1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham chiÕu chuÈntải về 482.59 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích482.59 Kb.
#15023
  1   2

TCN 68 - 209: 2002

môc lôc
* Lêi nãi ®Çu 5

* QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña bé tr­ëng bé b­u chÝnh viÔn th«ng 7

* TCN 68 - 209: 2002 91. Ph¹m vi 9

2. Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn 10

3. Tæng quan 10

4. C¸c ®Þnh nghÜa 11

5. C¸c møc thö 13

6. ThiÕt bÞ thö 13

6.1. Bé t¹o sãng kÕt hîp (1,2/50 s - 8/20 s) 13

6.2. Bé t¹o tÝn hiÖu thö 10/700 s theo CCITT 15

6.3. M¹ch t¸ch/ghÐp 167. CÊu h×nh thö 18

7.1. ThiÕt bÞ thö 18

7.2. CÊu h×nh thö ®èi víi nguån cung cÊp cña EUT 19

7.3. CÊu h×nh thö ®èi víi c¸c ®­êng nèi kh«ng ®èi xøng, kh«ng cã


che ch¾n 19

7.4. CÊu h×nh thö ®èi víi c¸c ®­êng viÔn th«ng/®­êng nèi ®èi xøng,


kh«ng cã che ch¾n 19

7.5. CÊu h×nh thö ®èi víi c¸c ®­êng d©y cã líp che ch¾n 20

7.6. CÊu h×nh thö ®èi víi hiÖn t­îng chªnh lÖch ®iÖn thÕ 20

7.7. CÊu h×nh c¸c phÐp thö kh¸c 20

7.8. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn phÐp thö 21

8. Thñ tôc thö 21

8.1. C¸c ®iÒu kiÖn chuÈn cña phßng thö 21

8.2. Thùc hiÖn phÐp thö trong phßng thö 21

9. KÕt qu¶ vµ biªn b¶n thö nghiÖm 23

Phô lôc A (Quy ®Þnh): Lùa chän bé t¹o tÝn hiÖu thö vµ møc thö 34

Phô lôc B (Tham kh¶o): Mét sè chó ý 36
contents

* FOREWORD 43

* Decision of the minister of posts and telematics 45

* TCN 68 - 209: 2002 471. Scope 48

2. Normative references 48

3. General 49

4. Definitions 42

5. Test levels 51 44

6. Test instrumentation 51

6.1. Combination wave (hybrid) generator (1,2/50 s - 8/20 s) 51

6.2. Test generator 10/700 s according to CCITT 53

6.3. Coupling/decoupling networks 537. Test set-up 56

7.1. Test equipment 56

7.2. Test set-up for tests applied to EUT power supply 57

7.3. Test set-up for tests applied to unshielded unsymmetrically operated interconnection lines 57

7.4. Test set-up for tests applied to unshielded symmetrically operated interconnection/telecommunication lines 57

7.5. Test set-up for tests applied to shielded lines 58

7.6. Test set-up to apply potential differences 58

7.7. Other test set-ups 58

7.8. Test conditions 58

8. Test procedure 59

8.1. Laboratory reference conditions 59

8.2. Application of the surge in the laboratory 59

9. Test results and test report 60

Annex A (Normative): Selection of generators and test levels 72

Annex B (Informative): Explanatory notes 74

Lêi nãi ®Çu

Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 209: 2002 “T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi xung - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö” ®­îc x©y dùng trªn c¬ së chÊp thuËn ¸p dông nguyªn vÑn c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn IEC 1000-4-5:1995 “T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - PhÇn 4: C¸c kü thuËt ®o vµ thö - Ch­¬ng 5: PhÐp thö miÔn nhiÔm ®èi víi c¸c xung”.

Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 209: 2002 do ViÖn Khoa häc Kü thuËt B­u ®iÖn (RIPT) biªn so¹n theo ®Ò nghÞ cña Vô Khoa häc - C«ng nghÖ vµ ®­îc Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2002/Q§-BBCVT ngµy 18/12/2002.

Tiªu chuÈn Ngµnh TCN 68 - 209: 2002 ®­îc ban hµnh d­íi d¹ng song ng÷ (tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh). Trong tr­êng hîp cã tranh chÊp vÒ c¸ch hiÓu do biªn dÞch, b¶n tiÕng ViÖt ®­îc ¸p dông.

Vô Khoa häc - C«ng nghÖ

bé b­u chÝnh, viÔn th«ngSè: 28/2002/Q§-BBCVTCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2002


QuyÕt ®Þnh cña bé tr­ëng bé b­u chÝnh, viÔn th«ng


VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn Ngµnh

bé tr­ëng bé b­u chÝnh, viÔn th«ng


  • C¨n cø Ph¸p lÖnh ChÊt l­îng hµng hãa ngµy 04/01/2000;

  • C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2002/N§-CP ngµy 11/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng;

  • C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 27/2001/Q§-TCB§ ngµy 09/01/2001 cña Tæng côc
    B­u ®iÖn (nay là Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng) vÒ viÖc x©y dùng, ban hµnh vµ c«ng bè tiªu chuÈn trong ngµnh B­u ®iÖn;

  • Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc - C«ng nghÖ,


quyÕt ®Þnh

§iÒu 1.- Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy 04 Tiªu chuÈn Ngµnh vÒ t­¬ng thÝch ®iÖn tõ tr­êng sau:

  1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 - 207: 2002

  1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng sôt ¸p, ng¾t qu·ng vµ thay ®æi ®iÖn ¸p - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 - 208: 2002

  1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi c¸c xung - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 - 209: 2002

  1. T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC) - MiÔn nhiÔm ®èi víi tõ tr­êng tÇn sè nguån - Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö;

M· sè TCN 68 - 210: 2002

§iÒu 2.- HiÖu lùc b¾t buéc ¸p dông c¸c Tiªu chuÈn nªu ë §iÒu 1 sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 3.- Ch¸nh v¨n phßng, Vô tr­ëng Vô Khoa häc - C«ng nghÖ, thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

K/T. Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng

thø tr­ëng th­êng trùc

§· ký: Mai Liªm Trùc


Tiªu chuÈn ngµnh

TCN 68 - 209: 2002

T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (EMC)

miÔn nhiÔm ®èi víi xung

Ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2002/Q§-BBCVT ngµy 18/12/2002
cña Bé tr­ëng Bé B­u chÝnh, ViÔn th«ng)

1. Ph¹m vi

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm, c¸c ph­¬ng ph¸p thö, møc thö khuyÕn nghÞ cho thiÕt bÞ ®èi víi c¸c xung ®¬n cùc do hiÖn t­îng qu¸ ¸p t¹o ra khi ®ãng ng¾t m¹ch hoÆc do sÐt ®¸nh. C¸c møc thö kh¸c nhau ¸p dông ®èi víi m«i tr­êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt kh¸c nhau. C¸c yªu cÇu nµy ¸p dông cho thiÕt bÞ ®iÖn vµ ®iÖn tö.

Môc ®Ých cña tiªu chuÈn nµy lµ thiÕt lËp mét chuÈn chung ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ khi thiÕt bÞ chÞu t¸c ®éng cña c¸c nguån nhiÔu n¨ng l­îng lín tõ ®­êng d©y nguån vµ c¸c ®­êng d©y liªn kÕt.

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh:

- C¸c møc thö;

- ThiÕt bÞ thö;

- CÊu h×nh thö;

- Thñ tôc thö.

NhiÖm vô cña phÐp thö trong phßng thö lµ x¸c ®Þnh ph¶n øng cña EUT ®èi víi nh÷ng xung ®iÖn ¸p do ¶nh h­ëng cña ho¹t ®éng ®ãng ng¾t m¹ch vµ sÐt ë c¸c møc ®e däa nhÊt ®Þnh, trong c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng x¸c ®Þnh.

Tiªu chuÈn nµy kh«ng ®Ò cËp ®Õn viÖc thö kh¶ n¨ng chÞu ®ùng ®iÖn ¸p cao cña líp c¸ch ®iÖn còng nh­ c¸c ¶nh h­ëng do sÐt ®¸nh trùc tiÕp.

Tiªu chuÈn nµy kh«ng quy ®Þnh c¸c phÐp thö ¸p dông cho thiÕt bÞ hoÆc hÖ thèng cô thÓ. Môc ®Ých chÝnh cña tiªu chuÈn lµ ®­a ra mét chuÈn chung cho c¸c c¬ quan qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. C¸c c¬ quan qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm (hoÆc ng­êi sö dông vµ nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ) cã nhiÖm vô lùa chän c¸c phÐp thö vµ møc ®é kh¾c nghiÖt thÝch hîp ®Ó ¸p dông ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh.

Chó ý: Tiªu chuÈn nµy ®­îc ¸p dông cho c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng.

2. Tµi liÖu tham chiÕu chuÈn

[1] IEC 1000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test.

[2] IEC 50(161):1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 161: Electromagnetic compatibility.

[3] IEC 60-1:1989, High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements.

[4] IEC 469-1:1987, Pulse techniques and apparatus - Part 1: Pulse terms and definitions.

3. Tæng quan

3.1 §ét biÕn do ®ãng ng¾t

HiÖn t­îng ®ét biÕn do ®ãng ng¾t hÖ thèng cã thÓ chia thµnh c¸c ®ét biÕn liªn quan tíi:

a) NhiÔu sinh ra do ®ãng ng¾t hÖ thèng nguån chÝnh, vÝ dô ®ãng ng¾t b»ng tô.

b) Ho¹t ®éng ®ãng ng¾t phô ë gÇn thiÕt bÞ hoÆc do sù thay ®æi t¶i trong hÖ thèng ph©n phèi nguån.

c) HiÖn t­îng céng h­ëng trong c¸c m¹ch cã c¸c linh kiÖn ®ãng ng¾t nh­ thyristor.

d) C¸c h­ háng cña hÖ thèng nh­ hiÖn t­îng chËp m¹ch, hiÖn t­îng phãng tia löa ®iÖn tíi hÖ thèng tiÕp ®Êt cña c«ng tr×nh.3.2 §ét biÕn do sÐt

SÐt t¹o ra c¸c xung ®iÖn ¸p theo nh÷ng c¬ chÕ chñ yÕu sau:

a) SÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo m¹ch ngoµi (m¹ch ë ngoµi nhµ tr¹m) phãng dßng ®iÖn lín qua ®iÖn trë ®Êt hoÆc trë kh¸ng m¹ch ngoµi t¹o ra c¸c ®iÖn ¸p;

b) SÐt ®¸nh gi¸n tiÕp (sÐt ®¸nh gi÷a hoÆc trong c¸c ®¸m m©y hay ®¸nh gÇn c¸c vËt thÓ t¹o ra c¸c tr­êng ®iÖn tõ) sinh ra ®iÖn ¸p/dßng ®iÖn c¶m øng trªn c¸c d©y dÉn ë bªn ngoµi hoÆc bªn trong toµ nhµ;

c) SÐt ®¸nh trùc tiÕp xuèng ®Êt gÇn c«ng tr×nh, sinh ra dßng ®iÖn trong hÖ thèng tiÕp ®Êt cña c«ng tr×nh ®ã;

Sù thay ®æi nhanh cña ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn x¶y ra khi thiÕt bÞ b¶o vÖ ®­îc kÝch ho¹t cã thÓ ghÐp vµo c¸c m¹ch bªn trong.3.3 M« pháng hiÖn t­îng ®ét biÕn

a) Bé t¹o tÝn hiÖu thö: c¸c ®Æc tÝnh cña bé t¹o tÝn hiÖu thö ph¶i sao cho cã thÓ m« pháng ®­îc c¸c hiÖn t­îng nªu trªn mét c¸ch s¸t thùc nhÊt.

b) NÕu nguån nhiÔu ë trong cïng mét m¹ch, thÝ dô trong m¹ch cung cÊp nguån (ghÐp trùc tiÕp) th× bé t¹o tÝn hiÖu thö cã thÓ m« pháng mét nguån trë kh¸ng thÊp t¹i c¸c cæng cña EUT.

c) NÕu nguån nhiÔu kh«ng ë trong cïng mét m¹ch (ghÐp gi¸n tiÕp) nh­ c¸c cæng cña thiÕt bÞ chÞu nhiÔu th× bé t¹o tÝn hiÖu thö cã thÓ m« pháng mét nguån trë kh¸ng cao h¬n.

4. C¸c ®Þnh nghÜa

4.1 C¸c ®­êng d©y c©n b»ng

§­êng d©y c©n b»ng lµ ®«i d©y dÉn ®èi xøng cã suy hao chuyÓn ®æi tõ chÕ ®é chªnh lÖch (d©y - d©y) sang chÕ ®é chung (d©y - ®Êt) nhá h¬n 20 dB.4.2 M¹ch ghÐp

M¹ch ghÐp lµ m¹ch ®iÖn dïng ®Ó chuyÓn n¨ng l­îng tõ mét m¹ch nµy ®Õn mét m¹ch kh¸c.4.3 M¹ch t¸ch

M¹ch t¸ch lµ m¹ch ®iÖn dïng ®Ó ng¨n kh«ng cho c¸c xung ®­a vµo EUT lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c dông cô, thiÕt bÞ hay hÖ thèng kh¸c kh«ng ®­îc thö.4.4 §é réng xung

§é réng xung lµ trÞ sè tuyÖt ®èi cña kho¶ng thêi gian mµ d¹ng sãng hay ®Æc tr­ng cña sãng cßn tån t¹i hay tiÕp diÔn. [IEC 469-1]4.5 §é réng s­ên tr­íc

Xung ®iÖn ¸p: ®é réng s­ên tr­íc T1 cña mét xung ®iÖn ¸p lµ tham sè ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 1,67 lÇn kho¶ng thêi gian T gi÷a hai thêi ®iÓm khi xung ®¹t 30% vµ 90% gi¸ trÞ ®Ønh (xem h×nh 2).

Xung dßng ®iÖn: ®é réng s­ên tr­íc T1 cña mét xung dßng ®iÖn lµ tham sè ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 1,25 lÇn kho¶ng thêi gian T gi÷a hai thêi ®iÓm khi xung ®¹t 10% vµ 90% gi¸ trÞ ®Ønh (xem h×nh 3). [IEC 60-1 söa ®æi]

4.6 MiÔn nhiÔm

MiÔn nhiÔm lµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña mét dông cô, thiÕt bÞ hay mét hÖ thèng mµ kh«ng bÞ suy gi¶m chÊt l­îng khi cã nhiÔu ®iÖn tõ. [IEV 161-01-20]4.7 HÖ thèng trang thiÕt bÞ ®iÖn

HÖ thèng trang thiÕt bÞ ®iÖn lµ mét tæ hîp c¸c thiÕt bÞ ®iÖn thùc hiÖn mét hay nhiÒu môc ®Ých cô thÓ, cã c¸c ®Æc tÝnh liªn quan víi nhau. [IEV 826-01-01]4.8 C¸c d©y liªn kÕt

C¸c d©y liªn kÕt bao gåm:

- C¸c d©y I/O (vµo/ra);

- C¸c d©y th«ng tin;

- C¸c d©y c©n b»ng.

4.9 B¶o vÖ s¬ cÊp

B¶o vÖ s¬ cÊp lµ biÖn ph¸p ®Ó ng¨n kh«ng cho phÇn lín n¨ng l­îng g©y nguy hiÓm truyÒn qua mét giao diÖn ®· ®­îc chØ ®Þnh.4.10 Thêi gian t¨ng

Thêi gian t¨ng cña xung lµ kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c thêi ®iÓm mµ t¹i ®ã lÇn ®Çu tiªn xung ®¹t gi¸ trÞ thÊp quy ®Þnh vµ sau ®ã lµ gi¸ trÞ cao quy ®Þnh.Chó ý: NÕu kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c, c¸c gi¸ trÞ nµy lµ 10% vµ 90% cña biªn ®é xung. [IEV 161-02-05]

4.11 B¶o vÖ thø cÊp

B¶o vÖ thø cÊp lµ biÖn ph¸p triÖt tiªu phÇn n¨ng l­îng d­ sau phÇn b¶o vÖ s¬ cÊp. Nã cã thÓ lµ mét thiÕt bÞ ®Æc biÖt hoÆc mét ®Æc tÝnh vèn cã cña EUT.4.12. Xung

Xung lµ sãng ®ét biÕn ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn hoÆc c«ng suÊt, lan truyÒn däc theo ®­êng d©y hoÆc m¹ch ®iÖn. Xung ®­îc ®Æc tr­ng bëi sù t¨ng rÊt nhanh sau ®ã lµ gi¶m chËm. [IEV 161-08-11 söa ®æi]4.13 HÖ thèng

HÖ thèng lµ mét tËp hîp c¸c phÇn tö cã quan hÖ víi nhau ®­îc thiÕt lËp ®Ó ®¹t ®­îc mét môc ®Ých cho tr­íc b»ng c¸ch thùc hiÖn mét chøc n¨ng cô thÓ.Chó ý: HÖ thèng ®­îc xem lµ c¸ch ly víi m«i tr­êng vµ c¸c hÖ thèng ngoµi kh¸c bëi mét mÆt ph¼ng gi¶ ®Þnh, mÆt ph¼ng nµy ng¨n c¸ch liªn kÕt gi÷a chóng vµ hÖ thèng ®ang xÐt. Qua c¸c liªn kÕt nµy, hÖ thèng bÞ ¶nh h­ëng bëi m«i tr­êng bªn ngoµi vµ c¸c hÖ thèng kh¸c; hoÆc ng­îc l¹i.

4.14 Thêi gian ®Ó biªn ®é xung gi¶m ®i mét nöa (T2)

Thêi gian ®Ó biªn ®é xung gi¶m ®i mét nöa lµ tham sè ®­îc x¸c ®Þnh b»ng kho¶ng thêi gian gi÷a thêi ®iÓm gèc O1 vµ thêi ®iÓm khi biªn ®é xung gi¶m xuèng cßn mét nöa gi¸ trÞ ®Ønh (xem h×nh 2, 3). [IEV 60-01 söa ®æi]4.15 §ét biÕn

§ét biÕn chØ hiÖn t­îng hoÆc ®¹i l­îng biÕn ®æi gi÷a hai tr¹ng th¸i æn ®Þnh liªn tiÕp trong kho¶ng thêi gian rÊt ng¾n so víi kháang thêi gian quan s¸t. [IEV 161-02-01]

5. C¸c møc thö

D¶i c¸c møc thö ®Ò xuÊt ®­îc cho trong b¶ng 1.B¶ng 1 - C¸c møc thö

Møc

§iÖn ¸p thö hë m¹ch, 10%, kV

1

2

34

x


0,5

1,0


2,0

4,0


®Æc biÖt

Chó ý: x lµ møc ®Ó më, møc nµy cã thÓ ®­îc quy ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm

C¸c møc thö ph¶i ®­îc lùa chän theo c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt. ViÖc ph©n lo¹i ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt ®­îc tr×nh bµy trong môc B.3 phô lôc B.

ThiÕt bÞ ®­îc thö ph¶i ®¶m b¶o tho¶ m·n ®èi víi tÊt c¶ c¸c møc ®iÖn ¸p thÊp h¬n møc thö ®­îc chän (xem môc 8.2).

§Ó lùa chän c¸c møc thö ®èi víi c¸c giao diÖn kh¸c nhau, xem thªm phô lôc A.

6. ThiÕt bÞ thö

6.1 Bé t¹o sãng kÕt hîp (1,2/50 s - 8/20 s)

S¬ ®å m¹ch cña bé t¹o sãng ®­îc tr×nh bµy trong h×nh 1. Gi¸ trÞ c¸c thµnh phÇn Rs1, Rs2, Rm, Lr vµ Cc ®­îc lùa chän sao cho bé t¹o sãng t¹o ra ®­îc xung ®iÖn ¸p 1,2/50 s (ë c¸c ®iÒu kiÖn hë m¹ch) vµ xung dßng ®iÖn 8/20 s (ë ®iÒu kiÖn ng¾n m¹ch), nghÜa lµ bé t¹o sãng cã trë kh¸ng ®Çu ra hiÖu dông 2 .

Th«ng th­êng, trë kh¸ng ®Çu ra hiÖu dông cña bé t¹o sãng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tÝnh tû sè gi÷a ®iÖn ¸p ®Çu ra hë m¹ch (gi¸ trÞ ®Ønh) vµ dßng ®iÖn ng¾n m¹ch (gi¸ trÞ ®Ønh).

Bé t¹o sãng ®iÖn ¸p hë m¹ch 1,2/50 s vµ dßng ®iÖn ng¾n m¹ch 8/20 s nµy ®­îc gäi lµ bé t¹o sãng kÕt hîp (CWG) hay bé t¹o sãng hçn hîp.Chó ý:

1- D¹ng sãng ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn lµ mét hµm cña trë kh¸ng ®Çu vµo EUT. Khi ®­a xung vµo thiÕt bÞ, trë kh¸ng nµy cã thÓ thay ®æi do hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ b¶o vÖ hoÆc do sù phãng ®iÖn hoÆc ®¸nh háng c¸c linh kiÖn khi thiÕt bÞ b¶o vÖ kh«ng ho¹t ®éng hoÆc kh«ng cã thiÕt bÞ b¶o vÖ. V× vËy, c¶ sãng ®iÖn ¸p 1,2/50 s vµ sãng dßng ®iÖn 8/20 s ph¶i s½n sµng ë ®Çu ra cña bé t¹o sãng thö, ngay khi cã t¶i.

2 - Bé t¹o sãng kÕt hîp m« t¶ trong tiªu chuÈn nµy còng gièng nh­ bé t¹o sãng hçn hîp quy ®Þnh trong mét sè tiªu chuÈn kh¸c.

6.1.1 C¸c ®Æc tÝnh vµ chØ tiªu kü thuËt cña bé t¹o sãng kÕt hîp

§iÖn ¸p ®Çu ra hë m¹ch:
D¶i ®iÖn ¸p:
TrÞ sè thÊp nhÊt tèi thiÓu

0,5 kV

TrÞ sè cao nhÊt tèi thiÓu

4,0 kV

D¹ng sãng ®iÖn ¸p xung

xem h×nh 2, b¶ng 2

Dung sai ®iÖn ¸p ®Çu ra hë m¹ch

 10%

Dßng ®iÖn ®Çu ra ng¾n m¹ch:
Dßng ®iÖn:
TrÞ sè thÊp nhÊt tèi thiÓu

0,25 kA

TrÞ sè cao nhÊt tèi thiÓu

2,0 kA

D¹ng sãng dßng ®iÖn xung

xem h×nh 3, b¶ng 2

Dung sai dßng ®iÖn ®Çu ra ng¾n m¹ch

 10%

Cùc tÝnh

d­¬ng/©m

DÞch pha so víi gãc pha cña ®­êng d©y AC

0  3600

Tèc ®é lÆp l¹i

Ýt nhÊt 1 lÇn/phót

Bé t¹o sãng ph¶i cã tÝn hiÖu ra ë chÕ ®é "th¶ næi" (floating).

Ph¶i cã c¸c ®iÖn trë phô (10  vµ 40 ) ®Ó lµm t¨ng trë kh¸ng nguån hiÖu dông ®èi víi c¸c ®iÒu kiÖn thö cô thÓ (xem môc 7, B.1 phô lôc B).

Trong tr­êng hîp nµy, d¹ng sãng ®iÖn ¸p hë m¹ch vµ d¹ng sãng dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ®­îc kÕt hîp vµo m¹ch t¸ch/ghÐp nªn kh«ng cßn lµ d¹ng sãng 1,2/50 s vµ 8/20 s n÷a (sãng kÕt hîp).

6.1.2 KiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh cña bé t¹o sãng

§Ó so s¸nh kÕt qu¶ thö cña c¸c bé t¹o sãng thö kh¸c nhau, ph¶i kiÓm tra ®Æc tÝnh cña bé t¹o sãng thö. Do ®ã, ph¶i thùc hiÖn ®o c¸c ®Æc tÝnh chñ yÕu cña bé t¹o sãng theo tr×nh tù sau.

§Çu ra bé t¹o sãng thö ph¶i ®­îc nèi tíi hÖ thèng ®o cã ®é réng b¨ng tÇn vµ thang ®iÖn ¸p ®ñ lín ®Ó kiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh cña d¹ng sãng.

C¸c ®Æc tÝnh cña bé t¹o sãng ph¶i ®­îc ®o ë c¸c ®iÒu kiÖn hë m¹ch (t¶i lín h¬n hoÆc b»ng 10 k) vµ ë c¸c ®iÒu kiÖn ng¾n m¹ch (t¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 0,1 ) víi cïng mét møc ®iÖn ¸p n¹p.Chó ý: Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch tèi thiÓu lµ 0,25 kA ®èi víi ®iÖn ¸p hë m¹ch 0,5 kV vµ tèi thiÓu lµ 2,0 kA ®èi víi ®iÖn ¸p hë m¹ch lµ 4,0 kV.

6.2 Bé t¹o sãng thö 10/700s theo CCITT

S¬ ®å m¹ch cña bé t¹o sãng ®­îc cho trong h×nh 4. TrÞ sè cña c¸c thµnh phÇn Rc, Cc, Rs, Rm1, Rm2 vµ Cs ®­îc lùa chän sao cho bé t¹o sãng t¹o ra ®­îc d¹ng xung 10/700 s.6.2.1 C¸c ®Æc tÝnh vµ chØ tiªu kü thuËt cña bé t¹o sãng


§iÖn ¸p ®Çu ra hë m¹ch:
D¶i ®iÖn ¸p:
TrÞ sè thÊp nhÊt tèi thiÓu

0,5 kV

TrÞ sè cao nhÊt tèi thiÓu

4,0 kV

D¹ng sãng xung ®iÖn ¸p

xem h×nh 5 (IEC 60-1), b¶ng 3

Dung sai ®iÖn ¸p ®Çu ra hë m¹ch

 10%

Dßng ®iÖn ®Çu ra ng¾n m¹ch:
Dßng ®iÖn:
TrÞ sè thÊp nhÊt tèi thiÓu

12,5 A

TrÞ sè cao nhÊt tèi thiÓu

100 A

D¹ng sãng xung dßng ®iÖn

xem b¶ng 3

Dung sai dßng ®iÖn ®Çu ra ng¾n m¹ch

 10%

Cùc tÝnh

d­¬ng/©m

Tèc ®é lÆp l¹i

Ýt nhÊt 1 lÇn/phót

Bé t¹o sãng ph¶i cã tÝn hiÖu ra ë chÕ ®é "th¶ næi" (floating).6.2.2 KiÓm tra c¸c ®Æc tÝnh cña bé t¹o sãng

C¸c ®iÒu kiÖn kiÓm tra ®èi víi bé t¹o sãng 10/700 s gièng nh­ 6.1.2 víi chó ý sau ®©y.Chó ý: Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch tèi thiÓu lµ 12,5 A ®èi víi ®iÖn ¸p hë m¹ch 0,5 kV vµ tèi thiÓu lµ 100 A ®èi víi ®iÖn ¸p hë m¹ch lµ 4,0 kV.

6.3 C¸c m¹ch t¸ch/ghÐp

C¸c m¹ch t¸ch/ghÐp kh«ng ®­îc ¶nh h­ëng ®¸ng kÓ ®Õn c¸c tham sè bé t¹o sãng, vÝ dô ®iÖn ¸p hë m¹ch, dßng ®iÖn ng¾n m¹ch vÉn n»m trong kho¶ng dung


sai quy ®Þnh.

Ngo¹i lÖ: ghÐp qua bé triÖt xung.

C¸c m¹ch t¸ch/ghÐp ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau ®©y:

6.3.1. M¹ch t¸ch/ghÐp dïng cho c¸c m¹ch cung cÊp nguån AC/DC (chØ sö dông víi
bé t¹o sãng kÕt hîp)

Ph¶i kiÓm tra ®é réng s­ên tr­íc vµ thêi gian ®Ó biªn ®é xung gi¶m xuèng mét nöa ®èi víi ®iÖn ¸p ë c¸c ®iÒu kiÖn hë m¹ch vµ dßng ®iÖn ë c¸c ®iÒu kiÖn


ng¾n m¹ch.

§Çu ra cña bé t¹o tÝn hiÖu thö hoÆc m¹ch ghÐp cña nã ph¶i ®­îc nèi tíi hÖ thèng ®o cã ®é réng b¨ng tÇn vµ thang ®iÖn ¸p ®ñ lín ®Ó kiÓm tra d¹ng sãng ®iÖn ¸p hë m¹ch.

D¹ng sãng dßng ®iÖn ng¾n m¹ch cã thÓ ®­îc ®o b»ng mét bé biÕn dßng cã ®­êng nèi ng¾n m¹ch gi÷a c¸c ®Çu ra cña m¹ch ghÐp.

TÊt c¶ c¸c d¹ng sãng còng nh­ c¸c tham sè ho¹t ®éng kh¸c cña bé t¹o sãng ph¶i ®óng nh­ quy ®Þnh trong môc 6.1.1 (ë ®Çu ra cña bé t¹o sãng còng nh­ ®Çu ra cña m¹ch t¸ch/ghÐp).Chó ý: Khi trë kh¸ng bé t¹o sãng t¨ng tõ 2  lªn 12  hoÆc 42  theo yªu cÇu cÊu h×nh thö th× ®é réng xung thö ë ®Çu ra m¹ch ghÐp cã thÓ thay ®æi ®¸ng kÓ.

6.3.1.1 Ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung dïng cho c¸c m¹ch cung cÊp nguån

Ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung cho phÐp ®­a ®iÖn ¸p thö vµo thiÕt bÞ ®­îc thö theo kiÓu d©y-d©y hoÆc d©y-®Êt khi m¹ch t¸ch hÖ thèng nguån còng ®­îc nèi. S¬ ®å m¹ch hÖ thèng nguån mét pha ®­îc cho trong h×nh 6, 7. S¬ ®å m¹ch víi hÖ thèng nguån 3 pha ®­îc cho trong h×nh 8, 9.

C¸c ®Æc tÝnh chñ yÕu cña m¹ch t¸ch/ghÐp bao gåm:GhÐp:

C¸c tô ghÐp: C = 9 F hoÆc 18 F (xem cÊu h×nh thö)T¸ch:

§iÖn c¶m t¸ch ®èi víi ®iÖn ¸p nguån: L = 1,5 mH

§iÖn ¸p xung d­ trªn c¸c ®­êng d©y ch­a ghÐp xung khi ®· ng¾t EUT kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15% ®iÖn ¸p thö lín nhÊt.

Khi ng¾t EUT khái m¹ng cung cÊp nguån, ®iÖn ¸p xung d­ trªn c¸c ®Çu vµo nguån ®iÖn cña m¹ch t¸ch kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 15% ®iÖn ¸p thö hoÆc hai lÇn gi¸ trÞ ®Ønh cña ®iÖn ¸p pha hÖ thèng nguån (chän gi¸ trÞ lín h¬n).

C¸c ®Æc tÝnh nãi trªn ®èi víi hÖ thèng nguån 1 pha (pha, trung tÝnh, ®Êt b¶o vÖ) còng ®óng ®èi víi hÖ thèng nguån 3 pha (c¸c d©y pha, trung tÝnh vµ ®Êt b¶o vÖ).

6.3.1.2 Ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn c¶m dïng cho c¸c m¹ch cung cÊp nguån

§ang xem xÐt.

6.3.2 M¹ch t¸ch/ghÐp dïng cho c¸c ®­êng d©y liªn kÕt

Ph­¬ng ph¸p ghÐp ®­îc lùa chän tuú theo chøc n¨ng cña m¹ch vµ c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng. §iÒu nµy ph¶i ®­îc quy ®Þnh trong tµi liÖu kü thuËt s¶n phÈm.

C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp bao gåm:

- Ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung;

- Ph­¬ng ph¸p ghÐp qua bé triÖt xung.

ViÖc sö dông c¸c cÊu h×nh thö kh¸c nhau ®Ó thö mét cæng cña EUT cã thÓ kh«ng cho c¸c kÕt qu¶ t­¬ng ®­¬ng. CÊu h×nh thÝch hîp nhÊt ph¶i ®­îc quy ®Þnh trong c¸c tµi liÖu kü thuËt s¶n phÈm hoÆc c¸c tiªu chuÈn s¶n phÈm.Chó ý: RL trong c¸c h×nh tõ 10 ®Õn 12 lµ ®iÖn trë cña cuén c¶m L cã gi¸ trÞ phô thuéc vµo sù suy hao tÝn hiÖu truyÒn dÉn.

6.3.2.1 Ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung ®èi víi c¸c ®­êng d©y liªn kÕt

Khi kh«ng cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc liªn l¹c trªn d©y, ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung lµ ph­¬ng ph¸p rÊt thÝch hîp ®èi víi c¸c m¹ch I/O cã d©y kh«ng c©n b»ng, kh«ng cã líp che ch¾n. ViÖc thö ®­îc thùc hiÖn theo h×nh 10 ®èi víi ph­¬ng ph¸p ghÐp kiÓu d©y-d©y vµ ph­¬ng ph¸p ghÐp kiÓu d©y-®Êt.

C¸c ®Æc tÝnh chñ yÕu cña m¹ch t¸ch/ghÐp ®iÖn dung:

- Tô ghÐp: C = 0,5 F

- Cuén c¶m t¸ch (kh«ng bï dßng): L = 20 mH


Chó ý: CÇn xem xÐt ®Æc tÝnh dßng tÝn hiÖu, ®Æc tÝnh nµy phô thuéc vµo m¹ch ®­îc thö.

6.3.2.2 Ph­¬ng ph¸p ghÐp qua bé triÖt xung

Ph­¬ng ph¸p ghÐp qua bé triÖt xung lµ ph­¬ng ph¸p ghÐp thÝch hîp ®èi víi c¸c m¹ch cã d©y c©n b»ng, kh«ng cã líp che ch¾n (th«ng tin, viÔn th«ng) nh­
trong h×nh 12.

Ph­¬ng ph¸p nµy còng cã thÓ ®­îc dïng trong tr­êng hîp kh«ng thÓ thùc


hiÖn ghÐp ®iÖn dung do c¸c vÊn ®Ò chøc n¨ng g©y ra khi nèi c¸c tô víi EUT (xem h×nh 11).

M¹ch ghÐp cßn cã nhiÖm vô ®iÒu tiÕt sù ph©n phèi dßng xung trong tr­êng hîp c¸c ®iÖn ¸p c¶m øng vµo c¸p nhiÒu sîi.

V× vËy, c¸c ®iÖn trë Rm2 trong m¹ch ghÐp cã n d©y ghÐp ph¶i lµ n x 25 
(víi n  2).

VÝ dô: n = 4, Rm2 = 4 x 25 . Víi trë kh¸ng tæng cña bé t¹o sãng kho¶ng


40 , Rm2 kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 250 .

ViÖc ghÐp qua bé triÖt xung cã khÝ cã thÓ ®­îc c¶i thiÖn b»ng viÖc sö dông c¸c tô ®iÖn m¾c song song víi c¸c bé triÖt xung.

VÝ dô: C  0,1 F ®èi víi c¸c tÇn sè cña tÝn hiÖu truyÒn dÉn trªn d©y nhá h¬n 5 kHz. ë c¸c tÇn sè cao h¬n, kh«ng dïng tô ®iÖn.

C¸c ®Æc tÝnh chñ yÕu cña m¹ch ghÐp/t¸ch:

- §iÖn trë ghÐp, Rm2 n x 25  (n  2)

- Bé triÖt xung cã khÝ 90 V

- Cuén c¶m t¸ch, L (lâi trßn, cã bï dßng) 20 mH

Chó ý:

- Trong mét sè tr­êng hîp, v× c¸c lý do chøc n¨ng cã thÓ ph¶i sö dông c¸c bé triÖt xung cã ®iÖn ¸p ho¹t ®éng cao h¬n.

- Cã thÓ sö dông c¸c phÇn tö kh¸c ngoµi c¸c bé triÖt xung nÕu c¸c phÇn tö ®ã kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng.

6.3.3 C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp kh¸c

C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp kh¸c ®ang ®­îc xem xÐt.

7. CÊu h×nh thö

7.1 ThiÕt bÞ thö

CÊu h×nh thö bao gåm c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu sau:

- ThiÕt bÞ ®­îc thö (EUT);

- ThiÕt bÞ phô trî (AE);

- C¸p (chñng lo¹i vµ chiÒu dµi theo quy ®Þnh);

- ThiÕt bÞ ghÐp (ghÐp ®iÖn dung hoÆc ghÐp qua c¸c bé triÖt xung);

- Bé t¹o sãng (bé t¹o sãng kÕt hîp, bé t¹o sãng 10/700 s);

- M¹ch t¸ch/c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ;

- C¸c ®iÖn trë phô, 10  vµ 40  (xem B.1 phô lôc B).

7.2 CÊu h×nh thö ®èi víi nguån cung cÊp cña EUT

Xung ®­îc ®­a vµo c¸c cùc nguån cña EUT qua m¹ch ghÐp ®iÖn dung (xem h×nh 6, 7, 8 vµ 9). Ph¶i sö dông c¸c m¹ch t¸ch ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c thiÕt bÞ kh«ng ®­îc thö cã chung d©y nguån vµ ®Ó cã trë kh¸ng t¸ch ®èi víi sãng xung ®ñ lín ®Ó sãng xung theo quy ®Þnh cã thÓ ®i vµo c¸c d©y cÇn thö.

NÕu kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c, d©y nèi gi÷a EUT vµ m¹ch t¸ch/ghÐp ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 2 m.

§Ó m« pháng c¸c trë kh¸ng ghÐp ®Æc tr­ng, trong mét sè tr­êng hîp ph¶i sö dông c¸c ®iÖn trë phô (xem B.1 phô lôc B).Chó ý: T¹i mét sè n­íc (vÝ dô, Mü), yªu cÇu phÐp thö ®èi víi ®­êng d©y ®iÖn AC ph¶i thùc hiÖn theo h×nh 7 vµ 9 víi trë kh¸ng 2 , mÆc dï phÐp thö nµy kh¾c nghiÖt h¬n. Th«ng th­êng, yªu cÇu nµy lµ 10 .

7.3 CÊu h×nh thö ®èi víi c¸c ®­êng nèi kh«ng ®èi xøng, kh«ng cã che ch¾n

Th«ng th­êng, xung ®­îc ®­a vµo c¸c d©y nèi b»ng ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung (h×nh 10). M¹ch t¸ch/ghÐp kh«ng ®­îc ¶nh h­ëng ®Õn ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña c¸c m¹ch ®­îc thö.

Mét cÊu h×nh thö kh¸c (ghÐp qua c¸c bé triÖt xung) ®­îc thÓ hiÖn trong h×nh 11 ®Ó dïng cho c¸c m¹ch cã tèc ®é truyÒn dÉn cao h¬n. ViÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p ghÐp tuú theo t¶i ®iÖn dung t­¬ng øng víi tÇn sè truyÒn dÉn.

NÕu kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c, d©y nèi gi÷a EUT vµ m¹ch t¸ch/ghÐp ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 2 m.7.4 CÊu h×nh thö ®èi víi c¸c ®­êng viÔn th«ng/®­êng nèi ®èi xøng, kh«ng cã
che ch¾n
(h×nh 12)

Th«ng th­êng ng­êi ta kh«ng sö dông ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung ®èi víi c¸c m¹ch viÔn th«ng/liªn kÕt c©n b»ng. Trong tr­êng hîp nµy, viÖc ghÐp thùc hiÖn qua c¸c bé triÖt xung (khuyÕn nghÞ K.17 cña CCITT). C¸c møc thö thÊp h¬n ®iÖn ¸p ®¸nh löa cña c¸c bé triÖt xung ®­îc ghÐp (kho¶ng 300 V ®èi víi bé triÖt xung 90 V) kh«ng ®­îc quy ®Þnh (trõ tr­êng hîp thiÕt bÞ b¶o vÖ thø cÊp kh«ng cã c¸c bé triÖt xung cã khÝ).Chó ý: CÇn xem xÐt hai cÊu h×nh thö sau:

- CÊu h×nh thö ®èi víi phÐp thö kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc thiÕt bÞ, chØ cã thiÕt bÞ b¶o vÖ thø cÊp t¹i EUT, víi møc thö thÊp, vÝ dô 0,5 kV hoÆc 1 kV;

- CÊu h×nh thö ®èi víi phÐp thö kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc hÖ thèng, cã thiÕt bÞ b¶o vÖ s¬ cÊp bæ sung, víi møc thö cao h¬n, vÝ dô 2 kV hoÆc 4 kV.

NÕu kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c, d©y nèi gi÷a EUT vµ m¹ch t¸ch/ghÐp ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 2 m.7.5 CÊu h×nh thö ®èi víi c¸c ®­êng d©y cã che ch¾n

Trong tr­êng hîp c¸c ®­êng d©y cã che ch¾n, cã thÓ kh«ng sö dông ®­îc m¹ch t¸ch/ghÐp. V× vËy, xung ®­îc ®­a vµo líp che ch¾n cña c¸c EUT (vá kim lo¹i) vµ vá cña c¸c ®­êng d©y theo h×nh 13. §èi víi c¸c líp che ch¾n chØ nèi ®Êt ë mét ®Çu, sö dông h×nh 14. §Ó thùc hiÖn t¸ch ®èi víi d©y ®Êt an toµn, ph¶i sö dông mét biÕn ¸p c¸ch ly. Th«ng th­êng, ph¶i sö dông lo¹i c¸p dµi nhÊt cã líp che ch¾n nh­ ®· quy ®Þnh. T­¬ng øng víi phæ cña xung, ph¶i sö dông c¸p dµi 20 m cã líp che ch¾n vµ ®­îc bã l¹i sao cho kh«ng sinh ra ®é tù c¶m.

Nguyªn t¾c ®Ó ®­a c¸c xung vµo c¸c ®­êng d©y cã líp che ch¾n:

a) §èi víi líp che ch¾n nèi ®Êt ë hai ®Çu, viÖc ®­a xung thö vµo líp che ch¾n ®­îc thùc hiÖn theo h×nh 13.

b) §èi víi líp che ch¾n chØ nèi ®Êt ë mét ®Çu, phÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo h×nh 14. C lµ ®iÖn dung c¸p so víi ®Êt, gi¸ trÞ nµy cã thÓ tÝnh b»ng 100 pF/m. NÕu kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c, cã thÓ sö dông gi¸ trÞ mÉu 10 nF.

Møc thö ®­a vµo c¸c líp che ch¾n lµ gi¸ trÞ d©y-®Êt (trë kh¸ng 2 ).7.6 CÊu h×nh thö ®èi víi hiÖn t­îng chªnh lÖch ®iÖn thÕ

NÕu cÇn thö ®èi víi c¸c hiÖn t­îng chªnh lÖch ®iÖn thÕ (®Ó m« pháng c¸c ®iÖn ¸p cã thÓ xuÊt hiÖn trong mét hÖ thèng), c¸c phÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo h×nh 13 ®èi víi c¸c hÖ thèng dïng d©y nèi cã líp che ch¾n (líp che ch¾n nèi ®Êt ë c¶ hai ®Çu) vµ theo h×nh 14 ®èi víi c¸c hÖ thèng dïng ®­êng d©y kh«ng cã líp che ch¾n hoÆc cã líp che ch¾n nh­ng líp che ch¾n chØ nèi ®Êt ë mét ®Çu.7.7 C¸c cÊu h×nh thö kh¸c

NÕu kh«ng sö dông ®­îc mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp quy ®Þnh trong cÊu h×nh thö, tiªu chuÈn s¶n phÈm ph¶i quy ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p thay thÕ t­¬ng ®­¬ng (phï hîp víi tr­êng hîp ®Æc biÖt ®ã).7.8 C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn phÐp thö

C¸c ®iÒu kiÖn thö vµ c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt thiÕt bÞ ph¶i tu©n theo chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm vµ bao gåm:

- CÊu h×nh thö (phÇn cøng);

- Thñ tôc thö (phÇn mÒm).

8. Thñ tôc thö

8.1 C¸c ®iÒu kiÖn chuÈn cña phßng thö

§Ó gi¶m thiÓu ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè m«i tr­êng ®Õn kÕt qu¶ phÐp thö, phÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn ë c¸c ®iÒu kiÖn ®iÖn tõ vµ khÝ hËu chuÈn quy ®Þnh trong c¸c môc 8.1.1 vµ 8.1.2.8.1.1 §iÒu kiÖn khÝ hËu

C¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu cÇn tu©n thñ bao gåm:

- NhiÖt ®é phßng 15  35oC

- §é Èm t­¬ng ®èi 10  75%

- ¸p suÊt khÝ quyÓn 86  106 kPa (860  1060 mbar)

Chó ý: ChØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm cã thÓ quy ®Þnh c¸c gi¸ trÞ kh¸c. EUT cÇn ®­îc ho¹t ®éng trong c¸c ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®· quy ®Þnh. NhiÖt ®é vµ ®é Èm t­¬ng ®èi cÇn ®­îc ghi l¹i trong biªn b¶n thö nghiÖm.

8.1.2 §iÒu kiÖn ®iÖn tõ

M«i tr­êng ®iÖn tõ trong phßng thö kh«ng ®­îc g©y ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ cña phÐp thö.8.2 Thùc hiÖn phÐp thö trong phßng thö

C¸c ®Æc tÝnh vµ chØ tiªu kü thuËt cña bé t¹o sãng ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong c¸c môc 6.1.1 vµ 6.2.1; viÖc hiÖu chØnh c¸c bé t¹o sãng ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c môc 6.1.2 vµ 6.2.2.

PhÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch thö, trong ®ã ph¶i quy ®Þnh cÊu h×nh thö (xem môc B.2 phô lôc B) bao gåm:

- Bé t¹o sãng vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c ®­îc sö dông;

- Møc thö (®iÖn ¸p/dßng ®iÖn) (xem phô lôc A);

- Trë kh¸ng bé t¹o sãng;

- Cùc tÝnh xung thö;

- M¹ch khëi ®éng cña bé t¹o sãng trong hoÆc ngoµi;

- Sè l­îng phÐp thö: Ýt nhÊt lµ 5 lÇn xung d­¬ng vµ 5 lÇn xung ©m ë c¸c ®iÓm ®­îc chän;

- Tèc ®é lÆp l¹i: lín nhÊt lµ 1 lÇn/phót;Chó ý: Th«ng th­êng, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®Òu cã kh¶ n¨ng chÞu c«ng suÊt trung b×nh thÊp mÆc dï trÞ sè c«ng suÊt ®Ønh hoÆc n¨ng l­îng ®Ønh cho thÊy chóng cã thÓ chÞu ®­îc c¸c dßng ®iÖn lín. V× vËy, tèc ®é lÆp l¹i lín nhÊt (kho¶ng thêi gian gi÷a hai xung vµ thêi gian phôc håi) phô thuéc vµo c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ bªn trong cña EUT.

- C¸c ®Çu vµo vµ ®Çu ra cÇn thö;Chó ý: Trong tr­êng hîp cã nhiÒu m¹ch gièng nhau, chØ cÇn thùc hiÖn c¸c phÐp ®o trªn mét sè m¹ch ®¹i diÖn.

- C¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng ®Æc tr­ng cña EUT;

- Thø tù ®­a c¸c xung vµo m¹ch;

- Gãc pha trong tr­êng hîp dïng nguån ®iÖn xoay chiÒu;

- C¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt thùc tÕ, vÝ dô:

+ AC: trung tÝnh nèi ®Êt,

+ DC: (+) hay (-) nèi ®Êt ®Ó m« pháng c¸c ®iÒu kiÖn tiÕp ®Êt thùc tÕ.

ChÕ ®é thùc hiÖn c¸c phÐp thö ®­îc tr×nh bµy trong môc B.2 phô lôc B.

NÕu kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c, c¸c xung ®­a vµo ph¶i ®ång bé víi pha cña sãng ®iÖn ¸p xoay chiÒu t¹i ®iÓm c¾t trôc hoµnh (pha 0) vµ t¹i gi¸ trÞ ®Ønh (d­¬ng vµ ©m).

C¸c xung ph¶i ®­îc ®­a vµo d©y- d©y vµ gi÷a c¸c d©y víi ®Êt. NÕu ch­a ®­îc quy ®Þnh, khi thùc hiÖn thö d©y-®Êt, ®iÖn ¸p thö ph¶i ®­îc ®­a vµo lÇn l­ît gi÷a tõng d©y vµ ®Êt.Chó ý: Khi sö dông bé t¹o sãng kÕt hîp ®Ó thö hai hay nhiÒu d©y víi ®Êt (c¸c d©y viÔn th«ng), ®é réng cña xung thö cã thÓ gi¶m ®i.

Thñ tôc thö còng ph¶i ®­îc xem xÐt cïng víi c¸c ®Æc tÝnh ®iÖn ¸p - dßng ®iÖn phi tuyÕn cña thiÕt bÞ ®­îc thö. V× vËy, ®iÖn ¸p thö ph¶i t¨ng tõng b­íc ®Õn møc thö ®· ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn s¶n phÈm hoÆc kÕ ho¹ch thö.

ThiÕt bÞ ®­îc thö ph¶i tho¶ m·n c¸c phÐp thö víi tÊt c¶ c¸c møc thÊp h¬n
vµ b»ng møc thö ®· chän. §Ó thö c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ thø cÊp, ®iÖn ¸p ®Çu ra bé t¹o sãng ph¶i t¨ng ®Õn møc ®iÖn ¸p ®¸nh thñng cña bé b¶o vÖ s¬ cÊp (tr­êng hîp
xÊu nhÊt).

NÕu kh«ng cã nguån tÝn hiÖu thËt, cã thÓ m« pháng. Trong mäi tr­êng hîp, møc thö kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c¸c quy ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm. PhÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch thö.

§Ó x¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c ®iÓm tíi h¹n trong chu tr×nh lµm viÖc cña thiÕt bÞ, ph¶i sö dông ®ñ sè xung thö ©m vµ d­¬ng. §èi víi phÐp thö nghiÖm thu, ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ ch­a tõng ph¶i chÞu c¸c t¸c ®éng xung hoÆc ph¶i thay thÕ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ.

9. KÕt qu¶ thö vµ biªn b¶n thö nghiÖm

Môc nµy tr×nh bµy c¸c h­íng dÉn vÒ viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö vµ lËp biªn b¶n thö nghiÖm ®èi víi phÐp thö trong tiªu chuÈn nµy.

Sù ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ ®­îc thö nghiÖm ®· lµm cho viÖc x¸c ®Þnh ¶nh h­ëng cña xung lªn c¸c hÖ thèng vµ thiÕt bÞ trë nªn rÊt


khã kh¨n.

NÕu chØ tiªu kü thuËt s¶n phÈm hay nhµ qu¶n lý s¶n phÈm kh«ng ®­a ra c¸c chØ tiªu cô thÓ, kÕt qu¶ thö cÇn ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng vµ c¸c th«ng sè chøc n¨ng cña EUT nh­ sau:

a) §Æc tÝnh n»m trong giíi h¹n chØ tiªu kü thuËt cho phÐp;

b) Suy gi¶m chÊt l­îng hoÆc mÊt chøc n¨ng t¹m thêi nh­ng cã thÓ tù phôc håi;

c) Suy gi¶m chÊt l­îng hoÆc mÊt c¸c chøc n¨ng t¹m thêi, muèn kh«i phôc l¹i cÇn cã sù can thiÖp cña ng­êi vËn hµnh hoÆc khëi ®éng l¹i hÖ thèng;

d) Suy gi¶m hoÆc mÊt c¸c chøc n¨ng nh­ng kh«ng thÓ phôc håi do háng c¸c bé phËn thiÕt bÞ, phÇn mÒm hoÆc mÊt sè liÖu.

EUT ph¶i ®¶m b¶o kh«ng trë nªn nguy hiÓm hay mÊt an toµn khi ®­îc thö theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.

Trong tr­êng hîp c¸c phÐp thö nghiÖm thu, ch­¬ng tr×nh thö vµ c¸ch xö lý kÕt qu¶ ph¶i ®­îc m« t¶ trong tiªu chuÈn s¶n phÈm cô thÓ.

Theo nguyªn t¾c chung, kÕt qu¶ thö lµ ®¹t nÕu thiÕt bÞ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm trong suèt thêi gian thùc hiÖn phÐp thö vµ khi kÕt thóc phÐp thö EUT vÉn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu chøc n¨ng ®­îc quy ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt thiÕt bÞ.

Tµi liÖu kü thuËt cña EUT cã thÓ x¸c ®Þnh mét sè ¶nh h­ëng ®­îc xem lµ kh«ng quan träng, v× vËy c¸c ¶nh h­ëng nµy cã thÓ ®­îc chÊp nhËn.

Víi tr­êng hîp nµy, khi kÕt thóc thö ph¶i kiÓm tra sù tù phôc håi c¸c kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ. Do vËy, ph¶i ghi l¹i kho¶ng thêi gian thiÕt bÞ mÊt hoµn toµn chøc n¨ng ho¹t ®éng. §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ phÐp thö.

Biªn b¶n thö nghiÖm ph¶i bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn thö vµ c¸c kÕt qu¶ thö.


U: Nguån ®iÖn ¸p cao

Rc: §iÖn trë n¹p

Cc: Tô l­u tr÷ n¨ng l­îng

Rs: §iÖn trë ®Þnh d¹ng ®é réng xung

Rm: §iÖn trë phèi hîp trë kh¸ng

Lr: Cuén c¶m ®Þnh d¹ng thêi gian t¨ngH×nh 1: S¬ ®å nguyªn lý bé t¹o sãng kÕt hîp

B¶ng 2: §Þnh nghÜa c¸c tham sè d¹ng sãng 1,2/50 s

§Þnh nghÜa

Theo IEC 60-1

Theo IEC 469-1

§é réng s­ên tr­íc, s

Thêi gian ®Ó biªn ®é xung gi¶m ®i mét nöa, s

Thêi gian t¨ng (10%-90%),

s§é réng xung (50%-50%), s

§iÖn ¸p hë m¹ch

Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch1,2

8


50

20


1

6,4


50

16


Chó ý: Trong c¸c tiªu chuÈn IEC, c¸c d¹ng sãng 1,2/50 s vµ 8/20 s th­êng ®­îc ®Þnh nghÜa theo IEC 60-1 nh­ trong h×nh 2 vµ h×nh 3. C¸c khuyÕn nghÞ kh¸c cña IEC dùa trªn ®Þnh nghÜa d¹ng sãng theo IEC 469-1 nh­ trong b¶ng 2. C¶ hai ®Þnh nghÜa nµy ®Òu phï hîp víi bé tiªu chuÈn IEC 1000-4-x vµ chØ m« t¶ lµ mét bé t¹o tÝn hiÖu.


§é réng s­ên tr­íc: T1 = 1,67 x T = 1,2 s  30%

Thêi gian ®Ó biªn ®é xung gi¶m ®i mét nöa: T2 = 50 s  20%

H×nh 2: D¹ng sãng ®iÖn ¸p hë m¹ch (1,2/50 s)
(®Þnh nghÜa d¹ng sãng theo IEC 60-1)

§é réng s­ên tr­íc: T1 = 1,25 x T = 8 s  30%

Thêi gian ®Ó biªn ®é xung gi¶m ®i mét nöa: T2 = 20 s  20%

H×nh 3: D¹ng sãng dßng ®iÖn ng¾n m¹ch (8/20 s)
(®Þnh nghÜa d¹ng sãng theo IEC 60-1)
U: Nguån ®iÖn ¸p cao

Rc: §iÖn trë n¹p

Cc: Tô l­u tr÷ n¨ng l­îng (20 F)

Rs: §iÖn trë ®Þnh d¹ng ®é réng xung (50 )

Rm §iÖn trë phèi hîp trë kh¸ng (Rm1 = 15; Rm2 = 25 )

Cs: Tô ®iÖn ®Þnh d¹ng thêi gian t¨ng (0,2 F)

S1: Kho¸ ®ãng khi dïng c¸c ®iÖn trë phèi hîp trë kh¸ng ngoµi


H×nh 4: S¬ ®å nguyªn lý cña bé t¹o xung 10/700 s
(theo ITU-T, h×nh 1/K.17)


B¶ng 3 - §Þnh nghÜa c¸c tham sè d¹ng sãng 10/700 s

§Þnh nghÜa

Theo ITU-T

Theo IEC 469-1

§é réng s­ên tr­íc, s

Thêi gian ®Ó biªn ®é xung gi¶m ®i mét nöa, s

Thêi gian t¨ng (10%-90%),
s


§é réng xung (50%-50%), s

§iÖn ¸p hë m¹ch

Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch10

-


700

-


6,5

4


700

300


Chó ý: Trong c¸c tiªu chuÈn cña IEC vµ khuyÕn nghÞ cña ITU-T, d¹ng sãng 10/700 s th­êng ®­îc ®Þnh nghÜa theo IEC 60-1 nh­ trong h×nh 5. C¸c khuyÕn nghÞ kh¸c cña IEC dùa trªn ®Þnh nghÜa d¹ng sãng theo IEC 469-1 nh­ trong b¶ng 3. C¶ hai ®Þnh nghÜa nµy ®Òu phï hîp víi bé tiªu chuÈn IEC 1000-4-x vµ chØ m« t¶ lµ mét bé t¹o tÝn hiÖu.§é réng s­ên tr­íc: T1 = 1,67 x T = 10 s  30%

Thêi gian ®Ó biªn ®é xung gi¶m ®i mét nöa: T2 = 700 s  20%

H×nh 5: D¹ng sãng ®iÖn ¸p hë m¹ch (10/700 s)
(®Þnh nghÜa d¹ng sãng theo ITU-T)
H×nh 6: VÝ dô vÒ cÊu h×nh thö ®èi víi ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung
trªn c¸c ®­êng ac/dc; ghÐp d©y-d©y (theo môc 7.2)H×nh 7: VÝ dô vÒ cÊu h×nh thö ®èi víi ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung
trªn c¸c ®­êng AC/DC; ghÐp d©y-®Êt (theo môc 7.2)


H×nh 8: VÝ dô vÒ cÊu h×nh thö ®èi víi ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung
trªn c¸c ®­êng AC (3 pha); ghÐp d©y L3-d©y L1 (theo môc 7.2)1) Kho¸ S1

* d©y - ®Êt: vÞ trÝ 0

2) Kho¸ S2

* c¸c vÞ trÝ trong phÐp thö 1 ®Õn 4
H×nh 9: VÝ dô vÒ cÊu h×nh thö ®èi víi ph­¬ng ph¸p ghÐp ®iÖn dung
trªn c¸c ®­êng AC (3 pha); ghÐp d©y L3-®Êt (theo môc 7.2);
®Çu ra bé t¹o sãng ®­îc nèi ®Êt1) Khãa S1

* d©y - ®Êt: vÞ trÝ 0

* d©y - d©y: vÞ trÝ 1 ®Õn 4

2) Khãa S2

* c¸c vÞ trÝ trong phÐp thö 1 ®Õn 4 nh­ng kh«ng gièng S1

3) L = 20 mH, RL lµ thµnh phÇn ®iÖn trë cña cuén d©y L
H×nh 10: VÝ dô vÒ cÊu h×nh thö ®èi víi c¸c ®­êng d©y nèi kh«ng cã líp che ch¾n; ghÐp d©y-d©y/d©y-®Êt (theo môc 7.3), ghÐp qua c¸c tô


1) Kho¸ S1

* d©y - ®Êt: vÞ trÝ 0

* d©y - d©y: vÞ trÝ 1 ®Õn 4

2) Kho¸ S2

* c¸c vÞ trÝ trong phÐp thö 1 ®Õn 4 nh­ng kh«ng gièng S1

3) L = 20 mH, RL lµ thµnh phÇn ®iÖn trë cña cuén d©y L
H×nh 11: VÝ dô vÒ cÊu h×nh thö ®èi víi c¸c ®­êng d©y kh«ng ®èi xøng,
kh«ng cã líp che ch¾n; ghÐp d©y-d©y/d©y-®Êt (theo môc 7.3),
ghÐp qua c¸c bé triÖt xung


a) Kho¸ S1

* d©y - ®Êt: vÞ trÝ 0

* d©y - d©y: vÞ trÝ 1 ®Õn 4 (1 d©y ®­îc nèi ®Êt)

b) TÝnh Rm2 khi sö dông CWG (bé t¹o sãng 1,2/50 s)

VÝ dô víi n = 4: Rm2 = 4 x 40  = 160 , cùc ®¹i lµ 250 .


TÝnh Rm2 khi sö dông bé t¹o sãng 10/700 s


§iÖn trë phèi hîp trong Rm2 (25 ) ®­îc thay thÕ bëi ®iÖn trë ngoµi Rm2 = n x 25  trªn mçi d©y (®èi víi n d©y dÉn, n  2).

VÝ dô víi n = 4: Rm2 = 4 x 25  = 100 , Rm2 kh«ng v­ît qu¸ 250 .

c) C = 0,1 F ®èi víi c¸c tÝn hiÖu truyÒn dÉn cã tÇn sè d­íi 5 kHz; ë c¸c tÇn sè cao h¬n kh«ng sö dông tô.

d) L = 20 mH, RL gi¸ trÞ phô thuéc vµo viÖc suy hao tÝn hiÖu truyÒn dÉn


H×nh 12: VÝ dô vÒ cÊu h×nh thö ®èi víi c¸c ®­êng d©y ®èi xøng,
kh«ng cã líp che ch¾n (c¸c ®­êng viÔn th«ng);
ghÐp d©y-d©y/d©y-®Êt (theo môc 7.4), ghÐp qua c¸c bé triÖt xung

BiÕn ¸p c¸ch ly an toµnBiÕn ¸p c¸ch ly an toµn


L


L

N


N

PE


PE


EUT 2

EUT 1


l = 20 mBé t¹o


tÝn hiÖu thö
§Êt chuÈnH×nh 13: VÝ dô vÒ cÊu h×nh thö ®èi víi c¸c phÐp thö ®­êng d©y cã líp che ch¾n (theo môc 7.5) vµ hiÖn t­îng chªnh lÖch ®iÖn thÕ (theo môc 7.6), ghÐp dÉnH×nh 14: VÝ dô vÒ cÊu h×nh thö ®èi víi c¸c phÐp thö ®­êng d©y kh«ng cã líp che ch¾n vµ ®­êng d©y cã líp che ch¾n (líp che ch¾n nèi ®Êt mét ®Çu)
(theo môc 7.5) vµ hiÖn t­îng chªnh lÖch ®iÖn thÕ (theo môc 7.6), ghÐp dÉn

Phô lôc A

(Quy ®Þnh)

Lùa chän bé t¹o tÝn hiÖu thö vµ møc thö


ViÖc lùa chän møc thö ph¶i dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt thiÕt bÞ. V× vËy, nªn sö dông b¶ng A.1 cïng c¸c th«ng tin vµ c¸c vÝ dô trong B.3, phô lôc B. C¸c lo¹i m«i tr­êng l¾p ®Æt thiÕt bÞ bao gåm:

Lo¹i 0: M«i tr­êng ®iÖn ®­îc b¶o vÖ tèt, th­êng lµ bªn trong mét phßng
®Æc biÖt.


Lo¹i 1: M«i tr­êng ®iÖn ®­îc b¶o vÖ mét phÇn.

Lo¹i 2: M«i tr­êng ®iÖn trong ®ã c¸c c¸p ®Òu ®­îc c¸ch ly tèt, thËm chÝ c¶ c¸c ®o¹n c¸p ng¾n.

Lo¹i 3: M«i tr­êng ®iÖn trong ®ã c¸p nguån vµ viÔn th«ng ®i song song víi nhau.

Lo¹i 4: M«i tr­êng ®iÖn trong ®ã c¸c ®­êng d©y liªn kÕt ®­îc ®Æt bªn ngoµi, däc theo c¸p nguån vµ c¸p dïng cho c¶ c¸c m¹ch ®iÖn, ®iÖn tö.

Lo¹i 5: M«i tr­êng ®iÖn dµnh cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö nèi víi c¸p viÔn th«ng vµ ®­êng d©y ®iÖn lùc trªn cao ë khu vùc cã mËt ®é d©n c­ thÊp.

Lo¹i x: C¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt quy ®Þnh trong tµi liÖu kü thuËt s¶n phÈm.

C¸c th«ng tin bæ sung kh¸c ®­îc tr×nh bµy trong c¸c h×nh tõ B.1 ®Õn B.3


phô lôc B.

§Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc hÖ thèng cã thÓ thùc hiÖn mét sè


biÖn ph¸p b¶o vÖ bæ sung phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt thùc tÕ, vÝ dô nh­
b¶o vÖ s¬ cÊp.

ViÖc sö dông xung sÐt (vµ c¸c bé t¹o tÝn hiÖu thö) ®èi víi c¸c m«i tr­êng kh¸c nhau nh­ sau:

Lo¹i 1 ®Õn 4: 1,2/50 s (8/20 s).

Lo¹i 5: 1,2/50 s (8/20 s) ®èi víi c¸c cæng dµnh cho ®­êng d©y ®iÖn lùc vµ c¸c ®­êng d©y/m¹ch tÝn hiÖu cù ly ng¾n.

10/700 s ®èi víi c¸c cæng dµnh cho ®­êng d©y/m¹ch tÝn hiÖu cù ly dµi.

Trë kh¸ng nguån ph¶i ®­îc ®­a ra trong c¸c h×nh vÏ cÊu h×nh thö.


B¶ng A.1: Lùa chän møc thö (theo ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt)

M«i tr­êng

Møc thö

Nguån ®iÖn

ChÕ ®é ghÐp

D©y/m¹ch kh«ng c©n b»ng, LDB ChÕ ®é ghÐp

D©y/m¹ch

c©n b»ng

ChÕ ®é ghÐp

SDB, DB 1)

ChÕ ®é ghÐp

d©y-d©y,

kV


d©y-®Êt,

kV


d©y-d©y,

kV


d©y-®Êt,

kV


d©y-d©y,

kV


d©y-®Êt,

kV


d©y-d©y,

kV


d©y-®Êt,

kV


0

1

23

4

5x

NA

NA

0,51,0

2,0


2)

NA

0,5


1,0

2,0


4,0 3)

2)

NA

NA

0,51,0

2,0


2,0

NA

0,5


1,0

2,0 3)

4,0 3)

4,0 3)NA

NA

NANA

NA

NANA

0,5


1,0

2,0 3)

2,0 3)

4,0 3)NA

NA

NANA

NA

NANA

NA

0,5NA

NA

NA1) Kho¶ng c¸ch giíi h¹n, cÊu h×nh thö ®Æc biÖt, c¸ch bè trÝ ®Æc biÖt, 10m ®Õn tèi ®a 30 m: kh«ng thö ®èi víi c¸p nèi ng¾n h¬n 10 m, chØ ¸p dông ®èi víi m«i tr­êng lo¹i 2.

2) Tuú theo lo¹i nguån ®iÖn cung cÊp.

3) Th­êng ®­îc thö khi cã b¶o vÖ s¬ cÊp.


Gi¶i thÝch:

DB: ®­êng d©y sè liÖu (data bus)

SDB: ®­êng d©y cù ly ng¾n (short-distance bus)

LDB: ®­êng d©y cù ly dµi (long-distance bus)

NA: kh«ng dïng (not applicable)

Phô lôc B

(Tham kh¶o)

Mét sè chó ý

B.1 Trë kh¸ng nguån

ViÖc lùa chän trë kh¸ng nguån cña bé t¹o tÝn hiÖu phô thuéc vµo:

- Lo¹i c¸p/d©y dÉn/®­êng ®©y ( nguån AC, nguån DC, d©y nèi...);

- ChiÒu dµi cña c¸p/®­êngd©y;

- C¸c ®iÒu kiÖn trong/ngoµi nhµ tr¹m;

- ViÖc ®­a c¸c ®iÖn ¸p thö vµo (d©y - d©y hay d©y - ®Êt).

Møc trë kh¸ng 2  lµ trë kh¸ng nguån cña m¹ng ®iÖn h¹ ¸p. Sö dông bé t¹o tÝn hiÖu cã trë kh¸ng ®Çu ra hiÖu dông 2 .

Møc trë kh¸ng 12  (10  + 2 ) lµ trë kh¸ng nguån gi÷a m¹ng ®iÖn h¹ ¸p vµ ®Êt. Sö dông bé t¹o tÝn hiÖu cã mét ®iÖn trë phô 10  m¾c nèi tiÕp.

Møc trë kh¸ng 42  (40  + 2 ) lµ trë kh¸ng nguån gi÷a tÊt c¶ c¸c ®­êng d©y kh¸c vµ ®Êt. Sö dông bé t¹o tÝn hiÖu cã mét ®iÖn trë phô 40  m¾c nèi tiÕp.

ë mét sè n­íc (vÝ dô, ë Mü), c¸c tiªu chuÈn ®èi víi ®­êng d©y AC yªu cÇu c¸c phÐp thö ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo h×nh 7 vµ h×nh 9 víi trë kh¸ng 2 ; ®©y lµ mét phÐp thö khã thùc hiÖn h¬n. Th«ng th­êng, yªu cÇu nµy lµ 10 .

B.2 Thùc hiÖn c¸c phÐp thö

Cã hai lo¹i phÐp thö kh¸c nhau cÇn ®­îc ph©n biÖt: phÐp thö kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc thiÕt bÞ vµ phÐp thö kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc hÖ thèng.B.2.1 Kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc thiÕt bÞ

PhÐp thö ®­îc thùc hiÖn ®èi víi mét EUT riªng lÎ trong phßng thö. Khi ®ã, kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm cña EUT gäi lµ kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc thiÕt bÞ.

§iÖn ¸p thö kh«ng ®­îc v­ît qu¸ ®iÖn ¸p chÞu ®ùng ®· quy ®Þnh cña líp
c¸ch ®iÖn.

B.2.2 Kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc hÖ thèng

PhÐp thö thùc hiÖn trong phßng thö ®èi víi EUT. Kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc thiÕt bÞ kh«ng ®¶m b¶o kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm cña hÖ thèng trong mäi tr­êng hîp. Nh­ vËy, nªn sö dông phÐp thö møc hÖ thèng v× nã m« pháng c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt thùc tÕ. §iÒu kiÖn l¾p ®Æt ®­îc m« pháng bao gåm c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ (bé phãng ®iÖn, varistor, d©y cã che ch¾n...), lo¹i vµ chiÒu dµi thùc cña d©y nèi.

Môc ®Ých cña phÐp thö lµ m« pháng cµng gièng c¸c ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt thùc tÕ cña EUT cµng tèt.

Tr­êng hîp thö kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm trong ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt thùc tÕ, møc thö ®iÖn ¸p cao h¬n cã thÓ ®­îc sö dông, nh­ng møc n¨ng l­îng ph¶i ®­îc h¹n chÕ theo ®Æc tÝnh giíi h¹n dßng cña thiÕt bÞ b¶o vÖ.

PhÐp thö còng ph¶i chØ ra r»ng c¸c ¶nh h­ëng thø cÊp ®­îc t¹o ra bëi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ (sù thay ®æi d¹ng sãng, chÕ ®é, biªn ®é ®iÖn ¸p hoÆc dßng ®iÖn) kh«ng g©y ra c¸c ¶nh h­ëng xÊu ®Õn EUT.

B.3 Ph©n lo¹i m«i tr­êng l¾p ®ÆtLo¹i 0: M«i tr­êng ®iÖn ®­îc b¶o vÖ tèt, th­êng lµ bªn trong mét phßng ®Æc biÖt.

TÊt c¶ c¸c lo¹i c¸p nhËp tr¹m ®Òu ®­îc b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p (s¬ cÊp vµ


thø cÊp). C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn tö ®­îc nèi víi nhau b»ng mét hÖ thèng
tiÕp ®Êt hîp lý, vÒ c¬ b¶n kh«ng bÞ ¶nh h­ëng khi l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ nguån
hay sÐt ®¸nh.

ThiÕt bÞ ®iÖn tö cã hÖ thèng cung cÊp nguån riªng (xem b¶ng A.1).

§iÖn ¸p xung cã thÓ kh«ng v­ît qu¸ 25 V.

Lo¹i 1: M«i tr­êng ®iÖn ®­îc b¶o vÖ mét phÇn.

TÊt c¶ c¸c lo¹i c¸p vµo phßng nµy ®Òu ®­îc b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p (s¬ cÊp). C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn tö ®­îc nèi víi nhau b»ng mét m¹ng d©y ®Êt, vÒ c¬ b¶n kh«ng bÞ ¶nh h­ëng khi l¾p ®Æt hÖ thèng thiÕt bÞ nguån hay do sÐt ®¸nh.

ThiÕt bÞ ®iÖn tö cã hÖ thèng cung cÊp nguån hoµn toµn c¸ch ly víi c¸c
thiÕt bÞ kh¸c.

C¸c thao t¸c ®ãng ng¾t cã thÓ t¹o ra c¸c ®iÖn ¸p nhiÔu trong phßng.

§iÖn ¸p xung cã thÓ kh«ng v­ît qu¸ 500 V.

Lo¹i 2: M«i tr­êng ®iÖn trong ®ã c¸c sîi c¸p ®Òu ®­îc c¸ch ly thËm chÝ c¶ c¸c ®o¹n c¸p ng¾n.

HÖ thèng thiÕt bÞ ®­îc nèi ®Êt qua mét d©y ®Êt c¸ch ly ®Õn hÖ thèng tiÕp ®Êt cña nguån ®iÖn, hÖ thèng nµy cã thÓ ph¶i chÞu c¸c ®iÖn ¸p nhiÔu ®­îc t¹o ra ngay trong hÖ thèng hoÆc do sÐt ®¸nh. HÖ thèng cung cÊp nguån cho thiÕt bÞ ®iÖn tö ®­îc c¸ch ly víi c¸c m¹ch kh¸c, chñ yÕu lµ b»ng mét biÕn ¸p ®Æc biÖt dïng cho hÖ thèng nguån.

Trong hÖ thèng nµy cã c¸c m¹ch ch­a ®­îc b¶o vÖ, nh­ng chóng cã sè l­îng h¹n chÕ vµ ®· ®­îc c¸ch ly hîp lý.

§iÖn ¸p xung cã thÓ kh«ng v­ît qu¸ 1 kV.Lo¹i 3: M«i tr­êng ®iÖn trong ®ã c¸c sîi c¸p nguån vµ viÔn th«ng ®i song song
víi nhau.

HÖ thèng thiÕt bÞ ®­îc nèi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt chung cña nguån ®iÖn, hÖ thèng nµy cã thÓ ph¶i chÞu c¸c ®iÖn ¸p nhiÔu ®­îc t¹o ra do viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ hoÆc do sÐt ®¸nh.

Dßng ®iÖn do lçi ®Êt, c¸c thao t¸c ®ãng ng¾t vµ sÐt ®¸nh trong hÖ thèng nguån cã thÓ t¹o ra c¸c ®iÖn ¸p nhiÔu t­¬ng ®èi lín trong hÖ thèng tiÕp ®Êt. ThiÕt bÞ ®iÖn tö ®· ®­îc b¶o vÖ vµ thiÕt bÞ ®iÖn cã ®é nh¹y thÊp ®­îc nèi víi cïng mét hÖ thèng nguån. C¸p nèi cã thÓ cã mét phÇn ngoµi trêi, nh­ng chóng ph¶i gÇn víi hÖ thèng tiÕp ®Êt.

Trong hÖ thèng thiÕt bÞ cã c¸c t¶i ®iÖn c¶m kh«ng ®­îc triÖt xung vµ th­êng kh«ng cã sù c¸ch ly gi÷a c¸c lo¹i c¸p kh¸c nhau.

§iÖn ¸p xung cã thÓ kh«ng v­ît qu¸ 2 kV.

Lo¹i 4: M«i tr­êng ®iÖn trong ®ã c¸c ®­êng d©y nèi ra ngoµi ®i cïng c¸p ®iÖn lùc vµ c¸p th­êng dïng cho c¶ c¸c m¹ch ®iÖn vµ ®iÖn tö.

HÖ thèng thiÕt bÞ ®­îc nèi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt cña nguån ®iÖn, hÖ thèng


nµy cã thÓ ph¶i chÞu c¸c ®iÖn ¸p nhiÔu ®­îc t¹o ra do viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ hoÆc
do sÐt ®¸nh.

Dßng ®iÖn trong d¶i kA do lçi ®Êt, c¸c thao t¸c ®ãng ng¾t vµ sÐt ®¸nh trong hÖ thèng nguån cã thÓ t¹o ra c¸c ®iÖn ¸p nhiÔu t­¬ng ®èi lín trong hÖ thèng tiÕp ®Êt. ThiÕt bÞ ®iÖn tö vµ thiÕt bÞ ®iÖn cã thÓ dïng chung mét hÖ thèng nguån. C¸p nèi ®­îc ®i ngoµi trêi, ngay c¶ ®èi víi thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p cao.

Tr­êng hîp ®Æc biÖt cña m«i tr­êng nµy lµ khi thiÕt bÞ ®iÖn tö ®­îc nèi ®Õn m¹ng viÔn th«ng trong khu vùc cã mËt ®é d©n c­ cao. Trong m«i tr­êng lo¹i nµy, kh«ng cã m¹ng tiÕp ®Êt ®­îc x©y dùng cã tÝnh hÖ thèng ë bªn ngoµi thiÕt bÞ ®­îc thö mµ hÖ thèng tiÕp ®Êt chØ bao gåm c¸c èng n­íc, c¸p...

§iÖn ¸p xung cã thÓ kh«ng v­ît qu¸ 4 kV.Lo¹i 5: M«i tr­êng ®iÖn dµnh cho c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö nèi víi c¸p viÔn th«ng vµ ®­êng d©y ®iÖn lùc trªn cao ë khu vùc cã mËt ®é d©n c­ thÊp.

TÊt c¶ c¸c ®­êng d©y vµ c¸p ®Òu ®­îc b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p (s¬ cÊp). PhÝa ngoµi thiÕt bÞ ®iÖn tö kh«ng cã hÖ thèng tiÕp ®Êt réng (c«ng tr×nh kh«ng ®­îc b¶o vÖ). §iÖn ¸p nhiÔu do c¸c lçi ®Êt (dßng ®iÖn ®Õn 10 kA) vµ do sÐt ®¸nh (dßng ®iÖn ®Õn 100 kA) cã thÓ rÊt cao.

Yªu cÇu cña lo¹i m«i tr­êng nµy ®­îc quy ®Þnh bëi møc thö sè 4 (xem
phô lôc A).

Lo¹i x: C¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt ®­îc quy ®Þnh trong chØ tiªu kü thuËt cña s¶n phÈm.

C¸c vÝ dô vÒ c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn tö trong c¸c vïng kh¸c nhau ®­îc cho trong c¸c h×nh B.1, B.2 vµ B.3.B.3.1 Kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc thiÕt bÞ t¹i c¸c cæng nèi víi m¹ng ®iÖn

Møc miÔn nhiÔm tèi thiÓu ®èi víi viÖc kÕt nèi vµo m¹ng ®iÖn c«ng céng lµ:

- GhÐp d©y - d©y: 0,5 kV (cÊu h×nh thö theo c¸c h×nh 6 vµ 8).

- GhÐp d©y - ®Êt: 1,0 kV (cÊu h×nh thö theo c¸c h×nh 7 vµ 9).B.3.2 Kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc thiÕt bÞ t¹i c¸c cæng nèi víi c¸c ®­êng d©y liªn kÕt

C¸c phÐp thö ®èi víi hiÖn t­îng xung trªn c¸c m¹ch nèi chØ cÇn thùc hiÖn ®èi víi c¸c kÕt nèi bªn ngoµi (phÝa ngoµi khung gi¸/nhµ thiÕt bÞ).

NÕu cã thÓ thùc hiÖn thö kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc hÖ thèng (EUT cã c¸p ®· ®­îc nèi), th× kh«ng cÇn thö kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc thiÕt bÞ (vÝ dô, c¸c cæng vµo/ra tÝn hiÖu hoÆc ®iÒu khiÓn) ®Æc biÖt lµ trong tr­êng hîp vá cña c¸p nèi ®­îc coi lµ mét phÇn cña c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ. NÕu viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ kh«ng ®­îc thùc hiÖn bëi nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ, ph¶i quy ®Þnh ®iÖn ¸p cã thÓ chÊp nhËn ®èi víi c¸c ®Çu vµo/®Çu ra cña EUT.

Nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ cÇn kiÓm tra thiÕt bÞ trªn c¬ së c¸c møc thö ®· ®­îc quy ®Þnh ®Ó kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng miÔn nhiÔm møc thiÕt bÞ, vÝ dô møc thö 0,5 kV ®èi víi EUT cã b¶o vÖ thø cÊp t¹i c¸c cæng. Sau ®ã, ng­êi sö dông hoÆc ng­êi cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi hÖ thèng thiÕt bÞ cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p (nh­ che ch¾n, liªn kÕt, tiÕp ®Êt b¶o vÖ) ®Ó ®¶m b¶o ®iÖn ¸p nhiÔu g©y ra do sÐt kh«ng v­ît qu¸ møc miÔn nhiÔm ®· chän.
H×nh B.1: VÝ dô vÒ viÖc b¶o vÖ xung b»ng c¸ch che ch¾n
trong c¸c nhµ tr¹m cã hÖ thèng ®Êt chuÈn chung
H×nh B.2: VÝ dô vÒ viÖc b¶o vÖ xung thø cÊp
trong c¸c nhµ tr¹m cã hÖ thèng ®Êt chuÈn chung c¸ch ly
H×nh B.3: VÝ dô vÒ b¶o vÖ xung s¬ cÊp vµ thø cÊp
cña c¸c thiÕt bÞ trong hoÆc ngoµi nhµ tr¹m

TCN 68 - 209: 2002


electromagnetic compatibility (EMC)
Surge immunity

Testing and measurement techniques

Foreword

The technical standard TCN 68 - 209: 2002 “ElectroMagnetic Compatibility (EMC) – Surge immunity – Testing and measurement techniques” is based on the IEC 1000 - 4 - 5: 1995.

The technical standard TCN 68 - 209: 2002 is drafted by Research Institute of Posts and Telecommunications (RIPT) at proposal of Department of Science & Technology of Ministry of Posts and Telematics. The technical standard is adopted by the Decision No. 28/2002/QD-BBCVT of the Minister of Posts and Telematics dated 18/12/2002.

The technical standard TCN 68 - 209: 2002 is issued in a bilingual document (Vietnamese version and English version). In cases of interpretation disputes, Vietnamese version is applied.


DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

The ministry of posts and telematicsNo.: 28/2002/QD-BBCVTThe socialist republic of Vietnam

Independent - Freedom - Happiness
Hanoi, 18 December 2002

Decision of the minister of posts and telematicsPromulgating the technical standardsКаталог: Lists -> QuanLyVanBan -> Attachments
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do -hạnh phúc
Attachments -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 118
Attachments -> Tcn 68-187: 1999 MỤc lục lời nóI ĐẦU
Attachments -> Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn Ngµnh tcn 68-176: 2003 "DÞch vô ®iÖn tho¹i trªn m¹ng ®iÖn tho¹i c ng céng Tiªu chuÈn chÊt l­îng"
Attachments -> Môc lôc Lêi nãi ®Çu 5 QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña Tæng côc tr­ëng Tæng côc B­u ®iÖn 7 Ph¹m vi ¸p dông
Attachments -> Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn Ngµnh tcn 68-186: 2003 "DÞch vô ®iÖn tho¹i trªn m¹ng di ®éng mÆt ®Êt c ng céng Tiªu chuÈn chÊt l­îng"
Attachments -> T­¬ng thÝch ®iÖn tõ (emc) miÔn nhiÔm ®èi víi hiÖn t­îng phãng tÜnh ®iÖn ph­¬ng ph¸p ®o vµ thö
Attachments -> 1. Ph¹m vi 9 Tµi liÖu tham kh¶o
Attachments -> * QuyÕt ®Þnh ban hµnh cña bé tr­ëng bé b­u chÝnh viÔn th ng 7
Attachments -> Adsl internet access service

tải về 482.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương