1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang6/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Sinh viên phải tham dự tối thiểu ≥ 80% số giờ lên lớp.

- Bài kiểm tra điều kiện ≥ 5 điểm.

- Lên lớp đầy đủ và chấp hành tốt mọi quy định.k. Giáo trình:

Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Đại Nghĩa, Trần Đăng Thanh, Vũ Quang Tạo, Đỗ Xuân Tảo, Hoàng Khắc Thông, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vãng, Nguyễn Từ Vượng, Nguyễn Trọng Xuân, Giáo trình giáo dục quốc phòng – an ninh (Dùng cho sinh viên các trường đại học – Cao đẳng), tập I, NXB GD, 2008.l. Tài liệu tham khảo

1. Học thuyết Mác – Lênin về chiến tranh và quân đội, NXB QĐND, 2001.

2. Kinh tế quân sự Mác – Lênin, NXB QĐND, 2001.

3. Các chuyên đề giáo dục về lịch sử truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam, NXB QĐND, 2010.

    1. Tên học phần: Công tác Quốc phòng - An ninh Mã HP: 24201

a. Số tín chỉ: 2 TC BTL ĐAMH

b. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Quốc phòng – an ninh

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết - Lý thuyết (LT): 29 tiết

- Thực hành (TH): 0 tiết - Bài tập lớn (BTL): 0 tiết

- Hướng dẫn BTL/ĐANH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT) 1 tiết

d. Điều kiện đăng ký học phần: Không

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nắm vững các nội dung công tác quốc phòng - an ninh, vận dụng linh hoạt, sang tạo kiến thức đã học vào trong hoạt động thực tiễn.

f. Mô tả nội dung học phần

Học phần Công tác QP-AN cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Phòng chống chiến lược "DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch đối với CMVN; Phòng chống địch tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao ; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng DBDV và động viên CNQP ;Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia ; Một số nội dung cơ bản về DT, TG và đấu tranh PC địch lợi dụng DT, TG để chống phá CMVN ; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATX; Đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.g. Người biên soạn: Thượng tá. Lê Văn Vương - Bộ môn công tác QP - AN

Thiếu tá. Trịnh Văn Cường - Bộ môn công tác QP - AN

h. Nội dung chi tiết học phần

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

1. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam


5,0


5,0

1.1. Chiến lược “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá CNXH
1,0

1.2. Chiến lược “DBHB” BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá CMVN1,5


1.3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm phòng chống chiến lược “DBHB”, BLLĐ ở nước ta hiện nay1,0


1.4. Những giải pháp phòng chống chiến lược DBHB, BLLĐ ở VN hiện nay
1,5

2. Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

4,0

4,0

2.1. Những vấn đề chung về vũ khí CNC
2,0

2.2. Các biện pháp phòng chống vũ khí CNC
2,0

3. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng

4,0

4,0

3.1. Xây dựng lực lượng DQTV
1,5

3.2. Xây dựng lực lượng DB ĐV
1,5

3.3. Động viên công nghiệp quốc phòng
1,0

4. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

5,0

4,0


1,0

4.1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
2,0

4.2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
1,5

4.3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
0,5

5. Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam

4,0

4,0

5.1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
1,0

5.2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
1,5

5.3. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam
1,5

6. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

4,0

4,0

6.1. Những vấn đề chung
1,5

6.2. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua
0,5

6.3. Dự báo tình hình ANQG và trật tự ATXH trong thời gian tới
0,5

6.4. Đối tác và đối tượng trong bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự ATXH
1,5

6.5.Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ ANQG và giữ gìn trật tự ATXH
0,5

7. Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội

2,0

2,0

7.1. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tội phạm
1,0

7.2. Những vấn đề cơ bản về phòng chống tệ nạn xã hội
1,0

8. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

2,0

2,0

8.1. Nhận thức chung về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
1,0

8.2. Nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ AN TQ
1,0

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương