1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chungtải về 6.83 Mb.
trang45/53
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích6.83 Mb.
#99
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   53

i. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi rọc phách , thời gian làm bài 60 phút

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z=0,3X+0,7Yk. Giáo trình:

l. Tài liệu tham khảo:

1. PGS. TS. Nguyễn Văn Định; Giáo trình Bảo hiểm; NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2008.

2. Giáo trình bảo hiểm. Đại học Tài chính. 2002

3. GS,TS Hồ Xuân Phương. Giáo trình Bảo hiểm.NXB tài chính.Năm 1999.

4. Kỹ thuật khai thác nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại các công ty Bảo hiểm.

5. Quy trình giám định, bồi thường, đòi người thứ ba trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO.
  1. Bảo hiểm tai nạn thuyền viên Mã học phần : 15728

a

.Số tín chỉ: 2TC BTL ĐAMHb.Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Pháp luật Bảo hiểm

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số(TS): 30 tiết - Lý thuyết(LT): 28 tiết

-Thực hành(TH): tiết - Bài tập : tiết

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 2 tiết.d.Điều kiện dăng ký học phần : Sinh viên phải học qua môn Luật Bảo hiểm, Bảo hiểm đại cương.

e.Mục đích, yêu cầu của học phần:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghiệp vụ bảo hiểm thuyền viên trên tàuf. Mô tả nội dung của học phần:

Học phần bảo hiểm tai nạn thuyền viên gồm các nội dung: Các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm tai nạn thuyền viên 24/24; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu với thuyền viên.g. Người biên soạn: Ths. Nguyễn Ngọc Sơn – Bộ môn Pháp luật Bảo hiểm

h. Nôị dung chi tiết học phần

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương 1. Tổng quan về bảo hiểm con người

4

4

1.1. Khái quát chung về bảo hiểm phi nhân thọ

2

2

1.2. Các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ

2

2

Chương 2. Bảo hiểm xã hội

10

9


1

2.1. Đối tượng, chức năng và tính chất của bảo hiểm xã hội

1

1

2.2. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

3

3

2.3. Các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện

2

2

2.4. Quỹ bảo hiểm xã hội

2

2

2.5. Nội dung của bảo hiểm thất nghiệp

1

1

Chương 3. Bảo hiểm y tế

10

9


1

3.1. Bảo hiểm y tế trong đời sống kinh tế xã hội

2

2

3.2. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm y tế

2

2

3.3. Phương thức bảo hiểm y tế

3

3

3.4. Quỹ bảo hiểm y tế

2

2

Chương 4. Các nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn thuyền viên

6

6

4.1. Khái niệm thuyền viên

1

1

4.2. Đặc điểm lao động của thuyền viên

1

1

4.3. Nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn thuyền viên 24/24

2

2

4.4. Bảo hiểm TNDS của chủ tàu đối với thuyền viên

2

2

i. Mô tả cách đánh giá học phần

- Thi rọc phách , thời gian làm bài 60 phút

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F

- Điểm đánh giá học phần: Z=0,3X+0,7Yk.Giáo trình

l.Tài liệu tham khảo

1.Trường Đại học Tài chính kế toán, Bảo hiểm, Nhà xuất bản tài chính

2. Dự án đào tạo cán bộ bảo hiểm, Nguyên tắc cơ bản trong bảo hiểm

3.Các văn bản bảo hiểm xã hội

4. Các văn bản bảo hiểm y tế.


  1. Kinh tế Khai thác thương vụ Mã HP: 11405

a

. Số tín chỉ: 2 TC BTL ĐAMHb. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Luật Hàng hải

c. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết. - Lý thuyết (LT): 30 tiết.

- Thực hành (TH): 0 tiết. - Bài tập (BT): 0 tiết.

- Hướng dẫn BTL/ĐAMH (HD): 0 tiết. - Kiểm tra (KT): 0 tiết.d. Điều kiện đăng ký học phần:

Sinh viên phải học xong các học phần sau mới được đăng ký học học phần này:

Luật biển, Pháp luật hàng hải 1, Pháp luật hàng hải 2.

e. Mục đích, yêu cầu của học phần:

Cung cấp cho sinh viên ngành điều khiển tàu biển những kiến thức về kinh tế vận tải biển, các hình thức tổ chức khai thác tàu và nghiệp vụ thác thượng vụ vận tải biển.f. Mô tả nội dung học phần:

Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về nghiệp vụ vận tải, chi phí khai thác và giá thành VTB, những đặc trưng khai thác kỹ thuật của tàu VTB, các hình thức tổ chức khai thác tàu, các chứng từ liên quan đến hàng hoá vận chuyển bằng đường biển , các loại và nội dung các loại hợp đồng liên quan đến VTB, giới hạn một số công việc liên quan đến tàu và hàng,....g. Người biên soạn: ThS. Bùi Thanh Sơn – Trưởng Bộ môn Luật Hàng hải

h. Nội dung chi tiết học phần:

TÊN CHƯƠNG MỤC

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT

TS

LT

BT

TH

HD

KT

Chương 1. Khái niệm chung về vận tải

2

2

1.1. Định nghĩa, phân loại vận tải1.2. Đặc điểm của sản xuất vận tải1.3. Vai trò của vận tải trong nền kinh tế quốc dânChương 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành vận tải biển

3

3

2.1. Đội tàu2.2. Hải cảng2.3. Nhà máy đóng và sửa chữa tàu.2.4. Luồng lạch và thiết bị trên luồng lạch2.5. Các phương tiện thông tin liên lạc.Chương 3. Chi phí khai thác và giá thành vận chuyển

3

3

3.1. Chi phí khai thác3.2. Giá thành vận chuyểnChương 4. Các bên hữu quan trong ngành vận tải biển

3

3

4.1. Khái niệm chung về các bên hữu quan trong ngành VTB4.2. Các cơ quan hữu quan liên quan trực tiếp đến ngành VTB Việt Nam4.3. Các tổ chức hàng hải quốc tếChương 5. Các hình thức khai thác tàu

4

4

5.1. Các phương pháp khai thác tàu5.2. Khai thác tàu chuyến5.3. Khai thác tàu chợ5.4. Khai thác tàu định hạnChương 6. Tài liệu chuyến đi và giấy tờ liên quan đến hàng hoá

5

5

6.1. Tài liệu chuyến đi6.2. Các giấy tờ hàng hoáChương 7. Tính chất và giới hạn một số công tác phục vụ tàu và hàng

4

4

7.1. Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải.7.2. Công tác bảo quản và vận chuyển hàng hải7.3. Công tác giao nhận hàng hoá7.4. Công tác hoa tiêu7.5. Công tác giám định và kiểm nghiệm hàng hoáChương 8. Một số loại hợp đồng liên quan đến VTB

6

6

8.1. Hợp đồng mua bán ngoại thương8.2. Đơn lưu khoang8.3. Hợp đồng thuê tàui. Mô tả cách đánh giá học phần:

- Thi viết rọc phách.

- Thời gian làm bài: 75 phút.

- Thang điểm: Thang điểm chữ A+, A, B+, B, C+, C, D+, D, F.

- Điểm đánh giá học phần: Z = 0,3X + 0,7Y.

k. Giáo trình:

1. Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Kim Phương, Phạm Vũ Tuấn. Giáo trình Kinh tế Khai thác thương vụ. Đại học hàng hải 2012.l. Tài liệu tham khảo:

1. KS. Ngô Phan Vượng. Kinh tế vận tải biển và khai thác tàu buôn. Trường Đại học Hàng hải, 1996.

2. TS. Phạm Văn Cương. Tổ chức khai thác đội tàu vận tải biển, Tập 1. Trường Đại học Hàng hải, 2003.

3. TS. Vương Toàn Thuyên. Kinh tế vận tải biển. Trường Đại học Hàng hải, 1991.

4. ThS. Vũ Bích Thảo. Thương vụ vận tải biển. Trường Đại học Hàng hải, 2003.

5. Cục Hàng hải Việt Nam. Sổ tay pháp luật Hàng hải. NXB GTVT. Hà Nội, 2005.

6. Choley & Giles. Shipping law. 1987.

7. J. Bes. Barker & Howard LTD, Chartering and shipping terms.Vol 1, 1977.

8. F.N. Hopkins. Glasgow, Bussiness and law for the ship’s Master, 1979.

9. Incoterms 2000, 2010
  1. Каталог: sites -> nav.vimaru.edu.vn -> files
   sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
   sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
   sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
   sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
   sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
   sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
   sites -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   tải về 6.83 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương