1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang53/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

Chương 9. Tổn thất chung
02

011. Tổn chất chung
2. Các dạng chủ yếu của tổn thất chung
3. Phân bổ tổn thất chung
4. Xử lý của tàu khi có tổn thất chung
5. Tổn thất riêng
Chương 10. Giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các khiếu nại hàng hải
02


1. Người được quyền giới hạn trách nhiệm dân sự
2. Các khiếu nại hàng hải áp dụng giới hạn trách nhiệm dân sự
3. Các khiếu nại hàng hải không áp dụng giới hạn trách nhiệm dân sự
4. Mức giới hạn trách nhiệm dân sự
Chương 11. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải
02

01I. Quy định chung
1.1. Hợp đồng bải hiểm hàng hải
1.2. Xác định quyền lợi có thể được bảo hiểm
1.3. Đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm
1.4. Quyền chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
II. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm
2.1. Giá trị bảo hiểm
2.2. Số tiền bảo hiểm
III. Bảo hiểm bao
IV. Thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hải
V. Chuyển quyền đòi bồi thường
VI. Từ bỏ đối tượng bảo hiểm
VII. Giái quyết bồi thường
Chương 12. Giải quyết tranh chấp hàng hải
02

011. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng trực tiếp giữa hai bên
2. Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải
3. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
4. Giải quyết tranh chấp bằng tòa án
i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi viết rọc phách.

- Thời gian làm bài: 75 phút.

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Y.

- Cách tính điểm X theo quy chế.k. Giáo trình:

1. Bộ môn Luật Hàng hải. Bài giảng . Đại học hàng hải.l. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ luật Hàng hải Việt Nam. NXB Pháp lý. Hà Nội – 2005.

2. Cục Hàng hải Việt Nam. Các công ước quốc tế về hàng hải. NXB Giao thông Vận tải. Hà Nội – 1994.

3. Cục Hàng hải Việt Nam. Các văn bản pháp luật về hàng hải. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội – 2000. Tập 1,2,3,4.

4. Cục Hàng hải Việt Nam. Sổ tay Pháp luật hàng hải. NXB Giao thông Vận tải. Hà Nội - 2003.


    1. Công tác bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải Mã HP: 11423

a

. Số tín chỉ: 2 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật Hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 30 tiết.

- Thực hành (TH): 0 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Đã hoàn thành các học phần sau đây: Bảo hiểm thân tàu biển, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Giúp sinh viên hệ thống được các tổn thất trong các tai nạn sự cố hàng hải thuộc trách nhiệm của bảo hiểm, đồng thời xây dựng quy trình xử lý và giải quyết bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải.f. Mô tả nội dung học phần:

Môn học giúp sinh viên nắm được các kiến thức trong lĩnh vực tổn thất trong bảo hiểm hàng hải, xác định nguyên nhân phát sinh, cách phân loại, phạm vi trách nhiệm và công tác bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải như các căn cứ, hồ sơ, thủ tục yêu cầu, giải quyết bồi thường…g. Người biên soạn: Phạm Thanh Tân – Bộ môn Luật Hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương 1. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải

15
I. Khái niệm chung về tổn thất trong bảo hiểm hàng hải

03
1. Nguyên nhân làm phát sinh tổn thất
01

2. Định nghĩa tổn thất trong bảo hiểm hàng hải
0.5

3. Phân loại tổn thất
1.5

II. Xác định tổn thất trong bảo hiểm hàng hải

12
1. Pham vi trách nhiệm của bảo hiểm về tổn thất
02

2. Giám định tổn thất
1.5

3. Hồ sơ pháp lý, chứng từ xác định tổn thất
02

4. Xác định tổn thất trong bảo hiểm thân tàu
02

5. Xác định tổn thất trong bảo hiểm P & I
02

6. Xác định tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.
1.5

7. Xác định tổn thất trong bảo hiểm tai nạn thuyền viên
01

Chương II. Bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hải

15
I. Căn cứ, hồ sơ và thủ tục yêu cầu bồi thường

06
1. Hợp đồng bảo hiểm
01

2. Những trường hợp được bồi thường
0.5

3. Những trường hợp không được bồi thường
0.5

4. Nguyên tắc bồi thường
01

5. Thiết lập hồ sơ pháp lý yêu cầu bồi thường
02

6. Thủ tục yêu cầu bồi thường
01

II. Giải quyết bồi thường

09
1. Giải quyết bồi thường tổn thất trong bảo hiểm thân tàu
02

2. Giải quyết bồi thường tổn thất trong bảo hiểm P & I
02

3. Giải quyết bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển
02

4. Giải quyết bồi thường tổn thất trong bảo hiểm tai nạn thuyền viên
01

5. Thủ tục giải quyết khi có tranh chấp phát sinh
02

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi viết rọc phách.

- Thời gian làm bài: 75 phút.

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Y.

l. Giáo trình và tài liệu giảng dạy:

1. Các giáo trình liên quan thuộc bộ môn Luật hàng hải, khoa Hàng hải, trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 6.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương