1. Phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dântải về 69.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích69.53 Kb.
#4223
PHỤ LỤC

MẪU PHIẾU BẦU CÁC CHỨC DANH

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)
1. Phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân:HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh, huyện, xã.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA .............

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)


Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

...........................

2. Phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân:HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh, huyện, xã.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA .............

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)


STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

...........................

2.

...........................

...


3. Phiếu bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân:HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU BẦU

CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA .............

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)


Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

...........................

4. Phiếu bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Hội đồng nhân dân:HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh, huyện, xã.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU BẦU

TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN ........................................

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA .......................

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)
STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

...........................

(Giữ chức vụ Trưởng Ban)

2.

...........................

(Giữ chức vụ Phó Trưởng Ban)

3.

...........................

(Giữ chức vụ Phó Trưởng Ban)

...
5. Phiếu phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân:TT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh, huyện, xã.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU PHÊ CHUẨN

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN .......................

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA .............

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

...........................

2.

...........................

...

6. Phiếu bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân:HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh, huyện, xã.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA .............

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)


Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

...........................
7. Phiếu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân:HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh, huyện, xã.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA .............

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)


STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

...........................

2.

...........................

...


8. Phiếu bầu các Ủy viên của Ủy ban nhân dân:HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh, huyện, xã.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU BẦU

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA .............

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

...........................

2.

...........................

...

9. Phiếu bầu Hội thẩm nhân dân:HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tỉnh, huyện.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU BẦU

HỘI THẨM NHÂN DÂN KHÓA .............

(Nhiệm kỳ 2016 – 2021)


STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

...........................

2.

...........................

...
Ghi chú:

- Dấu treo của Hội đồng nhân dân được đóng tại góc phía trên bên trái của mỗi lá phiếu.- Tên người được bầu xếp theo thứ tự chữ cái A, B, C.


Каталог: sitefolders -> root
root -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
root -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
root -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
root -> Báo điện tử Hải Phòng đưa tin bài viết: Trưng bày 148 sản phẩm tại Triển lãm đồ dùng, thiết bị, đồ chơi sáng tạo bậc học mầm non thành phố
root -> Ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
root -> Ubnd tỉnh ninh thuận sở giáo dục và ĐÀo tạO
root -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghiã việt nam sở giáo dụC-ĐÀo tạO
root -> Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 06 năm 2008
root -> UỶ ban nhân dân tỉnh nam đỊnh báo cáo tổng hợP
root -> Ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 69.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương