1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung


- Điểm kiểm tra và thảo luậntải về 6.83 Mb.
trang9/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần

- Điểm kiểm tra và thảo luận

Sinh viên tham gia học tập lý thuyết, thảo luận 75% số tiết trở lên mới đủ điều kiện dự thi hết học phần.


(X1 + X2) (điều kiện X1, X2>= 4)

X =

2

Trong đó: X1 là điểm kiểm tra 01 bài trên lớp. Lịch kiểm tra phải được thông báo trước cho sinh viên biết và được ấn định trong Lịch trình giảng dạy.X2 : Điểm thảo luận dựa trên cơ sở chuẩn bị, thái độ, chất lượng thảo luận của sinh viên.

- Điểm thi (kết thúc học phần)

+ Hình thức thi tự luận .

+ Đề thi kết cấu gồm 3 câu ở dạng đóng (không được sử dụng tài liệu trong khi thi).

+ Phòng Đào tạo tổ chức thi tập trung, rọc phách.

+ Bộ môn ra đề thi và chấm thi.

k. Giáo trình:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.l. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.    1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Mã HP: 19301

a

. Số tín chỉ: 03 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 60 tiết. - Lý thuyết (LT): 29 tiết.

- Xêmina (XMN): 30 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 01 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên phải học xong học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

- Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

- Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

f. Mô tả nội dung học phần:

Môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cập đến các vấn đề: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); đường lối công nghiệp hoá; đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; đường lối đối ngoại.Thông qua những vấn đề trên, nội dung chủ yếu của môn học là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản có hệ thống về đường lối của Đảng, đặc biệt là đường lối trong thời kỳ đổi mới.

g. Người biên soạn: Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Khoa Lý luận chính trị

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

XMN

HD

KT

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1,0

1,0

Chương 1. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

7,0

3,0

4,0
1.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
2,0

2,0
1.2. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1,0
2,0Chương 2. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

7,0

3,0

4,0
2.1. Chủ trương đấu tranh 1930 – 1939
1,5
2,02.2. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945
1,5
2,0Chương 3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1954)

11

5,0

6,0
3.1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1954)
2,5

3,0
3.2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954- 1975)
2,5
3,0Chương 4. Đường lối công nghiệp hóa

6,0

3,0
2,0
1,0

4.1. Công nghiệp hoá thời kỳ trước đổi mới
1,5
1,04.2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới
1,5
1,0Chương 5. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

7,0

3,0

4,0
5.1. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
2,0
2,05.2.Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
1,0
2,0Chương 6. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

7,0

3,0
4,06.1. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945-1985)
1,5
2,06.2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới
1,5
2,0Chương 7. Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

8,0

4,0

4,0
7.1. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa
2,0

2,0
7.2. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết những vấn đề xã hội
2,0
2,0Chương 8. Đường lối đối ngoại

6,0

4,0
2,08.1. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1986
2,0
1,08.2. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới
2,0
1,0Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương