain virus . Nhấn nút OK
173. Thay đổi tốc độ băng thông của kết nối Internet trong Windows XP

Nếu máy tính của bạn kết nối Internet rất chậm , bạn hãy thử giải pháp sau . Mở Registry Editor

bạn tìm khóa

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTE M\Curr entControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Trong giá trị này , ở phần bên phải bạn thiết lập các giá trị này như sau :

DefaultTTL thiết lập giá trị mặc định cho nó là 80

EnablePMTUBHDetect = 0

EnablePMTUDiscovery = 1

GlobalMaxTcpWindowSize = 372300

TcpMaxDupAcks = 2

SackOpts = 1

Tcp1323Opts = 1

TcpWindowSize = 372300

Khởi động lại máy . Bây giờ đến lượt tăng DNS Cache , các bạn tìm khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

Trong phần bên phải các bạn tạo các khóa DWORD Value cho các giá trị sau (nếu các giá trị này

không có) :

CacheHashTableBucketSize DWORD Value là 00000001

CacheHashTableSize DWORD Value là 00000180

MaxCacheEntryTtlLimit DWORD Value là 0000fa00

MaxSOACacheEntryTtlLimit DWORD Value là 0000012d

Sau đó khởi động lại máy tính .210. Tăng tốc khi kết nối Internet trong Windows XP

Vào Start - Run gõ gpedit.msc nhấn phím Enter . Vào Local Computer Policy - Administrative

templates chọn Network branch .

Vào tiếp QoS Packet Scheduler chọn Limit reservable banthwidth nhấn chuột phải vào khóa này

và chọn Properties .

Chọn mục Enable , trong phần Bandwidth bạn thiết lập nó từ 20% đến 0% . Nhấn OK


285. Tăng tốc độ Shutdown

Để tăng tốc độ Shutdown ở máy tính của bạn , bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]

"AutoEndTasks"="1"

"HungAppTimeout"="100"

"WaitToKillAppTimeout"="1000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]

"WaitToKillServiceTimeout"="1000"

Lưu tập tin này lại và đặt tên là speedshutdown.reg


296. Tăng tốc hoạt động cho bộ nhớ

Việc cải thiện hoạt động của bộ nhớ có thể làm được một cách đơn giản bằng cách ngăn không

cho hệ thống dùng ổ đĩa cứng làm bộ nhớ đệm . Cách này thực sự bổ ích nếu hệ thống có từ

256 MB bộ nhớ trở lên . Mở Registry Editor tìm khoá sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Control\SessionManager\Memory

Management

Tạo hoặc thay đổi (nếu có) cho hai khoá sau :
DisablePagingExecutive (DWORD Value) và thiết lập nó thành 1

LargeSystemChache (DWORD Value) và thiết lập cho nó thành 1295. Tăng tốc hoạt động cho ổ đĩa quang

CDFS (CDROM File System-Hệ thống file CDROM) là driver của Windows 32bit điều khiển các ổ

đĩa quang (CDROM , DVDROM ,…) thay cho file MSCDEX của DOS và Windows 3.x . Bạn có

thể thông qua Registry để tối ưu hoá việc quản lý của Windows đối với các ổ đĩa quang và tăng

tốc hoạt động của chúng .

Mở Registry Editor tìm khoá sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

Tạo 3 khoá mới sau :

CacheSize (Binary Value) và thiết lập nó thành ff ff 00 00

Prefetch (DWORD Value) và thiết lập nó thành 4000

PrefetchTail (DWORD Value) và thiết lập nó thành 4000
324. Tăng tốc mở Start Menu

Mở Registry Editor bạn tìm khóa sau :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Bạn tìm khóa sau : Menu ShowDelay thiết lập giá trị này thành 0

Khởi động lại máy tính .

330. Tăng tốc độ chuột

Bạn mở Registry Editor bạn tìm khóa sau :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse

Bạn tạo một giá trị mang tên là ActiveWindowTracking (String Value) và thiết lập là 1.357. Ổ CDROM và DVDROM bị mất sau khi bạn cài đặt Windows XP

Khi bạn gặp tình huống này bạn đừng lo . Bạn mở Registry Editor của mình lên và tìm khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e965-e325-11ce-bfc1-

08002be10318}

Bạn tìm hai khóa UpperFilters và LowerFilters bạn xóa hai khóa này .

Khởi động máy tính .


366. Tăng tốc ổ cứng

Để tăng tốc ổ đĩa cứng , bạn vào Start - Run gõ sysedit nhấn OK . Chọn Windows\System.ini

Trong cửa sổ này bạn tìm mục [386enh]

Bạn thêm vào dòng sau Irq14=4096

Lưu tập tin này lại và khởi động lại máy tính
388. Khi bạn không download được bất cứ thứ gì từ Internet

Bạn thường download tài liệu , phần mềm từ Internet nhưng có một ngày máy tính của bạn

không tải được bất cứ thứ gì từ Internet . Mặc dù bạn mở Internet Explorer chọn Internet Options

chọn thanh Security . Trong Security Settings bạn chọn mục File Download chọn Enable rồi

nhưng nó vẩn không download được . Nguyên nhân do máy tính bị nhiểm Trojan W32.W3TC

Tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\ Plugins\Extension

Bạn nhấn chuột phải trên khóa này và xóa mục này đi .
399. Khắc phục hiện tượng không tắt máy khi Shutdown

Có một số máy tính chạy Windows 2000 và XP sẽ không tắt máy khi bạn Shutdown mà hiện lên

dòng chữ "It's now safe to turn off your computer" và bạn phải bấm nút Power trên thùng máy

mới tắt được máy .

Để "bắt" máy tính phải tự động tắt ngay sau khi shutdown , bạn phải sửa đổi một chút trong

Registry . Tuy nhiên để đơn giản và an tòan , bạn có thể dùng VBScript .

Mở Notepad và gõ vào đọan mã sau :

Option Explicit

Dim WSHShell, n, p, itemtype

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"

p = p & "PowerdownAfterShutdown"

itemtype = "REG_SZ"

n = 1


WSHShell.RegWrite p, n, itemtype

            Lưu lại với tên là Poweroff.vbs . Bạn tiến hành chạy tập tin này .473. Truy cập Internet thường xuyên lổi Shutdown

Hãy đãm bảo rằng máy tính của bạn thường xuyên cập nhật các virus hoặc các biến thể mới

nhất của nó .

Bạn vào Start - Run gõ services.msc nhấn phím Enter . Tìm dịch vụ mang tên là Remote

procedure call (RPC) chọn dịch vụ này tiếp tục bạn chọn Recovery và chuyển đổi từ Restart the

Computer thành Take no action. Nhấn Ok .

Khởi động lại máy tính .
568. Bỏ dấu "~" trong tên file dài

Bạn mở Registry Editor bạn tìm đến khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem

Bạn tìm giá trị mang tên là NameNumericTail (DWORD Value) và thiết lập nó thành 0633. Bật nút Numlock khi khởi động máy tính

Mở Notepad và chép đoạn mã sau vào :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard]

"InitialKeyboardIndicators"="2"

Bạn lưu lại và đặt tên cho tập tin này là shownumlock.reg


656. Tối ưu hoá bộ nhớ cache

Với các ứng dụng đòi hỏi nhiều bộ nhớ như hiện nay thì chắc chắn bạn phải lo tìm cách nào đó

có thể giúp bạn làm việc nhanh hơn. Bộ nhớ Cache có thể giúp bạn điều này mà không phải

quan tâm nhiều đến đĩa cứng. Cache là một bộ nhớ đặc biệt có tốc độ truy xuất rất nhanh.

Do đọc dữ liệu từ cache nhanh hơn đọc từ đĩa cứng nên tốc độ của cả hệ thống cũng như của

ứng dụng tăng đáng kể. Nói cách khác, bộ nhở cache được thiết kế để giảm truy cập vào đĩa

cứng. Nếu RAM của bạn có 32MB hoặc nhiều hơn, bạn hãy thử thiết đặt kích thước của bộ nhớ

cache theo một số lượng cố định. Ví dụ như đặt 4MB cho hệ thống có RAM dưới 48MB, và 8 MB

cho hệ thống có 48MB trở lên. Dưới đây là cách thiết đặt.

Chạy SysEdit bằng cách chọn Run từ meny Start, gõ SysEdit trong ô trắng và ấn Enter.

Nhắp vào cửa sổ system.ini.Cuộn xuống chỗ [vcache].

Nếu bạn không nhìn thấy, bạn gõ [vcache] trên một dòng mới.

[mci]

cdaudio=mcicda.drvsequencer=mciseq.drv

waveaudio=mciwave.drv

avivideo=mciavi.drv

videodisc=mcipionr.drv

vcr=mcivisca.drv

MPEGVideo=mciqtz.drv

[vcache]

[MSNP32]


Nếu bạn có 48 MB RAM hoặc ít hơn, bạn gõ hai dòng lệnh:

MinFileCache=0

MaxFileCache=4096

Nếu bạn có nhiều hơn 48MB RAM, bạn gõ hai dòng lệnh sau:

MinFileCache=0

MaxFileCache=8192

Đóng SysEdit, ghi lại sự thay đổi này và khởi động lại Windows.

III/ Tùy biến thanh công cụ của I.E trong WinXP:

Bạn cảm thấy quá nhàm chán với thanh công cụ màu xám mặc định của Internet Explorer (IE) và bạn muốn cho nó sinh động với những tấm ảnh nền bạn đưa vào? Hoặc bạn muốn đưa thêm vào thanh công cụ các nút lệnh để gọi nhanh một chương trình trên máy, ví dụ như chương trình từ điển chẳng hạn? Trong Windows XP bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này mà không cần phải sửa đổi thủ công Registry hoặc cài thêm các phần mềm giúp tùy biến Windows.

Vào Start > Run, gõ gpedit.msc và bấm OK. Cửa sổ Group Policy xuất hiện. Trong khung bên trái bạn tìm đến mục User Configuration > Windows Settings > Internet Explorer Maintenance. Trong khung bên phải bạn nhấp đôi chuột vào mục Browser Toolbar Customizations. Hộp thoại Browser Toolbar Customizations xuất hiện.

Để thay đổi ảnh nền cho thanh công cụ, tại khung Background bạn chọn mục Customize toolbar background bitmap. Sau đó nhập vào đường dẫn đến file ảnh Bitmap (*.BMP) trên máy trong khung bên cạnh. Có thể bấm nút Browse để duyệt nhanh đến file ảnh này.

Lưu ý: Bạn nên chọn ảnh nền có kích thước phù hợp với thanh công cụ và đủ sáng để có thể thấy rõ dòng chữ tiêu đề của các nút lệnh và menu. Nếu bạn đang áp dụng các Theme thì ảnh nền bạn vừa đưa vào có thể không hiển thị được trên Toolbar. Để giải quyết vấn đề này bạn phải chuyển sang dùng Theme mặc định của Windows: bấm chuột phải lên Desktop, chọn Properties. Vào thẻ Themes, tại mục Theme bạn chọn Windows Classic trong danh sách đổ xuống. Bấm OK.

3. Thêm hình vào thanh công cụ của Internet Explorer

-Tìm vào đường dẫn sau: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar.

-Click chuột phải vào cửa sổ bên phải, chọn New\String Value, đặt tên BackBitmapIE5 và gõ đường dẫn tới một tệp tin ảnh có đuôi là bmp (c:\vnexpress.bmp chẳng hạn)

*Ghi chú: Bạn nên chọn ảnh sáng màu, chiều rộng khoảng 4 cm và có thể thêm chữ cho sinh động. Hình sẽ tự động thêm vào Outlook Express nếu là phiên bản 6.0.

4. Thêm hình vào thanh công cụ của Window Explorer

-Tìm vào đường dẫn sau: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar.

-Click chuột phải vào cửa sổ bên phải, chọn New\String Value, đặt tên BackBitmapShell và gõ đường dẫn (c:\tranh\fpt.bmp chẳng hạn)

5. Thay đổi chữ và màu trong thanh tiêu đề (title bar) và trình đơn (menu) của các chương trình chạy trong môi trường Windows

-Click chuột phải vào màn hình nền (desktop), vào Properties\Appearance, ở ô Item: chọn Active Title Bar (nếu muốn thay đổi thanh tiêu đề) hoặc Menu (nếu muốn thay đổi trình đơn).

-Vào Size để chọn chiều rộng, vào Color để chọn màu; vào Font:, Size, Color, B (Bold) và / (Italic) để chọn kiểu chữ, cỡ, màu, nét đậm và nét nghiêng.

*Ghi chú: Với cách làm tương tự, bạn có thể tùy ý thay đổi chữ của biểu tượng (icon), thanh cuốn (scrollbar), chú giải công cụ (tooltip)...6. Đổi tên Recycle Bin

-Tìm vào đường dẫn sau: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (bạn có thể ấn F3, gõ chính xác từ Recycle Bin, đánh dấu chọn vào DataMatch whole string only rồi nhấn Enter để tìm tự động).

-Click đúp vào giá trị (Default) hiện ra ở cửa sổ bên phải, gõ tên bạn thích (Thùng Rác chẳng hạn) rồi nhấn Enter.
Chu’ y:

La`m cac thao tac na`y sau do’ khoi dong lai may se co’ tac dung
Thay đổi tốc độ băng thông của kết nối Internet trong Windows XP

Nếu máy tính của bạn kết nối Internet rất chậm , bạn hãy thử giải pháp sau . Mở Registry Editor

bạn tìm khóa

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTE M\Curr entControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Trong giá trị này , ở phần bên phải bạn thiết lập các giá trị này như sau :

DefaultTTL thiết lập giá trị mặc định cho nó là 80

EnablePMTUBHDetect = 0

EnablePMTUDiscovery = 1

GlobalMaxTcpWindowSize = 372300

TcpMaxDupAcks = 2

SackOpts = 1

Tcp1323Opts = 1

TcpWindowSize = 372300

Khởi động lại máy . Bây giờ đến lượt tăng DNS Cache , các bạn tìm khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters

Trong phần bên phải các bạn tạo các khóa DWORD Value cho các giá trị sau (nếu các giá trị này

không có) :

CacheHashTableBucketSize DWORD Value là 00000001

CacheHashTableSize DWORD Value là 00000180

MaxCacheEntryTtlLimit DWORD Value là 0000fa00

MaxSOACacheEntryTtlLimit DWORD Value là 0000012d

Sau đó khởi động lại máy tính .


Tự động refresh (làm tươi) hệ thống của Windows

Mỗi khi chỉnh lại các thông số của hệ thống hay xóa các đối tượng nào đó, bạn thường phải nhấn

phím F5 hay chọn chức năng Refresh để làm tươi mới lại cấu hình hệ thống.

Để tự động làm tươi hệ thống bạn mở Registry Editor và tìm khóa sau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update.

Ỏ cánh bên phải, bạn thấy mục UpdateMode có giá trị REG_DWORD là 0x00000001 (1).

Click chuột phải lên tên mục UpdateMode và chọn lệnh Modify trong menu chuột phải.

Bạn thay giá trị 1 trong box Value data trên hộp thoại Edit DWORD Value bằng 0 (nếu là

Windows XP) hay 00 (nếu là Windows 98/ME). Logoff hoặc khởi động máy tính
Tăng tốc độ Shutdown

Để tăng tốc độ Shutdown ở máy tính của bạn , bạn mở Notepad và chép đoạn mã sau vào :

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]

"AutoEndTasks"="1"

"HungAppTimeout"="100"

"WaitToKillAppTimeout"="1000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]

"WaitToKillServiceTimeout"="1000"

Lưu tập tin này lại và đặt tên là speedshutdown.reg: file -> downloadfile8
downloadfile8 -> Bài Luận Đề tài: Mối lien hệ giữa dân số và môi trường MỤc lụC
downloadfile8 -> Bài 1: ( 5 điểm) A=24,4872 1\ Tính a = 2\ Tính giá trị của biểu thức: B=7,708220309 B= tại X =; z = 4 Bài 2
downloadfile8 -> Đề tài: Kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện
downloadfile8 -> CHƯƠng I: TỔng quan về audio- video số TỔng quan về audio số
downloadfile8 -> Lời ngỏ của giáo sư Nguyễn Lân Dũng Cùng bạn đọc
downloadfile8 -> NGƯỜi coi thi đ ĐỀ chính thứC
downloadfile8 -> Đề Tài Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết Phương Đông ở doanh nghiệp Toyota tại Việt Nam hiện nay
downloadfile8 -> Phát triển các hình thức liên doanh với nước ngoài trong sản xuất hàng xuất khẩu ở Nghệ An MỞ ĐẦU
downloadfile8 -> Luận văn TÌnh hình thưƠng mại giữa việt nam và CÁc nưỚc khối nam mỹ
downloadfile8 -> Đề tài Thái độ của người hâm mộ sau khi kết thúc giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2012


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương